หมวดข้อสอบ TOEFL (ตอนที่ 13)

Choose the best alternative to get the closest meaning of the underlined word in each sentence. (จงเลือกข้อที่ดีที่สุดเพื่อให้ได้ความหมายใกล้เคียงที่สุดของคำที่ขีดเส้นใต้ในแต่ละประโยค)

1. Taking a firm stand on such controversial issues as abortion and homosexuality can jeopardize the election prospects of would-be politicians. (การมีจุดยืนที่มั่นคงในประเด็นที่มีความขัดแย้ง เช่น การทำแท้งและการรักร่วมเพศ สามารถเป็นอันตรายต่อความคาดหวังในการเลือกตั้งของผู้ที่จะเป็นนักการเมือง – ความหมายคือ ถ้าผู้ที่จะเป็นนักการเมืองหรือสมัครลงเลือกตั้งในอนาคต แสดงความคิดเห็นที่แน่นอนลงไปในประเด็นที่เป็นปัญหาถกเถียงกันในสังคม เช่น การทำแท้ง อาจทำให้บุคคลนั้นเสียคะแนนจากผู้ออกเสียงเลือกตั้งที่ไม่เห็นด้วยกับนักการเมืองผู้นั้นได้ ดังนั้น จึงเป็นการดีกว่ากันที่จะแสดงความเห็นเป็นกลางๆเกี่ยวกับประเด็นเหล่านี้ถ้าไม่ต้องการเสียคะแนนจากผู้เลือกตั้ง)

     (a)  improve (ปรับปรุง, ทำให้ดีขึ้น)

     (b) reassure (ทำให้มั่นใจอีกครั้ง, รับรองซ้ำ, ประกันซ้ำ)

     (c)  endanger (ทำให้เป็นอันตราย)

     (d) annihilate (ทำลายล้าง, บดขยี้)

2. Hemoglobin in the blood carries oxygen throughout the body.  (เฮโมโกลบินหรือสารสีแดงในเม็ดเลือดแดงพาออกซิเจนไปทั่วร่างกาย)

    (a) away from (ห่างจาก, หนีจาก)

    (b) all over (ไปทั่ว)

    (c) associated with (เกี่ยวข้องกับ, สัมพันธ์กับ)

    (d) discarded by (ถูกละทิ้งโดย, ถูกทอดทิ้งโดย)

3. More than eight thousand magazines are published periodically in the United States. (วารสารมากกว่า ๘,๐๐๐ ฉบับได้รับการตีพิมพ์เป็นระยะๆ – หรือเป็นช่วงๆ – ในสหรัฐฯ)

     (a)  confidentially (อย่างลับๆ, อย่างเป็นความลับ)

     (b) exclusively (ผูกขาด, เฉพาะตัว, แต่ผู้เดียว, อย่างเดียว, ซึ่งกีดกันคนนอก)

    (c)  momentarily (ชั่วขณะหนึ่ง)

    (d) regularly (อย่างสม่ำเสมอ, เป็นประจำ, ตามปกติ)

4. Black bears are normally unaggressive creatures. (หมีสีดำโดยปกติแล้วเป็นสัตว์ที่ไม่ก้าวร้าว-ไม่รุกราน)

    (a) smart (ฉลาด)

    (b) strong (แข็งแรง)

    (c) peaceful (รักสงบ, มีสันติภาพ, สงบสุข, สงบเงียบ, รักสันติ)

    (d) huge (ใหญ่มาก, ใหญ่โต, มหึมา, มหาศาล)

5. Within their courtrooms, judges are virtual autocrats.  (ภายในห้องศาล  ผู้พิพากษาเป็นเสมือนผู้เผด็จการ – หรือผู้ปกครองด้วยอำนาจเด็ดขาด  หมายถึงมีอำนาจพิจารณาคดีโดยเอกเทศ ไม่มีผู้ใดสามารถแทรกแซงได้ คำพิพากษาของศาลถือเป็นสิ้นสุด)

    (a) automatons (หุ่นยนต์, เครื่องอัตโนมัติ เช่น เครื่องที่ใช้หยอดเหรียญเพื่อให้ทำงาน)

    (b) dictators (ผู้เผด็จการ)

    (c) dealers (พ่อค้า, ผู้ขาย)

    (d) coaches (ผู้ฝึกสอน)

