หมวดข้อสอบ TOEFL (ตอนที่ 112)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

Choose the word that is closest in meaning to the underlined word.   (จงเลือกคำที่มีความหมายใกล้เคียงที่สุดกับคำที่ขีดเส้นใต้)

(a = Adjective, v = Verb, n = Noun)

 

1. Many people find that exercise is a good way to alleviate  (อะ-ลี้-วิ-เอท) (v) the effects of stress.

(คนจำนวนมากพบว่า  การออกกำลังเป็นวิธีการที่ดีที่จะ   บรรเทา-ทำให้น้อยลง    (ซึ่ง) ผลกระทบของความเครียด)  (คือ  บรรเทาผลกระทบของความเครียด)

(a) malinger    (มะ-ลิ้ง-เจ้อะ)  (แกล้งทำเป็นป่วยเพื่อเลี่ยงงาน) 

(b) adhere    (ติด, เกาะติด, ยึดมั่น, ถือเป็นภาคี, ถือทิฐิ)   

(c) anticipate    (แอน-ทิส-ซิ-เพท)  (๑.  คาดหมาย, มุ่งหวัง, คาดหวัง, ทำนาย,   ๒. ลงมือกระทำการก่อน, ใช้สอยล่วงหน้า, เกิดล่วงหน้า) 

(d) relieve    (ริ-ลีฟว)  (บรรเทา, ปลดเปลื้อง, ทำให้ลดน้อยลง)  

(e) burgeon    (เบ๊อร์-เจิ้น)  (งอกงาม, เจริญเติบโต, ผลิ, ผลิหน่อ, เพิ่มขึ้น, เริ่มเจริญ, เจริญโดยฉับพลัน) 

 

2. The chef was prodigal  (พร้อด-ดิ-เกิ้ล)  (a) with his employer’s money, spending thousands of dollars on ingredients for what was supposed to be a simple meal. 

(หัวหน้าพ่อครัว    ฟุ่มเฟือย-สุรุ่ยสุร่าย-ไม่มีความเสียดาย-สิ้นเปลืองยิ่ง    กับเงินของนายจ้างของเขา   โดยการใช้จ่ายเงินหลายพันเหรียญไปกับส่วนผสม (ของอาหาร)  ซึ่งได้รับการคาดคะเนว่าเป็นเพียงมื้ออาหารธรรมดาๆ)

(a) banal    (บะ-แน่ล)  (ซ้ำๆซากๆ, น่าเบื่อ, เก่าแก่, ไร้ความสดชื่น) 

(b) glib    (กลิบ)  (๑. พูดคล่อง, พูดจ้อ,   ๒.  คล่องแคล่ว, กะล่อน)

(c) acrimonious    (แอค-ริ-โม้-เนียส)  (รุนแรง, เผ็ดร้อน, ดุเดือด, บาดหู, ถึงพริกถึงขิง) 

(d) wastefully extravagant    (๑.  สุรุ่ยสุร่ายฟุ่มเฟือยโดยเปล่าประโยชน์   ๒.  มากมาย,   อุดมสมบูรณ์ )

(e) callous    (แค้ล-ลัส)  (ใจแข็ง, ใจจืดใจดำ, ด้าน, ตายด้าน, ไม่รู้สึก, ไม่สนใจ, เมินเฉย, ไม่เห็นอกเห็นใจ) 

หมายเหตุ    -    “Prodigal”  ในประโยคข้างบนเป็นคำคุณศัพท์  แต่เมื่อเป็นคำนามหมายถึง   “คนสุรุ่ยสุร่าย, คนใช้จ่ายฟุ่มเฟือย”

 

3. On the premise  (เพร้ม-มิส  หรือ  พริ-ไม้ซ) (n) that two wrong don’t make a right, I forgave him for insulting me rather than calling him a nasty name.

