หมวดข้อสอบ STRUCTURE (ตอนที่ 99)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

Direction:  Choose the best answer for each blank.

(จงเลือกคำตอบที่ดีที่สุดสำหรับแต่ละช่องว่าง)

 

Situation  :  Miss Rebecca walks into a dental clinic.

 

Dentist     :  Hello, Miss Rebecca.  What brings you here today?

Rebecca   :  Well, doctor.            1         .  I have a sharp pain in one of my wisdom teeth and my

                     left jaw is swollen.  It really hurts.  Can you help me?

Dentist     :  Certainly.  Please open your mouth.

Rebecca   :  The pain is on the left side of my jaw.

Dentist     :  Here it is.  It            2          one of your wisdom teeth has got infected.  How often

                                 3         ?

Rebecca   :  I usually            4          my teeth.  I brush them in the morning and before bedtime.

Dentist     :  That is            5          .  It’s better to brush your teeth right away after meals.  I’ll give

                      you some antibiotics first and then please come back to see me after three days, OK?

Rebecca   :  Sure.  Thank you, doctor.

 

1. (a) It is terrific    (มันเจ๋งมาก, มันแจ๋วมาก, มันน่ากลัว—สยองขวัญ, มันยิ่งใหญ่)

    (b) I’m very disappointed    (ฉันผิดหวังมากเลย)

    (c) I feel bad    (ฉันรู้สึกไม่สบาย,  ฉันรู้สึกไม่ค่อยดีนัก)

    (d) It is not bad news    (มันไม่ใช่ข่าวร้ายนะ)

2. (a) looks similar to    (ดูเหมือนกับ, ดูคล้ายกับ)  (ต้องตามด้วยคำนาม หรือวลี  มิใช่ประโยค)

    (b) looks as if    (ดูเหมือนว่า, ดูราวกับว่า, ดูประหนึ่งว่า)  (ตามด้วยประโยค)

    (c) seems alike    (ดูเหมือนคล้ายกัน)

    (d) seems as    (ไม่ได้ใจความ)

3. (a) your teeth are brushed    (ต้องเปลี่ยนเป็น  “are your teeth brushed”  =  “ฟันของคุณถูกแปรง” 

           แต่ไม่นิยมใช้สำนวนนี้  เหมือนกับใน ข้อ  “C”)

    (b) will your teeth brush    (ผิดหลักไวยากรณ์  เนื่องจากต้องอยู่ในรูป  “Passive voice”)

    (c) do you brush your teeth    (คุณแปรงฟัน)  (ใช้โครงสร้าง  “Present tense”  เนื่องจากเป็น

           การกระทำสม่ำเสมอในปัจจุบัน – ต้องการถามว่า  “คุณแปรงฟัน............บ่อยเท่าใดในปัจจุบัน)

    (d) have you brushed your teeth    (คุณแปรงฟัน)  (ไม่ใช้โครงสร้างนี้ (Present perfect tense),  ดูคำ

           อธิบายใน ข้อ  “C”)

4. (a) take good care of    (ดูแล (ฟันของฉัน) เป็นอย่างดี)

    (b) look forward to    (ตั้งตารอคอย, ปรารถนาจะได้)

    (c) be careful with    (ระมัดระวังในเรื่อง)

    (d) pay respect to    (ให้ความเคารพต่อ)

5. (a) harmful    (มีอันตราย, เป็นภัย)

    (b) efficient    (มีประสิทธิภาพ)

    (c) not enough    (ยังไม่พอ)

    (d) too careful    (ระมัดระวังมากเกินไป)

 

(คำแปล)

 

สถานการณ์  :  นางสาวรีเบ็คคาเดินเข้าไปในร้านทำฟันแห่งหนึ่ง

 

หมอฟัน   :  สวัสดีครับคุณรีเบ็คคา  อะไรพาคุณมาที่นี่ล่ะวันนี้

รีเบ็คคา   :  เอ้อ  หมอคะ             ๑            ฉันปวดอย่างรุนแรง (I have a sharp pain) ที่ฟันกราม

                     (wisdom teeth) ข้างหนึ่ง  และกรามข้างซ้าย (left jaw) ของฉันบวม (พองตัว, ขยาย

                     ใหญ่, โอ้อวด, คุยโว, ทะนงตัว, โอหัง) (swollen),  มันเจ็บปวดจริงๆ (It really hurts)

                     หมอจะช่วยฉันได้ไหมคะ

หมอฟัน   :  ช่วยได้แน่นอนครับ  โปรดอ้าปากของคุณด้วยครับ

รีเบ็คคา   :  การปวดอยู่ที่กรามด้านซ้ายค่ะ

หมอฟัน   :  อยู่ตรงนี้นี่เอง (Here it is.)  มัน            ๒          ฟันกรามซี่หนึ่งของคุณติดเชื้อ (got

                    infected) ครับ,               ๓           บ่อยเท่าใดครับ

รีเบ็คคา   :  ฉันปกติแล้ว            ๔          ฟันของฉัน,  ฉันแปรงฟันในตอนเช้าและก่อน (เวลา) นอน

                    (before bedtime)

หมอฟัน   :  นั่น            ๕          นะ,  มันดีกว่ากันที่จะแปรงฟันของคุณทันทีทันใดหลังอาหาร (right

                    away after meals)  ผมจะให้ยาปฏิชีวนะคุณเป็นอย่างแรกเลย (give you some

                    antibiotics first)  และหลังจากนั้น  โปรดกลับมาพบผมอีกครั้งภายหลังจาก ๓ วัน,

                    ตกลงไหมครับ

รีเบ็คคา   :  แน่นอนค่ะ  ขอบคุณนะคะคุณหมอ

 

เรียน   ท่านผู้ติดตามอ่านเว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th                   

 

                ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง   e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บ-ไซต์นี้  ตาม   “Address” wpookaotong@yahoo.com   (โปรดระบุหัวเรื่องด้วย ว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)   เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้ต่อไป