หมวดข้อสอบ TOEFL (ตอนที่ 124)

 

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

Choose the word that is closest in meaning to the underlined word.   (จงเลือกคำที่มีความหมายใกล้เคียงที่สุดกับคำที่ขีดเส้นใต้)

(a = Adjective, v = Verb, n = Noun, adv. = Adverb)

 

1. Environmentalists are exasperated (v) by the constant killing of dolphins and whales.

(นักสิ่งแวดล้อม    รู้สึกโกรธเคืองอย่างมาก (ถูกทำให้โกรธอย่างมาก)    กับการสังหารปลาโลมาและปลาวาฬที่เกิดขึ้นเป็นประจำ)

(a)    dismayed    (ท้อใจ, ท้อแท้, ตกใจ, สะดุ้งกลัว, ตกตะลึง)

(b)   terrified    (ตกใจกลัว, สะดุ้งกลัว)

(c)    irritated    (โมโห, โกรธเคือง, ฉุนเฉียว, ถูกกวนประสาท, ระคายเคือง,อักเสบ)

(d)   delighted    (ปลาบปลื้ม, ยินดี, ปิติ)

(e)    discouraged    (ท้อใจ, หมดกำลังใจ)

 

2. Amnesia varies in its intensity, but most victims have little or no recollection (n) of past events.

(โรคความจำเสื่อมแตกต่างกันในเรื่องของความรุนแรง   แต่เหยื่อส่วนมากมี    ความทรงจำ-การระลึกได้    ถึงเหตุการณ์ในอดีต  แต่เพียงเล็กน้อยหรือไม่มี – ความทรงจำ  -  เลย)

(a) notion    (ความคิด)

(b) knowledge    (ความรู้)

(c) memory    (ความจำ)

(d) retrospection    (การพิจารณาย้อนหลัง, การพิจารณาเรื่องในอดีต)

(e) sdition    (ซี-ดิ๊ช-ชั่น)  (การปลุกระดมให้เกลียดชังรัฐบาล, การปลุกปั่นให้เป็นกบฏหรือก่อจลาจล, การแยกตัวออกเพื่อต่อต้านรัฐบาล หรือก่อความไม่สงบ)

 

3. Only specially-trained technicians are capable of repairing the intricate (a) circuitry of a computer.

(เฉพาะช่างที่ได้รับการฝึกฝนเป็นพิเศษเท่านั้น  ที่สามารถซ่อมวงจรที่    สลับซับซ้อน-เข้าใจยาก-ยุ่งยาก    ของคอมพิวเตอร์)

(a) extraordinary    (พิเศษ, ผิดธรรมดา, วิสามัญ)

(b) malfunctioning    (ซึ่งทำงานผิดพลาด)

(c) complex    (สลับซับซ้อน)

(d) malleable    (งอได้, บิดได้, ซึ่งสามารถถูกตีออกเป็นแผ่นบางหรือรูปร่างต่างๆได้)

(e) unabridged    (อัน-อะ-บริดจท)  (ไม่ได้ย่อ, ไม่ได้ตัดทอน, สมบูรณ์เหมือนเดิม)

 

4. The horse finally came to a halt on the very rim (n) of the cliff.

(ม้า  ในที่สุดก็ได้มาหยุดอยู่ที่    ริมหรือขอบ     สุดๆ  ของหน้าผาแห่งนั้น)  (คือ  มาหยุดอยู่ที่ริมหน้าผาพอดี)  (ใช้  “Very” ขยายหน้านาม  (Rim)  แสดงการเน้นว่า  “ตรงริมพอดีเป๊ะ”)

(a) top    (บน, ยอด)

(b) slope    (ที่ลาดเอียง, ความลาดเอียง)

(c) edge    (ขอบ, ริม)

(d) base    (ฐาน, รากฐาน, พื้นฐาน, ฐานปฏิบัติการ, ที่มั่น, จุดเริ่ม)

(e) center    (ศูนย์กลาง, ใจกลาง)

 