6. Cowboy films traditionally open with a view of an immense spread of rugged terrain. (หนังคาวบอยโดยธรรมเนียมแล้วจะเปิดฉากขึ้นมาด้วยผืนแผ่นดินอันกว้างใหญ่มหึมา-ไร้ขอบเขตของภูมิประเทศที่ขรุขระ-หรือเต็มไปด้วยก้อนหิน)

     (a)  a beautiful (สวยงาม)

     (b) an unsettled (ไม่มีผู้ตั้งรกรากถิ่นฐาน)

     (c)  a limited (จำกัด, อยู่ในวงแคบ)

     (d) a vast (กว้างขวางมาก, มหึมา, ไพศาล, มากมาย, ใหญ่โตมาก)

7. Several types of forget-me-not plants grow best in cool, damp places, but others do well in dry soil. (หลายชนิดของพืชฟอร์เก็ตมีน๊อตเติบโตได้ดีที่สุดในที่ที่เย็นและชื้น แต่ชนิดอื่นๆเติบโตได้ดีในดินแห้ง)

     (a)  go to seed (กลายเป็นเมล็ด)

     (b) thrive (เจริญเติบโต, งอกงาม, เฟื่องฟู, ก้าวหน้า, รุ่งเรือง)

     (c)  merely survive (เพียงแต่อยู่รอด, เพียงแต่รอดชีวิต)

     (d) remain (ยังคง, ยังอยู่, ยังอาศัยอยู่)

8. Some of technology’s negative aspects are extremely hard to remedy(แง่มุมในทางลบบางอย่างของเทคโนโลยีเป็นเรื่องยากอย่างยิ่งที่จะเยียวยาแก้ไข)

    (a) understand (เข้าใจ)

    (b) identify (ระบุ, บอกชื่อ, ชี้ตัว, หาเอกลักษณ์, พิสูจน์เอกลักษณ์)

    (c) correct (แก้ไข, ทำให้ถูกต้อง, ลงโทษ (เพื่อแก้ไข), ตำหนิ (เพื่อแก้ไข), ตรวจ, แก้)

    (d) utilize (ใช้ประโยชน์)

9. A drastic change in one part of the environment is apt to cause an equally drastic, but unexpected, change somewhere else. (การเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรงในส่วนหนึ่งของสิ่งแวดล้อม มีแนวโน้มที่จะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่รุนแรงเท่าๆกัน – แต่ว่ามิได้คาดฝัน – ในที่อื่นๆ)

     (a) likely (เป็นไปได้, น่าจะเป็นไปได้, เหมาะสม, สมควร, มีหวัง)

     (b) necessary (จำเป็น)

     (c)  advised (เป็นการแนะนำ, ได้รับการแนะนำ)

    (d) rumored (เป็นข่าวลือ, ถูกลือ)

10. I don’t have the slightest notion of what this poem means. (ผมไม่มีความคิด – แม้แต่ - น้อยนิดที่สุดว่าโคลงบทนี้หมายถึงอะไร)

      (a) policy (นโยบาย)

      (b) idea (ความคิด)

      (c) commentary (ข้อคิดเห็น, คำวิจารณ์, บทความแสดงข้อคิดเห็น)

      (d) insinuation (การพูดเป็นนัยหรือเป็นเชิง, การพูดแย้มหรือสอดแทรก)

11. Penicillin quickly supplanted the sulfa drugs in the treatment of bacterial diseases. (เพนนิซิลลินเข้าแทนที่ยาซัลฟาอย่างรวดเร็วในการรักษาโรคที่เกี่ยวกับแบคทีเรีย)

     (a)  was added to (ถูกเพิ่มเข้ากับ)

     (b) improved (ปรับปรุง, ทำให้ดีขึ้น)

     (c)  provided support for (ให้การสนับสนุนแก่)

     (d) replaced (แทนที่)

12. The human brain is the most magnificently organized concentration of matter in the known universe. (สมองมนุษย์เป็นการรวมศูนย์ที่มีการจัดระเบียบอย่างดีเลิศที่สุดของสสารในจักรวาลที่เป็นที่รู้จักกัน)

     (a)  strangely

     (b) completely

     (c)  superbly (อย่างดีเลิศ, อย่างดีเยี่ยม, อย่างยอดเยี่ยม, อย่างมากมาย, ใหญ่ยิ่ง, โอ่อ่า, สง่างาม)

     (d) perplexingly (อย่างน่างงงวย, อย่างน่าฉงน)

