หมวดข้อสอบ TOEFL (ตอนที่ 101)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

Choose the word that is closest in meaning to the underlined word.   (จงเลือกคำที่มีความหมายใกล้เคียงที่สุดกับคำที่ขีดเส้นใต้)

 

1. I am very sad about his untimely death.

(ผมโศกเศร้าเป็นอย่างมากกับการตาย   ก่อนถึงเวลา-ไม่เหมาะสมกับกาลเวลา-ไม่ได้เวลา-ไม่ถูกกาลเทศะ-ไม่สมควร-ไม่เหมาะสม  ของเขา)

(a) disreputable    (เสียชื่อเสียง, ชื่อเสียงไม่ดี, ไม่น่าเคารพ) 

(b) cogent     (โค้-เจิ้นท)  (น่าเชื่อ, ซึ่งโน้มน้าวจิตใจ, ถูกจุด, ตรงประเด็น)             

(c) horrible    (ฮ้อร์-ระ-เบิ้ล)  (น่ากลัว, น่าสยดสยอง, ไม่เป็นที่พอใจอย่างยิ่ง)             

(d) redoubtable   (ริ-เด๊า-ทะ-เบิ้ล)  (น่ากลัว, ห้าวหาญ, น่านับถือ)      

(e) premature   (พรี-มะ-ทั่วร์)  (ยังไม่ถึงเวลาอันควร, ก่อนถึงเวลากำหนด, ยังไม่ ครบ, ยังไม่เจริญเติบโตเต็มที่) 

 

2. Many children in that family are unruly (อัน-รู้-ลี่) and noisy.

(เด็กหลายคนในครอบครัวนั้น  ดื้อรั้น-ไม่สามารถปกครองได้-กระด้างกระเดื่อง-เกกมะเหรก-ไม่เชื่อฟัง-ดื้อด้าน-ควบคุมไม่อยู่-ไม่รักษาระเบียบวินัย-ไม่ยอม  และส่งเสียงดัง)

 (a) disobedient   (ดิส-โอ-บี๊-เดี้ยน)   (ที่ไม่เชื่อฟัง, ดื้อรั้น, ปกครองยาก)  

(b) indigent   (อิ๊น-ดิ-เจิ้นท)  (ยากจน, ขัดสน, คนยากจน) 

(c) fortuitous   (ฟอร์-ทู้ (ทิ้ว)-อิ-ทัส)  (บังเอิญ, โชคดี) 

(d) affluent   (แอฟ-ฟลู-เอิ้นท)  (มั่งคั่ง, ร่ำรวย, มากมาย) 

(e) prodigious   (โพร-ดิ้ช-เจิส)  (มหาศาล, อย่างยิ่ง, ใหญ่โตมโหฬาร, มหันต์, มหัศจรรย์, งงงวย, แปลกประหลาด) 

 

3. It is undeniable (อัน-ดิ-ไน้-อะ-เบิ้ล) that he has skill, but he needs to show more initiative.  

(มัน  ไม่อาจปฏิเสธ-ไม่อาจโต้แย้งได้-ไม่ผิดพลาดแน่นอน  ว่าเขามีทักษะ  แต่ว่าเขาจำเป็นต้องแสดงความคิดริเริ่มเพิ่มมากขึ้น)

(a) unbearable   (ทนไม่ได้, ไม่สามารถอดกลั้นได้) 

(b) uncanny   (อัน-แค้น-นี่)  (แปลก, พิกล, ไม่ปกติ, ไม่ธรรมดา, ประหลาด, อัศจรรย์, ลึกลับ) 

(c) boisterous   (บ๊อย-สเทอ-เริส)  (หนวกหู, อึกทึก, เอะอะ, พล่าน, หยาบ) 

(d) indubitable   (อิน-ดู๊-บิ-ทะ-เบิ้ล)  (ไม่ต้องสงสัยเลย, แน่นอน, ไม่สามารถโต้แย้งหรือเถียงได้

(e) derogatory   (ดิ-ร้อก-กะ-ทอร์-รี่)  (ที่เสื่อมเสีย, ที่เสียหาย) 

 

