หมวดข้อสอบ TOEFL (ตอนที่ 122)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

Choose the word that is closest in meaning to the underlined word.   (จงเลือกคำที่มีความหมายใกล้เคียงที่สุดกับคำที่ขีดเส้นใต้)

(a = Adjective, v = Verb, n = Noun, adv. = Adverb)

 

1. Scrutiny (n) is the careful and detailed examination of something in order to obtain information.

(การพิจารณา-ตรวจสอบอย่างละเอียด    คือการตรวจสอบอย่างรอบคอบและลงราย ละเอียดของบางสิ่งบางอย่าง  เพื่อให้ได้รับข้อมูล (เกี่ยวกับสิ่งนั้น) มา)

(a) destiny    (โชคชะตา, เคราะห์กรรม)

(b) rebellion    (การกบฏ, การก่อการกบฏ, การจลาจล, การก่อการจลาจล)

(c) struggle    (การต่อสู้ดิ้นรน, การพยายาม)

(d) investigation    (การสอบสวน, การสืบสวน)

(e) contrast    {ความต่างกัน, ความตรงกันข้าม, ความตัดกัน (ของสี)}

 

2. Equality, human rights, and justice are prominent (พร้อม-มิ-เนิ่นท) (a)  issues that came from the United States’ civil rights movement of the 1960s.

(ความเท่าเทียมกัน,  สิทธิมนุษยชน,  และความยุติธรรม เป็นประเด็นที่    เด่น-เด่นชัด-สะดุดตา    ซึ่งมาจากขบวนการสิทธิพลเมืองของสหรัฐฯ ในทศวรรษ  ๑๙๖๐)

(a) political    (ทางการเมือง, เกี่ยวกับการเมือง)

(b) domestic    (โด-เมส-ทิค) (เกี่ยวกับบ้าน-งานบ้าน-ครอบครัว, เชื่อง, ภายในประเทศ, ซึ่งพบในหรือผลิตภายในประเทศ)

(c) conspicuous    (เด่นชัด, ชัดแจ้ง, เตะตา, เป็นที่สนใจ)

(d) contemporary    (ซึ่งเกิดขึ้นพร้อมกันหรือในยุคเดียวกัน, เกี่ยวกับสมัย-รุ่น-ยุคเดียวกัน, เกี่ยวกับสมัยปัจจุบัน)

(e) antique    (แอน-ที้ค)  (โบราณ, เก่า)  (เมื่อเป็นคำนาม หมายถึง  ของเก่า, โบราณวัตถุ)

 

3. Leather quickly deteriorates (v) in a hot, damp climate.

(หนัง    เสื่อมลง-เลวลง-แย่ลง    อย่างรวดเร็ว  ในภูมิอากาศร้อนและชื้น)

(a) gets better    (ดีขึ้น)

(b) becomes worse    (เลวลง, แย่ลง, เสื่อมลง)

(c) decays    {เน่าเปื่อย, ผุพัง, (ฟัน) ผุ}

(d) contracts    (หดตัว)

(e) circulates    (เซ้อ-คิว-เลท)  (หมุนเวียน)

 

4. Some experts believe that the functions (n) of the print media will be replaced by audio or visual media. 

(ผู้เชี่ยวชาญบางคนเชื่อว่า    หน้าที่    ของสื่อสิ่งพิมพ์  จะถูกแทนที่โดยสื่อทางเสียงหรือภาพ)  (เช่น  หนังสือพิมพ์หรือวารสาร  ถูกแทนที่ด้วยยูทู้บ  เว็บไซต์  หรืออี-บุ๊ค)

(a) influences    (อิทธิพล)

(b) distribution    (การจำหน่าย, การแจกจ่าย)

(c) roles    (บทบาท)

(d) popularity    (ความเป็นที่นิยมชมชอบ)

(e) burdens    (เบ๊อ-เดิ้น)  (ภาระ, ของหนัก, สิ่งบรรทุก)

 

5. Do not leave the iron on that delicate fabric or the heat will scorch (v) it.

(จงอย่าทิ้งเตารีดไว้บนผ้าที่บอบบาง-ละเอียดอ่อนชิ้นนั้น  มิฉะนั้น  ความร้อนจะ    ทำให้ไหม้เกรียม    มัน)  (คือ  ทำให้มันไหม้เกรียม)

(a) melt    (ทำให้ละลาย, ทำให้หลอม, ละลาย, หลอม)

(b) press    (กด, อัด, บีบ)

(c) discolor    (ทำให้เปลี่ยนสี, ทำให้สีซีด-สีตก)

(d) wrinkle    (ทำให้เป็นรอยย่น, ย่น, รอยย่น)

