หมวดข้อสอบ TOEFL (ตอนที่ 105)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

Choose the word which best completes the sentence.

(จงเลือกคำที่เติมประโยคได้ความหมายดีที่สุด)

 

1. Because the soldier fought so valiantly, he was _______________ by the president who awarded him an honorary medal.

(เพราะว่าทหารคนนั้นสู้รบอย่างกล้าหาญมาก  เขาได้รับการ ______________ โดยท่านประธานาธิบดี  ผู้ซึ่งมอบเหรียญเกียรติยศให้กับเขา)

(a) abolished    (ยกเลิก, เลิกล้ม, ลบล้าง, ทำลาย)

(b) criticized    (วิจารณ์, จับผิด)

(c) confronted    (เผชิญหน้า)

(d) commended    (ยกย่อง, สรรเสริญ, แนะนำ, ให้ความไว้วางใจ, มอบ, ฝากฝัง)

(e) liberated    (ปลดปล่อย, ปล่อยให้เป็นอิสระ)

 

2. People living in the less developed part of the world still retain some ___________________ customs.

(ประชาชนผู้อาศัยอยู่ในส่วนของโลกที่มีการพัฒนาน้อยกว่า  ยังคงดำรงรักษาขนบธรรมเนียมประเพณี  ________________________ บางอย่างเอาไว้)

(a) modern    (ทันสมัย, ไม่โบราณ, ไม่ห่างไกล)

(b) outlandish    (พิกล, ประหลาด, พิลึกพิลั่น, บ้านนอก, เทศ, ต่างชาติ, ที่ลับตา)

(c) enthusiastic    (กระตือรือร้น, เร่าร้อน, มีใจจดจ่อ, มีศรัทธาแรงกล้า)

(d) traditional    (ดั้งเดิม, ที่สืบทอดกันมาแต่อดีต)

(e) diminutive    (ดิ-มิ-นิว-ทิฟ)  (เล็กมาก, จิ๋ว)

 

3. The doctor said the patient’s condition was __________________.

(หมอกล่าวว่าอาการของคนป่วย  _________________________________)

(a) percolating    (ซึมผ่าน, ปล่อยให้ไหลผ่านสิ่งกรอง, กรอง, ทำให้ซึมผ่าน-ไหลผ่าน)

(b) intruding    (บุกรุก, ล่วงล้ำ, รุกล้ำ, ก้าวก่าย)

(c) deteriorating    (เลวลง, เสื่อมลง, ชำรุด, แตกสลาย, ทำให้เลวลง, ทำให้เสื่อมเสีย)

(d) marauding    (มะ-ร้อด-ดิ้ง)  (ปล้นสะดม, เที่ยวปล้นสะดม)

(e) exploiting    (อิกซ-สพล้อย-ทิ่ง)  (ใช้ให้เป็นประโยชน์, ใช้อย่างเห็นแก่ตัว หรืออย่างเอารัดเอาเปรียบ)

 

4. The committee agreed with her and thought her decision was

______________________ .

(คณะกรรมการเห็นด้วยกับเธอ  และคิดว่าการตัดสินใจของเธอ___________        ___________________________)

 

(a)   verifiable   (สามารถพิสูจน์ตรวจสอบได้)

(b)  questionable   (น่าสงสัย, มีปัญหา, มีพิรุธ, ไม่แน่นอน, ไม่คงที่)

(c)   sensible    (ฉลาด, มีเหตุผล, มีสติสัมปชัญญะ, มีไหวพริบ, สามารถรู้สึกได้ไวต่อสิ่งกระตุ้น)

(d)  indomitable   (ไม่สามารถเอาชนะได้, ทรหด, ไม่ย่อท้อ)

(e)   abundant    (มากมาย, อุดมสมบูรณ์)

 

5.  I agree that some businessmen are so _________________ that they cheat their customers by silently raising their prices.

