หมวดข้อสอบ TOEFL (ตอนที่ 14)

Choose the alternative closest in meaning to the underlined words or phrases.  (จงเลือกข้อที่มีความหมายใกล้เคียงที่สุดกับคำหรือวลีที่ขีดเส้นใต้)

1. His diet is deficient in vitamins. (อาหารลดน้ำหนักของเขาขาดแคลนวิตามิน)

    (a) abundant (มากมาย, อุดมสมบูรณ์)

    (b) moderate (พอประมาณ, ปานกลาง)

    (c) lacking (ขาดแคลน, ขาด, ไม่มี, มีน้อย)

    (d) judicious (ฉลาด, เข้าท่า, มีวิจารณญาณดี)

2. He disclosed the detail of the contract. (เขาเปิดเผยรายละเอียดของสัญญา)

    (a) discovered (ค้นพบ)

    (b) included (รวมไปถึง, ประกอบด้วย)

    (c) explained (อธิบาย)

    (d) revealed (เปิดเผย, เผย, แสดงให้เห็น, แสดง, ทำให้ปรากฏ)

3. Hundreds of workers were hired by the construction company to excavate a tunnel. (คนงานหลายร้อยคนถูกว่าจ้างโดยบริษัทก่อสร้างให้ขุดอุโมงค์)

    (a)  look for (มองหา, ค้นหา)

    (b) widen (ทำให้กว้างขึ้น)

    (c)  demolish (รื้อทิ้ง, ทำลาย)

    (d) dig (ขุด, ขุดหา, ขุดค้น, ขุดคุ้ย)

4. Mirages vanish as one approaches them.  (ภาพลวงตาอันตรธารหายไปเมื่อคนเราเข้าไปใกล้มัน)

    (a) appear (ปรากฏขึ้นฅ โผล่มา)

    (b) disappear (สูญหาย, สาบสูญ, หายไป, ตาย)

    (c) become larger (ใหญ่ขึ้น)

    (d) become smaller (เล็กลง)

5. It was an elaborate plan. (มันเป็นแผนที่ประณีต-ซับซ้อน)

    (a) ridiculous

   (b) excellent

   (c) complicated (ยุ่งยาก, ซับซ้อน, ยุ่งเหยิง, ยากที่จะวิเคราะห์ เข้าใจ หรืออธิบาย)

   (d) vigorous (แข็งแรง, มีพลัง, กระฉับกระเฉง, ซึ่ต้องใช้เรี่ยวแรงมาก)

6. His progress was hindered by bad health. (ความก้าวหน้าของเขาถูกกีดขวาง-ขัดขวาง-หยุดยั้งโดยสุขภาพที่ย่ำแย่)

    (a) encouraged (ให้กำลังใจ, ส่งเสริม, กระตุ้น, สนับสนุน)

    (b) delayed (ทำให้ช้า, ทำให้ยืดเวลาออกไป, ทำให้เสียเวลา, ถ่วงเวลา, เลื่อน)

    (c) reduced (ลดลง, ทำให้ลดลง)

    (d) jeopardized {ทำให้ตกอยู่ในอันตราย, เสี่ยง (ต่อการสูญเสีย)}

7. Your question is not relevant to the topic being discussed. (คำถามของคุณไม่ตรงประเด็นกับหัวข้อที่กำลังประชุมปรึกษาหารือกันอยู่)

    (a) related (เกี่ยวข้อง, สัมพันธ์)

    (b) essential (จำเป็นที่สุด, ซึ่งขาดเสียมิได้, เป็นส่วนประกอบที่สำคัญ, เป็นพื้นฐาน)

    (c) harmful (มีอันตราย)

    (d) new (ใหม่)

8. The police arrested the culprit as he was leaving his apartment. (ตำรวจจับผู้กระทำผิดในขณะที่เขากำลังออกจากอพาร์ตเม้นต์)

    (a) leader (ผู้นำ)

    (b) suspected person (ผู้ต้องสงสัย, ผู้ต้องหา)

    (c) coroner (ค้อ-ระ-เน่อะ) (เจ้าหน้าที่ชันสูตรศพ)

    (d) guilty person (บุคคลที่มีความผิด)