4. The election result was a personal triumph (ไทร้-อั้มฟ) for the party leader.

(ผลการเลือกตั้งเป็น  ชัยชนะ-ความมีชัย-ความสำเร็จ-การฉลองชัยชนะ-ความยินดีที่มีชัย-ได้รับชัยชนะ-ฉลองชัยชนะ  ส่วนตัวสำหรับหัวหน้าพรรค)

(a) victory   (ชัยชนะ

(b) artifact   (อ๊าร์-ทิ-แฟคท)  (สิ่งประดิษฐ์, สิ่งประดิษฐ์โดยฝีมือคน, สิ่งที่มนุษย์ทำขึ้น, ของเทียม) 

(c) artifice   (อ๊าร์-ทิ-ฟิส)  (อุบาย, เล่ห์, การใช้เล่ห์เหลี่ยม, วิธีการ, ความชำนาญ) 

(d) excursion   (เอคส-เค้อร์-ชั่น)  (การเดินทางระยะสั้น, การเดินทางเพื่อจุดประสงค์พิเศษบางอย่าง, การเดินทางในราคาพิเศษ, การเที่ยว, การเบี่ยงเบน, การออกนอกลู่นอกทาง) 

(e) appraisal   (อะ-เพร้-เซิ่ล)  (การประเมิน, การตีราคา) 

 

5. The electrician was reluctant to estimate the cost of the repair work.  

(ช่างไฟฟ้า  ไม่เต็มใจ  ที่จะประมาณการค่าใช้จ่ายของงานซ่อม)

(a) flaunting   (ฟล้อน-ทิ่ง)  (ที่อวดโก้, ที่โอ้อวด, ที่เห่อ, เดินโอ้อวด, แสดงโอ้อวด, ดูหมิ่น, เหยียดหยาม, โบกธงหรือผ้า)

(b) improvident   (อิม-พรอฟ-วิ-เดิ้นท)  (. เลินเล่อ, ไม่ระวัง, ไม่คิดถึงอนาคต, ไม่ได้ตระเตรียมมาก่อน, . ไม่ประหยัด, สุรุ่ยสุร่าย) 

(c) prodigal   (พร้อด-ดิ-เกิ้ล)  (ฟุ่มเฟือย, สุรุ่ยสุร่าย, ไม่มีความเสียดาย, ใจป้ำ, สิ้นเปลืองยิ่ง, คนใช้จ่ายฟุ่มเฟือย-สุรุ่ยสุร่าย) 

(d) unwilling   (ไม่เต็มใจ) 

(e) incipient   (อิน-ซิพ-เพี่ยน)  (แรกเริ่ม, เริ่มเกิดขึ้น) 

 

6. A well-trained dog will comply (คัม-ไพล่) when it is told to sit.

(สุนัขที่ได้รับการฝึกมาอย่างดีจะ  ทำตาม-เชื่อฟัง-ยินยอม  เมื่อมันถูกสั่งให้นั่ง)

(a) interrogate   (สอบถาม, ซักถาม) 

(b) erode   (อิ-โร้ด)  (สึกกร่อน, กัดกร่อน, เซาะ, ชะ, ทำให้สึกกร่อน) 

(c) acquiesce   (แอ๊ค-ควิ-เอส)  (ยินยอม, ยอมรับ, ตกลง, ยอมรับในใจ)

(d) emulate   (เอ๊ม-มิว-เลท)  (เอาอย่าง, พยายามเลียนแบบ, พยายามจะทำให้เท่าเทียมหรือดีกว่า) 

(e) contradict  (คอน-ทระ-ดิ๊คท)  (.โต้แย้ง, กล่าวแย้ง, เถียง, . ปฏิเสธ) 

 

7. Persistent headaches torment (ท้อร์-เมิ่นท) him. 

(การปวดศีรษะอย่างฝังแน่น-เป็นประจำ  ทรมาน-การทรมาน-ความเจ็บปวด-ความทรมาน-ความระทมทุกข์  ตัวเขา)

(a) elaborate   (อิ-แล้บ-เบอะ-เรท)  (.  เมื่อเป็นคำกริยา  หมายถึง  พูดหรือบรรยายอย่างละเอียด, สาธยาย, เพิ่มรายละเอียด, วางแผนอย่างละเอียด, ทำอย่างประณีต, ประดิษฐ์อย่างประณีต)  (เมื่อเป็นคำคุณศัพท์ หมายถึง  .  เมื่อเป็นคำคุณศัพท์  หมายถึง  ประณีต, ซับซ้อน) 

