หมวดข้อสอบ TOEFL (ตอนที่ 104)

 

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

Choose the word that is closest in meaning to the underlined word.   (จงเลือกคำที่มีความหมายใกล้เคียงที่สุดกับคำที่ขีดเส้นใต้)

 

1. One of my suitcases is small, and the other one is of ________ ____________________ size.  

(กระเป๋าเดินทางใบหนึ่ง (ใน ๒ ใบ) ของผมเล็ก  และอีกใบหนึ่งมีขนาด ____________________________ )

(a) medium    (กลาง)  (ใช้กับขนาดของสิ่งของ, บ้านเรือน, โครงการ ฯลฯ)

(b) central    (กลาง, ตรงกลาง)  (ใช้กับสถานที่ตั้ง, พื้นที่,  บริเวณ)

(c) middle    (ตรงกลาง)  (ใช้กับคน สัตว์  สิ่งของ ที่อยู่ตรงกลาง เช่น คนกลาง  บ้านตรงกลาง)

(d) center   (ศูนย์กลาง, ใจกลาง)  (เป็นคำนาม)

(e) inadvertent    (อิน-แอด-เว้อร์-เทิ่นท)  (ไม่ตั้งใจ, ไม่เอาใจใส่, ขาดความสนใจ, ประมาท, เลินเล่อ) 

(f) inherent    (อิน-เฮี้ย-เริ่นท)  (ซึ่งมีหรือเป็นมาแต่กำเนิด, ซึ่งมีอยู่อย่างถาวรและไม่แยกจากกัน, ประจำตัว)  

 

2. Whenever I come to your house, your dog’s tail is _____________.

(เมื่อใดก็ตามที่ผมมาบ้านคุณ  หางของสุนัขของคุณกำลัง ________________  )

(a) barking   (เห่า)

(b) wagging   (กระดิก, แกว่ง, แกว่งไกว, ขึ้นๆลงๆ, กระดก (ลิ้น), ชี้มือชี้นิ้ว, สั่นหัว)

(c) wailing   (ร่ำไห้, คร่ำครวญ, ร้องคร่ำครวญ, ร้องสะอึกสะอื้น, ร้องโหยหวน, (ลม) พัดเสียงดังโหยหวน)

(d) waiving   (ละทิ้ง, สละสิทธิ, ละเว้น. ทิ้ง, ปัดออก)

(e) ignoring    (ไม่สนใจ, ไม่นำพาต่อ, ไม่พูดจาด้วยหรือไม่ทักทาย)

(f) opposing    (คัดค้าน, แย้ง, เป็นปฏิปักษ์ต่อ, เป็นคู่แข่งของ, ตรงกันข้ามกับ)

 

3. Unless you have a map, our village is very difficult to _______

____________________.    

(ถ้าคุณไม่มีแผนที่  หมู่บ้านของเราจะยากลำบากอย่างมากที่จะ________________)

(a) preserve    (อนุรักษ์, สงวนไว้, ดำรงรักษาไว้)

(b) discriminate    (เห็นความแตกต่าง, บอกความแตกต่าง, เลือกปฏิบัติ, เลือกที่รัก   มักที่ชัง)

(c) locate     (หาที่ตั้ง, หาตำแหน่งแห่งที่)

(d) construe     (คัน-สทรู)  (อธิบาย, ชี้แจง, ตีความ, แปล, วิเคราะห์, วิเคราะห์รูปประโยค)

(e) comply    (คัม-ไพล่) (ทำตาม-เชื่อฟัง-ยินยอม)

(f) interrogate    (สอบถาม, ซักถาม) 

 

4. If the iron is put in the rain for a long time, it will become ____

___________________.  

 (ถ้าเหล็กถูกวางตากฝนเป็นเวลานาน  มันจะ _________________________ )

(a) rustic   (บ้านนอก, เกี่ยวกับชิวิตชนบท, ธรรมดาๆ, เกี่ยวกับคนบ้านนอก, เงอะงะ)

(b) fragile   (แฟร้จ-ไจล)  (เปราะ, หักง่าย, แตกง่าย. เสียหายง่าย, อ่อนแอ, บอบบาง)

(c) rife   (ไรฟ)  (มีอยู่ทั่วไป, แพร่หลาย, อุดม, อุดมสมบูรณ์, แน่นหนา)

(d) rusty   (เป็นสนิม, ขึ้นสนิม)

(e) parsimonious    (พาร์-ซิ-โม้-เนียส)  (ประหยัดมากเกินไป, ขี้เหนียว, ตระหนี่, ใจแคบ) 

(f) profligate    (พร้อฟ-ลิ-เกท)  (๑. เสเพล, หลงระเริง, ไร้ศีลธรรมจรรยาอย่างยิ่ง,  ๒. สุรุ่ยสุร่าย, ฟุ่มเฟือย) 

 

5. The university administration has decided to give ______________

to young married couples with children.