9. The patient’s condition has deteriorated since the operation. (อาการของผู้ป่วยแย่ลงตั้งแต่การผ่าตัด)

    (a) improved (ปรับปรุง, ดีขึ้น, ทำให้ดีขึ้น)

    (b) changed (เปลี่ยนแปลง)

    (c) worsened (แย่ลง, เลวลง, ทำให้แย่ลง-เลวลง)

    (d) terminated (สิ้นสุด, ยุติ, ทำให้ยุติ)

10. Is this vase a genuine antique? (แจกันใบนี้เป็นวัตถุโบราณแท้หรือเปล่า)

      (a) valuable (มีค่า, มีราคา, มีคุณค่า, มีค่าเป็นเงินมาก, มีประโยชน์มาก, มีความสำคัญมาก)

      (b) ancient (เก่าแก่, โบราณ)

       (c) real (จริง, แท้, ไม่ปลอม, แท้จริง, จริงใจ)

     (d) prominent (เด่น, โด่งดัง, มีชื่อเสียง, เด่นชัด, สะดุดตา)

11. This hospital is supported by voluntary contributions.  (โรงพยาบาลแห่งนี้ได้รับการสนับสนุนโดยเงินบริจาคโดยสมัครใจ)

       (a) generous (เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่, ใจกว้าง)

       (b) unexpected (มิได้คาดฝัน, มิได้คาดหมาย)

       (c) prosperous (เจริญรุ่งเรือง)

       (d) unforced (มิได้บังคับ, สมัครใจ)

12. During the snow storm tremendous snow covered the rood of most houses. (ระหว่างพายุหิมะ หิมะมากมายมหาศาลปกคลุมหลังคาของบ้านส่วนใหญ่)

      (a) unavailable (ไม่มี, ไม่สามารถหาได้)

       (b) a great deal (จำนวนมาก)

      (c) minimal (เล็กที่สุด, น้อยที่สุด, ซึ่งมีค่าน้อยที่สุด, ซึ่งเป็นไปได้น้อยที่สุด)

      (d) magnificent (โอ่อ่า, งดงาม, สง่า, ดีเลิศ, ภาคภูมิ, ผึ่งผาย, สูงส่ง)

13. He plans to accumulate more money for his wedding. (เขาวางแผนสะสมเงินมากยิ่งขึ้นสำหรับงานแต่งงาน)

      (a) amass (สะสม, รวบรวมเข้าด้วยกัน)

      (b) invest (ลงทุน)

     (c) spend {ใช้จ่าย (เงิน, เวลา, แรงงาน)}

     (d) economize (ประหยัด)

14. How much lumber is needed to build the barn? (ไม้ท่อนจำนวนมากเท่าใดที่ถูกต้องการมาสร้างยุ้งข้าว)

      (a) material (วัตถุ, วัสดุ)

      (b) iron (เหล็ก)

      (c) metal (โลหะ)

      (d) wood (ไม้)

15. He tried to conceal his feelings. (เขาพยายามปิดบัง-ซ่อนเร้นความรู้สึกของเขา)

      (a) express (แสดงความคิดเห็น, แสดงความรู้สึกเป็นคำพูด, แสดงความคิดเป็นคำพูด, ส่งด่วน)

      (b) diminish (ลดลง, ทำให้ลดลง)

       (c) hide (ซ่อน, ซ่อนเร้น, ปิดบัง)

      (d) get rid of (กำจัด, ทำลาย, ฆ่า)

16. Derived from opium, morphine is used by doctors to relieve pain. (ได้รับมาจากฝิ่น  มอร์ฟีนถูกใช้โดยแพทย์เพื่อบรรเทาความเจ็บปวด)

      (a) Different from (แตกต่างจาก)

       (b) Obtained from (ได้รับมาจาก)

      (c) Similar to (คล้ายกันกับ)

      (d) Related to (เกี่ยวข้องหรือสัมพันธ์กับ)

17. They plan to erect an office building there.  (พวกเขาวางแผนจะสร้างอาคารสำนักงานที่นั่น)

       (a) rent (เช่า)

       (b) buy (ซื้อ)

        (c) establish (สร้าง, จัดตั้ง, สถาปนา)

       (d) devastate (ทำลายล้าง, ล้างผลาญ, มีชัยท่วมท้น)