(ผมเห็นด้วยว่านักธุรกิจบางคน _________________________ มากจนกระทั่งพวกเขาหลอกต้มลูกค้า  โดยการขึ้นราคาสินค้าอย่างเงียบๆ)  (คือ แอบขึ้นราคา)

(a) relentless    (ไม่ผ่อนผัน, ไม่ยอมผ่อนปรน, ไม่ระย่อ, ทรหด, บึกบึน, ไม่ปรานี, ไม่ไว้หน้า)

(b) greedy    (โลภ, ละโมบ, อยากได้, ตะกละ)

(c) generous    (เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่, ใจกว้าง)

(d) bony    (โบ๊-นี่)  (ผอมแห้งเหลือแต่กระดูก, เต็มไปด้วยกระดูก, คล้ายกระดูก)

(e) stagnant    (หยุดนิ่ง, ไม่ไหล, อยู่เฉยๆ, ซบเซา, เฉื่อยชา, ไม่เจริญ)

 

6. Her room is a terrible mess; she is very __________________.

(ห้องของเธออยู่ในสภาพสกปรกหรือไม่เป็นระเบียบอย่างร้ายแรง  เธอ _______

____________________ อย่างมาก)

(a) sheepish    (ชี้-พิช)  (เหนียมอาย, ละอายใจ, เชื่อฟัง, เหมือนแกะ)

(b) slippery    (ลื่น)

(c) sickly    (ขี้โรค, อมโรค, เป็นโรคมาก, อ่อนแอ, ไม่แข็งแรง, ชวนให้คลื่นไส้-สะอิดสะเอียน)

(d) slovenly    (สลัฟ-เวิน-ลี่)  (สกปรก, ไม่เป็นระเบียบ, ประมาท, เลินเล่อ,

สะเพร่า, ไม่เอาไหน)

(e) equivocal    (คลุมเครือ, ตีความได้หลายอย่าง)

 

7. In order to enjoy fine wine, one should ___________________ it.

(เพื่อจะดื่มด่ำกับรสชาติของไวน์ชั้นดี  คนเราควรจะ ___________________ มัน)

(a) spill    (ทำหก, ทำล้น, ทำให้ทะลัก, ทำหกคะเมน, ทำให้กระเด็น-กระจาย, เปิดเผย

ความลับ)

(b) eliminate    (กำจัด, ทำลายหมดสิ้น, คัดออก)

(c) slap    (ตบ)

(d) sip    (จิบ – ทีละน้อย)

(e) prolong    (ยืดออก, ต่อ, ทำให้ยาวขึ้น, ขยายเวลาออกไป, หน่วงเหนี่ยว)

 

8. The __________________ said that his insurance would not replace all of the merchandise which had been damaged.

(_________________________ กล่าวว่าการประกันภัยที่เขาทำไว้จะไม่ชดใช้คืนสินค้าทั้งหมดซึ่งได้รับความเสียหาย)

(a) tutor    (ผู้สอน, อาจารย์)

(b) debtor    (ลูกหนี้)

(c) proprietor    {เจ้าของ (บ้าน, รถยนต์, ทรัพย์สิน ฯลฯ)}

(d) loafer    (โล้-เฟ่อะ)  (ผู้เดินเตร่-เดินเล่น, ผู้เอ้อระเหย, ผู้ปล่อยเวลาให้ผ่านไปโดย

เปล่าประโยชน์)

(e) sycophant    (ซิค-คะ-เฟิ่นท)  (คนประจบสอพลอ, คนเลียแข้งเลียขา)

 

9. There is no reason to insult and _________________ the man simply because you do not agree with him.

(ไม่มีเหตุผลที่จะดูหมิ่น-เหยียดหยามและ _______________________ ชายคนนั้น  เพียงเพราะว่าคุณไม่เห็นด้วยกับเขา)

(a) depict    (พรรณนา, วาดให้เห็น, อธิบาย)

(b) distort    {บิดเบือน (ข้อเท็จจริง), ทำให้ผิดรูป, ทำให้ผิดส่วน}

(c) defame   (ทำลายชื่อเสียง, สบประมาท, ใส่ร้ายป้ายสี)

(d) implore    (อ้อนวอน, วิงวอน, ขอร้อง, เรียกร้อง)

(e) erect    (สร้าง, ก่อสร้าง, จัดตั้ง, ทำให้ตั้งตรง, ทำให้ตั้งชัน, ติดตั้ง, ยก)

 

10. Registration is __________________ in order to vote in an election.

(การลงทะเบียน _________________________ เพื่อที่จะลงคะแนนเสียงในการเลือกตั้ง)  (หมายถึง ต้องลงทะเบียนก่อน  จึงจะลงคะแนนได้)

(a) urgent    (เร่งด่วน, รีบเร่ง)

(b) compulsory    (เป็นเชิงบังคับ, บังคับ, เป็นหน้าที่ที่ต้องกระทำ, ซึ่งต้องกระทำ)

(c) irresistible    (เออ-ริ-ซิส-ทิ-เบิ้ล)  (ซึ่งไม่อาจต้านทานได้, มีเสน่ห์, ยั่วยวนใจ, เย้ายวนใจ)