(ตาม    สมมติฐาน-พื้นฐานสำหรับการสรุป-ที่ดินรวมสิ่งปลูกสร้าง    ที่ว่า ผิด  ๒  ครั้งไม่ทำให้ถูกครั้งเดียว  (= ตบมือข้างเดียวไม่ดัง)  ผมเลยให้อภัยเขาที่มาดูถูกผม  แทนที่จะเรียกชื่อเขาอย่างหยาบคาย  -  คือด่าว่าเขา)

(a) antithesis    (แอน-ที-ธี้-ซิส)  (สิ่งที่ตรงข้ามกันโดยสิ้นเชิง, ความตรงกันข้าม, การต่อต้าน) 

(b) expedition    (เอค-สพิ-ดิ๊ช-ชั่น)  (การเดินทาง, การเดินทางเพื่อสำรวจ  ทำสงคราม หรืออื่นๆ, คณะผู้เดินทางดังกล่าว) 

(c) fistfight    (การชกต่อย) 

(d) assumption; basis for conclusion    (ข้อสมมติฐาน; พื้นฐานหรือข้อมูลสำหรับการสรุปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง

(e) heist    (ไฮ้ซท)  (การปล้น, การขโมย, การโจรกรรม)  (ถ้าเป็นคำกริยา  หมายถึง ปล้น, ขโมย) 

 

4. Sentencing people to death is a prerogative  (พรี-ร้อก-กะ-ทิฟว)  (n) of many kings and queens.

(การตัดสินลงโทษประหารชีวิตประชาชน (ผู้คน) เป็น    สิทธิพิเศษ-อภิสิทธิ์    ของพระ ราชาและพระราชินีจำนวนมาก)  (หมายถึงในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราช  ทั้งในอดีตและปัจจุบัน)

(a) entreaty    (เอน-ทรี้-ที่)  (การขอร้อง, การวิงวอน, การอ้อนวอน, คำขอร้อง-วิงวอน-อ้อนวอน) 

(b) gusto    (กัส-โท)  (ความเพลิดเพลินเต็มที่, ความเอร็ดอร่อย, ความชอบ, ความพอใจ)  

(c) debris    (เด๊บ-บรี  หรือ  เด๊-บรี)   (ซากสลักหักพัง, เศษ, เศษอิฐ หิน ปูน ฯลฯ, ขยะ, การสะสมของเศษหิน ดิน ทราย ที่ถูกลมพัดพามา) 

(d) detriment    (ดี๊-ทริ-เมิ่นท)  (การสูญเสีย, ความเสียหาย, เคราะห์ร้าย, ความทรุดโทรม, การได้รับบาดเจ็บ, สาเหตุของความสูญเสียหรือความเสียหาย)  

(e) privilege    (พริฟ-วะ-ลิจ)  (สิทธิพิเศษ, อภิสิทธิ์, เอกสิทธิ์, ประโยชน์พิเศษ, ข้อได้เปรียบ)

 

5. Tim joined a monastery because he believes that worldly happiness is evanescent (เอฟ-วะ-เนส-เซิ่นท) (a), while spiritual happiness is eternal.  

(ทิมบวชเป็นพระ  เพราะว่าเขาเชื่อว่า  ความสุขทางโลก    ไม่จีรังยั่งยืน-ชั่วครั้งชั่วคราว-ซึ่งจางหายไป-ซึ่งมองแทบไม่เห็น    ในขณะที่ความสุขทางใจคงอยู่ชั่วนิรันดร)

(a) erroneous    (อิ-โร้-นี-อัส)  (ไม่ถูกต้อง, ผิด, เข้าใจผิด, เกี่ยวกับความผิด)  

(b) explicit    (เอคส-พลิ้ส-ซิท)  (ชัดเจน, ชัดแจ้ง, เปิดเผย, แน่นอน, ขวานผ่าซาก) 

(c) analogous    (อะ-แน้ล-โล-กัส)  (เหมือนกัน, คล้ายคลึงกัน, อุปมาเหมือน) 

(d) temporary    (เท้ม-พะ-เรอ-รี่)  (ชั่วคราว, เฉพาะกาล, ไม่ถาวร)

(e) cordial    (ค้อร์-เจียล)  (ด้วยมิตรไมตรีจิต, ด้วยน้ำใสใจจริง, ด้วยความรักใคร่, อบอุ่น, สนิทสนม) 

 

6. Don’t forsake (v) your friends in their time of need.   

(จงอย่า    ทอดทิ้ง-ละทิ้ง-ตัดขาด-เลิก    เพื่อนของคุณ   ในเวลาที่พวกเขาต้องการความช่วยเหลือ)

(a) foment    (กระตุ้น, ยั่วยุ, ปลุกปั่น, ปลุกระดม, ส่งเสริม, ชโลมด้วยน้ำอุ่น) 

(b) flaunt    (ฟล้อนท)  (โอ้อวด, แสดงอย่างโอ้อวด) 

(c) abandon    (อะ-แบ๊น-เดิ้น)  (ทอดทิ้ง, ละทิ้ง, ปล่อย)

(d) capitulate    (คะ-พิ้ช-ชุ-เลท)  (ยอมแพ้, ยอมจำนน, ยินยอม, หยุดต่อต้าน) 

(e) disseminate    (ดิ-เซ้ม-มิ-เนท)  (เผยแพร่, แพร่กระจาย, ทำให้กระจัดกระจาย) 

 

7. I scrutinized  (สครู้-ทิ-ไนซ)  (v) the card catalog at the library but couldn’t find a single book on the topic I had chosen for my term paper.