13. Sometime between A.D. 1000 and A.D. 1500, the nomadic Navajo arrived in the American Southwest. (บางเวลาระหว่างปี ค.ศ. ๑๐๐๐ และ ๑๕๐๐ อินเดียนแดงเผ่านาวาโจที่ร่อนเร่ไปในที่ต่างๆได้มาถึงภาคตะวันตกเฉียงใต้ของอเมริกา)

     (a)  exotic (เป็นของแปลก, ผิดธรรมดา, ประหลาด, เกี่ยวกับหรือมาจากต่างประเทศ, ไม่ใช่ของพื้นเมือง)

     (b) ancient (โบราณ)

     (c)  flourishing (เจริญเติบโต)

     (d) wandering (เตร็ดเตร่, พเนจร, ท่องเที่ยวไป, เถลไถลไป, ไปโดยไม่มีจุดหมายแน่ นอน, ไม่มีถิ่นที่อยู่แน่นอน)

14. Boomerangs, a type of throwing stick, weigh about three ounces and can be  made in a variety of configurations. (บูมมะแรง – ไม้สำหรับใช้ขว้างชนิดหนึ่ง – มีน้ำหนักประมาณ ๓ ออนซ์ และสามารถถูกทำ (สร้าง) ในหลากหลายรูปร่าง)

     (a)  sizes (ขนาด)

     (b) widths (ความกว้าง)

     (c)  shapes (รูปร่าง, รูปทรง)

     (d) colors (สี)

15. To avoid contamination, surgeons always wash their hands scrupulously before starting each operation. (เพื่อหลีกเลี่ยงการติดเชื้อ ศัลยแพทย์ล้างมือของตน  อย่างละเอียดรอบคอบ-ระมัดระวังอยู่เสมอ ก่อนเริ่มต้นการผ่าตัดแต่ละครั้ง)

     (a)  reluctantly (อย่างไม่เต็มใจ)

     (b) gently (อย่างแผ่วเบา, อย่างนุ่มนวล)

     (c)  meticulously (อย่างพิถีพิถันมาก, อย่างเข้มงวดมากๆในเรื่องเล็กๆน้อยๆ, อย่างจู้จี้)

    (d) silently (อย่างเงียบๆ)

16. A higher petrol price will trigger an increase in food prices.   (ราคาน้ำมันที่สูงขึ้นจะกระตุ้น – หรือเริ่มต้น – การเพิ่มขึ้นของราคาอาหาร)

      (a) distribute (จำหน่าย, แจกจ่าย, กระจาย)

      (b) compel (บังคับ)

      (c) hinder (ขัดขวาง, เป็นอุปสรรคต่อ)

      (d) prompt (กระตุ้น)

17. Smoking is proscribed by law in air-conditioned buses, theaters and elevators. (การสูบบุหรี่ถูกห้าม –โดยกฎหมาย – ในรถโดยสารประจำทางปรับอากาศโรงหนัง และในลิฟต์)

     (a)  promoted (ส่งเสริม, สนับสนุน)

     (b) discouraged (ทำให้ท้อใจ)

     (c)  prohibited (ห้าม, ป้องกัน, ขัดขวาง)

    (d) terminated (ทำให้สิ้นสุดหรือยุติ, สิ้นสุด)

18. During the Second World War, all important resources in the United States were allocated by the federal government. (ระหว่างสงครามโลกครั้งที่ ๒ ทรัพยากรที่สำคัญทั้งหมดในสหรัฐฯถูกจัดสรร-แบ่งสรรโดยรัฐบาลกลาง)

     (a)  conserved (สงวน, อนุรักษ์)

     (b) depleted (ใช้หมดไป)

     (c)  distributed (แบ่งสันปันส่วน, แจก, จำแนก, จำหน่าย, แพร่, กระจาย, แยก)

     (d) exploited (ใช้ประโยชน์, ใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว, ใช้อย่างเอารัดเอาเปรียบ)

19. In many developing countries, the sales of imported brands are severely affected by the widespread availability of cheaper counterfeit goods. (ในประเทศกำลังพัฒนาจำนวนมาก การขายยี่ห้อสินค้าที่ถูกนำเข้าจากต่างประเทศ ได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงจากการมีอยู่อย่างแพร่หลายของสินค้าทำปลอมที่มีราคาถูกกว่า)

     (a)  local (ท้องถิ่น, เฉพาะแห่ง, เฉพาะที่, มีผลเฉพาะแห่ง)

     (b) shoddy (ซึ่งมีคุณภาพเลว, ทำอย่างลวกๆ, กำมะลอ, เลว, เลวทราม)

