หมวดข้อสอบ TOEFL (ตอนที่ 12)

Choose the best alternative that has the closest meaning to the underlined word in each sentence. (จงเลือกข้อที่ดีที่สุดที่มีความหมายใกล้เคียงที่สุดกับคำที่ขีดเส้นใต้ในแต่ละประโยค)

1. The United States sustains an economic life that is more diversified than any other countries on Earth. (สหรัฐฯดำรงชีวิตทางเศรษฐกิจซึ่งหลากหลายมากกว่าประเทศอื่นใดในโลก)

    (a) peaceful (มีความสงบ, รักสันติ)

    (b) miserable (ทุกข์ยาก, ไม่มีความสุข, ยากจน, เลว, น่าสังเวช, น่าดูถูก)

    (c) unanimous (เป็นเอกฉันท์, ไม่มีข้อโต้แย้ง, มีความเห็นพร้อมเพรียง, มีน้ำหนึ่งใจเดียวกัน)

    (d) varied (หลากหลาย, ต่างๆนาๆ, แตกต่างกัน, เปลี่ยนแปลง, ผันแปร, หลากสี, หลายรูปแบบ)

2. Censorship is one way a society can reinforce the mores and customs that regulate the conduct of its members. (การเซนเซอร์ – แก้ไขตัดตอน – เป็นวิธีการหนึ่งซึ่งสังคมสามารถเสริมกำลัง – หรือสนับสนุน – ธรรมเนียมปฏิบัติและประเพณีซึ่งควบคุม (วางระเบียบ) ความประพฤติของสมาชิกของสังคมนั้น)

    (a) monitor (ตรวจสอบ)

    (b) allow (อนุญาต, ยอมให้ทำ)

    (c) strengthen (ทำให้แข็งแรงขึ้น, เพิ่มประสิทธิภาพ, ให้พลัง, แข็งแรงหรือมีพลังมากขึ้น,มีประสิทธิภาพมากขึ้น)

    (d) stimulate (กระตุ้น, เร้า)

3. No one ever knew the reason for the enmity between the two families. (ไม่มีใครเคยรู้ถึงเหตุผลของความเป็นศัตรูกัน – หรือความเกลียดชัง – ระหว่าง ๒ ครอบครัวนี้)

   (a) relationship (ความสัมพันธ์)

   (b) hatred (ความเกลียด, ความไม่ชอบอย่างรุนแรง, ความอาฆาตแค้น)

   (c) friendship (มิตรภาพ)

   (d) remoteness (ความห่างไกล, ความห่างเหิน, ความโดดเดี่ยว)

4. Premature baldness in both sexes may result from a shortage or imbalance of sex hormones. (การศีรษะล้านทั้งในเพศชายและหญิงอาจเป็นผลมาจากการขาดแคลน หรือการไม่สมดุลของฮอร์โมนเพศ)

    (a) depletion (การใช้หมดไป)

    (b) excess (การมากเกิน, การมากเกินจำเป็น)

    (c) production (การผลิต)

    (d) deficiency (ความขาดแคลน, ความไม่สมบูรณ์, ความไม่เพียงพอ, ภาวะที่ขาดแคลน)

5. In many countries, garlic has been indispensable in cooking for about five thousand years. (ในหลายๆประเทศ  กระเทียมได้เป็นสิ่งที่จะขาดเสียมิได้ในการปรุงอาหาร เป็นเวลาประมาณ ๕ พันปีแล้ว)

     (a)  insignificant (ไม่สำคัญ)

     (b) useful (มีประโยชน์)

     (c)  unknown (ไม่เป็นที่รู้จัก)

     (d) necessary (จำเป็น, สำคัญ, ไม่มีทางอื่น)

6. The demolition of the old school building will be carried out in two years, prior to the construction of the electric train station. (การรื้อทำลายอาคารโรงเรียนหลังเก่าจะถูกดำเนินการภายใน ๒ ปี  ก่อนการก่อสร้างสถานีรถไฟฟ้า)

