หมวดข้อสอบ TOEFL (ตอนที่ 135)

 

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

Choose the word that is closest in meaning to the underlined word.   (จงเลือกคำที่มีความหมายใกล้เคียงที่สุดกับคำที่ขีดเส้นใต้)

(a = Adjective, v = Verb, n = Noun, adv. = Adverb)

 

1. She was not cognizant of the ramification (n) of her mistake.

(เธอมิได้ตระหนักถึง-รู้ถึง-รับรู้    ผลลัพธ์-การแตกกิ่งก้านสาขา-กิ่งก้าน-สาขา   ของความผิดของเธอ)

(a) damage    (ความเสียหาย, ค่าเสียหาย, ทำให้เสียหาย)

(b) result    (ผลลัพธ์)

(c) severity    (ซี-เวี้ย-ริ-ที่)  (ความรุนแรง, ความหนักหน่วง, ความเข้มงวดกวดขัน, ความเคร่ง, การเอาจริงเอาจัง, การลงโทษอย่างรุนแรง)

(d) repetition    (การทำซ้ำ, การพูดซ้ำ, สำเนา, เรื่องซ้ำ, จำลอง, การท่อง, การบรรเลงซ้ำ)

(e) scandal    (เรื่องอัปยศ, เรื่องอื้อฉาว, เรื่องฉาวโฉ่, เรื่องน่าอับอาย, การนินทาป้ายร้าย)

 

2. The most common parental admonition (n) surely is “Don’t stay out late.”  

(การตักเตือน-คำตักเตือน    ของพ่อแม่  ที่ธรรมดาสามัญ (หรือเหมือนๆกัน) มากที่สุด  ที่แน่นอน คือ  “อย่าออกไปข้างนอก (บ้าน) จนดึกจนดื่นนะ”)

(a) offering    (สิ่งที่เสนอให้-ถวายให้, ของบูชา, ของขวัญ, สิ่งที่เสนอให้ตรวจดูหรือเพื่อขาย, การเสนอ-มอบ-ถวาย-บูชา)

(b) reprimand    (การประณาม, การกล่าวหาอย่างรุนแรง, ประณาม, กล่าวหาอย่างรุนแรง)

(c) warning    (การเตือน)

(d) prohibition    (การห้าม, ข้อห้าม, คำสั่งห้าม, ข้อละเว้น, การห้ามผลิตและขายสุรา)

(e) ultimatum    (คำขาด, คำสุดท้าย, ข้อสรุป)

 

3. The witnesses’ testimony absolved (v) her from all blame for the accident.  

(คำให้การของพยาน    ปลดเปลื้อง-ทำให้พ้นผิด-ยกโทษ-ล้างบาป    เธอจากการตำหนิ (หรือความรับผิดชอบ)  ทั้งปวงในเรื่องอุบัติเหตุ)  (คือ  คำให้การของพยาน  ทำให้เธอไม่ถูกตำหนิในเรื่องอุบัติเหตุ  -  เพราะเธอไม่ใช่ผู้กระทำผิด)

(a) jeopardized    (ทำให้เป็นอันตราย, ทำอันตราย, เป็นภัยต่อ, ทำร้าย)

(b) mitigated    (ทำให้บรรเทาเบาบาง, ทำให้ลดน้อยลง)

(c) exonerated    (ทำให้พ้นจากความผิดหรือข้อกล่าวหา, ปลดเปลื้องภาระ, ปลดเปลื้องจากความรับผิดชอบหรือหน้าที่)

(d) implicated    (ทำให้พัวพัน, นำมาซึ่ง, เกี่ยวข้องกับ, มีส่วนร่วม)

(e) indoctrinated    (ปลูกฝังความเชื่อ, สอนให้ซึมซาบ, สั่งสอนทฤษฎี หลักการ ลัทธิ และอื่นๆ)

 

4. The leader of the lost group appealed to them not to panic (แพ้น-นิค) (v).

(ผู้นำของกลุ่มที่หลงทางขอร้องพวกเขา (คนในกลุ่ม) มิให้    ตกใจกลัว-อกสั่นขวัญหาย)  (“Panic”  เมื่อเป็นคำนาม  หมายถึง  ความตกใจกลัว-ความหวาดกลัว-ความอกสั่นขวัญหาย)