5. In his statements to the press, the administrator was consistently equivocal (a)

(ในคำกล่าวของเขาต่อหนังสือพิมพ์  ผู้บริหารคนนั้น (พูด)    กำกวม-คลุมเครือ-มีสองนัย-ตีความได้ ๒ อย่าง-น่าสงสัย-ไม่แน่ชัด    อยู่ตลอดเวลา)

(a) reasonable    (สมเหตุสมผล, มีเหตุผล)

(b) ambiguous    (พูดจากำกวม-คลุมเครือ-มีหลายความหมาย-ยากที่จะเข้าใจ)

(c) frank    (จริงใจ, เปิดเผย, ตรงไปตรงมา)

(d) dynamic    (กระตือรือร้น, มีประสิทธิภาพ)

(e) impudent    (ทะลึ่ง, อวดดี, อวดวิเศษณ์)

 

6. Affluent (a) nations have an obligation to help their neighbors.

(ประเทศที่    มั่งคั่ง-ร่ำรวย    มีพันธะหน้าที่ที่จะ (ต้อง) ช่วยเหลือเพื่อนบ้านของตน)

(a) large    (ใหญ่)

(b) industrialized    (ที่เป็นอุตสาหกรรม)

(c) advanced    (ก้าวหน้า, ทันสมัย)

(d) wealthy   (มั่งคั่ง, ร่ำรวย)

(e) timely (a)    (เหมาะกับเวลา, เกิดขึ้นในเวลาที่เหมาะสม, ถูกกาลเทศะ, ทันกาลเวลา)

 

7. Although there is considerable (a) literature on theories of olfaction, there are insufficient grounds for accepting one theory over another.

(แม้ว่าจะมีวรรณกรรม (ตำรับตำรา)    มากมาย-ค่อนข้างมาก-ค่อนข้างใหญ่-น่าพิจารณา    เกี่ยวกับทฤษฎีที่ว่าด้วยกลิ่น  (แต่)  ยังไม่มีเหตุผลสนับสนุนหรือหลักฐานอ้างอิงอย่างเพียงพอ  สำหรับการยอมรับว่าทฤษฎีหนึ่งน่าเชื่อถือกว่าอีกทฤษฎีหนึ่ง)

(a) convincing    (น่าเชื่อ)

(b) current    (ปัจจุบัน)

(c) authoritative    (เผด็จการ, ซึ่งมีอำนาจ, เชื่อถือได้, มีหลักฐานพิสูจน์ได้)

(d) extensive    (มากมาย, กว้าง, กว้างขวาง, ครอบคลุม, แพร่หลาย, ถ้วนทั่ว)

(e) opportune    (ออพ-เพอร์-ทู่น)  (เหมาะเจาะ, เหมาะสม, เหมาะพอดี, เหมาะกับเวลา, ถูกกาละ, ได้เวลา)

 

8. The gunfire was sporadic (a).

(การยิงปืน    เป็นพักๆ-เป็นระยะ-เป็นครั้งเป็นคราว)

(a) continuous    (สม่ำเสมอ, ต่อเนื่องกันไป)

(b) intermittent    (เป็นพักๆ, ไม่ต่อเนื่อง, ไม่สม่ำเสมอ, เดินๆหยุดๆ)

(c) frequent    (บ่อยๆ)

(d) distant    (ไกล)

(e) conspicuous    (เคิน-สปิ๊-คิว-อัส)  (เห็นได้ชัด, เห็นได้โทนโท่, เป็นเป้าสายตา, ให้เป็นที่สังเกต)

 

9. Pilfering (n) by company employees costs many businesses thousands of dollars each year.  (มาจากคำกริยา  “Pilfer”)

(การลักเล็กขโมยน้อย-การฉกฉวย    โดยพนักงานบริษัท  ทำให้ธุรกิจจำนวนมาก  ต้องเสียเงินหลายพันดอลลาร์  ในแต่ละปี)

(a) ignorance    (ความโง่เขลา, ความไม่รู้, การละเลยไม่เอาใจใส่)

(b) penetration    (การฝ่าเข้าไป, การทะลุเข้าไป, การเข้าไปข้างใน)

(c) stealing    (การลักขโมย)