(e) delete    (ลบ, ขีดฆ่า, ตัดออก)

 

6. Since I have been ill, my appetite (n) has diminished.

(ตั้งแต่ที่ผมป่วยไข้    ความอยากอาหาร    ของผมได้ลดน้อยลงไป)

(a) desire for exercise    (ความต้องการออกกำลังกาย) 

(b) desire for visitors    (ความต้องการผู้มาเยือนหรือนักท่องเที่ยว)

(c) desire for sleep    (ความต้องการนอน)

(d) desire for food    (ความต้องการกินอาหาร)

(e) desire for knowledge    (ความต้องการความรู้)

 

7. My grandmother is such a forgetful person that I have to remind (v) her of everything.

(ย่าของผมเป็นคนที่ขี้ลืมมาก  จนกระทั่งผมจำเป็นต้อง    เตือนความจำ-เตือนให้ระลึกถึง-ทำให้จำได้    ท่าน (ย่า) ในทุกๆเรื่อง)  (คือ ต้องเตือนความจำย่าในทุกเรื่อง)

(a) warn    (เตือนสติ, เตือนให้ระวัง, แจ้งให้ทราบ)  (ความหมายไม่เหมือนกับ  “Remind”)

(b) bring to mind    (ทำให้ระลึกถึง, ทำให้จำได้)

(c) remember    (จำได้)

(d) relieve    (ทำให้บรรเทา, ทำให้ลดลง)

(e) defy    (ท้าทาย, ท้า, ละเมิด, ฝ่าฝืน, ยากเกินไปสำหรับ)

 

8. At midnight the train crossed the border (n) and we were in a foreign country.

(เมื่อตอนเที่ยงคืน  รถไฟได้ข้าม    พรมแดน    และเราก็ได้มาอยู่ในอีกประเทศหนึ่ง)  (หรือมาอยู่ต่างประเทศ  ที่ไม่ใช่ประเทศของเรา)

(a) frontier    (ชายแดน, พรมแดน, เขตแดน, ขอบเขต, ความคิดแนวใหม่, วิวัฒนาการใหม่)

(b) outskirt    (ชานเมือง, เขตรอบนอก, ขอบ, ริม)

(c) edge    (ขอบ, ริม, ข้าง, เขตแดน, สัน, หน้าผา, ข้อได้เปรียบ, ด้านคมของใบมีด, ความคม)

(d) surroundings    (สภาพแวดล้อม)

(e) bridge    (สะพาน)

 

9. Minute (ไม-นิ้วท) (a) energy demands allow computers to be used in a wristwatch or implanted in the human body to control an aberrant heart.

(ความต้องการพลังงาน    เล็กน้อยมาก    ทำให้คอมพิวเตอร์สามารถถูกใช้ในนาฬิกาข้อมือ  หรือฝังไว้ในร่างกายมนุษย์  เพื่อควบคุมหัวใจที่ผิดปกติ)

(a) considerable    (มากมาย, ค่อนข้างมาก, ค่อนข้างใหญ่, น่าพิจารณา, น่านับถือ)

(b) moderate    (ปานกลาง, พอประมาณ)

(c)  minuscule    (มินัส-คิยูล)  (เล็กมาก, จิ๋ว, เล็ก)

(d) consistent    (สม่ำเสมอ, คงที่, ไม่เปลี่ยนแปลง)

(e) novel    (น้อฟ-เวิ่ล)  (ใหม่และแปลก)

 

10. According to the law in some states, parents of minors who damage the property of others must compensate (v) the property owners.

(สอดคล้องกับกฎหมายในบางรัฐ – ในอเมริกา – พ่อแม่ของผู้เยาว์ผู้ซึ่งทำความเสียหายให้กับทรัพย์สินของบุคคลอื่น  จะต้อง    ชดเชย-ทดแทน (ค่าเสียหาย)   แก่ทรัพย์สินนั้น)

(a) identify    (ระบุ, ชี้ตัว, หาเอกลักษณ์, บอกชื่อ, จำแนกแยกแยะ, พิสูจน์เอกลักษณ์)

(b) confront    (เผชิญหน้า, เผชิญกับ)

(c) reimburse    (ใช้เงินคืน, ชำระเงินคืน, ใช้เงินคืนที่ออกไปก่อน)

(d) comfort    (ปลอบโยน, ทำให้หายกังวลใจ, ช่วยเหลือ, การปลอบโยน, ความอบอุ่นใจ, คำปลอบโยน, สิ่งปลอบใจ, ผู้ปลอบใจ, การช่วยเหลือ)

(e) giggle    (หัวเราะคิกคัก)

 

