หมวดข้อสอบ STRUCTURE (ตอนที่ 92)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

Direction:  Choose the best answer for each blank.

(จงเลือกคำตอบที่ดีที่สุดสำหรับแต่ละช่องว่าง)

 

Situation  Linda is talking to Wendy, a receptionist, in a doctor’s clinic.

 

Wendy  :  Hello.

Linda    :  Hello.  I’ve just dropped in to make an          1        to see Dr. Smith           2         this week.

Wendy  :  Would you           3         closing the door?  It’s so noisy outside.

Linda    :  Oh, I’m           4         sorry.  I’m always doing          5        , aren’t I?

Wendy  :  Now, let’s          6         when Dr. Smith will be available.            7        , he has a very full

                             8         this week.  Is it urgent?

Linda    :  Well, I think I           9         to see him this week.

Wendy  :  In that case, why not come in late Thursday evening, say, 7:30 p.m.?

Linda    :  That’s fine           10         me.  Thanks.  See you then.

 

1. (a) agreement    (การตกลงกัน, การเห็นพ้อง, ข้อตกลง, สัญญา)

    (b) adjustment    (การปรับ, การปรับตัว, การจัด, การปรองดอง, การแก้ไข, ตัวปรับ)

    (c) appointment    (การนัดหมาย, การนัดพบ, การแต่งตั้ง, เครื่องแต่งตัว, อุปกรณ์)

    (d) arrangement    (การจัดแจง, การเตรียมการ, การตระเตรียม, การจัด, การจัดการ, เพลงที่ได้มีการ

            เรียบเรียงใหม่)

2. (a) somehow    (ด้วยเหตุใดเหตุหนึ่ง, ด้วยเหตุผลบางประการ, ด้วยวิธีการใดก็ตาม)

    (b) sometime    (เวลาใดเวลาหนึ่ง, บางครั้ง, บางคราว, เมื่อก่อน, แต่ก่อน, เมื่ออดีต)

    (c) somewhat    (ค่อนข้าง, บ้าง, บางส่วน)

    (d) somewhere    (ที่ไหนสักแห่ง)

3. (a) mind    (รังเกียจ)  (เลือกข้อนี้  เนื่องจากต้องตามด้วย  “Gerund” (Verb + ing)  คือ “Closing”)

    (b) please    (โปรด, กรุณา)  (ต้องตามด้วย  “Infinitive without to”  คือ  “Close”)

    (c) care    (เอาใจใส่, ระมัดระวัง, ดูแล, อารักขา, ควบคุม, เป็นห่วง, อยากได้, ชอบ, รัก)  (ต้องตามด้วย  

           “Infinitive with to”  คือ  “To close”)

    (d) like    (อยาก, ชอบ, ปรารถนา)  (ตามด้วย  “Infinitive with to”  (To close)  หรือ  “Gerund” (Verb +

           ing)  คือ  “Closing”  ก็ได้,  แต่เมื่อใช้กับโครงสร้าง  “Would you like”  ต้องตามด้วย  “Infinitive

           with to”  คือ  “To close”)

4. (a) naturally    (โดยธรรมชาติ, ตามธรรมชาติ)

    (b) strongly    (อย่างเข้มแข็ง, อย่างแข็งขัน)

    (c) terribly    (อย่างมาก, อย่างมหันต์, อย่างร้ายแรง, อย่างน่ากลัว, อย่างน่าเกรงขาม, อย่าง

           สยองขวัญ)

    (d) undoubtedly    (อย่างไม่ต้องสงสัย, อย่างไม่มีปัญหา, อย่างแน่นอน, อย่างแท้จริง)

5. (a) such    (เช่นนั้น, เช่นว่า)

    (b) thus    (ดังนั้น, เพราะฉะนั้น)

    (c) that    (สิ่งนั้น, เรื่องนั้น)

    (d) this    (สิ่งนี้, เช่นนี้, เรื่องนี้)  (หมายถึง  ลืมปิดประตูคลินิก  ทำให้เสียงดังลอดเข้ามา)

6. (a) go    (ไป)

    (b) show    (แสดง)

    (c) hope    (หวัง)