(ผู้บริหารมหาวิทยาลัยได้ตัดสินใจที่จะให้ _______________________ กับคู่สามีภรรยาหนุ่มสาวที่แต่งงานแล้วและมีบุตร)

(a) presentation    (การนำเสนอ, การแสดง)

(b) prestige    (เพรส-ทีจ)  (ชื่อเสียง, เกียรติคุณ, เกียรติศักดิ์, ศักดิ์ศรี, บารมี)

(c) preference    (การชอบมากกว่ากัน, การชอบสิ่งหนึ่งมากกว่าอีกสิ่งหนึ่ง)

(d) priority   (ความสำคัญ, สิทธิพิเศษ, การมีสิทธิก่อน, บุริมสิทธิ)

(e) intrusion    (การล่วงล้ำ, การบุกรุก, การก้าวก่าย, การผลักดันของกาซอันตราย)

(f) procrastination    (โพร-แครส-ทิ-เน้-ชั่น)  (การผัดวันประกันพรุ่ง, การเลื่อน, การหน่วงเหนี่ยว, การทำให้ชักช้า)     

 

6. He disliked his surroundings and wanted to _______________ from

them.  

(เขาไม่ชอบสภาพแวดล้อมของเขา  และต้องการที่จะ _________________ จากมัน)

 (a) sneak    (สนีค)  (เดินหลบ, เดินลับๆล่อๆ, ทำลับๆล่อๆ, แอบ, แอบทำ, ด้อม, ดอด, ลัก, ขโมย)

(b) escape    (หลบหนี)

(c) loiter    (เดินเตร่, เตร็ดเตร่, เดินเอ้อระเหย, เถลไถล, ปล่อยเวลาให้ผ่านไปโดยเปล่าประโยชน์)

(d) incite   (กระตุ้น, ยุยง, ปลุกปั่น)

(e) emulate    (เอ๊ม-มิว-เลท)  (เอาอย่าง, พยายามเลียนแบบ, พยายามจะทำให้เท่าเทียมหรือดีกว่า) 

(f) contradict    (คอน-ทระ-ดิ๊คท)  (.โต้แย้ง, กล่าวแย้ง, เถียง,  . ปฏิเสธ) 

 

7. In addition to wearing green uniforms, the soldiers ____________

themselves with leaves and branches.

(นอกจากสวมเครื่องแบบสีเขียวแล้ว  ทหารยัง ____________________ ตัวของพวกเขาเองด้วยใบไม้และกิ่งไม้)

(a) revealed    (เปิดเผย, แสดง)  

(b) camouflaged    (แค้ม-มู-ฟลาจ)  (อำพราง, ซ่อน, ลวงตา)

(c) placated    (แพล้ค-เคท)  (ปลอบโยน, ปลอบใจ, ทำให้สงบ, ทำให้พอใจ, ปิดปาก)

(d) encircled    (ล้อมรอบ, เวียนรอบ, ตีวง)

(e) eroded   (อิ-โร้ด)  (สึกกร่อน, กัดกร่อน, เซาะ, ชะ, ทำให้สึกกร่อน) 

(f) acquiesced   (แอ๊ค-ควิ-เอส)  (ยินยอม, ยอมรับ, ตกลง, ยอมรับในใจ)

 

8. They don’t sell _________________ drinks here.

(พวกเขาไม่ขายเครื่องดื่ม _______________________ ที่นี่)

(a) indignant    (โกรธเคือง, ขุ่นเคือง)

(b) luscious    (ลัช-เชิส)  (หอมหวาน, หวานฉ่ำ, รสดี, กลิ่นดี, มีเสน่ห์, หวานมากเกินไป, กลิ่นมากเกินไป)

(c) intoxicating    (ทำให้มึนเมา, ทำให้กระตือรือร้น, ทำให้เบิกบานใจ, กระตุ้น)