11. The initial assumption that the earth was flat was not erroneous (a) to the people of that time.

(สมมติฐานเบื้องต้น (ดั้งเดิม-แรกเริ่ม)  ที่ว่าโลกแบน  มิได้    ผิด-ไม่ถูกต้อง-เข้าใจผิด   สำหรับผู้คนในยุคนั้น)  (คือ การเชื่อว่าโลกแบน  เป็นเรื่องถูกต้องสำหรับคนในสมัยโบราณ  ที่มีความเชื่อแบบนี้)

(a) immoral    (ผิดศีลธรรม, ไร้ศีลธรรม)

(b) illogical    (ไม่เป็นไปตามหลักเหตุผล)

(c) unsupported    (ไม่ได้รับการสนับสนุน)

(d)  ncorrect    (ผิด, ไม่ถูกต้อง)

(e) moderate    (ม้อด-เดอะ-ริท)  (ปานกลาง)

 

12. The National Association for the Advancement of Colored People was intentionally (adv.) founded on the one hundredth anniversary of Abraham Lincoln’s birth.

(สมาคมแห่งชาติสำหรับความก้าวหน้าของคนผิวสี   ถูกก่อตั้งขึ้นมา    โดยเจตนา-ตั้งใจ  ในวันครบรอบวันเกิด  ๑๐๐  ปีของอับราฮัม  ลิงคอล์น)

(a) initially    (ในเบื้องแรก, ในเบื้องต้น, ในตอนเริ่มต้น

(b) deliberately    (โดยเจตนา, โดยตั้งใจ)

(c) historically    (ในทางประวัติศาสตร์)

(d) haphazardly    (โดยบังเอิญ, โดยมิได้ตั้งใจ, ตามอำเภอใจ, โดยมิได้มีการวางแผน, อย่างไม่เป็นระเบียบ, อย่างไร้จุดหมาย)

(e) spontaneously    (เกิดขึ้นเอง, เกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติ, เป็นไปเอง, โดยสัญชาติญาณ)

 

13. Because poultry is as nutritious (a) as beef and lower in fat, many people are beginning to include more chicken in their diets.

(เพราะว่าสัตว์ปีก    บำรุงเลี้ยงร่างกาย-บำรุงกำลัง    ได้เหมือนเนื้อวัว  และมีไขมันต่ำกว่า   คนจำนวนมากกำลังเริ่มต้นรวมเอาเนื้อไก่ไว้ในอาหารของตน)

(a)  delicious    (อร่อย)

(b)  filling    (ทำให้อิ่ม, ทำให้พอ, เติมเต็ม)

(c)  hard to digest    (ย่อยยาก)

(d)  nourishing    (บำรุงกำลัง, บำรุงเลี้ยง, หล่อเลี้ยง, เสริมกำลัง, บำรุงด้วยอาหาร)

(e) ridiculous    (ริ-ดิ๊ค-คิว-เลิส)  (น่าหัวเราะ, น่าขัน, ไม่เอาไหน)

 

14. The Prime Minister issued a decree (n) that foreign migrant workers must be registered for temporary employment within three months from the New Year.

(ท่านนายกฯออก    คำสั่ง-คำบัญชา-กฤษฎีกา    ว่า  คนงานอพยพชาวต่างประเทศ  จะต้องลงทะเบียนสำหรับการจ้างงานชั่วคราว  ภายใน  ๓  เดือนนับจากปีใหม่)

(a)    warning    (การเตือน)

(b)   request    (การขอร้อง)

(c)    order    (คำสั่ง)

(d)   threat    (การขู่เข็ญ, การคุกคาม, ภัย, อันตราย)

(e)    proclamation    (การประกาศ, คำประกาศ, คำแถลง, การแถลง)

 

15. The recent flood in southern Thailand was a calamity (n) which caused tremendous loss of lives and properties.

(น้ำท่วมเมื่อเร็วๆมานี้ทางภาคใต้ของประเทศไทย  เป็น    ภัยพิบัติ-ความหายนะ    ซึ่งก่อให้เกิดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินอย่างมหาศาล)

(a) miracle    (ปาฏิหาริย์,  เรื่องอัศจรรย์, ความอัศจรรย์)

(b) novelty     (นอฟ-เวิล-ที่)  (ความใหม่, ความแปลก, เหตุการณ์ใหม่, ประสบการณ์ใหม่, เรื่องหรือสิ่งใหม่, สินค้าใหม่ที่แปลกและมักอยู่ในตลาดได้ชั่วคราว)

(c) pandemonium    (ความโกลาหล, ความสับสนวุ่นวาย, ความเอะอะโกลาหล, สถานที่ที่มีความเอะอะโกลาหล)

(d) disaster    (ดิ-ซาส-เทอะ)  (ภัยพิบัติ, ความหายนะ, ความล่มจม)