18. During a malaria attack the patient becomes extremely cold and shivers violently. (ระหว่างการจู่โจมของไข้มาลาเรีย  ผู้ป่วยจะหนาวอย่างมากและตัวสั่น)

     (a)  suffers (ได้รับความทุกข์ทรมาน, ได้รับความเดือดร้อน, ได้รับความลำบาก)

     (b) sweats (เหงื่อออก)

     (c)  respires (หายใจ)

     (d) shakes (ตัวสั่น, ทำให้ตัวสั่น, สั่น, เขย่า, สะเทือน, ทำให้สะท้าน, สลัด, สะบัด, โยก, การเขย่า, การโยก, การสั่น-ทำให้สั่น)

19. Malaria can become a chronic disease. (ไข้มาลาเรียสามารถกลายเป็นโรคเรื้อรังได้)

      (a) difficult to cure (รักษาได้ยาก)

       (b) lasting a long time (อยู่ไปได้นาน, เรื้อรัง, ทนไปได้นาน)

      (c) extremely severe (รุนแรงมาก)

      (d) easily found (หาหรือพบเจอได้ง่าย)

20. Two people were fatally knifed at a subway station in Seoul last month. (คน ๒ คนถูกแทง (ถึง) ตายด้วยมีดที่สถานีรถไฟใต้ดินในกรุงโซลเมื่อเดือนที่แล้ว)

       (a) accidentally (โดยอุบัติเหตุ, โดยมิได้เจตนา)

       (b) on purpose (โดยตั้งใจ)

        (c) to death (ถึงตาย)

       (d) injured (ได้รับบาดเจ็บ)

21. There was a substantial supply of food at the party. (มีเสบียงอาหารมากมายที่งานเลี้ยง)

       (a) scant (มีน้อย, ไม่เพียงพอ,  ขาดแคลน, แทบไม่มี)

       (b) delicious (อร่อย)

       (c) meager (ขาดแคลน, ไม่เพียงพอ, มีน้อย, ยากจน, ผอม)

       (d) ample (พอเพียง, เหลือพอเพียง, อุดมสมบูรณ์, กว้างขวาง)

22. He looked weary after a hard day’s work. (เขามีท่าทางเหน็ดเหนื่อยหลังจากทำงานหนักมาทั้งวัน)

      (a) gloomy (มืด, มัว, สลัว, เศร้าซึม)

      (b) fresh (สดชื่น)

       (c) tired (เหน็ดเหนื่อย, เบื่อ)

      (d) dissatisfied (ไม่พอใจ)

23. In large cities air pollution is detrimental to health. (ในเมืองใหญ่ มลพิษทางอากาศเป็นอันตรายต่อสุขภาพ)

      (a) abhorrent (เกลียดชัง, รังเกียจ, ต่อต้านหรือไม่เห็นด้วย)

      (b) related (เกี่ยวข้อง, สัมพันธ์)

       (c) injurious (ที่เป็นอันตราย, ที่ทำให้บาดเจ็บ)

      (d) beneficial (มีประโยชน์ , เป็นประโยชน์, เป็นผลดี, ซึ่งช่วยเหลือ)

24. The police were ordered to pursue an escaped prisoner. (ตำรวจถูกสั่งให้ติดตามนักโทษที่หลบหนี)

       (a) jail (ขังคุก, คุก, เรือนจำ)

        (b) chase (ไล่ตาม, ตามล่า, ไล่กวด, ขับไล่, ค้นหา, การไล่ตาม-ไล่กวด-ตามล่า, สัตว์ที่ถูกไล่)

       (c) punish (ลงโทษ)

       (d) imitate (เลียนแบบ)

 25. Due to a severe political conflict, the opposition parties conspired to overthrow the government. (เนื่องมาจากความขัดแย้งทางการเมืองอย่างรุนแรงพรรคฝ่ายค้านสมคบคิดกันเพื่อโค่นล้มรัฐบาล)

     (a)  commenced (เริ่มต้น)

     (b) strived (พยายาม)

     (c)  anticipated (คาดหมาย, คาดหวัง, ทำนาย)

     (d) schemed (วางแผนร้าย, วางแผน, วางโครงการ, วางผัง, ออกอุบาย)