หมวดข้อสอบ TOEFL (ตอนที่ 118)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

Choose the word that is closest in meaning to the underlined word.   (จงเลือกคำที่มีความหมายใกล้เคียงที่สุดกับคำที่ขีดเส้นใต้)

(a = Adjective, v = Verb, n = Noun, adv. = Adverb)

 

1. Heavy rain turned the football field into such a quagmire  (แคว้ก-ไม-เออะ)  (n) that neither team could make much progress on offense.

(ฝนที่ตกหนักเปลี่ยนสนามฟุตบอลให้กลายเป็น    บึง-หนอง-หล่ม-บ่อเลน-ปลัก-สถานการณ์ที่ลำบากมาก   จนกระทั่งไม่มีทีมใดสามารถคืบหน้าไปได้มาก  ในการเป็นฝ่ายรุก)

(a) profusion    (โพร-ฟิ้วส-ชั่น)   (ปริมาณที่มากมายเกินไป, ความฟุ่มเฟือย, ความสุรุ่ยสุร่าย)  

(b) oblivion     (อะ-บลิ้ฟ-เวี่ยน)  (การถูกลืม, การสูญจากความทรงจำ, การลืมเลือน, การให้อภัย, การอภัยโทษ)  

(c) soft wet boggy land    (พื้นดินที่เป็นบึง-หนอง ที่เปียกชื้นและอ่อนนุ่ม)  

(d) nonchalance    (น้อน-ชะ-เลิ่นซ  หรือ  ล่านซ)   (ความเมินเฉย, ความไม่ใยดี, ความไม่สนใจ, ความห่างเหิน)  

(e) drought    (เดร้าท์)  (ความแห้งแล้ง, ความขาดแคลนน้ำ, ฤดูแล้ง, การขาดแคลนที่ยาวนาน, ความกระหายน้ำ)  

 

2. The organization’s financial situation has always been tenuous (เท้น-ยู-อัส) (a); the balance of the checking account is usually close to zero.

(สถานะทางการเงินขององค์กรมักจะ    บอบบาง-เรียวเล็ก-ละเอียดลออเกินไป-ไม่สำคัญ-จืดชืด    อยู่โดยตลอดมา  (และ) จำนวนเงินที่เหลือในบัญชีเช็ค  มักอยู่ใกล้ระดับศูนย์เสมอ)

(a) tentative     (เท้น-ทะ-ทิฟว)  (๑.  ยังไม่แน่นอน, ลองดูไปก่อน, เป็นแค่การทดลอง ยังไม่ใช้จริง, ชั่วคราว,  ๒.  ลังเล, ไม่แน่ใจ, สงสัย, วิตก, เหนียมอาย, ขวยเขิน, ไม่มั่นคง)  

(b) flimsy; extremely thin    (ไม่มั่นคง-บอบบาง-อ่อนแอน้อยหรือบางอย่างมาก)

(c) substantive     (สำคัญ, มีแก่นสาร, มีตัวตน, มีเนื้อหา, แท้จริง, มากมาย, ยิ่งใหญ่)  

(d) subversive    (ซับ-เว้อร์-ซิฟว)   (เป็นการโค่นล้มหรือล้มล้าง, ซึ่งบ่อนทำลาย, มีแนวโน้มที่จะโค่นล้มหรือบ่อนทำลาย)  

(e) succinct    (ซัค-ซิ้งคท)  (สั้น, รวบรัด, กะทัดรัด, สรุป, ย่อ, ไม่เยิ่นเย้อ, รัดรูป)  

 

3. He took part in an expedition  (เอคส-พิ-ดิ๊ช-ชั่น) (n) to the South Pole.

(เขามีส่วนร่วมใน    การเดินทาง-การเดินทางเพื่อสำรวจหรือทำสงคราม ฯลฯ    ไปยังขั้วโลกใต้)

(a) project     (โครงการ) 

(b) journey     (การเดินทาง)

(c) dispute     (การโต้เถียง, การทะเลาะวิวาท) 

(d) proposal     (ข้อเสนอ) 

(e) utensil    (ยู-เท้น-เซิ่ล)  (เครื่องมือ, เครื่องใช้, ภาชนะ)  (ในบ้าน หรือในครัว)

 

4. She had a sensation (n) that something was wrong.

(เธอมี    ความรู้สึก-ประสาทสัมผัส-ความตื่นเต้น-ความเกรียวกราว    ว่าบางสิ่งบางอย่างผิดพลาด)