(a) instigate    (ปลุกเร้า, ปลุกระดม, ยั่วยุ, กระตุ้น)

(b) intervene    (แทรกแซง, ก้าวก่าย, ยุ่ง, เกิดขึ้นโดยบังเอิญและขัดขวาง, เกิดขึ้นระหว่าง)

(c) fear    (กลัว, หวาดกลัว, ความกลัว, ความหวาดกลัว)

(d) exasperate    (ทำให้โกรธเคืองมาก, เพิ่มความรุนแรง)

(e) evince    (แสดงออก, เผยให้เห็น, ทำให้เห็น, ประจักษ์)

 

5. Auto accidents maim (v) many persons each year.

(อุบัติเหตุรถยนต์    ทำให้พิการ-ทำให้เสียแขนขา-ทำให้ส่วนของร่างกายขาดไป    แก่บุคคลจำนวนมากในแต่ละปี)

(a) commence    (เริ่มต้น)

(b) cripple    (ทำให้พิการ, ทำให้เป็นง่อย, ทำให้หยุดชงัก, เดินขาเป๋)  (เมื่อเป็นคำนาม  หมายถึง  คนหรือสัตว์ที่พิการ, คนขาเป๋, คนง่อย)

(c) supersede    (แทนที่)

(d) muster    (รวบรวม, ชุมนุม, รวมแถว, การชุมนุม-รวมพล-รวบรวม-รวมแถว, กลุ่มคนดังกล่าว)

(e) quell    (ปราบปราม, ระงับ)

 

6. A vulnerable (a) target for thieves is a solitary traveler.

(เป้าหมายที่    ถูกโจมตีได้ง่าย-บาดเจ็บได้-อ่อนแอ-เปราะ-ไม่มั่นคง-ถูกตำหนิได้ง่าย   อย่างหนึ่งสำหรับพวกหัวขโมย  คือ  นักเดินทางที่เดินทางตามลำพัง)

(a) tantamount    (แท้น-ทะ-เม่านท)  (เท่ากับ, พอๆกับ, ประหนึ่งเป็น, มีความสำคัญเท่ากับ)

(b) monotonous    (มะ-น้อท-เทิน-เนิส)  (ซ้ำซาก, ซ้ำกัน, น่าเบื่อ, มีเสียงเดียว)

(c) capable of being injured; open to attack; sensitive to criticism    (อาจบาดเจ็บได้;  เปิดโล่งสำหรับการโจมตี  (ในที่นี้ หมายถึง การเปิดโอกาสให้หัวขโมยทำงาน หรือ หลอกต้มได้ง่าย); หวั่นไหวต่อการวิจารณ์)

(d) gregarious    (กริ-แก๊-เรียส)  (ชอบอยู่รวมกันเป็นฝูง, ที่จับกันเป็นกลุ่ม, ชอบสังคม, ชอบพบปะสังสรรค์)

(e) indignant    (โกรธ, โมโห, เคือง)

 

7. The government has earmarked (v) funds for research into alternative sources of energy.

(รัฐบาลได้    กัน-สำรอง    กองทุนสำหรับการวิจัยแหล่งพลังงานทางเลือกไว้แล้ว)

(a) increased    (เพิ่ม)

(b) set aside    (กันเอาไว้ต่างหาก, แยกไว้ต่างหาก, จัดไว้ต่างหาก)

(c) turned down    (ปฏิเสธ)

(d) donated    (บริจาค)

(e) withdrawn    (ถอน, ถอนตัว, ถอนคืน, ถอย, ดึงกลับ, เอากลับ, ชักกลับ, หด, เลิก, เลิกใช้)

 

8. Are social problems the only factor that is deterrent (a) to the growth of foreign trade of our country or are there also other factors?