(d) ubiquitous    (ยู-บิ๊ค-ควิ-ทัส)  (มีอยู่ทุกหนทุกแห่ง  -  โดยเฉพาะในเวลาเดียวกัน)

(e) moribund    (ม้อร์-ริ-บันด)  (ใกล้ตาย, จวนตาย, ร่อแร่, จวนจะสูญพันธุ์, จวนจะหมด, ไม่เจริญ, อยู่กับที่) 

(f) conciliatory    (คัน-ซิ้ล-ลี-อะ-ทอ-รี่)  (เป็นการไกล่เกลี่ย, ซึ่งปรองดองกัน, ซึ่งประนีประนอม, ซึ่งผูกไมตรี) 

 

9. The party will begin immediately after the ________________ of the new building.   

(งานเลี้ยงจะเริ่มต้นในทันทีทันใด  หลังจาก ____________________ ของอาคารหลังใหม่)

(a) mitigation    (การทำให้บรรเทาเบาบาง, การทำให้ลดน้อยลง)

(b) inauguration    (อิน-ออ-กิว-เร้-ชั่น)  (การเปิดทำการ, การเริ่มเป็นทางการ,  การเข้ารับตำแหน่งเป็นทางการ, การเปิดฉาก)

(c) compunction    (คัม-พั้งค-ชั่น)  (ความเสียใจต่อการกระทำของตน, ความไม่สบายใจหรือวิตกกังวลต่อสิ่งที่ได้ทำไปแล้ว)

(d) precipitation    {ผลิตผลการรวมตัวกันของไอน้ำในอากาศ (ฝน, หิมะ, ลูกเห็บ, น้ำค้าง), ปริมาณที่รวมตัวกันดังกล่าว, การเร่งให้เกิดขึ้น, การตกตะกอน, ความใจร้อน-เร่งรีบ-หุนหันพลันแล่น}

(e) dissemination    (การแพร่กระจาย, การเผยแพร่, การทำให้กระจัดกระจาย)

(f) discourse    (การพูดหรือเขียนที่ติดต่อกัน) 

 

10. The couple’s wedding ceremony at the ballroom was _______

__________________.  It was worth all the efforts put in the planning.

(พิธีแต่งงานของชายหญิงคู่นั้นที่ห้องบอลรูม (ห้องเต้นรำ) _________________  มันคุ้มค่ากับความพยายามทั้งหมดในการวางแผนจัดงาน)

(a)  impressive    (น่าประทับใจ)

(b) mundane    (มัน-เดน)  (ปกติ, ธรรมดาๆ, ธรรมดาโลก, เกี่ยวกับโลก, ทางโลก)

(c) traumatic    (ทร้อ-มะ-ทิค)  (ซึ่งทรมานใจ, ซึ่งทำให้ชอกช้ำใจ, ซึ่งทำให้บาดเจ็บ)

(d) surreptitious    (ลับๆล่อๆ, ซ่อนเร้น, ลอบทำ, แอบทำ, มีเลศนัย) 

(e) ingenious    (อิน-เจ๊น-เยิส)  (ฉลาด, รอบรู้, แก้ปัญหาได้รอบด้าน, เจ้าความคิด, คล่องแคล่ว, ปราดเปรียว, ช่างประดิษฐ์) 

(f) loquacious    (โล-เคว้-เชิส)  (พูดมาก, ช่างพูด, โว) 

 

 

 

11. The doctor assured the patient that he would _______________ after taking the medication.  

(หมอให้ความมั่นใจกับคนป่วยว่า  คนป่วยจะ  _______________________ ภายหลังจากการกินยาหรือการใช้ยา)

(a) alter    (เปลี่ยนแปลง, แก้ไข)

(b) recover    (ฟื้นจากไข้, หายจากไข้, กลับคืนสู่สภาพปกติ)

(c) heal    (ฮีล)  (รักษา, ทำให้หายจากโรค, หายดี, หาย (จากโรค), ทำให้คืนดีกัน, ทำให้ปรองดองกัน, ทำให้บริสุทธิ์)

(d) cure    (คิ้ว-เออะ)  (รักษาให้หาย, บำบัดให้หาย, แก้ให้หาย, เยียวยา, บังเกิดผลในการบำบัดรักษา, การรักษาให้หาย, วิธีการรักษาให้หาย)