      (a)  renovation (การปรับปรุงใหม่, การซ่อมแซม, การทำให้กลับคืนสู่สภาพเดิม, การทำให้มีพลังหรือชีวิตชีวาใหม่)

      (b) establishment (การสร้าง, การจัดตั้ง, การก่อตั้ง, การสถาปนา, สิ่งก่อสร้าง, สถาบัน, บ้านเรือน, องค์การ, ที่ทำการ)

      (c)  destruction (การทำลาย, ภาวะที่ถูกทำลาย, สาเหตุของการทำลาย, วิธีการทำลาย)

     (d) reparation (การซ่อมแซม, การแก้ไข, การปรับปรุง, การปฏิสังขรณ์, การฟื้นฟู, การชดเชย, การรักษาเยียวยา)

7. The introduction of the bus signaled the eventual demise of the trolley car as a form of travel. (การนำรถโดยสารประจำทางเข้ามา  เป็นสัญญานบ่งบอกการสิ้นสุดในที่สุดของรถรางไฟฟ้า  ในฐานะรูปแบบหนึ่งของการเดินทาง – โดยรถรางฯ)

     (a)  designation (การตั้ง, การแต่งตั้ง, การตั้งชื่อ, การระบุ, ชื่อ, ตำแหน่ง)

     (b) mechanization (การทำให้เป็นเครื่องกลไก, การเคลื่อนด้วยเครื่องกลไก, การนำเครื่องจักรเครื่องกลเข้ามาใช้)

     (c)  disappearance (การหายไป, การสาบสูญ, การสูญหาย)

     (d) riskiness (การเสี่ยง, การเสี่ยงภัย, การมีภัยอันตราย)

8. The blueberry is one of the many wild berries found growing throughout the world. (ลูกบลูเบอรี่เป็นหนึ่งในบรรดาเบอรี่ป่าจำนวนหลายชนิด  ที่ถูกพบว่าเจริญเติบโตอยู่ทั่วโลก)

     (a)  delicious (อร่อย)

     (b) uncultivated (ไม่ได้เพาะปลูก, ไม่ได้รับการอบรม, ป่าเถื่อน, หยาบคาย)

     (c)  abundant (มากมาย, อุดมสมบูรณ์)

     (d) inconspicuous (ที่ไม่เด่น, ที่ไม่สะดุดตา)

9. The state of Washington was formerly part of the Oregon Territory. (รัฐวอชิงตัน __________ เป็นส่วนหนึ่งของดินแดนโอรีกอน)

     (a) recently (เมื่อเร็วๆมานี้)

    (b) probably (บางที, อาจจะ)

    (c) previously (เมื่อก่อน, แต่ก่อน)

    (d) for a short time (เป็นเวลาสั้นๆ)

10. The ruby is the hardest of all gems save the diamond.  (ทับทิมแข็งที่สุดในบรรดาเพชรพลอย – หรือของมี่ค่า - ยกเว้นเพชร)

       (a) connected to (เชื่อมโยงกับ)

       (b) like (เช่น, เหมือน, คล้าย)

       (c) superior to (เหนือกว่า, ดีกว่า, เก่งกว่า)

       (d) except (ยกเว้น)

11. Conservative groups and artists in Hollywood have never been able to sustain a beneficial lasting relationship. (กลุ่มอนุรักษ์ฯและศิลปินในฮอลลีวูดไม่เคยสามารถที่จะดำรงความสัมพันธ์ที่ยืนนาน-ถาวรที่เป็นผลดีได้เลย)

     (a)  worthwhile (คุ้มค่า, ควรค่า)

     (b) reliable (เชื่อถือได้, น่าเชื่อถือ, ไว้วางใจ)

     (c)  satisfactory (น่าพอใจ)

     (d)  enduring (ทนทาน, คงทน, ยืนนาน, อมตะ, ไม่ตาย, อยู่ชั่วกาลนาน)

12. Life depends on the equilibrium between the heat received from the sun and the heat lost to cooler surroundings. (ชีวิตขึ้นอยู่กับความสมดุลระหว่างความร้อนที่ได้รับจากดวงอาทิตย์  และความร้อนที่สูญเสียให้แก่สภาพแวดล้อมที่เย็นกว่า)

