หมวดข้อสอบ STRUCTURE (ตอนที่ 94)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

Direction:  Choose the best answer for each blank.

(จงเลือกคำตอบที่ดีที่สุดสำหรับแต่ละช่องว่าง)

 

Situation  :  Somsri is a high school student.  She writes a letter to her pen-friend, Lucia,

                        in the U.S. telling about her plans.  Below is her letter.

 

                                                                                                                          15 Sukhumvit 7

                                                                                                                           Bangkok, Thailand

                                                                                                                            October 29, 2020

 

Dear Lucia,

 

            How are you?  Thank you very much for the lovely birthday card.  It           1         a lot to me to get a card from you. 

            I’ve been very busy studying          2         the entrance exam          3         for next month.  Now that the exam is          4        , I’ve had to give up all of my old leisure activities.  I’ve put in eight hours a day              5         all the subjects for the exam.  I’ve never studied this hard before.  I keep           6          myself that there is only one more month           7         then it’ll be over.  I’ll go to the beach and have lots of fun. 

            So, how’s everything with you?  Do you have any           8         to come and visit Thailand?  If you do, please let me know.            9          that you are more than welcome to stay with my family.  Please                  10          yourself and write as soon as you can.

                                                                                                                           Best regards,

                                                                                                                               Somsri

 

1. (a) actually cost    (มีราคา – มาก – จริงๆ) 

    (b) really meant    (มีความหมาย – มาก – จริงๆ............สำหรับฉัน)

    (c) honestly valued    (ให้เกียรติ – มาก – อย่างจริงใจ)

    (d) truly concerned    (เกี่ยวข้อง – มาก – อย่างแท้จริง)

2. (a) for    (เพื่อ, สำหรับ)

    (b) over    (เหนือ)

    (c) on    (บน)

    (d) about    (เกี่ยวกับ, ประมาณ)

3. (a) happened    (เกิดขึ้น)   

    (b) prepared    (ตระเตรียม, เตรียมการ)

    (c) arranged    (จัดการ, เตรียมการ, ตระเตรียม, ไกล่เกลี่ย, ปรับปรุง, ตกลง, กำหนด)

    (d) scheduled    (กำหนด, กำหนดเวลา, กำหนดการ, เรียงลำดับ, วางแผน)  (สามารถตอบ

           ข้อ  “C”  ได้เช่นกัน  ในความหมาย “กำหนด”)

4. (a) delaying    (ล่าช้า, ทำให้ช้า, ทำให้ยืดเวลาออกไป, ผัดเวลา, ทำให้เสียเวลา, ถ่วงเวลา, เลื่อน)

    (b) continuing    (ทำต่อไป, ดำเนินต่อไป)

    (c) approaching    (ใกล้เข้ามาทุกที, เข้าไกล้, ประชิด, จวน, เริ่ม, ทาบทาม, มีความสามารถ

           เกือบเท่ากับ)

    (d) ongoing    (กำลังดำเนินไป, ดำเนินต่อไป, ต่อเนื่อง, ไปเรื่อย, ไม่หยุดยั้ง)

5. (a) relating    (เล่า, บอก, บรรยาย, ทำให้เกี่ยวข้องหรือสัมพันธ์กัน, เกี่ยวข้อง, เกี่ยวดอง, สัมพันธ์,

           เป็นญาติกัน, สอดคล้อง)

    (b) rewriting    (เขียนใหม่, ประพันธ์ใหม่, เขียนด้วยสำนวนใหม่)

    (c) reviewing    (ทบทวน, ตรวจสอบอีก, พิจารณาใหม่, วิจารณ์, ตรวจพล, สังเกตการณ์,

           เขียนบทวิจารณ์)

    (d) referring    (อ้างถึง, อ้างอิง, พาดพิง, กล่าวถึง, เกี่ยวโยงไปถึง, ค้นหา (หลักฐาน, พจนานุกรม),

           เสนอแนะ)

6. (a) kidding    (ล้อ, ล้อเล่น, หยอกเย้า, สัพยอก, หลอก, ให้กำเนิด)

    (b) telling    (บอก, เล่า)  (“Keep telling myself”  =  “บอกตัวเองอยู่เรื่อยๆ”)

    (c) advising    (แนะนำ, เตือน, ให้ความเห็น, บอกข่าว, ให้คำปรึกษา)

    (d) deceiving    (โกง, หลอกลวง, ต้มตุ๋น)

7. (a) and    (และ)

    (b) but    (แต่)

    (c) by    (โดย)  (“By then”  =  “เมื่อถึงตอนนั้น”)

    (d) just    (เพิ่งจะ, เพียงแต่)

8. (a) goals    (เป้าหมาย, จุดหมาย, จุดประสงค์, หลักชัย, ประตูฟุตบอล, การเอาลูกบอลเข้าประตู, คะแนน