(ผม    พิจารณาอย่างละเอียดลออ-พิจารณาอย่างรอบคอบ-ตรวจสอบอย่างรอบคอบ    แคตตาล็อกบัตรห้องสมุด  แต่ไม่สามารถหาหนังสือในหัวเรื่องที่ผมได้เลือกเพื่อทำรายงานประจำเทอม  ได้แม้แต่เพียงเล่มเดียว)

(a) intervened    (อิน-เทอะ-วี่น)  (แทรกแซง, ก้าวก่าย, ยุ่ง, เกิดขึ้นโดยบังเอิญและขัดขวาง, เกิดขึ้นระหว่าง)  

(b) inundated    (อิ๊น-อัน-เดท)  (ท่วม, ไหลบ่า, ทำให้เต็มไปด้วย) 

(c) examined very carefully    (ตรวจสอบอย่างรอบคอบ)

(d) intruded    (อิน-ทรู้ด)  (บุกรุก, รุกล้ำ, ละเมิด, ก้าวก่าย, ก้าวร้าว)  

(e) resented    (ริ-เซ้นท)  (ไม่พอใจ, ขุ่นเคือง, แค้นใจ)

 

8. My winning lottery ticket engendered  (เอ็น-เจ๊น-เดอะ)  (v) a great deal of envy among my co-workers; they all wished that they had won.

(การถูกรางวัลลอตเตอรี่ของผม    ก่อให้เกิด-ทำให้เกิด-ทำให้ปรากฏขึ้น-สร้าง    ความ    อิจฉาริษยาอย่างมากมายในหมู่เพื่อนร่วมงานของผม  พวกเขาปรารถนาว่า  พวกตนได้ถูกรางวัลเช่นเดียวกัน)

(a) enfranchised    (เอ็น-แฟร้น-ไช่ซ)  (ให้สิทธิพิเศษสำหรับพลเมือง  โดยเฉพาะสิทธิในการออกเสียง)  

(b) enervated    (เอ๊น-เนอร์-เวท)  (บั่นทอนกำลังหรือพลังงาน, ทำให้หมดเรี่ยวหมดแรง, ทำให้อ่อนเปลี้ย)  

(c) discerned    (มองเห็น, สังเกตเห็น, เข้าใจ, หยั่งรู้, มองเห็นความแตกต่าง, แยกความแตกต่างได้) 

(d) coerced    (โค-เอิ้ร์ซ)  (บังคับใครให้ทำ หรือ ไม่ทำอะไรบางอย่าง, บีบบังคับ, บังคับขู่เข็ญ) 

(e) created    (ครี-เอ๊ท)  (สร้าง, ก่อให้เกิด, ทำให้เกิด)

 

9. There is no paucity of millionaires of Monte Carlo; the opulence (อ๊อพ-พิว-เลิ่นซ) (n) of the houses there is amazing. 

(ไม่มีการขาดแคลน-ไม่มี  (หรือความขัดสนยากจน) ของเหล่าเศรษฐีในมอนติคาร์โล,  (และ)  ความมั่งคั่งร่ำรวยอย่างยิ่ง-ความหรูหรา-ความเจริญรุ่งเรือง-ความอุดมสมบูรณ์   ของบ้าน (เศรษฐี)  ที่นั่นน่าทึ่ง-น่างงงวย-น่าประหลาดใจ)  (คือ  บ้านหรูหราของเศรษฐีที่นั่นน่าทึ่ง-น่างงงวย)

(a) magnanimity    (แมก-นะ-นิ้ม-มิ-ที่)  (ความมีใจกว้าง, ความมีใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่, ความมีจิตใจสูงส่ง, ความไม่เห็นแก่ตัว, การกระทำที่มีใจสูงส่ง, ความสูงส่ง)  

(b) extreme wealth; luxuriousness    (ความมั่งคั่งร่ำรวยอย่างมาก;   ความหรูหราฟุ่มเฟือย-ความโอ่อ่า)