(d) trivial    (ทริฟ-เวียล)  (ไม่สำคัญ, มีค่าน้อย, ขี้ปะติ๋ว, หยุมหยิม, ไร้สาระ)

(e) immense    (ใหญ่มาก, มหึมา, มหาศาล, มากมาย, ไพศาล)

 

11. Mail service will be ___________________ due to the postal workers’ strike.   

(บริการไปรษณีย์จะถูก _________________________ เนื่องมาจากการนัดหยุดงานของพนักงานไปรษณีย์)  (หมายถึง  บริการจะมีน้อยลง)

(a) deprived    (ดี-ไพร้ฟว)  (เอาไปเสียจาก, พรากไปเสียจาก, ทำให้สูญเสีย, ทำให้ไม่ได้รับ, ตัดสิทธิ, ถอดถอน, ไล่ออก, กีดกัน)

(b) curtailed    (ลด, จำกัด, ตัดทอน, ตัดให้สั้น, ทำให้สั้น, ย่อ)

(c) enervated    (ทำให้หมดแรง, ทำให้หมดกำลัง)

(d) denounced    (ประณาม, ติเตียน, กล่าวโทษ, ปรักปรำ, ประกาศ

(e) detested    (เกลียด)

 

12. He was disqualified for failing to _________________ with the rules of the competition.  

(เขาถูกตัดสิทธิ์เนื่องจากไม่สามารถที่จะ ______________________ กฎกติกาของการแข่งขัน)

(a) compete    (แข่งขัน)

(b) accommodate    (อะ-ค้อม-โม-เดท)  (ทำให้เหมาะ, จัดที่ให้อยู่, ให้ที่พักอาศัย, ไกล่เกลี่ย, ทำให้เคย, ปรองดอง, จัดให้, ให้ยืมเงิน)

(c) compliment    (สรรเสริญ, ชมเชย, อวยพร, แสดงความยินดี, แสดงความปรารถนาดี, คำสรรเสริญ-ชมเชย-อวยพร)

(d) comply   (ทำตาม, ปฏิบัติตาม, ยอมตาม)

(e) proclaim    (ประกาศ)

 

13. __________________ his advice, they would have never got the job.

(________________________  คำแนะนำของเขา  เขาเหล่านั้นคงจะไม่ได้งานทำ)  (ความหมาย คือ  เพราะเขาให้คำแนะนำ  คนพวกนั้นเลยได้งานทำ)

(a) Except    (ยกเว้น)

(b) Apart from    (นอกเหนือจาก)

(c) But for    (ปราศจาก(= Without)

(d) As for   (สำหรับ  -  ผม, คุณ, เธอ, ฯลฯ)

(e) Due  to    (เนื่องมาจาก, เพราะว่า)

 

14. She realized that the manager was angry from the _________

_____________________ tone she heard.  

(เธอตระหนักดีว่าผู้จัดการโกรธ  จากน้ำเสียง ________________ ที่เธอได้ยิน)

(a) smooth    (ราบเรียบ, เรียบ, ราบ, ราบรื่น, สงบ, เงียบสงบ, ระรื่นหู, ไพเราะ, กลมกล่อม, (ยางรถ) หัวโล้น, ไม่มีอุปสรรคไม่ถูกรบกวน, ไม่มีหนวดเครา, ไม่มีขน)

(b) curt    (ห้วน, สั้น, หยาบ)

(c) brief    (สั้น)

(d) high    (สูง)

(e) garrulous    (พูดมาก, ชอบจ้อ)

 

15. Students are not allowed to copy others’ works when writing their reports; instead, they must ____________________ the things they read in their own words.

(นักเรียนไม่ได้รับอนุญาตให้ลอกเลียนผลงานของผู้อื่นเมื่อเขียนรายงานของตน  โดยแทนที่จะเป็นเช่นนั้น  พวกเขาจะต้อง __________________________ สิ่งต่างๆที่ตนอ่าน  โดยใช้คำ  (หรือสำนวน)  ของตัวเอง)

(a) plagiarize    (เพล้-เจีย-ไรซ)  (ขโมยความคิด, ขโมยคัดลอกผลงานหรือบทประพันธ์)

(b) steal    (ขโมย)

(c) paraphrase    (ถอดความ, แปลความหมาย, ถ่ายข้อความ)

(d) crumble    (แตกเป็นเศษเล็กเศษน้อย, สลายตัวหรือเน่าเปื่อยเป็นเศษเล็กเศษน้อย, ทำให้เป็นเศษเล็กเศษน้อย)

(e) annihilate    (อะ-ไน้-ฮิ-เลท)  (ทำลายล้าง, ทำลายสิ้นซาก, บดขยี้)

 

16. Bill’s parents encourage him to pursue a ________________ career in medicine or law; they want to see him become rich and successful.