     (c)  smuggled (ซึ่งถูกลักลอบนำ – สินค้า – เข้าหรือออกโดยผิดกฎหมาย, ถูกลักลอบนำเข้าไป, ถูกแอบถือไปด้วย)

     (d) fake (ปลอม, เทียม, ซึ่งเป็นเรื่องที่กุขึ้น)

20. Formulated in 1823, the Monroe Doctrine asserted that the Americas were no longer open to European colonization. (ถูกบัญญัติขึ้นมาในปี ๑๘๒๓ ลัทธิมอนโรยืนยัน – หรืออ้างสิทธิ์ – ว่าทวีปอเมริกามิได้เปิดให้กับการล่าอาณานิคมของยุโรปต่อไปอีกแล้ว)

     (a)  accentuated (อ่านเน้น, อ่านซ้ำ, เน้น, ย้ำ, ทำให้เด่น)

     (b) emphatically stated (กล่าวอย่างเน้นย้ำหรือหนักแน่น)

     (c)  belligerently argued (โต้แย้งหรือให้เหตุผลอย่างมุ่งร้ายหรือแบบชอบตีรันฟันแทง)

     (d) entreated (ขอร้อง, วิงวอน, อ้อนวอน)

21. Since respiration is required for continual energy release, it is injurious to stop it for more than a short time. (เนื่องจากการหายใจถูกต้องการเพื่อการปลดปล่อยพลังงานอย่างต่อเนื่อง มันเป็นอันตรายที่จะหยุดการหายใจเป็นเวลามากกว่าช่วงเวลาสั้นๆ)

     (a) harmful (เป็นอันตราย, มีอันตราย)

     (b) troublesome (สร้างปัญหา, ก่อกวน, รบกวน, น่ารำคาญ, ยุ่งยาก, เป็นภาระ, เป็นทุกข์)

     (c)  contrary (ตรงกันข้าม, ต่อต้าน, ขัดกัน, ดื้อรั้น)

     (d) offensive (ซึ่งทำให้ไม่พอใจหรือขุ่นเคือง, ก้าวร้าว, น่าขยะแขยง, น่ารังเกียจ, ล่วงละเมิด, เกี่ยวกับการละเมิดหรือกระทำผิด)

22. In the late 1800s Charlotte Gilman was a prominent lecturer and writer on such theme as feminism and labor. (ในปลายทศวรรษ ๑๘๐๐ ชาร์ลอตต์ กิลแมน เป็นนักบรรยายและนักเขียนที่มีชื่อเสียง-โด่งดัง ในหัวข้อ (เรื่อง) เช่น ลัทธิสตรีนิยมและแรงงาน)

      (a) an insightful (ซึ่งเข้าใจอย่างถ่องแท้-ลึกซึ้ง, ซึ่งมองทะลุ)

      (b) an interesting (น่าสนใจ)

      (c) a determined (มุ่งมั่น, แน่วแน่, มีเจตนาแรงกล้า)

      (d) a notable (มีชื่อเสียง, เด่น, สะดุดตา, มีความสามารถ, น่าจดจำ, น่าสังเกต)

23. The design of timepiece advanced rapidly after 1300.  (การออกแบบนาฬิกา-เครื่องคำนวณเวลาหรือจับเวลา ก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็วหลังปี  ๑๓๐๐)

      (a) works of art (ผลงานศิลปะ)

      (b) spare parts (ชิ้นส่วนอะไหล่)

      (c) clocks (นาฬิกา)

      (d) calendars (ปฏิทิน)

24. The typical symphony orchestra has evolved gradually since the late eighteenth century. (วงซิมโฟนีออเคสตราโดยทั่วไปได้วิวัฒนาการทีละน้อย – หรือ อย่างค่อยเป็นค่อยไป – ตั้งแต่ปลายศตวรรษที่ ๑๘)

     (a)  haphazardly (อย่างตามอำเภอใจ, อย่างไม่มีการวางแผน, อย่างไม่เป็นระเบียบ, อย่างไร้จุดหมาย)

     (b) scarcely (แทบจะไม่, น้อยมาก)

     (c)  logically (ตามหลักเหตุผล, เป็นไปตามหลักเหตุผล)

     (d) slowly (อย่างช้าๆ)