(c) novelty    (น้อฟ-เวิล-ที่)  (ความใหม่, ความแปลก, เหตุการณ์ใหม่, ประสบการณ์ใหม่, เรื่องหรือสิ่งใหม่, สินค้าใหม่ที่แปลกและมักอยู่ในตลาดได้ชั่วคราวเท่านั้น) 

(d) notoriety    (โน-ทอ-ไร้-อะ-ที่)  (ชื่อเสียงในทางไม่ดี, บุคลที่มีชื่อเสียงในทางไม่ ดี, ความรู้จักกันทั่วไปหรือมีชื่อเสียงดังกระฉ่อน) 

(e) nonchalance    (นอน-ชะ-ล่านซ  หรือ  น้อน-ชะ-เลิ่นซ)  (ความเมินเฉย, ความไม่ใยดี, ความไม่สนใจ, ความห่างเหิน)  

 

10. Jerry failed to husband his inheritance; instead, he squandered (สคว้อน-เดอะ) (v) it on trips to Las Vegas.

(เจอรี่ไม่สามารถใช้จ่ายอย่างประหยัด (กับ) มรดกของเขา  แทนที่จะเป็นเช่นนั้น  เขา    ใช้จ่ายมันอย่างฟุ่มเฟือย-ใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่ายสิ้นเปลือง-ถลุง    กับการเดินทางไปลาสเวกัส  -  คือ ไปเล่นการพนัน)

(a) amended    (อะ-เมนด)  (๑.  แก้ไข, ปรับปรุง, ทำให้ถูกต้อง,  ๒.  เปลี่ยนแปลง,  แปรหรือแก้ญัตติ) 

(b) inhibited    (อิน-ฮิ้บ-บิท)  (ขัดขวาง, ยับยั้ง, สกัดกั้น, ห้าม) 

(c) evaded    (อิ-เว้ด)  (หลบ, หลีก, หนี, เลี่ยง)  

(d) wasted    (เวส-ทิด)  (สูญเสีย, สิ้นเปลือง, หมดเปลือง, เปล่าประโยชน์, ทำให้เสียโดยเปล่าประโยชน์, ใช้อย่างสิ้นเปลือง, เสียไปโดยเปล่าประโยชน์) 

(e) stipulated    (สทิ้พ-พิว-เล-ทิด)  (กำหนด, วางเงื่อนไข, บังคับให้ทำ, ระบุ) 

 

11. Throughout history, the rise of a country to a position of ascendancy  (อะ-เซ้น-แดน-ซี่) (n) has often led to overconfidence among its people.

(ตลอดระยะเวลาในประวัติศาสตร์  การขึ้นมาของประเทศหนึ่งสู่ฐานะ (ตำแหน่ง) ของ  การครองตำแหน่ง (มหาอำนาจ)-ภาวะการมีอำนาจเหนือประเทศอื่นหรือคนอื่น    บ่อยครั้งได้นำไปสู่  ความมั่นใจอย่างสูง (ความเชื่อมั่นในตนเองอย่างมากมาย, ความกล้าได้กล้าเสียจนเกินพอดี)  ในบรรดาประชาชนของประเทศนั้น)

(a) adversity    (แอด-เว้อ-ซี-ที่)  (เคราะห์ร้าย, ภัยพิบัติ, ความทุกข์ยากลำบาก)  

(b) reflection    (๑. การครุ่นคิด, การไตร่ตรอง, การพิจารณา, การตรวจสอบ   ๒. การทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียง, การตำหนิ, การกล่าวหา   ๓.  การสะท้อนกลับ, การส่องกลับ, ภาพสะท้อน, แสงสะท้อน, สิ่งที่สะท้อนกลับ) 

(c) prosperity    (พรอส-เพ้อ-ริ-ที่)  (ความเจริญ, ความรุ่งเรือง, ความสำเร็จ, ความมั่ง คั่ง, ความเฟื่องฟู) 

(d) domination    (ดอม-มิ-เน้-ชั่น)  (การมีอำนาจเหนือประเทศอื่นหรือคนอื่น,  การมีอิทธิพลเหนือประเทศอื่นหรือคนอื่น, การครอบงำประเทศอื่นหรือคนอื่น, การควบคุม, การปกครอง)

(e) notion    (โน้-ชั่น)   {๑.  ความนึกคิด (ที่คลุมเครือหรือไม่สมบูรณ์), ความคิดเห็น, ความเชื่อ, ความรู้สึก    ๒.  ความคิดโง่ๆ, ความคิดชั่วขณะหนึ่ง, ความตั้งใจ, ความโน้มเอียง, ความอยาก, ความปรารถนา}

 

12. Lee has been sick for a very long time, but it was only recently that he began to manifest  (แม้น-นิ-เฟสท)  (v) symptoms.

