หมวดข้อสอบ TOEFL (ตอนที่ 134)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

Choose the word that is closest in meaning to the underlined word.   (จงเลือกคำที่มีความหมายใกล้เคียงที่สุดกับคำที่ขีดเส้นใต้)

(a = Adjective, v = Verb, n = Noun, adv. = Adverb)

 

1. Jane’s gloomy nature hinders (v) her relationships with other people.

(ลักษณะ-นิสัยแบบ  ซึมเศร้า-ห่อเหี่ยวใจ-มองโลกในแง่ร้าย  ของเจน   เป็นอุปสรรค-ขัดขวาง-กีดขวาง-หยุดยั้ง   ความสัมพันธ์ของเธอกับคนอื่นๆ)

(a) exterminates    (ทำลายสิ้น, กำจัดให้สิ้น, ถอนราก, ขุดรากถอนโคน 

(b) contaminates    (ทำให้ปนเปื้อน, ทำให้เกิดมลภาวะ)

(c) hampers    (เป็นอุปสรรค, ขัดขวาง, หยุดยั้ง, ทำให้ชะงัก, สอดแทรก, ตัด, สิ่งกีดขวาง)

(d) decapitates    (ตัดศีรษะ)

(e) sympathizes    (เห็นอกเห็นใจ)   

 

2. When the fight was over, the underdog emerged (อิ-เมิ้ร์จ) (v) the winner.  

(เมื่อการต่อสู้จบสิ้นลง  ผู้ที่เสียเปรียบ-ผู้ที่เป็นเบี้ยล่าง   ปรากฏออกมา-โผล่ออกมา-ออกมา-มีตัวตน  เป็นผู้ชนะ)

(a) emigrated    (อพยพ, อพยพออกนอกประเทศ)  

(b) remunerated    (ริ-มิ้ว-เนอะ-เรท-ทิด)  (จ่ายให้, ชดใช้, ตอบแทน, ให้รางวัล)

(c) came into view; came out; appeared    (ปรากฏหรือโผล่ออกมาให้เห็น, ออกมา, ปรากฏ)

(d) remonstrated    (เร้ม-เมิน-สเทรท หรือ ริ-ม้อน-สเทรท)  (คัดค้าน, ทัดทาน, ประท้วง, โต้แย้ง, คัดค้านหรือโต้แย้งด้วยเหตุผล)

(e) conquered    (ค้อง-เค่อะ)  (ปราบ, เอาชนะ, พิชิต, ได้ชัยชนะ, ยึดได้)

 

3. The majority of our club members would not consent (v) to raise the dues.  

(สมาชิกชมรมของเราส่วนใหญ่  จะไม่   ยินยอม-เห็นชอบ-อนุญาต   ให้ขึ้นค่าธรรมเนียม)

(a) agree; approve    (ตกลง-ยินยอม; เห็นชอบ-เห็นพ้อง-อนุมัติ)

(b) anticipate    (คาดหมาย, มุ่งหวัง, คาดการณ์ล่วงหน้า, ทำนาย)

(c) surrender    (ยอมแพ้, ยอม, ยอมจำนน, ยอมตาม, ตามใจ, สละ, ละทิ้ง, คืน, ยกเลิก, มอบตัว, การยอมแพ้-ยอมจำนน-ยอมตาม-มอบตัว-สละ-ละทิ้ง)

(d) contravene    {ขัดแย้ง, ต่อต้าน, ละเมิด (กฎหมาย)}

(e) vanish    (แว้น-นิช)  (อันตรธาน, หายไป, สูญสิ้น, จากไป, ไม่มีอยู่, กลายเป็นศูนย์)

 

4. The collapse (n)of the stock market in 1929 signaled the beginning of the Depression. 

(การล้มลงหรือทรุดลง-ภาวะทรุดโทรม   ของตลาดหุ้นในปี  ๑๙๒๙  ส่งสัญญาณการเริ่มต้นของการถดถอยทางเศรษฐกิจ  -  ในอเมริกา)

(a) rise    {การเพิ่มขึ้น, การขึ้น (ของดวงอาทิตย์)}

(b) rebirth    (การเกิดใหม่, การเกิดอีกครั้ง)

(c) debt    (เด๊ท)  (หนี้สิน)

(d) failure    (เฟ้ล-เย่อร์)  (ความเสื่อมถอย, ภาวะล้มละลาย, ความล้มเหลว-ไม่สำเร็จ, ความไร้ผล, การสอบตก, บุคคลหรือสิ่งที่ล้มเหลว)