(พ่อแม่ของบิลกระตุ้นให้เขาดำเนินอาชีพที่ _______________________ ในด้านการ แพทย์หรือกฎหมาย  ทั้งนี้  พ่อแม่ต้องการจะเห็นเขาร่ำรวยและประสบความสำเร็จ)

(a) stressful    (มีแรงกดดัน, ทำให้เกิดความเครียด, บีบคั้น)

(b) dreadful    (เดร้ด-ฟูล)  (น่ากลัวมาก, น่าหวาดกลัว, น่าเคารพยำเกรง, เลวมาก)

(c) despicable    (น่ารังเกียจ, น่าเหยียดหยาม, น่าดูหมิ่น, เลวทราม)

(d) lucrative    (ลู้-คระ-ทิฟว)  (มีกำไรงาม, ให้ผลกำไร, ให้ผลตอบแทน)

(e) amicable    (เป็นมิตร, ฉันมิตร, มีอัธยาศัย)

 

17. It is not a good business policy to cut cost by buying _________

___________________ materials. 

(มันมิใช่นโยบายธุรกิจที่ดีที่จะลดต้นทุน (ค่าใช้จ่าย) โดยการซื้อวัสดุ _________

_____________________  -  มาทำการผลิตสินค้า)

(a) shoddy    (คุณภาพเลว, ทำอย่างลวกๆ, กำมะลอ, ซึ่งเอาของเลวมาทำให้คล้ายของดี, เลว, เลวทราม)

(b) slovenly    (สกปรก, ไม่เป็นระเบียบ)

(c) sedentary    (เซ้ด-ดัน-เทอ-รี่)  (อยู่ประจำที่, ไม่เคลื่อนย้าย, คุ้นเคยกับการนั่ง, นั่ง, ในลักษณะนั่ง)

(d) ostentatious    (โอ้อวด, เอาหน้า)

(e) obscure    (ออบ (เอิบ)-สเคี่ยว)  (คลุมเครือ, ไม่ชัดแจ้ง, มืดมัว, มืดมน, เข้าใจยาก, ไม่มีชื่อเสียง)

 

18. A ___________________ decision, not allowing time for adequate consideration, is seldom wise. 

(การตัดสินใจที่ _________________________ ,  ซึ่งไม่ยอมให้มีเวลาสำหรับการพินิจพิจารณาอย่างเพียงพอ,  ไม่ใคร่จะ (เป็นการตัดสินใจที่) ฉลาด)

(a) hasty    (รีบเร่ง, รีบด่วน, ใจเร็ว, คร่าวๆ, ลวกๆ)

(b) nasty    (แนส-ที่)  (น่าชัง, น่ารังเกียจ, มีกลิ่นเหม็น, สกปรกอย่างน่าชัง, ลามก, หยาบคาย, สามหาว, ร้าย, ฉุนเฉียว, เลว)

(c) testy    (โกรธง่าย, ใจร้อน, หุนหันพลันแล่น, ขี้โมโห, ใจน้อย)

(d) dormant    (อยู่เฉยๆ, ไม่เคลื่อนที่, สงบ, แฝง, ซึ่งซ่อนหรือนอนอยู่ภายใน, ไม่เปิดเผย, (ภูเขาไฟ) ยังไม่ระเบิด)

(e) exultant   (ปิติยินดี, ยินดีปรีดา)

 

19. The driver lost control of the car, hit a guardrail, and ________

____________________ over. 

(คนขับรถสูญเสียการควบคุมรถ  ชนเข้ากับราวกั้น  และ ____________________ )

(a) slipped    (ลื่น, ลื่นไหล, หลุดมือไป, เลื่อน, เลื่อนไหล, ถลา, ไถล, ลอด, หลุด, หลบ, ก้าวพลาด, พลาด)

(b) skipped    (ข้ามไป)

(c) nipped    {เด็ด (ดอกไม้), ยับยั้งการเจริญเติบโต, ทำให้ชะงักไป, ตัด, เล็ม}   

(d) flipped    (พลิกคว่ำ, เหวี่ยงขึ้นในอากาศให้หมุนคว้าง, ตีลังกา)

(e) aggravated    (ทำให้แย่ลง, ทำให้เลวร้ายลง)

 