     (a)  relationship (ความสัมพันธ์)

      (b) balance (ความสมดุล, ดุลยภาพ, อาการทรงตัว, ความหนักแน่น, ความสุขุม, สติ, ตาชั่ง, งบดุล, รายรับรายจ่ายที่สมดุลกัน, ยอดเงินที่เหลือ, จำนวนที่เหลือ)

     (c)  contrast (ความแตกต่าง, ความตรงกันข้าม, ภาวะที่ผิดแผกกัน, สิ่งหรือบุคคลที่แตกต่างกันอย่างชัดเจน)

     (d) exchange (การแลกเปลี่ยน, แลกเปลี่ยน)

13. Raised for its milk, meat, and hide, the reindeer is also used to haul things from place to place. {(นอกจาก) ถูกเลี้ยงไว้เพื่อน้ำนม เนื้อ และหนัง  กวางเรนเดียร์ยังถูกใช้ลากสิ่งต่างๆจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งด้วย}

     (a) pull (ลาก, ดึง)

     (b) push (ผลัก, ดัน)

     (c)  send (ส่ง)

     (d) carry (บรรทุก, แบก)

14. Subterranean reservoirs in the United States contain far more usable water  than all surface reservoirs and lakes combined. (อ่างเก็บน้ำใต้ดินในสหรัฐฯบรรจุน้ำที่สามารถใช้ประโยชน์ได้  มากกว่า (น้ำใน) อ่างเก็บน้ำบนดินและทะเลสาบรวมกัอย่าง       มากมายทีเดียว)

     (a)  massive (มากมาย, ใหญ่โต, เป็นก้อนใหญ่, เป็นกองใหญ่หนาแน่น)

     (b) elegant (สวยงาม, สง่างาม, งดงาม, เก๋, สละสลวย, เรียบร้อย, ดีเลิศ)

     (c)  underground (ใต้ดิน)

     (d) clandestine (ลับๆ, ลี้ลับ, เป็นความลับ, ส่วนตัว, ไม่เปิดเผย)

15. The Blackfoot people painted their buffalo hides with simple horizontal lines. {ชาวอินเดียนแดงเผ่า “เท้าดำ” ระบายสีหนังควายของพวกเขา  ด้วยสายเชือกในแนวดิ่งอย่างง่ายๆ – หรือ โดยมีเส้นในแนวดิ่งอย่างง่ายๆ (อาจมีความหมายอย่างใดอย่าง       หนึ่งก็ได้)}

      (a)  moccasins (รองเท้าหนังของอินเดียนแดง, รองเท้าหรือรองเท้าแตะส้นแข็ง)

      (b) bones (กระดูก)

      (c)  robes (เสื้อคลุมยาว, เสื้อคลุย, เสื้อชุดพิธี, เสื้อคลุมชุดอาบน้ำ)

       (d) skins (หนัง, หนังสัตว์, เปลือก, เปลือกนอก, ผิวหน้า, คนขี้เหนียว, ปอกเปลือก, ลอกเปลือก, ถลกหนัง)

16. Because gymnasts exercise regularly, they have supple bodies.  (เพราะว่านักยิมนาสติกออกกำลังอย่างสม่ำเสมอ  พวกเขาจึงมีร่างกายอ่อนช้อยหรือดัดตนได้ง่าย)

      (a) aching (เจ็บปวด)

      (b) humble (ถ่อมตัว, สุภาพ, ต่ำต้อย)

      (c) superb (ดีเลิศ, ยอดเยี่ยม, ดีเยี่ยม, ใหญ่ยิ่ง, โอ่อ่า, สง่างาม)

      (d) limber (งอได้, ยืดหยุ่น, อรชร, อ่อนนิ่ม)

17. People who do not sleep enough tend to become irritable.  (คนที่นอนหลับไม่เพียงพอมีแนวโน้มที่จะโกรธง่าย-ฉุนเฉียวง่าย)

      (a) ill (เจ็บป่วย)