(ลีได้ป่วยมาเป็นเวลานานมากแล้ว  แต่เพิ่งจะเร็วๆมานี้เองที่เขาเริ่ม   แสดง-ทำให้เห็นได้-ทำให้ปรากฏชัด-ชัดแจ้ง-ปรากฏชัดแจ้ง-    (ซึ่ง) อาการของโรค)

(a) incense    (อิน-เซ้นส)  (ทำให้โกรธอย่างมาก) 

(b) inaugurate    (อิน-อ๊อ-กิว-เรท)  (๑. เริ่มต้นอย่างเป็นทางการ, เปิดฉาก, เปิดทำการ,   ๒. เข้ารับตำแหน่งเป็นทางการ) 

(c) implement    (อิ๊ม-พลี-เมิ่นท)  (ดำเนินการ, ลงมือทำ, ทำให้เป็นผล, ทำให้สำเร็จ)

(d) hibernate    (ไฮ้-เบอร์-เนท)  (จำศีลอย่างกบ, (สัตว์) จำศีลฤดูหนาว, รับความอบอุ่น, ดำเนินชีวิตอย่างเกียจคร้าน)

(e) display or make visible    (แสดง  หรือ ทำให้เห็นได้-ทำให้ปรากฏ)

 

13. The conspirators plotted their sordid  (ซ้อร์-ดิด)  (a) schemes at a series of secret meetings in an abandoned warehouse.

(ผู้ร่วมสมคบกระทำผิดวางแผนการ (แผนลับ, แผนร้าย) ที่    ชั่วร้าย-ชั่วช้า-เลวทราม-เห็นแก่ตัว-สกปรก-โสมม    ที่การประชุมแบบลับๆหลายครั้ง  ณ  โกดังร้างแห่งหนึ่ง)

(a) specious    (สพี้-เชิส)  (ดูเรียบร้อยภายนอก, น่าชมแต่ภายนอก, หน้าเนื้อใจเสือ, ปากหวานก้นเปรี้ยว, ดูคล้ายมีเหตุผล  -  แต่ความจริงไม่ใช่) 

(b) sporadic    (สเพอร์-แร้ด-ดิค)  (๑. เป็นครั้งเป็นคราว, เป็นพักๆ, เป็นระยะ,   ๒. กระจัดกระจาย, บางตา) 

(c) spurious    (สพิ้ว-เรียส)  (ไม่แท้, เก๊, ปลอม, หลอกลวง) 

(d) vile; filthy   (ชั่วร้าย; สกปรก)

(e) static   (สแต๊ท-ทิค)  (อยู่กับที่, ไม่เคลื่อนที่, คงที่, ไม่เปลี่ยนแปลงหรือเคลื่อนไหว, ไม่กระฉับกระเฉง)

 

14. John intended to slander (v) Mr. Smith by telling everyone in school that the principal was a thief.

(จอห์นตั้งใจที่จะ    พูดในทางร้าย (ถึงบุคคล) ในที่สาธารณะ-ทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียง-แพร่ข่าวลือในแบบมุ่งร้ายหรือทำลาย    (แก่) มิสเตอร์สมิธ  โดยการบอกทุกคนในโรงเรียนว่า  ครูใหญ่ (สมิธ) เป็นขโมย)

(a) defame    (ดิ-เฟ่ม)  (ทำลายชื่อเสียง, สบประมาท, ใส่ร้าย, ป้ายสี)

(b) fetter    (เฟ้ท-เท่อะ)  (ใส่โซ่ตรวน, บังคับ, ขัดขวาง, ยับยั้ง, เป็นอุปสรรคต่อ)  

(c) edify    (เอ๊ด-ดิ-ไฟ)  (สั่งสอน, อบรม, เทศนา, สอนศีลธรรม, กระตุ้นทางด้านจิตใจหรือคุณธรรม) 

(d) culminate    (คั้ล-มิ-เนท)  (ถึงจุดสูงสุด, ถึงจุดสุดท้าย, บรรลุถึงยอด, สิ้นสุด, ถึงขั้นสุดท้าย, สรุป, ทำให้ถึงที่สุด หรือจุดสุดยอด) 

(e) curtail    (เคอร์-เท่ล)  (ทำให้สั้น, ตัดให้สั้น, ตัดทอน, ย่อ, จำกัด, ลด) 

 

15. Billy’s decision to move the chickens into the barn turned out to be sagacious (ซะ-เก๊-เชิส) (a); about an hour later, the hailstorm hit.