(e) articulate    ( . (กริยา) พูดออกมาอย่างชัดเจน   . (คุณศัพท์)  ชัดเจน, มีความหมาย) 

(f) arbitrate     (ไกล่เกลี่ย, ตัดสินโดยอนุญาโตตุลาการ, เสนอให้ตัดสินโดยมีผู้ชี้ขาด) 

 

12. Those men were appointed by the president and are ________

___________________ only to him.  

(บุคคลเหล่าโน้นได้รับการแต่งตั้งโดยท่านประธานาธิบดี  และ ___________           ________________________ ต่อเขาเท่านั้น)

(a) accountable    (ขึ้นตรง, รับผิดชอบ)

(b) dependable    (เชื่อถือได้, พึ่งพาได้, ไว้วางใจได้)

(c) supercilious    (ทะนงตัว, วางมาด, อวดภูมิ, หยิ่ง, ยโส)

(d) loyal    (จงรักภักดี)

(e) flagrant    (เฟล้-เกริ้นท)  (ชั่วร้ายอย่างเห็นได้ชัด,  เด่นชัด, โจ่งแจ้ง, โต้งๆ, ฉาวโฉ่, เกะกะระราน, ซึ่งทำให้เจ็บแค้นใจ) 

(f) exhaustive    (เอก-ซ้อ-สทิฟว)  (ที่ละเอียดถี่ถ้วน, ที่ครอบคลุม-กินวงกว้าง, ซึ่งทำให้หมด, ที่หมดกำลัง, ที่ทอนกำลัง) 

 

13. Having no qualifications beyond a six-grade education, John was resigned  (ริ-ไซน) to a lifetime of dull, menial jobs.

(ไม่มีคุณวุฒิมากไปกว่าการศึกษาชั้นประถม  ๖  จอห์น   ปลงตก-ยอมรับชะตากรรม-จำนน-ยอม-ยอมตาม   กับตลอดชีวิตของงานที่น่าเบื่อหน่ายและต่ำต้อย  -  แบบงานของคนรับใช้หรือกุลี)

(a) commonplace    (๑.  (คุณศัพท์) ธรรมดา, สามัญ, ไม่น่าสนใจ, ซ้ำๆซากๆ   ๒. (คำนาม)  หมายถึง  สิ่งธรรมดาๆ, คำพูดซ้ำๆซากๆ) 

(b) credulous    (เคร้ด-จุ-ลัส)  (หูเบา, เชื่อคนง่ายเกินไป, ไว้ใจคนง่ายเกินไป) 

(c) indigenous    (อิน-ดิ๊จ-จี-เนิส)  (ท้องถิ่น, พื้นเมือง, แต่กำเนิด, โดยกำเนิด) 

(d) accepting one’s fate; unresisting    (ยอมรับชะตากรรมของตนเอง,  ปลงตก;  ยอมจำนน,  ไม่ต่อต้าน

(e) urbane    (เออ-เบ้น)  (สุภาพ, มีมารยาท, เก๋, เป็นผู้ดี, มีลักษณะของชาวเมือง) 

(f) gullible    (กั๊ล-ลิ-เบิ้ล)  (ซึ่งถูกโกงหรือหลอกลวงได้ง่าย) 

 

14. Jill is gregarious  (กริ-แก๊-เรียส)  and enjoyed meeting all sorts of people at the party.

(จิล   ชอบสังคม-ชอบพบปะสังสรรค์-ชอบอยู่เป็นกลุ่ม-(สัตว์) ชอบอยู่รวมฝูง   และสนุกสนานกับการพบปะผู้คนทุกประเภทที่งานเลี้ยง)

(a) aloof    (อะ-ลูฟ)  (ห่าง, ห่างเหิน, ออกห่าง, ต่างหาก, สันโดษ, โดดเดี่ยว, เย็นชา, ไม่สนใจ) 

(b) furtive    (เฟ้อร์-ทิฟว)  (ลึกลับ, ลับๆล่อๆ, แอบแฝง, มีนัย, มีเล่ห์กระเท่ห์) 

(c) homogeneous    (โฮ-โม-จี๊-เนียส)  (ซึ่งเป็นเนื้อเดียวกัน, ซึ่งประกอบด้วยส่วนที่เหมือนกัน, มีคุณสมบัติเหมือนกัน, มีลักษณะเหมือนกัน) 