(b) mastermind   (๑.  เมื่อเป็นคำกริยา  หมายถึง  วางแผนอย่างชำนาญ, ควบคุมอย่างชำนาญ,   .  เมื่อเป็นคำนาม  หมายถึง  ผู้วางแผน, ผู้ริเริ่มความคิด, ผู้ชำนาญ) 

(c) impoverish   (อิม-พ้อฟ-เวอะ-ริช)  (ทำให้ยากจน, ทำให้เสื่อม, ทำให้อ่อนกำลัง, ทำให้มีคุณภาพเลว) 

(d) crumble   (ครั้ม-เบิ้ล)  (พังทลายลง, พังพินาศ, ล้มลง, แตกเป็นเศษเล็กเศษน้อย, ทำให้เป็นเศษเล็กเศษน้อย, สลายตัวหรือเน่าเปื่อยเป็นเศษเล็กเศษน้อย) 

(e) torture   (ท้อร์-เช่อะ)  (๑. เมื่อเป็นคำกริยา  หมายถึง ทรมาน, ทำให้เกิดความเจ็บกายหรือใจ, บิดหรืองอ,   ๒.  เมื่อเป็นคำนาม  หมายถึง  การทรมาน, การทำให้เกิดความเจ็บปวด, ความเจ็บปวด, ความทุกข์ทรมานอย่างแสนสาหัส) 

 

8. With no visible signs of their ship, hopes for the men’s safety dwindled (ดวิ้น-เดิ้ล) with each passing hour.

(ด้วยไม่มีเครื่องหมาย-สัญญาณที่มองเห็นได้ของเรือของพวกเขา  ความหวังสำหรับความปลอดภัยของคนเหล่านั้น  ลดน้อยลง-หด-เล็กลง-ทรุดโทรม-ทำให้เล็กลงหรือหดลง   พร้อมๆกับทุกๆ ชั่วโมงที่ผ่านไป)

(a) augment   (ออก-เมิ่นท)  (เพิ่ม, ขยาย, เสริม, เพิ่มทวี) 

(b) diminish   (ดิ-มิ้น-นิช)  (ลดน้อยลง, ค่อยๆเล็กลง, หด,  ทำให้ลดน้อยลง, ดูหมิ่น)  (c) malign   (มะ-ไลน)  (พูดให้ร้าย, กล่าวร้าย, กล่าวหา, ใส่ร้าย, ทำให้เสียชื่อเสียง)

(d) deter   (ดิ-เทอร์)  (ขัดขวาง, ยับยั้ง, ป้องปราม, ป้องกัน) 

(e) confront   (คัน-ฟรั้นท)  (๑. เผชิญหน้ากับ, พบกับ,  ๒. ต้านทาน, ต่อต้าน, ท้าทาย)

 

9. Do not call him a traitor (เทร้-เท่อะ) unless you can verify the charge.

(อย่าเรียกเขาว่า  ผู้ทรยศ-ผู้หักหลัง-ผู้ขายชาติ  ถ้าคุณไม่สามารถพิสูจน์ข้อกล่าวหาได้)

(a) betrayer    (บิ-เทร้-เย่อ)  (ผู้ทรยศ, ผู้ไม่ซื่อสัตย์, ผู้นอกใจ, ผู้เผยความลับ, ผู้ล่อลวง-หลอกลวง, ผู้ทำให้ผิดหวัง) 

(b) assassin    (อะ-แซ้ส-ซิ่น)  (ผู้ลอบฆ่าโดยเฉพาะการฆ่าคนมีชื่อเสียง, ผู้ทำลาย)

(c) rookie (slang)   (รุ้ค-คี่)  (มือใหม่, ผู้ที่เริ่มต้นทำ, มือใหม่, นักกีฬาอาชีพที่ลงแข่งขันเป็นครั้งแรก) 

(d) trafficker   (พ่อค้า, ผู้ค้าขาย, ผู้ทำธุรกิจการพาณิชย์) 

(e) felon   (เฟ้ล-เลิ่น)  (อาชญากรที่ทำความผิดร้ายแรง เช่น ฆ่า ข่มขืน, คนชั่วช้า) 

 