(e) jeopardy    (เจ๊พ-เพอะ-ดิ)  (อันตราย, ภัย)

 

16. During the war, the shipping lanes proved vulnerable (a) to attack.

(ในระหว่างสงคราม  เส้นทางการขนส่งทางเรือ  ได้พิสูจน์แล้วว่า    เปราะบาง-อ่อนแอ-ล่อแหลม    ต่อการถูกโจมตี)

(a) perilous    (มีอันตราย, เป็นภัย)

(b) futile    (ฟิ้ว-ไทล)  (ไร้ผล, ไม่มีประโยชน์, ไม่สำคัญ, ไม่เอาจริงเอาจัง)

(c) susceptible    (อ่อนไหวต่อ, เปราะบางต่อ, มีแนวโน้มที่จะโดน, สะเทือนใจง่าย, หวั่นไหวง่าย, รู้สึกไว, มีจิตใจอ่อนแอ)

(d) feasible    (ที่สามารถทำได้, ที่เป็นไปได้, ที่ดำเนินการได้, เหมาะสม)

(e) unique    (ยู-นี้ค)  (ซึ่งไม่มีใครหรืออะไรเหมือน, ที่หายากหรือน่าทึ่ง, ที่น่ามหัศจรรย์)

 

17. By the 1870’s Arizona’s copper- mining industry was thriving (v).

(ราวๆทศวรรษ  ๑๘๗๐  อุตสาหกรรมทำเหมืองทองแดงของรัฐอริโซน่า    กำลังเจริญเติบโต-รุ่งเรือง-เฟื่องฟู)  (มาจากคำกริยา  “Thrive”)

(a) beginning    (เริ่มต้น)

(b) recovering    (ฟื้นจากไข้, กลับคืนสู่สภาพเดิม, นำกลับคืนมา)

(c) consolidating    (ทำให้เป็นปึกแผ่น, ทำให้แข็งแรง-มั่นคง, รวบรวมกำลัง, รวบรวมเข้าด้วยกัน)

(d) flourishing     (ฟล้อร์-ริช)  (เจริญ, รุ่งเรือง, เฟื่องฟู, มั่งคั่ง, งอกงาม)

(e) complying    (ปฏิบัติตาม)

 

18. Exploding stars burst unexpectedly with such tremendous (a) energy that they hurl huge amounts of gas into space.

(ดาวที่ระเบิด  ระเบิดอย่างไม่คาดฝันด้วยพลังงาน    มหาศาล    อย่างมาก  จนกระทั่งมันเหวี่ยงแกซปริมาณมหึมาไปในอวกาศ)

(a) traumatic    (ทร้อ-มะ-ติค)  (ซึ่งเจ็บปวด, ซึ่งทรมาน)

(b) great    (มหึมา, ใหญ่โต, มากมาย)

(c) surprising    (น่าประหลาดใจ)

(d) sudden    (ทันทีทันใด)

(e) slight    (เล็กน้อย)

 

19. Virtually all people will feel humiliated (v) by their friends’ remarks at one time or another.

(จริงๆแล้ว  คนทุกคนจะรู้สึก (ถูกทำให้)    ขายหน้า-เสียเกียรติ-อับอาย    โดยคำพูดของเพื่อนๆของพวกเขา  ไม่ช่วงเวลาใดก็เวลาหนึ่ง)

(a) embarrassed    (ขวยเขิน, กระดากอาย, อึดอัดใจ-ลำบากใจ)

(b) surprised    (ประหลาดใจ)

(c) discouraged    (ท้อใจ, หมดกำลังใจ)

(d) pleased    (ยินดี, พอใจ)

(e) wailed    (เวล)  (ร้องไห้, คร่ำครวญ, ทำเสียงโหยหวน)

 

20. Despite these initial handicaps, she intends to make a success of it.

(ทั้งๆที่มีความเสียเปรียบ    ในตอนแรก-ตอนเริ่มต้น    เหล่านี้  เธอตั้งใจที่จะทำมันให้สำเร็จ)

(a) quickest    (เร็วที่สุด)

(b) longest    (ยาวที่สุด, นานที่สุด)

(c) last    (สุดท้าย, ที่แล้ว)

(d) first    (ตอนเริ่มแรก, ตอนแรก, ครั้งแรก)

(e) ignorant    (โง่, เขลา, ไม่รู้อะไร, ไม่ทราบ, ไม่รู้)

 

เรียน  ท่านผู้ติดตามอ่าน  เว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th”

                  ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง   e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บไซต์นี้  ตาม   “Address” wpookaotong@yahoo.com   (โปรดระบุหัวเรื่องด้วยว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)   เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้