(d) abstract    (แอ๊บ-สแทรคท)  (คำคุณศัพท์)  (๑. เป็นนามธรรม, ไม่มีตัวตน, สัมผัสไม่ได้, เป็นเรื่องทฤษฎี, เกี่ยวกับทฤษฎี   ๒. ลึกซึ้ง, เข้าใจยาก, ซับซ้อน, ลึกลับ)  (ถ้าเป็นคำนาม  หมายถึง  บทคัดย่อ, รายการย่อ) 

(e) sociable    (โซ้-ชะ-เบิ้ล)   (ชอบสมาคม, ชอบเข้าสังคม, ชอบวิสาสะ, ชอบอยู่เป็นหมู่,  มีมิตรไมตรีจิต)

(f) hardy    (ฮ้าร์ด-ดี้)   (๑.  แข็งแรง, แข็งแกร่ง, อดทน, ทนทาน, ทนต่อความลำบาก, ทนต่อความเยือกเย็นของอากาศ    ๒. กล้าหาญ, บ้ำระห่ำ ) 

 

15. The principal decided to introduce strict rules to control the incorrigible (อิน-ค้อ-ริ-จิ-บึ้ล)  students who refuse to behave themselves in class.

(ครูใหญ่ตัดสินใจนำเอากฎระเบียบที่เข้มงวดมาใช้  เพื่อควบคุมนักเรียน   ที่แก้ไขไม่ได้-ไม่เปลี่ยนแปลงได้ง่าย-ที่แก้ไม่ไหว-ที่ติดแน่น)   ผู้ซึ่งปฏิเสธที่จะประพฤติตัวดี-เรียบร้อยในห้องเรียน)    

(a) innocuous    (อิน-น้อค-คิว-เอิส)  (ไม่มีอันตราย, ไม่เป็นภัย, ไม่เป็นพิษ, ไม่รุกราน, ไม่น่ากลัว, ซ้ำๆซากๆ) 

(b) inconsequential    (อิน-คอน-ซี-เคว้น-เชิ่ล)  (ไม่สำคัญ)  

(c) incurable    (อิน-เคี้ยว-ระ-เบิ้ล)  (ซึ่งแก้ไข (นิสัย) ไม่ได้,  ซึ่งไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้,  ซึ่งรักษาไม่หาย)

(d) impaired    (อิม-แพ่ร์)  (ซึ่งเลวลง-แย่ลง-เสื่อมลง, ลดคุณค่าลง, อ่อนแอลง, เสียหาย, ได้รับบาดเจ็บ) 

(e) indifferent   (๑. ไม่สนใจ, เมินเฉย, ไม่ใยดี, ไม่สำคัญ, ไม่ลำเอียง, เป็นกลาง   ๒. ธรรมดาสามัญ,  ไม่เด่น, ไม่สำคัญ) 

(f) incongruous    (อิน-ค้อง-กรู-เอิส)  (ไม่เข้ากัน, ไม่เหมาะสม, ไม่ลงรอยกัน, ไม่สามัคคีกัน) 

 

16. Tom had indeed been shot, but the wound was superficial (ซู-เพอะ-ฟี้ช-เชิ่ล) ; the bullet had merely creased the tip of his nose.  (คำนาม  คือ “superficiality”) 

 (ทอมถูกยิงจริงๆ  แต่ว่าบาดแผล   อยู่ผิวนอก-ตื้นๆ-ผิวเผิน-ใกล้ผิวหน้า-ไม่ลึกซึ้ง-ไม่สำคัญ  กระสุนเพียงแต่ทำให้ปลายจมูกของเขาเป็นรอยย่นเท่านั้น)

(a) impeccable    (อิม-เพ้ค-คะ-เบิ้ล)  (ไม่มีมลทิน, ไม่ด่างพร้อย, ไม่มีข้อบกพร่อง, ไม่ทำบาป, ไม่ทำผิด) 

(b) redundant    (ริ-ดั๊น-เดิ้นท)  (๑.  มากเกินไป, มากเกินความจำเป็น, เหลือเฟือ, ๒.  ใช้คำมากเกินไป, ใช้คำเยิ่นเย้อ, น้ำท่วมทุ่ง) 