(d) absenteeism    (การขาดงาน, การละเว้นการปฏิบัติหน้าที่)

(e) assaulting    (อะ-ซ้อล-ทิ่ง)  {การทำร้ายอย่างรุนแรง (ทางกาย, ทางวาจา), การจู่โจม, การโจมตี}

 

10. The experts reluctantly acknowledged (v) that their estimate of food costs was not accurate.

(เหล่าผู้เชี่ยวชาญ    ยอมรับ-รับรอง-แจ้งว่าได้รับ-เห็นคุณค่า    อย่างไม่เต็มใจ  ว่าการประมาณการของพวกตนในเรื่องค่าใช้จ่ายด้านอาหาร  ไม่ถูกต้อง)

(a) perished    (ตาย, แตกดับ, สาบสูญ, ย่อยยับ, เน่าเปื่อย, เหี่ยวแห้ง)

(b) wailed    (เวล)  (คร่ำครวญ, ร้องคร่ำครวญ, ร่ำไห้, ร้องโหยหวน, ร้องสะอึกสะอื้น, (ลม) พัดเสียงดังโหยหวน)

(c) admitted to be true    (ยอมรับว่าจริง)

(d) manipulated    (มะ-นิ้พ-พิว-เลท)  (จัดการ, ใช้, ชักใย (อยู่เบื้องหลัง), บงการ, ยักย้าย, เปลี่ยนแปลงให้เหมาะสม)

(e) craved    (เคร้ฟ)  (อยากอย่างแรงกล้า, ปรารถนาอย่างรุนแรง)

 

11. A cautious warden (ว้อร์-เดิ้น) (n) always has to anticipate the possibility of an escape.

(พัศดี-ผู้คุม-ผู้คุมนักโทษ-ยาม-ผู้พิทักษ์-ผู้อุปถัมภ์-ผู้ปกครอง    ที่ระมัดระวัง (รอบคอบ) จำเป็นต้องคาดหวังอยู่เสมอ  ถึงความเป็นไปได้ของการหลบหนี  -  ของนักโทษ)

(a) prisoner    (นักโทษ)

(b) guard; person in charge of a prison    (ผู้ดูแลหรือยาม;  บุคคลผู้รับผิดชอบคุก คือ  พัศดี)

(c) exhibitionist    (เอค-ซะ-บิ๊ช-ชะ-นิสท)  (ผู้ชอบแสดงออก, ผู้ชอบอวด, ผู้ชอบอวดอวัยวะเพศของตนแก่ผู้อื่น  เช่น ผู้แก้ผ้าวิ่งในสนามฟุตบอลขณะกำลังมีการแข่งขัน)

(d) hermit    (ฤษี, บุคคลที่เก็บตัว, ผู้ตัดขาดจากโลกภายนอก)

(e) dermatologist    (หมอรักษาโรคผิวหนัง)

 

12. When a husband prospers in his business, his spouse (สเพาซ) (n) benefits also.

(เมื่อสามีเจริญรุ่งเรืองในธุรกิจ    คู่ชีวิต-คู่สมรส-สามีหรือภรรยา    ของเขา  ก็ได้รับประโยชน์ด้วยเช่นกัน)

(a) concubine    (ค้อง-คิว-ไบน)  (เมียน้อย, หญิงที่อยู่กินกับชายโดยมิได้สมรส, อนุภรรยา, นางบำเรอ)

(b) partner    (หุ้นส่วน, ผู้ร่วมมือ, ผู้ช่วย, ผู้ร่วมกระทำ, คู่ขา, คู่เต้นรำ)

(c) wife    (ภรรยา)

(d) maid    (สาวใช้, คนใช้ผู้หญิง, หญิงที่ยังไม่แต่งงาน, เด็กผู้หญิง)

(e) opportunist    (ผู้ที่ฉวยโอกาส)

 

 

13. One should try to pick an appropriate vocation (n) that suits him or her.

(คนเราควรพยายามเลือก    อาชีพ    ที่เหมาะสม  ซึ่งเหมาะกับเขาหรือเธอ)

(a) vacation    (การเดินทางไปเที่ยววันหยุดพักผ่อน)