(e) fluctuation    (การขึ้นๆลงๆ, การเปลี่ยนแปลง, การไม่มีเสถียรภาพ, การผันแปร, การแกว่งไปมา)

 

5. His qualifications for the research assistantship are indisputable (a).

(คุณสมบัติของเขาสำหรับการเป็นผู้ช่วยวิจัยเป็นสิ่ง   ที่โต้แย้งไม่ได้-ที่ปฏิเสธไม่ได้-ที่  ไม่อาจเถียงได้  -  คือเหมาะสมอย่างมากๆ)

(a) fraudulent    (ฟร้อ-ดู-เลิ่นท)  (หลอกลวง, ฉ้อโกง, ฉ้อฉล)

(b) outstanding    (เด่น, มีชื่อเสียง, สำคัญ, ยังไม่ยุติ, ยังไม่สำเร็จ, ค้าง, ยังไม่ได้ ชำระ, ยังคาราคาซังอยู่)

(c) unquestionable    (แน่นอน, ไม่ต้องสงสัย, ไม่มีปัญหา, ไม่มีข้อยกเว้น  -  คือเหมาะสมอย่างยิ่ง)

(d) invalid    (ไม่สมบูรณ์, ใช้การไม่ได้, ไม่มีผลบังคับ, โมฆะ, อ่อนแอ, ไร้กำลัง)

(e) gullible    (ซึ่งถูกโกงหรือหลอกลวงได้ง่าย)

 

6. Geronimo was a renowned (ริ-เนานด์) (a) chief of the Apache tribe.

(เจอโรนิโมเป็นหัวหน้าเผ่าที่   มีชื่อเสียง-มีกิตติศัพท์เลื่องลือ   ของ (อินเดียนแดง) เผ่า อปาเช่)

(a) a youthful    (ซึ่งอยู่ในวัยหนุ่ม)

(b) a knowledgeable    (มีความรู้)

(c) an eminent    (เอ๊ม-มิ-เนิ่นท)  (เด่น, มีชื่อเสียง, สูงส่ง)

(d) an inventive    (ซึ่งชอบประดิษฐ์คิดค้น)

(e) gracious    (กรุณา, ปรานี, เมตตา, สุภาพ, มีมารยาท, สง่างาม, สวยงาม, เรียบร้อย)

 

7. Because of lack of money, the sweetness of their matrimony (n) turned sour.  

(เนื่องมาจากความขาดแคลนเงิน  ความหวานของ   การแต่งงาน-พิธีแต่งงาน   ของเขา (ทั้ง ๒) ได้กลายเป็น  เปรี้ยว-บูด-ไม่มีรสชาติ-ไม่สมใจ)

(a) marriage   (แม้ร์-ริจ) or married (แม้-รี่ด) life   (การแต่งงาน  หรือ  ชีวิตแต่งงาน)

(b) optimism    (การมองโลกในแง่ดี)

(c) dilemma    (ดิ-เล้ม-ม่ะ)  (สถานการณ์ที่ลำบาก, สภาวะที่กลืนไม่เข้าคายไม่ออก หรือ หนีเสือปะจรเข้, ปัญหาที่ลำบาก)

(d) plagiarism    (เพล้-เจีย-ริ-ซึ่ม)  (การขโมยคัดลอกผลงานหรือบทประพันธ์, สิ่งที่ขโมยคัดลอกมา)

(e) impediment    (อุปสรรค, สิ่งกีดขวาง, การทำให้ล่าช้า)

 

8. The ambush (n) became a tragedy for those who attempted it because they were all killed.  

(การซุ่มโจมตี-การคอยดักทำร้าย   กลายเป็นโศกนาฏกรรม-เรื่องเศร้า  สำหรับบุคคลผู้พยายามจะทำมัน  เพราะว่าพวกเขาถูกฆ่าตายทั้งหมด  -  คือทำไม่สำเร็จและถูกฆ่าตาย)

(a) cannibalism    (การกินเนื้อมนุษย์, การกินเนื้อสัตว์พวกเดียวกัน)

(b) scapegoat    (แพะรับบาป)

(c) surprise attack, attack after hiding and waiting    (การลอบโจมตีอย่างไม่คาดคิด, การจู่โจมหลังจากหลบซ่อนและรอคอย (คือลอบโจมตี-ลอบทำร้าย)