(c) shallow, not thorough; hurried, cursory;  on the surface only   (๑. ตื้น, ไม่ลึก; (ความรู้) ไม่ละเอียดลึกซึ้ง๒.  เร่งรีบ, (มอง) ผ่านๆไป   ๓. อยู่ตรงผิวนอกเท่านั้น, แค่พื้นผิวหน้า, ผิวนอกสุด,  ด้านนอกสุด

(d) ambiguous    (แอม-บิ๊ก-กิว-อัส)  (คลุมเครือ, กำกวม, มีหลายความหมาย, ยากที่จะเข้าใจ) 

(e) abstemious    (แอบ-สที้-เมียส)  {พอประมาณ (เรื่องอาหารการกิน), ประหยัดในการบริโภค, กินอยู่อย่างอดออม, พอประมาณ, ปานกลาง}

(f) ravenous    (แร้ฟ-เว-เนิส)  (๑.  ตะกละเป็นที่สุด, หิวที่สุด  ๒.  โลภมาก, อยากได้ที่สุด) 

 

17. I was so annoyed that I felt impelled to write a letter to the paper.

(ผมรำคาญ – หรือถูกรบกวน – มากจนกระทั่งผมรู้สึกถูก   กระตุ้น-ผลักดัน-โน้มน้าว   ให้เขียนจดหมายถึงหนังสือพิมพ์  -  เพื่อร้องเรียน)

(a) free    (มีอิสระ)

(b) satisfied    (พึงพอใจ)สิ

(c) guilty    (สำนึกผิด, รู้สึกผิด)

(d) forced     (ถูกบังคับ)  (เป็นเพียงความหมายใกล้เคียงกับ “impelled”)

(e) querulous     (เคว้อ-รู-เลิส)  (ขี้บ่น, เจ้าอารมณ์, ชอบบ่น, ชอบโทษคนอื่น)  

(f) vigilant     (วิ้จ-จิ-เลิ่นท)  (ระมัดระวัง, ตื่นตัว, เฝ้าระวัง, รอบคอบ, ไหวตัว) 

 

18. A number of suspected terrorists have been revoked to enter the country.

(ผู้ที่ถูกสงสัยว่าเป็นผู้ก่อการร้ายจำนวนมาก  ได้ถูก   ยกเลิก-เพิกถอน-ลบล้าง   การเข้าประเทศ)

(a) reminded    (เตือน, เตือนให้ระลึกถึง)

(b) renewed    (ต่ออายุ, เริ่มใหม่, ทำใหม่, เปลี่ยนใหม่, ซ่อมแซม, เสริม, เติม,

ฟื้นฟู, สร้างใหม่)

(c) repealed    (ยกเลิก, ถอน, ลบล้าง, เลิกล้ม)

(d) reconfirmed    (ยืนยันซ้ำ)

(e) dwindled      (ดวิ้น-เดิ้ล)  (ลดน้อยลง, หด, เล็กลง, ทรุดโทรม, ทำให้เล็กลงหรือหดลง)   

(f) augment    (ออก-เมิ่นท)  (เพิ่ม, ขยาย, เสริม, เพิ่มทวี) 

 

19. The promise of a bonus acted as an incentive to greater effort.

(คำมั่นสัญญาจะจ่ายโบนัส  กระทำเป็นเหมือนกับ   สิ่งจูงใจ-สิ่งกระตุ้น-เครื่องกระตุ้น-เครื่องส่งเสริม   ให้มีความพยายามมากยิ่งขึ้น)

(a) hindrance    (อุปสรรค, สิ่งกีดขวาง)

(b) remuneration    (ค่าตอบแทน, การตอบแทน, การจ่ายเงิน, การให้รางวัล, การชดเชย)

(c) encouragement    (การให้กำลังใจ, การส่งเสริม, การกระตุ้น)

(d) panic    (การตกใจกลัว, ความหวาดกลัว, ความอกสั่นขวัญหาย, ตกใจกลัว, อกสั่นขวัญหาย)

(e) invasion     (อิน-เว้-ชั่น)   {การรุกราน, การบุกรุก, การถลันเข้าไป, การแพร่ (ของกาซ, โรค)}

(f) collaboration    (ความร่วมมือ) 

 

20. Doctors prescribe massive doses of penicillin for patients with pneumonia. 

(แพทย์สั่งยาเพ็นนิซิลลิน   ปริมาณมาก-เป็นกองใหญ่-เป็นก้อนใหญ่และหนัก   สำหรับผู้ป่วยด้วยโรคปอดบวม) 