(b) residence    (ที่พักอาศัย, ถิ่นที่อยู่, ที่อยู่, การอยู่อาศัย, การมีถิ่นที่อยู่, ช่วงระยะเวลาการอยู่อาศัย)

(c) attire    (อะ-ไท้-เออะ)  (เครื่องแต่งตัว, เสื้อผ้า, เขากวาง)

(d) occupation; profession    (อาชีพ;  อาชีพ, วิชาชีพ, การนับถือศาสนา)

(e) expansion    (การขยายออก, การต่อเติม, ส่วนที่ขยายออก, สิ่งที่ถูกขยาย)

 

14. Apes have been taught to produce sentences, but whether or not they can actually think when they do so is a vehemently (adv.) debated issue among scientists.

(ลิงไร้หางหรือหางสั้น  -  เช่น ลิงกอริลล่า  อุรังอุตัง -  ถูกสอนให้สร้างประโยค  แต่ว่ามันจะสามารถคิดได้จริงๆ เมื่อมันทำเช่นนั้น (คือ สร้างประโยค) หรือไม่ก็ตาม   เป็นประเด็นที่ถูกอภิปราย    อย่างดุเดือด-เร่าร้อน-รุนแรง-กระตือรือร้น    ในบรรดานักวิทยาศาสตร์)

(a) recently    (เมื่อเร็วๆมานี้, หมู่นี้)

(b) wisely   (อย่างฉลาด)

(c) hotly    (อย่างเผ็ดร้อน, อย่างรุนแรง,  อย่างดุเดือด)

(d) constantly    (อย่างสม่ำเสมอ, อย่างต่อเนื่อง)

(e) abruptly    (อย่างรวดเร็ว, อย่างทันทีทันใด)

 

15. Scientific experiments with animal subjects that proliferated (v) in the 1950s are on the decline. 

(การทดลองทางวิทยาศาสตร์กับตัวทดลองที่เป็นสัตว์  ซึ่ง    แพร่หลาย-เพิ่มมากขึ้น    ในทศวรรษ  ๑๙๕๐  กำลังลดน้อยลง)  (คือเริ่มเสื่อมความนิยมในการใช้สัตว์เป็นตัวทดลอง)

(a) started    (เริ่มต้น)

(b) increased    (เพิ่มขึ้น)

(c) progressed    (ก้าวหน้า, เดินหน้า, คืบหน้า)

(d) became popular   (กลายเป็นที่นิยม)

(e) aspired    (มุ่งมาดปรารถนา, อยากมีอยากเป็น, ทะเยอทะยาน)

 

16. A miserly person cannot comprehend (v) the joy of sharing.

(บุคคลที่ตระหนี่-ขี้เหนียว  ไม่สามารถ   เข้าใจ   ความปลื้มปิติของการแบ่งปัน)

(a) reject    (ปฏิเสธ)

(b) banish    (แบ๊น-นิช)  (เนรเทศ)

(c) allot    (อะ-ล้อท)  (แจก, แบ่งปัน, จัดแบ่ง, จัดสรร)

(d) understand    (เข้าใจ)

(e) compound (v)    (ทำให้หนักขึ้น, ทำให้ร้ายแรงยิ่งขึ้น)

 

17. The policeman was commended (v) for his bravery in capturing the armed outlaw.

(เจ้าหน้าที่ตำรวจคนนั้นได้รับการ    ยกย่อง-สรรเสริญ    สำหรับความกล้าหาญของเขา  ในการจับกุมผู้ร้าย-อาชญากรที่มีอาวุธ)

(a) reprimanded    (ประณาม, กล่าวหาอย่างรุนแรง,

(b) opposed    (ต่อต้าน, คัดค้าน, ขัดขวาง, ขัดแย้ง, ไม่เห็นด้วย, อยู่ฝ่ายตรงกันข้าม)

(c) praised    (ยกย่อง, สรรเสริญ)

(d) scared    (ทำให้ตกใจ, ทำให้กลัว)

(e) eroded    (เซาะ, กัดกร่อน, สึกกร่อน, ทำให้กร่อน, ทำให้น้อยลง)   