(a) report    (รายงาน) 

(b) proof    (หลักฐาน, พยาน, การพิสูจน์, การทดสอบ) 

(c) feeling    (ความรู้สึก)

(d) scheme    (สคีม)  (๑. โครงการ, แผนการ, แผนผัง, แบบแผน, ระบบการจัดการ,   ๒. แผนลับ, แผนร้าย, เพทุบาย, กลเม็ด) 

(e) amulet   (แอ๊-มิว-เล็ท)  (เครื่องราง)

 

5. Major earthquakes are among nature’s most devastating events, causing an incalculable (a) loss of lives and properties.

(แผ่นดินไหวครั้งใหญ่ๆเป็นส่วนหนึ่งของเหตุการณ์ที่ทำความเสียหายมากที่สุดของธรรมชาติ  ซึ่งก่อให้เกิดความสูญเสีย    ที่ไม่สามารถคำนวณได้-ที่นับไม่ไหว-ที่มากมายมหาศาล    ของชีวิตและทรัพย์สิน)

(a) unprofitable     (ที่ไม่มีกำไร) 

(b) invincible     (ที่ไม่สามารถเอาชนะได้, ที่ทำลายไม่ได้) 

(c) immeasurable     (ที่ไม่สามารถวัดได้, นับไม่ถ้วน, เหลือคณานับ, ไม่มีขอบเขต)  

(d) irreparable    (ที่ไม่อาจซ่อมแซมหรือเยียวยาได้, ที่แก้ไขไม่ได้, ที่ทำให้ดีขึ้นไม่ได้) 

(e) eminent    (เอ๊ม-มิ-เนิ่นท)  (เด่น, มีชื่อเสียง, สูงส่ง, สูง, เป็นปุ่มยื่นออกมา)

(f) utilizable    (ซึ่งสามารถใช้การได้, ใช้การได้)

 

6. The doctor advised me to stay away from unwholesome (อัน-โฮ้ล-เซิ่ม)   foods.

(หมอแนะนำให้ผมอยู่ห่าง (หลีกเลี่ยง) จากอาหารที่    เป็นอันตรายต่อกายหรือใจ-มีสุขภาพไม่ดี-เสื่อมเสียศีลธรรม)

(a) conspicuous    (คอน-สพิ้ค-คิว-อัส)  (เห็นได้ง่าย, เห็นเด่นชัด, เห็นโทนโท่, มองดูสะดุดตา

(b) loquacious    (โล-เคว้-เชิส)  (พูดมาก, โว, ช่างพูด)

(c) infallible    (อิน-แฟ้ล-ลิ-เบิ้ล)  (ไม่รู้จักผิดพลาด, ไม่ทำผิดพลาด, แน่นอนที่สุด, คนที่ไม่ทำผิดพลาด หรือทำถูกโดยตลอด, สิ่งที่ถูกต้องตลอด) 

(d) unnourishing    (อั๊น-เนอ-ริช-ชิ่ง)  (ซึ่งไม่บำรุงเลี้ยง, ซึ่งไม่หล่อเลี้ยง, ซึ่งไม่เสริมกำลัง, ซึ่งไม่บำรุงด้วยอาหาร, ซึ่งไม่สนับสนุน, ซึ่งไม่เลี้ยงหรือถนอม)

(e) incommensurate    (ไม่ได้สัดส่วน, ซึ่งเปรียบเทียบไม่ได้, ไม่เพียงพอ)

 

7. Global migration has increased in the twentieth century as war and starvation have reached new intensity. 

(การอพยพของโลกได้เพิ่มขึ้นในศตวรรษที่  ๒๐   ในขณะที่สงครามและ    ความอดอยากขาดแคลน-ความหิวโหย-การอดอาหารตาย    ได้มาถึงความเข้มข้น-รุนแรงแบบใหม่)  (คือรุนแรงมากกว่าในอดีตอย่างมาก)

(a) devastation    (การทำลาย, การล้างผลาญ)

(b) chaos    (เค-ออส)  (การจลาจล, ความสับสนอลหม่าน, ความโกลาหล)

(c) epidemic    (โรคระบาด)

(d) famine    (ทุพภิกขภัย, ความอดอยาก, ภาวะข้าวยากหมากแพง, ความขาดแคลนอย่างรุนแรง, การอดตาย, ความหิวจัด)