    (d) see    (ดู, พบ, เห็น, เข้าใจ)

7. (a) As it were    (ตามที่มันเป็นอยู่)

    (b) As a result    (ผลลัพธ์คือ, ผลที่ตามมาคือ)

    (c) As it appeared    (ตามที่มันปรากฏ)

    (d) As a matter of fact    (ตามความเป็นจริง, อันที่จริง)

8. (a) plan    (แผนการ)

    (b) time    (เวลา)

    (c) record    (ประวัติ, สถิติ, บันทึก, การบันทึก, สำนวน, ประวัติอาชญากรรม, เอกสาร, จานเสียง,

           แผ่นเสียง, เทปบันทึก)

    (d) schedule    (สเค้จ-ดูล)  (ตารางเวลางาน, กำหนดการประจำวัน, หมายกำหนดการ, รายการ,

           ตาราง, แผนการ, รายละเอียด)

9. (a) try    (พยายาม, ทดลอง, ไต่สวน)

    (b) beg    (ขอร้อง, ขอ, อ้อนวอน, ขอความกรุณา, ขอทาน)

    (c) need    (จำเป็น, ต้องการ)

    (d) long    (ปรารถนา, ใคร่จะ, อยาก)  (ในที่นี้เป็นคำกริยา)

10. (a) of    (ของ)

      (b) on    (บน)

      (c) to    (ถึง, ไปยัง)

      (d) with    (กับ, สำหรับ)  (“That’s fine with me.”  =  “เวลาทุ่มครึ่งเหมาะสมกับฉัน,  ฉันมาพบ

             หมอเวลานี้ได้”)

 

(คำแปล)

 

สถานการณ์  :  ลินดากำลังคุยกับเว็นดี้ (พนักงานต้อนรับ) ในคลีนิกแพทย์แห่งหนึ่ง

 

เว็นดี้    :  สวัสดีครับ

ลินดา   :  สวัสดีค่ะ  ฉันเพียงแต่แวะเข้ามา (just dropped in) เพื่อจะทำ           ๑          เพื่อพบ

                  คุณหมอสมิธ            ๒         สัปดาห์นี้

เว็นดี้     :  คุณจะ            ๓          ที่จะปิดประตูหรือเปล่าครับ  มันเสียงดังเหลือเกินข้างนอกน่ะ

                  (It’s so noisy outside.)

ลินดา    :  โอ้  ฉันเสียใจ            ๔           ,  ฉันกำลังทำ           ๕         อยู่เสมอใช่ไหมคะ (หมายถึง 

                  ลืมปิดประตูคลินิก  ทำให้เสียงดังลอดเข้ามา)

เว็นดี้     :  ตอนนี้  เรามา            ๖          กันซิว่าคุณหมอสมิธจะว่างเมื่อไหร่ (when Dr. Smith will

                   be available),            ๗          , คุณหมอสมิธมี             ๘          ที่เต็มเหยียดมาก (แน่น

                   เอี้ยดมาก) (very full) สัปดาห์นี้,  มันเร่งด่วน (ฉุกเฉิน) หรือครับ (Is it urgent?) (หมาย

                   ถึง  การที่ลินดาต้องการนัดพบหมอ)

ลินดา     :  เอ้อ  ฉันคิดว่าฉัน           ๙         ต้องพบคุณหมอสัปดาห์นี้นะ

เว็นดี้      :  ในกรณีนั้น  ทำไม (คุณ) ไม่มาพบหมอตอนเย็นแก่ๆ วันพฤหัสฯ ล่ะ (why not come in

                   late Thursday evening)  ซักทุ่มครึ่ง (say, 7:30 p.m.)

ลินดา     :  นั่นดี (เหมาะ)            ๑๐         ฉันเลยค่ะ,  ขอบคุณนะ  แล้วพบกันตอนนั้นนะคะ (See

                   you then)

 

เรียน   ท่านผู้ติดตามอ่านเว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th                   

 

                ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง   e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บ-ไซต์นี้  ตาม   “Address” wpookaotong@yahoo.com   (โปรดระบุหัวเรื่องด้วย ว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)   เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้ต่อไป