(d) distortion    {การบิดเบือน (ข้อมูล, ข้อเท็จจริง)}

(e) demolition    (การรื้อ (ตึก) ทิ้ง, การทำลาย)

 

9. The police were baffled as to who was responsible for the homicide (ฮ้อม-มิ-ไซด) (n).  

(ตำรวจรู้สึกสับสน-งุนงง  เกี่ยวกับว่าใครเป็นผู้รับผิดชอบ   การฆาตกรรม-การฆ่าคน-ฆาตกร  -  คือ ใครเป็นคนลงมือฆ่า)

(a) bankruptcy    (การล้มละลาย)

(b) felony    (เฟ้ล-โล-นี่)  (ความผิดอาญาร้ายแรง เช่น ฆาตกรรม  วางเพลิง  ข่มขืน)

(c) murder    (การฆาตกรรม, สิ่งที่ยากมากหรืออันตรายมาก, ฆ่า, ฆ่าอย่างป่าเถื่อน, ทำลาย, ทำให้เสียหรือเสื่อม)

(d) fiasco    (ฟี-แอส-โค)  (การล้มเหลวอย่างสิ้นเชิง)  

(e) coercion    (โค-เอ๊อ-เชิ่น)  (การบังคับ)

 

10. The scientist supports his theory with copious (a) evidence.

(นักวิทยาศาสตร์คนนั้นสนับสนุนทฤษฎีของตนด้วยหลักฐาน   มากมาย-อุดมสมบูรณ์)

(a) copyrighted    (มีลิขสิทธิ์, ได้รับลิขสิทธิ์)

(b) detrimental    (เป็นอันตราย, เป็นภัย) 

(c) abundant    (มากมาย, อุดมสมบูรณ์)

(d) paramount    (แพ้-ระ-เม่าท)  (สำคัญยิ่ง, ยิ่งยวด, ยอดเยี่ยม, สูงสุด, อันดับหนึ่ง)

(e) thrifty    (ประหยัด, กระเหม็ดกระแหม่)

 

11. The political writer was well-known for his acumen (n).

(นักเขียนเรื่องการเมืองคนนั้นเป็นที่รู้จักกันดีในเรื่อง   ความเฉลียวฉลาดปราดเปรื่อง  ของเขา)

(a) keen insight    (ความฉลาดที่ดีเลิศ-ยอดเยี่ยม-หลักแหลม-คมกริบ)

(b) blunt comments    (คำวิจารณ์แบบขวานผ่าซาก)

(c) lofty language    (ภาษาที่สูงส่ง)

(d) witty remarks    (คำพูดที่ฉลาด-มีไหวพริบ)

(e) wide variety    (มากมายหลายชนิด, หลายประเภท, หลายพันธุ์)

 

12. The fireman’s valor (n) in rushing into the flaming house saved the occupants from a terrible fire.

(ความกล้าหาญ   ของพนักงานดับเพลิง  ในการวิ่งเข้าไปในบ้านที่กำลังไฟลุกโพลง  ได้ช่วยชีวิตของเจ้าของบ้านจากไฟไหม้ที่ร้ายกาจ-รุนแรง)

(a) jeopardy    (อันตราย, ภัย)

(b) illustration    (การแสดงด้วยภาพ)

(c) bravery    (ความกล้าหาญ)

(d) deterioration    (การแย่ลง-เลวลง-เสื่อมลง)

(e) generosity    (ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่, ความใจกว้าง, ความใจบุญ)

 

13. The haughty (ฮ้อท-ที่) (a) girl will not listen to anyone’s advice.  She thinks that she is always right.

(เด็กหญิงที่    หยิ่งยโส-โอหัง-อวดดี-จองหอง    คนนั้นจะไม่ฟังคำแนะนำของใครทั้งนั้น   เธอคิดว่าเธอถูกเสมอ)

(a) concerned    (วิตกกังวล, ห่วงใย)

(b) dishonest    (ไม่ซื่อสัตย์, ไม่สุจริต, ไม่ตรงไปตรงมา, ไม่น่าไว้วางใจ)

(c) inquisitive    (ที่อยากรู้อยากเห็น, ที่ชอบซักถาม, ที่ชอบสอบสวน)

(d) talkative    (ช่างคุย, ขี้คุย, ช่างเจรจา, พูดมาก)

(e) arrogant    (หยิ่ง, ยโส, จองหอง)

 

14. None of the houses that the property agent showed him matched up to his anticipation (แอน-ทิส-ซิ-เพ-ชั่น) (n).  He did not like any of them.