10. The loss of their fertile (เฟ้อร์-ไทล) lands threw the farmers into a panic (แพ้น-นิค).  

(การสูญเสียที่ดินที่   ๑. อุดมสมบูรณ์-ซึ่งมีดินดี-   ๒. ให้ผลให้ลูกได้-ซึ่งให้กำเนิด   เหวี่ยงชาวนาเข้าสู่ความอกสั่นขวัญหนี-ความตกใจกลัว-ความหวาดกลัว)    

(a) miserable   (มิซ-เซอะ-ระ-เบิ้ล)  (. ทุกข์ยาก, ไม่มีความสุข, ยากจน,  . เลว,   . น่าดูถูก, น่าสังเวช) 

(b) magniloquent   (แมก-นิ้ล-โล-เควิ่นท)  (โอ้อวด, อวดอ้าง, คุยโว, ฟุ้งเฟ้อในถ้อยคำ) 

(c) manifest   (แม้น-นิ-เฟสท)  (๑. (คุณศัพท์) ชัดเจน, ประจักษ์, เป็นที่เข้าใจดี, ปรากฏชัดแจ้ง  ๒ . (กริยา) แสดง, ปรากฏชัดแจ้ง, ประจักษ์, พิสูจน์, เปิดเผย) 

(d) fruitful   (๑. อุดมสมบูรณ์,  มีผลมาก, ผลดก, ซึ่งให้ลูกมาก,  ๒. ที่ให้ผลดี, มีกำไร) 

(e) painstaking   (. อุตสาหะ, บากบั่น, พากเพียร, พยายาม,  ๒. ระมัดระวัง, รอบคอบ) 

 

11. He aggravates (แอ๊ก-กระ-เวท) his cold by going out in the rain.

(เขา   ๑. ทำให้แย่ลง-ทำให้เลว (ร้าย) มากขึ้นหรือรุนแรงขึ้น-   ๒. ทำให้ระคายเคืองหรือโมโห    ไข้หวัดของเขา  โดยออกไปตากฝน)  (คือทำให้ไข้หวัดมีอาการหนักขึ้น โดยออกไปตากฝน)

(a)   remodels   (รี-ม้อด-เดิ้ล)  (สร้างใหม่, ปรับปรุง, เปลี่ยนแปลง, ชดเชย, ชดใช้)

(b) remedies   (เร้ม-เม-ดี้)  (๑. (คำกริยา) รักษา, เยียวยา, บรรเทา, ฟื้นฟู, ทำให้ถูกต้อง, ขจัด, กำจัด   ๒. (คำนาม) การรักษา, วิธีการรักษา,  สิ่งที่ใช้ในการรักษา, ยา, ๓. (คำนาม) สิ่งที่ใช้ในการแก้ไข, วิธีการแก้ไข)  

(c) worsens   (เวิร์ส-เซิ่น)  (ทำให้เลวลง, ทำให้แย่ลง, กลายเป็นเลวลง, กลายเป็นแย่ลง)  (d) stuns   (สทัน)  { (คำกริยา) ๑. ทำให้งงงวย, ทำให้ประหลาดใจ,  ๒. ทำให้สลบ, ทำให้หูอื้อ   (คำนาม)   ๓. การทำให้งงงวย-ประหลาดใจ-สลบ-หูอื้อ, การถูกทำให้สลบ, ความงงงวย, ความรู้สึกประหลาดใจ, เหตุการณ์ ที่ทำให้งงงวย} 

(e) alerts   (๑. (คำกริยา)  เตือนภัย   ๒. (คำคุณศัพท์) ระมัดระวัง, เตรียมพร้อม,   ๓. ว่องไว   ๔. (คำนาม)  การเตรียมพร้อม) 

 

12. Please wear a decent (ดี๊-เซิ่นท) suit to the party.

(โปรดสวมชุด  ๑. สุภาพ-เหมาะสม-สอดคล้องกับธรรมเนียมปฏิบัติ-มีสมบัติผู้ดี     . กรุณา-โอบอ้อมอารี   ๓. พอเพียง   ไปที่งานเลี้ยง)

(a) vigilant   (วิ้จ-จิ-เลิ่นท)  (ระมัดระวัง, รอบคอบ, ตื่นตัว, เฝ้าระวังคอยสังเกต, ไหวตัว) 

(b) polite   (สุภาพ)