           ที่ได้จากการเอาลูกบอลเข้าประตู)

    (b) plans    (แผน, แผนการ, แผนผัง, แผนที่, โครงการ, แบบ, วิธีการ, หนทาง)

    (c) thoughts    (ความคิด, ความนึกคิด, การไตร่ตรอง, การรำพึง, การพิจารณา)

    (d) ideas    (ความนึกคิด, ความคิดเห็น, ความเชื่อ, ความเข้าใจ, มโนธรรม, ข้อคิดเห็น, วิธี, แผน,

           เป้าหมาย)

9. (a) Hope    (หวัง) 

    (b) Think    (คิด)

    (c) Remind    (เตือน, เตือนความจำ, ทำให้ระลึกถึง, ทำให้จำได้)

    (d) Remember    (จำ, จดจำ, จำได้, ระลึกได้, หวนคิด, ฝากความคิดถึงให้, เตือนความจำ,

            ให้รางวัล, ให้ของขวัญ)

10. (a) give regards to    (ให้ความเคารพนับถือกับ)

      (b) keep in touch with    (ติดต่อกับ)

      (c) take care of    (ดูแล, รักษา, ระมัดระวัง)

      (d) look forward to    (ตั้งตารอคอย, ปรารถนาอย่างยิ่งที่จะ)

 

(คำแปล)

 

สถานการณ์  :  สมศรีเป็นนักเรียนชั้นมัธยม  เธอเขียนจดหมายถึงเพื่อนโต้ตอบทางจดหมาย (pen-

                            friend) ของเธอ  คือ ลูเซีย  ซึ่งอยู่ในสหรัฐฯ  เล่าให้ลูเซียฟังเกี่ยวกับแผนการของ

                            เธอ,  ข้างล่างนี้คือจดหมายที่เธอเขียน

 

                                                                                                                          ๑๕ สุขุมวิท ๗

                                                                                                                     กรุงเทพฯ  ประเทศไทย

                                                                                                                     ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๓

 

ลูเซีย  ที่รัก,

 

             เธอเป็นอย่างไรบ้าง  ขอบคุณมากนะสำหรับการ์ดอวยพรวันเกิดที่น่ารักแผ่นนั้น  มัน        ๑        อย่างมากสำหรับฉันที่ได้รับการ์ดจากเธอ

             ฉันมีธุระยุ่งมากกับการเรียน          ๒        การสอบเข้ามหาวิทยาลัย (entrance exam) (ซึ่งได้รับการ)           ๓         ในเดือนหน้า,  เพราะว่า (เนื่องจาก) (Now that) การสอบ (กำลัง)            ๔        ,  ฉันเลยจำเป็นต้องยกเลิก (had to give up) กิจกรรมเวลาว่างแต่เดิมของฉันทั้งหมด (all of my old leisure activities),  ทั้งนี้  ฉันได้ใช้เวลา (put in) วันละ ๘ ชั่วโมง (eight hours a day)            ๕         ทุกวิชาสำหรับการสอบ,  ฉันไม่เคยเรียนหนักอย่างนี้มาก่อน (I’ve never studied this hard before.)  ฉัน           ๖         ตัวเองอยู่เรื่อยๆ ว่ามี (เหลือ) อีกเพียง ๑ เดือนเท่านั้น (there is only one more month)                ๗         ต่อจากนั้น (then) มันก็จะจบสิ้นเสียที (it’ll be over) (หมายถึง  การเรียนหนังสือ),  ฉันจะไปเที่ยวชายหาด (หาดทราย) (beach) และสนุกสนานอย่างมากมาย (have lots of fun)

             เอ้อ  ทุกสิ่งทุกอย่างเกี่ยวกับเธอเป็นอย่างไรบ้าง  เธอมี           ๘         ที่จะมาเยือนเมืองไทยบ้างไหม,  ถ้าเธอมีแผนฯ  โปรดบอกให้ฉันรู้นะ,            ๙         (ไว้) ว่าเธอได้รับอนุญาตอย่างเต็มที่ (you are more than welcome) ให้พักกับครอบครัวของฉัน,  โปรด           ๑๐         ตัวเธอเอง  และเขียนถึงฉันในทันทีที่เธอสามารถทำได้

                                                                                                    ด้วยความรัก (ปรารถนาดี) อย่างยิ่ง  

                                                                                                                 (Best regards)

                                                                                                                        สมศรี  

       

เรียน   ท่านผู้ติดตามอ่านเว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th                   

 

                ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง   e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บ-ไซต์นี้  ตาม   “Address” wpookaotong@yahoo.com   (โปรดระบุหัวเรื่องด้วย ว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)   เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้ต่อไป