(ไม่มีบ้านหลังใดที่ตัวแทนอสังหาริมทรัพย์แสดงให้เขาดู  จะคู่ควร – หรือเหมาะสม - กับ     การคาดหวัง-การมุ่งหวัง-การทำนาย    ของเขา  ทั้งนี้  เขาไม่ชอบบ้านหลังใดที่เสนอมาเลย)

(a) perceptions    (การเข้าใจ, การหยั่งรู้, การมองเห็น, ความรู้สึก, ความรู้สึกสัมผัส, สิ่งที่มองเห็น)

(b) expressions    (การแสดงออก, การแสดงความคิดหรือความรู้สึกออกเป็นคำพูด, คำพูดที่แสดงออก, ลักษณะท่าทาง)

(c) capabilities    (ความสามารถ)

(d)  expectations    (ความคาดหวัง, ความคาดหมาย, การคาดคิด, สิ่งที่คาดหวังไว้ความหวัง)

(e) potentials    (ศักยภาพ, ความสามารถหรืออำนาจที่ซ่อนเร้นอยู่, ความเป็นไปได้)

 

15. The Singaporean government gives encouragement (n) for married couples to have more children due to a decreasing number of babies and adolescents.

(รัฐบาลสิงคโปร์ให้    การกระตุ้น-การสนับสนุน-การให้กำลังใจ-สิ่งที่ให้กำลังใจ    สำหรับคู่ชาย-หญิงที่แต่งงานแล้ว  เพื่อให้มีลูกเพิ่มขึ้น  เนื่องมาจากจำนวนที่ลดลงของเด็กทารกและวัยรุ่น)

(a) loans    (เงินกู้ยืม)

(b) presents    (ของขวัญ)

(c) remunerations    (ค่าตอบแทน, ผลตอบแทน)

(d) discouragements    (การทำให้เสียขวัญ-กำลังใจ, สิ่งที่ทำให้หมดกำลังใจ, ภาวะที่น่าท้อใจ)

(e) incentives    (สิ่งจูงใจ, สิ่งกระตุ้น, เครื่องกระตุ้น, สิ่งดลใจ, เครื่องส่งเสริม)

 

16. I was not the person at fault during the accident.  What he told the police was a complete untruth (n), so please don’t believe it.

(ผมมิได้เป็นคนผิดในระหว่างเกิดอุบัติเหตุ  ทั้งนี้  สิ่งที่เขาเล่าให้ตำรวจฟังเป็น    เรื่องไม่จริง-ความไม่มีอยู่จริง-ความไม่ซื่อสัตย์-ความไม่ถูกต้อง    โดยสมบูรณ์  ดังนั้น  โปรดอย่าได้เชื่อมัน)

(a) failure    (เฟ้ล-เย่อร์)  (ความล้มเหลว, ความไม่สำเร็จ-ไร้ผล, การสอบตก, การได้ต่ำกว่าที่กำหนด, ความเสื่อมถอย, ผู้ที่ล้มเหลว, สิ่งที่ล้มเหลว)

(b) fact    (ข้อเท็จจริง)

(c) hearsay    (ข่าวลือ, เรื่องบอกเล่า, เรื่องที่ได้ยินได้ฟังมา)

(d) fabrication    (แฟบ-ริ-เค้-ชั่น)  (เรื่องที่เสกสรรขึ้นมา, เรื่องที่กุขึ้น, การปลอมขึ้น, การสร้าง, การประดิษฐ์, การคิดค้น)

(e) insult    (การดูถูก, การดูหมิ่น, การเหยียดหยาม)

 

17. As there are contradictions (n) in what the two witnesses are saying, the police know that one of them is lying.

(เนื่องจากมี    ความขัดแย้ง-ความไม่ลงรอยกัน-การกระทำที่ขัดแย้ง-การโต้แย้ง-การเถียง-การปฏิเสธ    ในสิ่งที่พยาน  ๒  คนกำลังบอกกล่าว  ตำรวจเลยรู้ว่า  ๑ ใน  ๒  คนนั้นกำลังพูดโกหก)

(a) accuracies    (ความถูกต้อง, ความแม่นยำ)

(b) inconsistencies    (ความขัดกัน, ความไม่สอดคล้องกัน, ความไม่ลงรอยกัน, สิ่งที่ไม่สอดคล้องกัน)

(c) possibilities    (ความเป็นไปได้)

(d) faults    (ความผิดพลาด, ข้อบกพร่อง, ความคลาดเคลื่อน)

(e) truths    (ความจริง)

 

18. When a natural disaster takes place, those who survive will often perish (เพ้อ-ริช) (v) due to insufficient food they have.