(a) daily   (รายวัน, ประจำวัน)

(b) heavy   (มาก, จำนวนมาก, ใหญ่มาก, หนัก, ที่หนาแน่นมาก, หนา, ดก, อุ้ยอ้าย, สำคัญมาก, ลึกซึ้ง)

(c) double   (เป็น ๒ เท่า)

(d) adequate   (พอเพียง, เหมาะสม, สามารถพอที่จะทำได้, สามารถถึงขีด)

(e) inordinate     (อิน-อ๊อร์-ดิ-เนท)  (มากเกินไป, เกินควร, เลยเถิด, ไม่มีการบังคับตัวเอง, ไม่เป็นระเบียบ) 

(f) awkward    (เก้งก้าง, งุ่มง่าม)

 

21. The sculptor, Lorenzo Ghiberti, blended medieval grace with Renaissance realism.  

(ช่างปั้นรูป-แกะสลัก  คือ นายลอเร็นโซ กิเบอร์ติ   ผสม-ปน-คลุกเคล้า   ความงดงามของสมัยกลาง  เข้ากับศิลปะรีอัลลิสซึ่มสมัยเรเนซองต์ – คือสมัยฟื้นฟูศิลปะวิทยาการ) 

(a) produced     (ผลิต)

(b) invented     (ประดิษฐ์,  คิดค้น)

(c) combined     (ผสม, รวมกัน, ทำให้รวมกัน)

(d) discovered     (ค้นพบ)

(e) diminished    (ดิ-มิ้น-นิช)  (ลดน้อยลง, ค่อยๆเล็กลง, หด,  ทำให้ลดน้อยลง, ดูหมิ่น) 

(f) maligned    (มะ-ไลน)  (พูดให้ร้าย, กล่าวร้าย, กล่าวหา, ใส่ร้าย, ทำให้เสียชื่อเสียง)

 

22. The sales representatives were asked to go over the figures in their reports before the conference.

(ผู้แทนจำหน่ายได้รับการร้องขอให้   ทบทวน-พิจารณา   ตัวเลขในรายงานของตนก่อนการประชุม)

(a) relate    (บอก, เล่า, บรรยาย, เชื่อมโยง, เกี่ยวข้อง, เกี่ยวดอง, สัมพันธ์, สอดคล้อง, เป็นญาติกัน)

(b) revise    (ปรับปรุง, แก้ไข)

(c) review    (ทบทวน, ตรวจสอบอีก, พิจารณาใหม่, วิจารณ์)

(d) calculate    (คำนวณ)

(e) deter    (ดิ-เทอร์)  (ขัดขวาง, ยับยั้ง, ป้องปราม, ป้องกัน) 

(f) confront    (คัน-ฟรั้นท)  (๑. เผชิญหน้ากับ, พบกับ,  ๒. ต้านทาน, ต่อต้าน,          ท้าทาย)  

 

23. The trauma (ทร้อ-ม่ะ) of Batman’s childhood was that both his parents had been killed.  

(ความชอกช้ำทางจิตใจ-การบาดเจ็บ-แผลบาดเจ็บ-ภาวะที่ได้รับบาดเจ็บ   ในวัยเด็กของมนุษย์ค้างคาว  ก็คือว่า  ทั้งพ่อและแม่ของเขาถูกฆ่าตาย)

(a) picture   (รูปภาพ)

(b) forgiveness    (การให้อภัย, การยกโทษให้)

(c) memory    (ความทรงจำ)

(d) distress    (ความทุกข์ยาก, ความเคราะห์ร้าย, ความลำบาก, ภัยพิบัติ, ความเศร้าโศกเสียใจ)

(e) superstition    (การเชื่อโชคเชื่อลาง, การเชื่อเรื่องไสยศาสตร์, การเชื่อเรื่องงมงาย, การเชื่อผีถือสาง)

(f) deficiency    (ดิ-ฟิช-เชิน-ซี่)  (ความขาดแคลน, ภาวะที่ขาดแคลน, ความไม่เพียง พอ, ความไม่สมบูรณ์)

 

เรียน  ท่านผู้ติดตามอ่าน  เว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th”

                  ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง   e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บไซต์นี้  ตาม   “Address” wpookaotong@yahoo.com   (โปรดระบุหัวเรื่องด้วยว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)   เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้