20. John earns extra money in summers by picking apples in one of his uncle’s __________________.

(จอห์นได้เงินพิเศษในหน้าร้อนโดยการเก็บลูกแอปเปิ้ลใน __________________ ของลุงของเขาแห่งหนึ่ง)

(a) marshes    (หนอง, บึง, ที่ๆชื้นแฉะ)

(b) prairies    (ทุ่งหญ้าแพรรี่ในเขตหนาว)

(c) jungles    (ป่าทึบ, ป่าดงดิบ)

(d) orchards    (สวนผลไม้)

(e) multitude    (ฝูงชน, จำนวนมาก)

 

21. To distribute paper or books to a class is to hand them _______

______________________.  

(การแจกกระดาษหรือหนังสือในห้องเรียน  คือ การ _______________________)

(a)    up

(b)   down

(c)    out    (แจกจ่าย, ให้)  (“hand out” =  แจกจ่าย, ให้)

(d)   off

(e)    over    (hand over  =  ส่งมอบ)

 

 

22. Since she refused to pay me money, I decided to _____________

her.  

(เพราะว่าเธอปฏิเสธที่จะจ่ายเงินให้ผม  ผมจึงตัดสินใจ ________________ เธอ)

(a) insult    (ดูถูก, ดูหมิ่น, เหยียดหยาม)

(b) divorce    (หย่า, หย่าร้าง)

(c) sue    (ซู)  (ฟ้องร้อง, ดำเนินคดีต่อศาล, ฟ้อง, เกี้ยวผู้หญิง, ขอร้อง)

(d) maim    (เมม)  (ทำให้เสียแขนขา, ทำให้ส่วนของร่างกายขาดไป, ทำให้บาดเจ็บ, ทำให้พิการ, ทำให้เสื่อมเสีย)

(e) compliment    (ชมเชย, สรรเสริญ, อวยพร)

 

23. He is not a good leader, he is not __________________ enough.

(เขาไม่ใช่ผู้นำที่ดี  (เพราะ)  เขาไม่ _____________________________ พอ)

(a) deciding    (ตัดสินใจ)

(b) decision    (การตัดสินใจ)  (เป็นคำนาม)

(c) decisive    (เด็ดขาด, แน่วแน่, สามารถตัดสินใจอย่างรวดเร็ว)  (เป็นคำคุณศัพท์)

(d) decided    (ตัดสินใจแล้ว, แน่นอน, ไม่มีปัญหา)  (เป็นกริยาช่องที่  ๓)

(e) candid    (ตรงไปตรงมา, จริงใจ)

ตอบ   -   ข้อ   (c)  ต้องใช้คำคุณศัพท์  เพราะตามหลัง  “Verb to be”  (Is)

 

24. The metal becomes ____________________ at cold temperatures and breaks easily. 

(โลหะนั้นจะ _________________________ ที่อุณหภูมิเย็น  และแตกหักได้ง่าย)

(a) soft    (อ่อนนุ่ม, อ่อน, นิ่ม, นิ่มนวล, ละมุนละไม, อารี, อ่อนโยน, สบาย, อบอุ่นใจ,

(เครื่องดื่ม) ที่ไม่มีแอลกอฮอล์)

(b) malleable    (สามารถถูกตีออกเป็นแผ่นบางหรือรูปร่างต่างๆได้, ดัดแปลงได้, เปลี่ยนแปลงได้)

(c) brittle    (เปราะ, หักง่าย, แตกง่าย, งอไม่ได้)

(d) tactile    (สัมผัสได้, แตะได้)

(e) sundry    (หลากหลาย, ต่างๆนาๆ)

 

25. Some people think that video games have a ________________ influence on children.

 (บางคนคิดว่าวีดีโอเกมส์มีอิทธิพลที่ _______________________ ต่อเด็กๆ)

(a) boring    (น่าเบื่อหน่าย)

(b) pernicious    (เพอร์-นิช-เชิส)  (เป็นอันตราย, เป็นภัย, ถึงตาย, ร้ายแรง, ร้ายกาจ)

(c) educational    (ทางการศึกษา, เกี่ยวกับการศึกษา)

(d) inhibiting    (ขัดขวาง, ยับยั้ง, สกัดกั้น, ห้าม)

(e) adjacent    (ใกล้, ติด, ถัดไป)

 

เรียน  ท่านผู้ติดตามอ่าน  เว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th”

                  ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง   e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บไซต์นี้  ตาม   “Address” wpookaotong@yahoo.com   (โปรดระบุหัวเรื่องด้วยว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)   เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้