(เมื่อภัยพิบัติทางธรรมชาติเกิดขึ้น  ผู้ที่รอดชีวิตมักจะ    ตาย-แตกดับ-สาบสูญ-ย่อยยับ-เน่าเปื่อย-เหี่ยวแห้ง    อยู่บ่อยๆ  เนื่องจาก (ปริมาณ) อาหารที่ไม่เพียงพอที่พวกเขามี)

(a) starve     (อดอาหารตาย, อดอยาก, หิวโหย, หนาวตาย, กระหาย, ทำให้อดอาหารตาย-อดอยาก-กระหาย-หิวโหย-หนาวตาย)

(b) weaken     (กลายเป็นอ่อนแอ, ทำให้อ่อนแอ, ทำให้อ่อนหรือกลายเป็นอ่อน)

(c) recover    (กลับคืนสู่สภาพเดิม, ฟื้นจากไข้, หายเป็นปกติ, กู้ (เรือที่จม, ศพ), เอากลับคืนมา)

(d) dehydrate    (ขจัดน้ำออก, สูญเสียน้ำหรือความชื้น)

(e) shiver    (ชิฟว-เว่อะ)  (สั่น, ตัวสั่น, สั่นระริก, (ธง) ปลิวสะบัด, แตกออก, แตกออกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อย)

 

19. Two plane crashes on the same day caused a lot of impairment (n).

(การชนกันของเครื่องบิน  ๒  ครั้งในวันเดียวกัน  ก่อให้เกิด    ความเสียหาย-การบาดเจ็บ-การทำให้เลวลง-การลดคุณค่า-การทำให้อ่อนแอ    อย่างมากมาย)

(a) leisure    (ลี้-เชอะ หรือ เลช-เชอะ)  (เวลาว่าง, การว่างจากงาน, ความสบายที่ไม่รีบร้อน)

(b) audaciousness    (ออ-เด๊-เชิส-เนส)  (ความกล้าอย่างมาก, ความไม่กลัว, ความกล้าได้กล้าเสีย)

(c) damage    (ความเสียหาย, การทำให้เสียหายหรือได้รับอันตราย)  (damages =   ค่าเสียหาย, เงินชดเชยค่าเสียหาย)

(d) melody    (เสียงดนตรีที่ไพเราะ, ทำนองเพลง, บทกวีสำหรับร้องเป็นเพลง)

(e) commotion    (ความไม่สงบ, ความชุลมุนวุ่นวาย, ความสับสนอลหม่าน, การจลาจล, ความอึกทึกครึกโครม, ความเกรียวกราว, ความวุ่นวายทางการเมืองหรือสังคม) 

 

20. Bill’s former employer recommended him highly as having been a very assiduous (อะ-ซิด-ดิว-อัส) (a) worker. 

(นายจ้างคนก่อนของบิลฝากฝัง – หรือแนะนำในจดหมายสมัครงาน – ตัวเขา (บิล) อย่างสูง  ว่าเป็นพนักงานที่    ขยัน-พากเพียร-พยายาม    อย่างมาก)

(a) affluent    (มั่งคั่ง, ร่ำรวย, มากมาย)

(b) opulent    (มั่งคั่ง, อุดมสมบูรณ์, เจริญรุ่งเรือง, มากมาย)

(c) diligent    (ขยันหมั่นเพียร, บากบั่น, อุตสาหะ)

(d) cogent    {(คำพูด) ซึ่งโน้มน้าวจิตใจ, น่าเชื่อ, ถูกจุด, ตรงประเด็น}

(e) precocious    (พรี-โค้-เชิส)  (แก่เกินวัย, โตเกินวัย, ฉลาดเกินวัย, แก่แดด) 

 

เรียน  ท่านผู้ติดตามอ่าน  เว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th”

                  ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง   e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บไซต์นี้  ตาม   “Address” wpookaotong@yahoo.com   (โปรดระบุหัวเรื่องด้วยว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)   เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้