(ปัญหาทางสังคมเป็นเพียงปัจจัยเดียวที่    ยับยั้ง-กีดขวาง-สกัดกั้น    การเติบโตของการค้าต่างประเทศของประเทศของเรา  หรือว่ายังมีปัจจัยอื่นๆอีก  ใช่หรือไม่)

(a) preventive    (ซึ่งป้องกัน, ซึ่งขัดขวาง,ซึ่งสกัดกั้น)

(b) persuasive    (เพอร์-สเว้-ซิฟว)  (ซึ่งเชิญชวน, ซึ่งชักจูง, โน้มน้าวใจ, สามารถชักจูงได้)

(c) rehabilitative    (ซึ่งทำให้กลับคืนดีดังเดิม, ซึ่งทำให้สุขภาพกลับคืนสู่ปกติ, ซึ่งเป็นการพักฟื้น, ซึ่งกู้ชื่อเสียง-กู้ฐานะ)

(d) promotional    (ช่วยส่งเสริม, ช่วยกระตุ้น)

(e) remote    (ซึ่งอยู่ห่างไกล)

 

9. Madame Curie was completely engrossed (a) in her work.

(มาดามคูรี่ (นักวิทยาศาสตร์ผู้มีชื่อเสียงโด่งดัง)    หมกมุ่น-ค่ำเคร่ง    อย่างเต็มที่ในงานของเธอ)  (“Engrossed”  เป็นคำคุณศัพท์ที่มาจาก กริยาช่องที่  ๓)

(a) fatigued    (เหน็ดเหนื่อย, เมื่อยล้า, อ่อนเพลีย)

(b) absorbed    (ที่หมกมุ่น, ที่ตั้งอกตั้งใจ)

(c) fruitful    (ประสบความสำเร็จ, ได้ผล, มีผลดก)

(d) confused    (สับสน, งงงวย)

(e) wary    (แว้-รี่)  (รอบคอบ, ระมัดระวัง, ระวังตัว, คอยเฝ้าดู)

 

10. The police could find no evidence of theft and thus could not corroborate (v) Tom’s claim that he had been robbed.

(ตำรวจไม่สามารถหาหลักฐานการลักขโมย  และดังนั้น  ไม่สามารถ    ยืนยัน-สนับสนุน-ทำให้แน่ใจยิ่งขึ้น-ทำให้หนักแน่นขึ้น    (กับ) คำกล่าวอ้างของทอม  ที่ว่าเขาได้ถูกปล้นจี้)  

(a) distort    (บิดเบือน, ทำให้ผิดรูป, ทำให้ผิดส่วน)

(b) engender    (ทำให้เกิด, ก่อให้เกิด, บังเกิด)

(c) confirm; back up with evidence    (ยืนยัน;  สนับสนุนด้วยพยานหลักฐาน)

(d) distinguish    (เห็น  แยก  หรือบอกความแตกต่าง)
(e) dictate    (สั่ง, ออกคำสั่ง, บงการ, บอกให้เขียนตาม)

 

11. The weeds burgeon (เบ๊อร์-เจิ้น) (v) in our yard and soon overwhelm the grass.

(วัชพืช    ผลิ-ผลิหน่อ-ออกหน่อ-เจริญโดยฉับพลัน-เริ่มเจริญ    ในลานบ้านของเรา  และในไม่ช้าก็ท่วมท้นหญ้า)   (หมายถึง วัชพืชงอกขึ้นมาจนท่วมหญ้า)

(a) classify    (จัดประเภท, แบ่งประเภท)

(b) expand;  flourish    (ขยายตัว;   เจริญเติบโต, งอกงาม)

(c) clarify    (ทำให้ชัดเจน, ทำให้เข้าใจง่ายขึ้น)

(d) elaborate    (พูดหรือขยายความอย่างละเอียด)

(e) disperse    (ทำให้กระจัดกระจาย, สลาย (ม๊อบ), กระจัดกระจาย)

 

12. It took an hour for the newborn chick to emerge (v) from its egg.

(มันใช้เวลา  ๑  ชั่วโมง  สำหรับลูกไก่เกิดใหม่ที่จะ    โผล่ออกมา-ออกมา-ปรากฏออกมา-มีตัวตน    จากไข่ของมัน)