(e) periphery    (พะ-ริ้ฟ-เฟอ-รี่)  (รอบนอก, ขอบนอก, เขตรอบนอกของเมือง, เส้นรอบวง)

 

8. National governments commonly employ tax increases to combat inflation.

(รัฐบาลแห่งชาติ    โดยธรรมดาสามัญ-โดยทั่วไป-โดยพร้อมกันหรือเหมือนกัน    ใช้การเพิ่มภาษี   เพื่อต่อสู้กับเงินเฟ้อ)

(a) rarely    (ไม่ใคร่จะ, แทบจะไม่)

(b) inevitably    (อย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงได้)

(c) reluctantly    (อย่างไม่เต็มใจ)

(d) frequently    (บ่อยๆ, บ่อยครั้ง)  (เป็นความหมายที่ใกล้เคียงกันกับ “Commonly”)

(e) willingly    (อย่างเต็มใจ)

 

9. The chairman did not rule out the possibility of an agreement.

(ท่านประธานไม่    ตัดออกไป-ตัดประเด็น-ไม่พิจารณา    ความเป็นไปได้ของการตกลงกันหรือยินยอมกัน)  (คือไม่ตัดประเด็นการเจรจาหรือหาข้อตกลง  ทิ้งไป)

(a) promise    (สัญญา)

(b) reject    (ปฏิเสธ)

(c) forestall    (ป้องกัน, ขัดขวาง, ยับยั้ง, ชิงทำก่อน, ดักหน้า, ป้องกันการขายโดยวิธีต่างๆ เช่น กว้านซื้อทำให้ราคาสูงขึ้น)

(d) approve    (เห็นชอบ, เห็นด้วย, อนุมัติ)

(e) applaud    (อะ-พล้อด)  (ปรบมือแสดงความนิยมชมชอบ, แซ่ซ้องสรรเสริญ)

 

10. The region has had copious snow and fierce storm over several

months each year.

(บริเวณ (ภูมิภาค) นี้มีหิมะ    มากมาย-อุดมสมบูรณ์-จำนวนมาก-ยืดยาว    และพายุจัดในช่วงเวลาหลายเดือนในแต่ละปี)

(a)   abundant    (มากมาย, อุดมสมบูรณ์, ล้นเหลือ)

(b)   scarce    (มีน้อย, หายาก)

(c)    perilous    (มีอันตราย)

(d) melting    (หลอมละลาย)

(e) apprehensive    (หวาดหวั่น, เกรงกลัว)

 

11. The engineers were immediately able to pinpoint the problem with the bridge.

(วิศวกรสามารถในทันทีทันใดที่จะ    หาตำแหน่งแน่นอน-หาตำแหน่งอย่างแม่นยำ-เจาะจง-ทำให้แน่ชัด-เน้น    (ของ) ปัญหาที่เกิดขึ้นกับสะพาน)  (คือ รู้ปัญหาที่แท้จริงที่เกิดกับสะพาน)

(a) defy     (๑. ท้า, ท้าทาย, เป็นปฏิปักษ์,   ๒.  ต่อต้าน, ขัดขวาง) 

(b) locate with precision    (หาตำแหน่ง  -  ของปัญหาหรือเรื่องอื่นๆ  -  ได้อย่างแม่นยำ)

(c) elude    (หลบหลีก, หลบหนี, หลีก, เลี่ยง) 

(d) halt     (หยุด, ชะงัก, ทำให้หยุด)  

(e) prohibit    (โพร-ฮิ-บิท)  (ห้าม, ไม่อนุญาต, ขัดขวาง, ยับยั้ง)

 

12. The loss of their fertile (เฟ้อร์-ไทล) lands threw the farmers into a panic (แพ้น-นิค).  

(การสูญเสียที่ดินที่    ๑. อุดมสมบูรณ์-ซึ่งมีดินดี-   ๒. ให้ผลให้ลูกได้-ซึ่งให้กำเนิด   เหวี่ยงชาวนาเข้าสู่ความอกสั่นขวัญหนี-ความตกใจกลัว-ความหวาดกลัว)    

(a) miserable    (มิซ-เซอะ-ระ-เบิ้ล)  (. ทุกข์ยาก, ไม่มีความสุข, ยากจน,  .  เลว,   . น่าดูถูก, น่าสังเวช) 