(การตัดสินใจของบิลลี่ในการเคลื่อนย้ายไก่เข้าไปไว้ในยุ้งฉาง  ปรากฏเป็นเรื่อง    ฉลาด-เฉียบแหลม-หลักแหลม-มีไหวพริบ-ฉลาดในการตัดสินใจ    (เพราะ) อีกราวครึ่งชั่วโมงต่อมา  พายุลูกเห็บก็จู่โจม)  (ทำให้ไก่ไม่ตาย)

(a) pertinent    (เพ้อร์-ทิ-เนิ่นท)  (เข้าเรื่อง, เกี่ยวข้อง, ตรงประเด็น, ตรงกับปัญหา) 

(b) perennial     (พี-เร้น-เนี่ยล)  (ตลอดปี, ตลอดกาล, ต่อเนื่อง, เกิดซ้ำแล้วซ้ำอีก หรือปีแล้วปีเล่า, ซึ่งมีทั้ง  ๔  ฤดู) 

(c) perfunctory    (เพอร์-ฟั้งค-โท-รี่)  (๑.  พอเป็นพิธี, สุกเอาเผากิน, ลวกๆ, ซึ่งทำไปอย่างแกนๆ หรือซังกะตาย   ๒.  เฉื่อยชา, ขาดความสนใจ, ไร้อารมณ์) 

(d) wise; shrewd    (ชรู้ด)  (ฉลาด;  มีไหวพริบ)

(e) salient    (เซ้-ลี-เอิ้นท)  (๑. เด่น, สะดุดตา, เป็นลักษณะเฉพาะ,   ๒. นูนขึ้น, ยื่นออก, โผล่ออก) 

 

16. The umpire  (อั๊ม-ไพ-เออะ)  was adamant  (แอ๊ด-ดะ-แม่น)  (a) about his decision to expel the foul player.

(กรรมการตัดสิน (ผู้ชี้ขาด)    ใจแข็ง-ไม่เปลี่ยนใจ-ยืนกราน-ไม่ยืดหยุ่น-แข็งแกร่ง  เกี่ยวกับการตัดสินใจของเขา  ในการไล่ออก (จากสนาม) ผู้เล่นที่ทำฟาวล์  -  หรือเล่นสกปรก)

(a) vitriolic    (วี-ทริ-อ๊อล-ลิค)  (กัดกร่อนมาก, แสบไส้, (คำพูด) เผ็ดร้อน) 

(b) ardent    (อ๊าร์-เดิ้นท)  (มีอารมณ์เร่าร้อน, กระตือรือร้น, รุนแรง) 

(c) inflexible    (๑.  ไม่ยืดหยุ่น, แน่วแน่, ดื้อรั้น, ไม่ยอม, มั่นคง, ไม่เปลี่ยนแปลง, ไม่ปรับตัว,   ๒. งอไม่ได้, ดัดไม่ได้, แข็งเหมือนเหล็ก)

(d) obscure    (ออบ-สเคี่ยว)  (๑. ไม่ชัดแจ้ง, คลุมเครือ, มีความหมาย  ๒  นัย, ลึกลับ, เข้าใจยาก, เป็นปริศนา,    ๒. มัว, มืดมัว, ทึบ, อับแสง,  มืดมน,   ๓. มิได้กำหนดหรือทำให้ชัดเจน,  ปิดบัง, ซ่อนเร้น, ห่างไกล, ไกลลิบลับ, โดดเดี่ยว, ไม่มีใครสังเกตเห็น, ไม่มีชื่อเสียง) 

(e) senile   (ซี้-ไนล)  (๑. แก่, ชรา, สูงอายุ,   ๒.  เก่าคร่ำคร่า, มอซอ, ขาดวิ่น, ทรุดโทรม, เสื่อม, เน่าเปื่อย, ถูกกัดกร่อนจนเป็นที่ราบ) 

 

เรียน  ท่านผู้ติดตามอ่าน  เว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th”

                  ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง   e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บไซต์นี้  ตาม   “Address” wpookaotong@yahoo.com   (โปรดระบุหัวเรื่องด้วยว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)   เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้