หมวดข้อสอบ STRUCTURE (ตอนที่ 89)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

Direction:  Choose the best answer for each blank.

(จงเลือกคำตอบที่ดีที่สุดสำหรับแต่ละช่องว่าง)

 

Situation  :  Bob and Larry are in a restaurant.

 

Larry  :  Bob,          1        a wonderful restaurant!  The food is really          2         and the wine is

                fantastic.  I really like dining by the river,          3        ?

Bob    :  Yeah, but just wait          4         the bill comes.

Larry  :            5         though.  It’s one of the best meals I’ve had          6        a long time.  Forget

               the cost.

Bob    :  You’re          7        .  I shouldn’t be worrying about the money.

 

1. (a) how    (อย่างไร)

    (b) it    (มัน)

    (c) there    (ที่นั่น)

    (d) what    (อะไร)

2. (a) varied    (หลากหลาย, ต่างๆ กัน)

    (b) exciting    (น่าตื่นเต้น)

    (c) delicious    (อร่อย)

    (d) abundant    (มากมาย, อุดมสมบูรณ์)

3. (a) won’t you    (คุณจะไม่ชอบหรือ)

    (b) couldn’t you    (คุณไม่สามารถชอบหรือ)

    (c) don’t you    (คุณไม่ชอบหรือ)  (มาจาก  “Don’t you like dining by the river?”)

    (d) shouldn’t you    (คุณไม่ควรชอบหรือ)

    (e) don’t I    (ไม่ใช่หรือ)  (ไม่เลือกข้อนี้  เนื่องจากในส่วน  “Tag”  ของประโยคที่ขึ้นต้นด้วย  “I”  เช่น “I

            really like dining………” จะไม่ใช้  “don’t I”  เพราะไม่มีใครถามย้อนเข้าหาตัวเอง  จึงต้องเลี่ยง

            ไปตอบ ข้อ  “C”)   

4. (a) as    (ในขณะที่, เมื่อ, ดังที่, ตามที่)

    (b) for    (สำหรับ, เพื่อ)

    (c) before    (ก่อน)

    (d) until    (จนกระทั่ง, จนกว่า)

5. (a) It’s worth it    (มันก็คุ้มค่ากับการกินอาหารที่ร้านนี้)

    (b) Of course, it would    (แน่ละ  มันจะ...................)  (ไม่ได้ใจความ)

    (c) That sounds more interesting    (นั่นฟังดูน่าสนใจมากขึ้นนะ)  (ไม่ได้ใจความ)

    (d) There’s an explanation    (มีคำอธิบายนะ)  (ไม่ได้ใจความ)

6. (a) at    (ที่)

    (b) since    (ตั้งแต่, เพราะว่า)

    (c) in    (ใน)

    (d) of    (ของ)

7. (a) sure    (มั่นใจ, เชื่อมั่น)

    (b) right    (ถูกต้อง)

    (c) great    (วิเศษ, ยิ่งใหญ่, ดีเยี่ยม)

    (d) real    (แท้, จริง)

 

(คำแปล)

 

สถานการณ์  :  บ๊อบและลารี่อยู่ในภัตตาคารแห่งหนึ่ง

 

ลารี่    :  บ๊อบ,  ภัตตาคารวิเศษ          ๑         เช่นนี้ อาหาร          ๒        จริงๆ  และไวน์ก็ดียี่ยม (น่า

               มหัศจรรย์, แปลกประหลาด, ใหญ่อย่างไม่น่าเชื่อ, มากมายอย่างไม่น่าเชื่อ, เกี่ยวกับการนึก

               ฝันหรือจินตนาการ) (fantastic)  ผมชอบทานอาหารริมแม่น้ำ (dining by the river) จริงๆ

                          ๓        .

บ๊อบ   :  ใช่ (ผมชอบ)  แต่รอ           ๔         บิลค่าอาหารมาเถอะ

ลารี่    :            ๕          อย่างไรก็ตาม,  มันเป็นอาหารมื้อที่ดีที่สุดมื้อหนึ่งที่ผมได้ทานมา           ๖          

               เวลาอันยาวนาน,  ลืมเรื่องค่าใช้จ่ายเสียเถอะ (Forget the cost)

บ๊อบ   :  คุณ (พูด)          ๗          ผมไม่น่า (ไม่ควร) จะวิตกกังวลเรื่องเงินเลย

 

เรียน   ท่านผู้ติดตามอ่านเว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th                  

 

                ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง   e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บ-ไซต์นี้  ตาม   “Address” wpookaotong@yahoo.com   (โปรดระบุหัวเรื่องด้วย ว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)   เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้ต่อไป