(b) magniloquent    (แมก-นิ้ล-โล-เควิ่นท)  (โอ้อวด, อวดอ้าง, คุยโว, ฟุ้งเฟ้อในถ้อยคำ

(c) manifest    (แม้น-นิ-เฟสท)  (๑. (คุณศัพท์) ชัดเจน, ประจักษ์, เป็นที่เข้าใจดี, ปรากฏชัดแจ้ง   . (กริยา)  แสดง, ปรากฏชัดแจ้ง, ประจักษ์, พิสูจน์, เปิดเผย) 

(d) fruitful    (๑. อุดมสมบูรณ์มีผลมาก, ผลดก, ซึ่งให้ลูกมาก,   ๒. ที่ให้ผลดี, มีกำไร) 

(e) substantial    (มากมาย, ยิ่งใหญ่, มีเนื้อหา, มีใจความ, มีแก่นสาร, มีตัวตน, เป็นพื้นฐาน, อุดมสมบูรณ์)

 

13. The company staff’s confidence slowly dwindles as the deadline of project completion approaches.

(ความเชื่อมั่นของพนักงานของบริษัท    ลดลง    อย่างช้าๆ  ในขณะที่เส้นตายของการสิ้นสุดโครงการใกล้เข้ามา)  (คือกลัวโครงการจะเสร็จไม่ทัน)

(a) shifts    (เปลี่ยนแปลง)

(b) rises    (เพิ่มขึ้น)

(c) emerges   (โผล่ออกมา, ปรากฏออกมา)

(d) diminishes    (ลดลง)

(e) proscribes    (โพรส-ไคร้บ)  (ออกประกาศห้าม, แถลงเป็นทางการว่า (สิ่งนั้น) เป็นอันตรายและต้องห้าม หรือผิดกฎหมาย)

 

14. Psychologists have found that stern disciplinary measures do not always make a child behave better. 

(นักจิตวิทยาได้พบว่า  มาตรการทางระเบียบวินัยที่    เข้มงวด-กวดขัน-เคร่งครัด-ไม่ผ่อนผัน    มิได้ทำให้เด็กประพฤติตัวดีขึ้นเสมอไป)

(a) consistent    (สม่ำเสมอ, คงเส้นคงวา)

(b) excessive    (มากเกิน, มากเกินพอดี)

(c) strict    (เข้มงวด, กวดขัน, เคร่งครัด)

(d) tentative    (ซึ่งเป็นการทดลอง, ซึ่งยังไม่แน่นอน อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้)

(e) halcyon    (แฮ้ล-เซี่ยน)  (เงียบสงบ, มีความสุข)

 

15. Some fables became children’s favorites because of their simple, lucid examples of right and wrong and their animal characters.

(นิทานที่ให้คติสอนใจบางเรื่อง  กลายเป็นของโปรดปรานของเด็กๆ  เนื่องมาจากตัวอย่างที่ง่ายๆและ    ชัดเจน-แจ่มแจ้ง-เข้าใจได้ง่าย    ของสิ่งที่ถูกและผิด  และตัวละครที่เป็นสัตว์ในนิทานนั้นๆ)

(a) clear    (ชัดเจน, เข้าใจได้ง่าย, แจ่มแจ้ง, ใส, สว่าง, ใสสะอาด, แจ้ง, โล่ง, ไม่ขุ่น, ไม่มีฝุ่น, ไม่มีหนี้สิน, ไร้มลทิน)

(b) valuable    (มีค่า)

(c) comparative    (ซึ่งเปรียบเทียบ)

(d) instructive    (ซึ่งให้คำแนะนำหรือสั่งสอน)

(e) improvised    {(ทำแบบ)ไม่ได้มีการตระเตรียมมาก่อน หรืออย่างทันทีทันควัน}

 

16. His employer appeared to be in such an affable mood that Tom decided to ask for a raise. 

(นายจ้างของเขาดูเหมือนจะอยู่ในอารมณ์ที่    เป็นมิตร    อย่างมาก  จนกระทั่งทอมตัดสินใจที่จะขอเงินเดือนขึ้น)

(a) respondent    (เกี่ยวกับการตอบ-ตอบสนอง-ขานรับ)

(b) irresponsible     (ไม่รับผิดชอบ)

(c) uncertain     (ไม่แน่นอน)