25. In order to overcome the Earth’s gravity and rise into the air, an aircraft must be acted on by a life force. (เพื่อที่จะเอาชนะแรงโน้มถ่วงของโลกและขึ้นไปในอากาศ เครื่องบินจะต้องได้รับแรงกระทำอย่างมหาศาล)

     (a)  realize (ตระหนัก, รู้ดี)

     (b) defeat (เอาชนะ, รบชนะ, แข่งชนะ, ทำให้พ่ายแพ้, ทำให้เสียหรือล้มเหลว, การได้ชัยชนะ, การทำให้พ่ายแพ้, ความพ่ายแพ้)

     (c)  diminish (ลดน้อยลง, ทำให้ลดน้อยลง)

     (d) flee (หนี, หลบหนี)

26. William Shakespeare is famous for his comical plays in which he employed malapropisms, or the misuse of words. (วิลเลี่ยม เชคสเปียร์มีชื่อเสียงในเรื่องบทละครตลกขบขันของเขา  ซึ่งเขาใช้ (วิธีการ) ใช้คำผิดความหมาย – โดยเฉพาะคำพ้องเสียง)

     (a)  dramatic (เกี่ยวกับละคร, มีลักษณะของละคร, ตื่นเต้นเร้าใจ, ที่เกิดขึ้นกะทันหัน)

     (b) immortal (อมตะ, ไม่รู้จักตาย, ตลอดกาล, ชั่วนิรันดร, ที่ไม่ถูกลืม)

     (c)  humorous (ตลก, ขบขัน, ในเชิงตลก, ซึ่งมีนิสัยเป็นคนตลก)

     (d) much-performed (ซึ่งถูกแสดงมากหรือหลายครั้ง)

27. The tendency of the human body to reject foreign matters is the primary impediment to successful tissue transplantation. (แนวโน้มของร่างกายมนุษย์ที่จะปฏิเสธวัตถุแปลกปลอมต่างๆ  เป็นอุปสรรคเบื้องต้นต่อการปลูกถ่ายเนื้อเยื่อที่ประสบความสำเร็จ)

     (a)  factor in (ปัจจัยใน)

     (b) occurrence in (การเกิดขึ้นหรือปรากฏการณ์ใน)

     (c)  phenomenon of (ปรากฏการณ์ธรรมชาติของ)

     (d) obstacle to (อุปสรรคต่อ)

28. The poet James Dolphin has been criticized for his wordy and old-fashioned prose style. (กวีเจมส์ ดอลฟิน ได้ถูกวิพากษ์วิจารณ์ในเรื่องวิธีการเขียนร้อยแก้วที่เยิ่นเย้อ และล้าสมัยของเขา)

     (a) verbose (ใช้คำมากเกินไป, ใช้คำแบบน้ำท่วมทุ่ง, มีคำมาก)

     (b) peculiar (แปลก, ประหลาด, พิกล)

     (c)  aggressive (ก้าวร้าว, รุกราน)

     (d) obsolete (ล้าสมัย, เลิกใช้แล้ว)

29. With a civil war in Syria going on endlessly, a small supply of food provided by the United Nations each day is inadequate for the refugees. (ด้วยสงครามกลางเมืองในซีเรียดำเนินต่อไปอย่างไม่จบสิ้น  ปริมาณอาหารจำนวนเล็กน้อยที่ได้รับการจัดหาโดยสหประชาชาติในแต่ละวัน  ไม่เพียงพอสำหรับผู้ลี้ภัย)

     (a)  precarious (ไม่ปลอดภัย, ล่อแหลม, อันตราย, เสี่ยง, ไม่แน่นอน, ไม่มั่นคง)

     (b) trivial (เล็กน้อย, ไม่สำคัญ, ขี้ปะติ๋ว)

     (c)  innumerable (มากมาย, เหลือคณานับ)

     (d) deficient (ไม่เพียงพอ, ขาดแคลน, บกพร่อง)

30. Looking at the global situations nowadays, there is no hope of living in a world of perpetual happiness. (มองไปที่สถานการณ์ของโลกในปัจจุบัน  ไม่มีความหวังของการมีชีวิตอยู่ในโลกของความสุขตลอดไป – หรือชั่วนิรันดร)

     (a)  extreme (สุดโต่ง, มากเกิน)

     (b) imaginary (ในจินตนาการ, ในนิยาย, ไม่มีอยู่จริง)

     (c)  constant (สม่ำเสมอ, ต่อเนื่อง, ไม่เปลี่ยนแปลงคงที่, มั่นคง)

     (d)  satisfactory (น่าพอใจ)