(a) appear    (ปรากฏขึ้น, โผล่มา)   

(b) emphasize    (เน้น, ย้ำ)

(c) reside    (อาศัยอยู่, พำนัก)

(d) encircle    (ล้อมรอบ)

(e) exaggerate    (พูดเกินความจริง, โอ้อวด)

 

13. The sense of imminent disaster was mitigated (v) by the guide’s calm behavior and easy smile.

(ความรู้สึกถึงภัยพิบัติที่ใกล้เข้ามา  ได้รับการ    ทำให้เบาบาง-ทำให้ลดน้อยลง-ทำให้อ่อนโยนขึ้น-อ่อนลง-ลดลง-บรรเทา    โดยพฤติกรรมที่สงบนิ่งและการยิ้มอย่างง่ายดาย)  (คือ  ความรู้สึกถึงอันตรายที่ใกล้เข้ามาของลูกทัวร์  ลดน้อยลงเนื่องจากไกด์มีอาการสงบ (ไม่ตกใจ) และยิ้มอยู่เสมอ)  

(a) enunciated    (ออกเสียง, เปล่งเสียง)

(b) petrified    (ทำให้กลายเป็นหิน)

(c) alleviated; moderated    (บรรเทา, ทำให้ลดลง;  บรรเทา, ทำให้น้อยลง)

(d) testified    (ให้การเป็นพยาน, ให้การในศาล)

(e) propelled    (ผลักดัน, ทำให้เคลื่อนไปข้างหน้า)

 

14. The baby-sitter was unable to mollify (v) the cranky child, who cried all night.

(พี่เลี้ยงเด็กไม่สามารถ    ทำให้สงบ-ปลอบ-ระงับโทสะ-ทำให้อ่อนโยน    เจ้าเด็กที่ฉุนเฉียว-อารมณ์ร้าย  ผู้ซึ่งร้องไห้ตลอดทั้งคืน)  (คือ  พี่เลี้ยงไม่สามารถปลอบเด็กให้หยุดร้อง)

(a) synchronize    (ตั้งเวลาให้ตรงกัน)

(b) soothe; pacify    (ปลอบประโลม, ปลอบโยน;   ทำให้สงบ)

(c) proceed    (ดำเนินต่อไป)

(d) quake    (สั่น, ไหว)

(e) submerge    (จมลงใต้น้ำ, จุ่ม, แช่, ดำน้ำ)

 

15. Billy’s mother had only one immutable (a) rule; no dancing on the dinner table.

(แม่ของบิลลี่มีกฎซึ่ง    เปลี่ยนแปลงไม่ได้-ไม่มีการเปลี่ยนแปลง    อยู่เพียงข้อเดียว  นั่นคือ ต้องไม่เต้นรำบนโต๊ะอาหาร)

(a) unchangeable    (ไม่อาจเปลี่ยนแปลงได้)

(b) imminent    (จวนจะเกิด, ใกล้จะเกิด)

(c) illicit    (ผิดกฎหมาย, ไม่ได้รับอนุญาตให้ทำ)

(d) ignominious    (น่าอัปยศ, น่าอับอาย, น่าขายหน้า)

(e) idyllic    (ไอ-ดิ๊ล-ลิค)  (ที่งดงามอย่างเรียบๆ, มีเสน่ห์ในแบบบ้านนอก, สงบแบบธรรมชาติ)

 

16. The police officer surmised (เซอะ-ไม้ซ) (v) that the thief might have been the tall bully who spends a lot of time on the street corner.