      (b) easily annoyed (โกรธง่าย, ขุ่นเคืองง่าย)

      (c) weary (เหน็ดเหนื่อย, เมื่อยล้า, อิดโรย, เบื่อหน่าย)

      (d) mournful (เศร้าโศก, เสียใจ, มืดมน, ไม่สดใส)

18. Most married couples want to augment their savings before having a child. (คู่ที่แต่งงานแล้วส่วนมากต้องการเพิ่มเงินออมของตนก่อนมีบุตร)

      (a) invest (ลงทุน)

      (b) insure (ประกันภัย, ทำประกัน)

      (c) increase (เพิ่ม)

      (d) double (เพิ่มเป็น ๒ เท่า)

19. One of the most appalling scandals in the field of medicine involves the dispensing of inadequately tested drugs. (หนึ่งในบรรดาเรื่องอัปยศ-อื้อฉาวที่น่าตกใจที่สุดเรื่องหนึ่ง  เกี่ยวข้องกับการจ่ายยาที่ไม่ได้รับการทดสอบอย่างเพียงพอ – คือยาที่มี       คุณภาพต่ำ)

     (a)  disciplines (ระเบียบวินัย, สาขาวิชา)

     (b) disclosures (การเปิดเผย, การเปิดโปง, สิ่งที่ถูกเปิดเผย)

     (c)  disagreements (การไม่เห็นด้วย, ความไม่เห็นพ้อง, ความไม่ลงรอยกัน, การทะเลาะ, การโต้แย้ง)

     (d) disgraces (ความอัปยศอดสู, ความเสื่อมเสีย, การเสียหน้า, การขายหน้า, เรื่องที่อับอายขายหน้า, การถอดถอนยศฐาบรรดาศักดิ์)

20. A peculiar fact about life on Earth is that the molecules of living things tend to move in a leftward direction. (ข้อเท็จจริงที่แปลกประหลาดเกี่ยวกับชีวิตบนโลกก็คือว่า  โมเลกุลของสิ่งที่มีชีวิตมีแนวโน้มจะเคลื่อนตัวไปในทิศทางข้างซ้าย)

     (a)  universal (สากล)

     (b) unexplained (ที่ไม่ได้รับการอธิบาย)

     (c)  odd (แปลก, ประหลาด, ผิดปกติ, ชอบกล, ผิดคาดหมาย, เกี่ยวกับจำนวนคี่)

    (d) outstanding (โดดเด่น, มีชื่อเสียง)

21. Being courteous is more than a form of behavior for some people, it is an attitude. {การ (แสดงความ) สุภาพเป็นอะไรที่มากกว่ารูปแบบของพฤติกรรมสำหรับคนบางคน  (กล่าวคือ) มันเป็นทัศนคติ – เลยทีเดียว}

     (a) polite (สุภาพ)

    (b) amiable (มีไมตรีจิต, ด้วยไมตรีจิต, น่ารัก, สุภาพ, อ่อนโยน)

    (c)  pretentious (เสแสร้ง, แสร้งทำ, ตี ๒ หน้า)

    (d) cautious (ระมัดระวัง, รอบคอบ)

22. The 1920s have generally been considered a decade of growth and  prosperity. (ช่วงทศวรรษ ๑๙๒๐ โดยทั่วไปแล้ว ได้ถูกถือว่าเป็นทศวรรษแห่งการเติบโต – ขยายตัว – และความเจริญรุ่งเรือง)

     (a)  happiness (ความสุข)

     (b) reform (การปฏิรูป)

     (c)  stabilization (การทำให้มั่นคง, การทำให้มีเสถียรภาพ, การทำให้คงที่-สม่ำเสมอ, การ รักษาระดับ, การรักษามาตรฐาน)

     (d) progress (ความก้าวหน้า, ความเจริญ, การก้าวไปข้างหน้า)

23. The Apollo 11 astronauts were quarantined when they returned to Earth.  (นักบินอวกาศของยานอพอลโล ๑๑ ถูกกักตัวไว้อย่างเข้มงวดเพื่อป้องกันการแพร่ของเชื้อโรค เมื่อพวกเขากลับมาสู่โลก)