(d) agreeable    (เห็นด้วย, เต็มใจหรือพร้อมที่จะตกลง, น่าคบ, น่าพอใจ, สอดคล้อง)

(e) isolated    (ไอ๊-สะ-เล-ทิด)  (โดดเดี่ยว, ปลีกตัวออก, แยกตัวออก)

 

17. The murder baffled the police.

(การฆาตกรรม    ทำให้งงหรือสับสน    แก่ตำรวจ)  (คือ ทำให้ตำรวจงงหรือสับสน)

(a) angered    (ทำให้โกรธ)

(b) embarrassed    (ทำให้กระดากอาย, ทำให้ขวยเขิน, ทำให้เสียหน้า)

(c) exasperated    (ทำให้โกรธเคืองมาก, เพิ่มความรุนแรง)

(d) puzzled    (ทำให้งงงวย,  ทำให้ฉงนสนเท่ห์)

(e) resisted    (ต้าน, ต่อต้าน, ต้านทาน, สกัดกั้น, ขัดขืน, ขัดขวาง, อดกลั้น, อดทน)

 

18. The subject of nuclear power utilization is still controversial.

(หัวข้อเรื่องการใช้ประโยชน์พลังงานนิวเคลียร์ยังคง    เป็นเรื่องที่โต้เถียงกันหรือขัดแย้งกัน)

(a) arousing a lot of curiosity    (ปลุกเร้าให้เกิดความอยากรู้อยากเห็นอย่างมาก)

(b) much argued about    (โต้เถียงหรือถกเถียงกันอย่างมาก)

(c) difficult to understand    (เข้าใจได้ยาก)

(d) causing displeasure    (ก่อให้เกิดความไม่พอใจหรือไม่สบายใจ) 

(e) cute    (คิ้วท)  (เอ็นดู, น่ารักน่าเอ็นดู)

 

19. Most buyers look for inexpensive and durable (ดิ๊ว-ระ-เบิ้ล) products.

(ผู้ซื้อส่วนมากมองหาผลิตภัณฑ์ที่ราคาไม่แพงและ    ทนทาน-ใช้ทน-(ความรัก) ยั่งยืน-สิ่งของที่ใช้ทน)

(a) tranquil    (แทร้ง-ควิล)  (สงบ, เงียบ, สงบเงียบ, สงบสุข, ราบรื่น, ปราศจากสิ่งรบกวน) 

(b) impromptu    (อิม-พร้อม-ทู่)  (ซึ่งไม่ได้ตระเตรียมมาก่อน, กะทันหัน, ทันควัน, เฉพาะหน้า, การพูดหรือการแสดงที่ไม่ได้ตระเตรียมมาก่อน, กลอนสด) 

(c) lasting     (ทนทาน, ทน, คงทน, ยืนหยัด, ถาวร, สิ่งทอที่ทนทานแข็งแรง  

(d) profuse    (โพร-ฟิ้วส์)  (มากมาย, มากเกิน, ฟุ่มเฟือย, สุรุ่ยสุร่าย) 

(e) indifferent    (อิน-ดิ๊ฟ-ฟะ-เริ่นท)  (ไม่สนใจ, ไม่แยแส, เมินเฉย, ไม่ใยดี, เป็นกลาง)

 

20. The history professor gave a synopsis of the events leading to World War I. 

(ศาสตราจารย์ทางประวัติศาสตร์ให้    การสรุปย่อ-สรุปความ-ข้อสรุป-บทสรุป-ใจความสำคัญ-สาระสำคัญ    ของเหตุการณ์ที่นำไปสู่สงครามโลกครั้งที่ ๑)

(a) discussion    (การประชุมปรึกษาหารือ)

(b) report    (รายงาน)

(c) preview    (การชมก่อน, การดูก่อนการแสดง, การแสดงก่อน, การฉายหนังก่อน, การฉายหนังตัวอย่างก่อนหนังจริง)

(d) summary    (การสรุป, บทความย่อ, ใจความสำคัญ, สาระสำคัญ)

(e) locality    (โล-แค้-ลิ-ทิ่)  (สถานที่, ตำแหน่งที่ตั้ง)

 

เรียน  ท่านผู้ติดตามอ่าน  เว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th”

                  ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง   e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บไซต์นี้  ตาม   “Address” wpookaotong@yahoo.com   (โปรดระบุหัวเรื่องด้วยว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)   เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้