(เจ้าหน้าที่ตำรวจ    คาดการณ์-เดา-ทาย-คาดคะเน-เก็ง-นึก-คิด    ว่าเจ้าหัวขโมยอาจจะเป็นเจ้าคนขี้รังแก-ชอบข่มเหง  ตัวสูง  ผู้ซึ่งใช้เวลามากมาย (เดินเตร่) อยู่ที่มุมถนน)

(a) recalled    (ระลึกได้, จำได้, หวนคิด, เรียกกลับ, นำกลับ, เพิกถอน)

(b) guessed    (เกส)  (เดา, ทาย, คาดคะเน, คิดว่า, เข้าใจว่า, การเดา-คาดคะเน)

(c) proved    (พิสูจน์)

(d) stated    (กล่าว, พูด)

(e) captured    (จับ)

 

17. The strike ended when the employer conceded (v) to the demands of the workers.  

(การนัดหยุดงานยุติเมื่อนายจ้าง    ยอมรับ-ยอมทำตาม-ยินยอม-ยอมอ่อนข้อให้    (ตาม) ข้อเรียกร้องของคนงาน)

(a) exaggerated    (พูดโม้, พูดเกินความจริง)

(b) admitted    (ยอมให้, ยอมรับ, ให้เข้า, รับเข้า, ยอมรับรอง, รับสารภาพ, รับ)

(c) eliminated    (กำจัด, ทำลายให้หมดไป)

(d) encountered    (เผชิญกับ, เผชิญหน้า, พบ, เจอ)

(e) tramped    (เดิน, ย่ำต๊อก, เดินตระเวน)

 

18. In studying social groups, sociologists often gain insight (n) through the use of such devices as questionnaires.

(ในการศึกษากลุ่มต่างๆทางสังคม  นักสังคมวิทยาได้รับ    การเข้าใจอย่างถ่องแท้หรือลึกซึ้ง-การมองทะลุ    อยู่บ่อยครั้ง (คือได้รับบ่อยครั้ง)  โดยการใช้เครื่องมือต่างๆ  เช่น แบบสอบถาม)

(a) access    (การเข้าถึง, การเข้าสู่)

(b) credibility    (ความน่าเชื่อถือ)

(c) publicity    (การโฆษณา-เผยแพร่, การประชาสัมพันธ์, ชื่อเสียง)

(d) understanding    (ความเข้าใจ)

(e) reflection    (การไตร่ตรอง, การสะท้อน)

 

19. Since he had never been in such a situation before, his apprehension (n) was understandable. 

(เนื่องจากเขาไม่เคยอยู่ในสถานการณ์เช่นนั้นมาก่อน    ความกลัว    ของเขาจึงสามารถเข้าใจได้)  (คือ  เข้าใจได้ว่าทำไมเขาจึงกลัว)

(a) hesitation    (การรีรอ, การลังเลใจ, การชักช้า)

(b) excitement    (ความตื่นเต้น)

(c) enthusiasm    (ความกระตือรือร้น, ความกระฉับกระเฉง)

(d) phobia    (ความกลัว)

(e) indifference    (ความไม่แยแส, ความไม่สนใจ, ความเมินเฉย, ความไม่ยินดียินร้าย)

 

20. The Eskimos are superb (ซู-เพิ้ร์บ) (a) hunters.

(ชาวเอสกิโมเป็นนักล่าสัตว์ที่    ดีเลิศ-ดีเยี่ยม-ยอดเยี่ยม)

(a) fast    (รวดเร็ว, ว่องไว)

(b) veteran    (มีประสบการณ์, เคยงาน, ผ่านศึกมาแล้ว)

(c) excellent    (ดีเลิศ, ดีเยี่ยม, ยอดเยี่ยม)

(d) nocturnal    (ออกหากินในเวลากลางคืน, เปิดในเวลากลางคืน, เกี่ยวกับกลางคืน)

(e) belligerent    (เบล-ลิ้จ-เจอ-เริ่นท)  (กระหายสงคราม, ชอบสงคราม, ชอบตีรันฟันแทง, ชอบสู้รบ, ก่อสงคราม, ทำสงคราม)  (เมื่อเป็นคำนาม  หมายถึง  ประเทศที่ทำสงคราม, ฝ่ายที่เข้าทำสงคราม, ภาวะสงคราม) 

 

เรียน  ท่านผู้ติดตามอ่าน  เว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th”

                  ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง   e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บไซต์นี้  ตาม   “Address” wpookaotong@yahoo.com   (โปรดระบุหัวเรื่องด้วยว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)   เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้