       (a) praised by the press (ยกย่องโดยหนังสือพิมพ์)

       (b) interviewed on television (สัมภาษณ์ทางโทรทัศน์)

       (c) isolated for medical reasons (แยกตัวออกไปเพื่อเหตุผลทางการแพทย์)

       (d) contaminated with lunar germs (ทำให้ติดเชื้อโรคจากดวงจันทร์)

24. Nutritionists categorize food into seven basic groups.  (นักโภชนาการจำแนกประเภทอาหารออกเป็น ๗ กลุ่มพื้นฐาน)

      (a) clarify (ทำให้กระจ่าง-ชัดเจน, ทำให้เข้าใจง่ายขึ้น)

      (b) grind (บดละเอียด)

      (c) compile (รวบรวม)

      (d) classify (แยกประเภท, จำแนก)

25. In 1861, it seemed inevitable that the Southern states would break away from the Union. (ในปี ๑๘๖๑ มันดูเหมือนว่าไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้  ที่ว่ารัฐทางภาคใต้จะแยกตัวออกไปจากสหภาพ – คือก่อนที่จะตั้งเป็นประเทศสหรัฐฯในปัจจุบัน)

     (a)  strange (แปลก)

     (b) certain (แน่นอน, มั่นใจ)

     (c)  inconsistent (ไม่คงเส้นคงวา, ไม่สม่ำเสมอ)

     (d) proper (สมควร, เหมาะสม)

26. Although most birds have only a negligible sense of smell, they have acute vision. (ถึงแม้ว่านกส่วนมากมีประสาทการดมกลิ่นเพียงเล็กน้อยเท่านั้น  พวกมันมีสายตาที่เฉียบคม)

     (a)  faulty (ผิดพลาด, มีข้อบกพร่อง, เสียหาย, ชำรุด)

     (b) negative (เป็นในทางลบ, ไม่เอื้ออำนวย)

    (c)  condensed (กะทัดรัด, ข้น, หนาแน่นขึ้น)

     (d) minimal (น้อยที่สุด, เล็กที่สุด, ซึ่งมีค่าน้อยที่สุด)

27. With lasers scientists can probe many physical processes, such as combustion, once beyond our ken. (ด้วยแสงเลเซ่อร์  นักวิทยาศาสตร์สามารถตรวจสอบ-พิสูจน์ขบวนการทางกายภาพมากมาย เช่น การสันดาป  ที่ครั้งหนึ่งอยู่เหนือความเข้าใจของพวกเรา)

      (a) understanding (ความเข้าใจ)

     (b) responsibility (ความรับผิดชอบ)

     (c)  interpretation (การอธิบายหรือแปลความหมาย)

     (d) notice (การสังเกต)

28. Music expresses, at different moments, serenity or exuberance, regret or triumph, fury or delight. (ดนตรีแสดง – ในขณะที่แตกต่างกัน – ความสงบเงียบหรือความร่าเริง-ลิงโลด, ความเสียใจหรือชัยชนะ, ความโกรธแค้นหรือความยินดี)

     (a)  darkness (ความมืด)

     (b) grief (ความโศกเศร้าเสียใจ)

     (c)  disgust (ความเกลียดชัง-ขยะแขยง)

     (d) anger (ความโกรธ)

29. Stings of bees, wasps and ants can have life-threatening, even fatal results in minutes. (เหล็กไนของผึ้ง ตัวต่อ และมด สามารถมีผลที่เป็นภัยคุกคามชีวิตแม้กระทั่งร้ายแรงถึงตาย)

     (a)  inconvenient (ไม่สะดวก)

     (b) annoying (น่ารำคาญ, น่าโมโห)

     (c)  deadly (ถึงตาย)

     (d) unbelievable (ไม่น่าเชื่อ)

30. Taking a firm stand on such controversial issues as abortion and homosexuality can jeopardize the election prospects of would-be politicians.

     (a)  improve

     (b) reassure

     (c)  endanger

    (d) annihilate