 

18. Though doctors toiled (v) to cure the undernourished child, he never regained his full health.

(แม้ว่าแพทย์    ทำงานหนัก-ตรากตรำ-เดินทางด้วยความลำบากหรือเหน็ดเหนื่อย    เพื่อจะรักษาเด็กที่ขาดอาหารคนนั้น   เขา (เด็ก) ไม่เคยได้สุขภาพที่สมบูรณ์เต็มที่กลับมาอีกเลย)

(a) overcame    (เอาชนะ, พิชิต)

(b) refuted    (ริ-ฟิ้วท)  (พิสูจน์ว่าไม่จริง, โต้แย้ง, หักล้าง, ลบล้าง, ปฏิเสธ)

(c) worked hard    (ทำงานหนัก)

(d) hauled    (ฮอล)  (ดึง, ลาก, ฉุด, สาว, ชัก, เคลื่อนย้ายด้วยรถบรรทุก, เปลี่ยนทิศทาง)

(e) amputated    (แอ๊ม-พิว-เทท)  (ตัดอวัยวะ  เช่น แขนหรือขา)  (มักใช้ในการแพทย์)

 

19. In our country all men are treated equally without regard to race, social origin, or creed (n).

(ในประเทศของเรา  คนทุกคนได้รับการปฏิบัติที่เท่าเทียมกัน  โดยไม่คำนึงถึงเชื้อชาติ  ต้นกำเนิดทางสังคม  หรือ    ความเชื่อ-ลัทธิ)

(a) custom    (ขนบธรรมเนียม, ประเพณี)

(b) costume    (เครื่องแต่งกาย, เสื้อผ้าอาภรณ์, เครื่องแต่งกายของสตรี)

(c) belief    (ความเชื่อ, ความเชื่อถือ, ความเลื่อมใส, ศรัทธา, ข้อบัญญัติทางศาสนา)

(d) sermon    (คำสอน, คำเทศน์)

(e) gender    (เพศ)

 

20. The parents were alarmed, but in the children’s presence they evinced (v) no sign of fright.

(พ่อแม่ตกใจกลัว   แต่ว่าเมื่ออยู่ต่อหน้าลูกๆ   พวกเขาไม่    แสดงให้เห็น-แสดงออก-ทำให้เห็น-ประจักษ์    อาการ (สัญลักษณ์) ของความสะดุ้งกลัวเลย)

(a) caused    (ก่อให้เกิด, เป็นเหตุให้)

(b) displayed    (แสดง, เปิดเผย,  (เมื่อเป็นคำนาม หมายถึงการแสดง, นิทรรศการ)

(c) feigned    (เฟน)  (แสร้งทำ)

(d) extoled    (สรรเสริญ, ยกย่อง)

(e) impeded    (อิม-พี้ด)  (ขัดขวาง, กีดขวาง, เป็นอุปสรรค, กันไม่ให้เกิด)

 

21. Signing the agreement was a major blunder (n) on the Prime Minister’s part.

(การลงนามในสัญญา (ข้อตกลง)  เป็น    ความผิดพลาด    สำคัญ (ใหญ่โต)  ในส่วนของท่านนายกฯ)   (ที่ได้ไปลงนามไว้)

(a) accomplishment    (ความสำเร็จ, การบรรลุผล)

(b) big mistake    (ความผิดใหญ่โต)

(c)  anxiety    (ความวิตก, ความกังวล)

(d) failure    (เฟ้ล-เย่อร์)  (ความล้มเหลว, ความไม่สำเร็จ, ความไร้ผล, การสอบตก, สิ่งที่ล้มเหลว)

(e) admiration    (แอ็ด-มิ-เร้-ชั่น)  (การชื่นชม, การยกย่อง, การนิยมนับถือ, การชมเชย)

 

เรียน  ท่านผู้ติดตามอ่าน  เว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th”

                  ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง   e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บไซต์นี้  ตาม   “Address” wpookaotong@yahoo.com   (โปรดระบุหัวเรื่องด้วยว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)   เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้