(c) indiscriminate   (๑. ไม่เลือกหน้า, ไม่เลือกที่รักมักที่ชัง, ไม่แยกความแตกต่าง, ไม่เจาะจง, สุ่มตัวอย่าง, ที่ขาดการพิจารณาแยกแยะ  ๒. หลากหลาย, ปนเป, คละ) 

(d) eminent   (เอ๊ม-มิ-เนิ่นท)  (เด่น, มีชื่อเสียง, สูงส่ง, เป็นปุ่มยื่นออกมา) 

(e) imminent   (อิ๊ม-มิ-เนิ่นท)  (ใกล้เข้ามา, จวนเจียน (จะเกิดเหตุการณ์), จวนตัว, ใกล้อันตราย, ฉุกละหุก, ฉุกเฉิน) 

 

13. Smallpox is a contagious (คัน-เท้-เจิส) disease. 

(ไข้ทรพิษเป็นโรค  ซึ่งสามารถติดต่อไปยังคนอื่นได้-ที่ติดต่อถึงกันได้- (คน) เป็นโรคซึ่งแพร่ไปยังคนอื่นได้- (ความคิด, ทัศนคติ, ความรู้สึก) ที่แพร่ไปยังผู้อื่นอย่างรวดเร็ว)

(a) interminable   (ไม่หยุดหย่อน, ไม่จบสิ้น, ไม่มีที่สิ้นสุด, น่าเบื่อ) 

(b) avid   (แอฟ-วิด)  (๑. กระตือรือร้น, ใจจดใจจ่อ, สนใจอย่างมาก   ๒.  ละโมบ, ตะกละ, อยากได้, ปรารถนาอย่างมาก, อยากครอบครองหรือเป็นเจ้าของ, ที่หิวกระหาย)  (c) rudimentary   (เป็นพื้นฐาน, แรกเริ่ม, ขั้นปฐม, ยังไม่สมบูรณ์, ยังไม่เจริญ เติบโตเต็มที่, เกี่ยวกับมูลฐาน-ขั้นต้น, ต่ำ) 

(d) transmissible   (แทรน-สมิส-ซิ-เบิ้ล)  (แพร่เชื้อได้, ซึ่งติดต่อกันได้, ถ่ายทอดได้, กระจายได้, ซึ่งผ่านได้) 

(e) caustic   (คอส-ทิค)  (๑. ที่ถากถางมาก, ที่เหน็บแนมมาก, ที่เสียดสีด้วยวาจา  ๒. ที่กัดกร่อน-กัดเซาะ, ทำให้ไหม้, ซึ่งทำลาย) 

 

14. The western region of Canada has a temperate climate.

(ภูมิภาคทางตะวันตกของแคนาดามีภูมิอากาศ  ปานกลาง-ไม่ร้อนไม่หนาวมากเกินไป-พอควร-เหมาะกับกาลเทศะ-ไม่เลยเถิด-ควบคุมอารมณ์ได้-บังคับตัวเองได้)

(a) tangible   (สัมผัสได้, จับต้องได้, เป็นตัวเป็นตน, แน่ชัด, มีรูปร่าง, มีแก่นแท้, แท้จริง) 

(b) moderate   (ม้อด-เดอ-เรท) {(คำคุณศัพท์) ๑. ปานกลาง, ไม่รุนแรง,  ๒. ไม่มากเกินไป, พอประมาณ, พอสมควร, (คำนาม)  ๓.  ผู้มีความเห็นแบบสายกลาง-ไม่รุนแรง) 

(c) scurrilous   (สเค้อ-ริ-เลิส)  (หยาบคาย, สามหาว, ด่าว่า, ต่ำช้า) 

(d) inane   (อิน-เนน)  (โง่, ขาดสติ, ขาดความคิด,ไร้สาระ, น่าเย้ยหยัน, ว่างเปล่า, จืดชืด, ไม่มีรสชาติ, น่าเบื่อ) 

(e) clandestine   (แคลน-เดส-ทิน)  (ลับๆ, ลี้ลับ, เป็นความลับ, ไม่เปิดเผย, ส่วนตัว) 

 

เรียน  ท่านผู้ติดตามอ่าน  เว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th”

                  ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง   e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บไซต์นี้  ตาม   “Address” wpookaotong@yahoo.com   (โปรดระบุหัวเรื่องด้วยว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)   เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้