หมวดข้อสอบ STRUCTURE (ตอนที่ 86)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

Direction:  Choose the best answer for each blank.

(จงเลือกคำตอบที่ดีที่สุดสำหรับแต่ละช่องว่าง)

 

Situation  :  Peter is talking to his colleague, Somchai, at the office.

 

Somchai  :  Hi Peter.  I hear you’re going to Singapore next week.

Peter        :  That’s right.  Just for three days.  It’s a business trip.

Somchai  :  Would you do something for me         1        you’re there?

Peter        :  Well, that depends on         2        it is.  I’ll be quite busy.

Somchai  :  I want an attachment for my lap-top.  I bought it from a store on Orchard Road a few

                     months ago and I can’t get the part I need here.  I’ll write out all the details for you.

Peter       :  I should be able to manage that without          3        .  I’ll be staying at the Apple Hotel,

                     which is on Orchard Road, so I won’t have to go out of my way.

Somchai  :  The attachment I need costs about S$50.  Can I give it to you          4        baht

                      before you leave?

Peter        :  No,          5       .  You can pay me when I get back.

Somchai  :           6       , when will you be back to the office?

Peter        :  I’m          7         on the evening flight on Wednesday, so I should be in          8        work

                     on Thursday morning.

Somchai   :  Fine.  I’m very grateful to you.

 

1. (a) unless    (ถ้า.........................ไม่)

    (b) while    (ในขณะที่)

    (c) if    (ถ้า)

    (d) hence    (เพราะฉะนั้น, ดังนั้น)

2. (a) how    (อย่างไร)

    (b) who    (ใคร)

    (c) why    (ทำไม)

    (d) what    (อะไร, สิ่งที่)

3. (a) a little difficulty    (ความยากลำบากเล็กน้อย)

    (b) too much trouble    (ปัญหามากมาย)

    (c) many obstacles    (อุปสรรคจำนวนมาก)

    (d) a few problems    (ปัญหานิดหน่อย)

4. (a) in    (เป็น, ใน)

    (b) by    (โดย)

    (c) for    (สำหรับ, เพื่อ)

    (d) with    (ด้วย, กับ)

5. (a) it’s no good    (มันไม่ดีเลย)

    (b) that’s all right    (ตกลง)

    (c) not so soon    (ไม่ต้องเร็วแบบนั้นหรอก)

    (d) that sounds great    (นั่นวิเศษเลย)

6. (a) However    (อย่างไรก็ตาม, อย่างไรก็ดี)

    (b) Thus    (ดังนั้น)

    (c) In addition    (นอกเหนือจากนั้น)

    (d) By the way    (อ้อ, เอ้อ)  (ใช้พูดเมื่อต้องการเปลี่ยนเรื่องพูด  ในที่นี้ คือ จากเรื่องจ่ายเงินค่า

           อุปกรณ์ที่ฝากซื้อ  ไปเป็นเรื่องว่าปีเตอร์จะเดินทางกลับเมืองไทยเมื่อใด)

7. (a) arranged    (จัดเตรียม, ตระเตรียม, เตรียมการ, จัดการ, ตกลง, กำหนด)

    (b) booked    (จอง, สำรองที่นั่ง, ลงบัญชี, ลงรายการ, ลงบันทึก)

    (c) boarding    (ขึ้นเครื่องบิน, ขึ้นเรือ, บริการอาหาร, บริการอาหารและที่พัก, ใช้กระดานปู)

    (d) reserving    (จอง, สงวน, รักษาไว้, สำรอง)

8. (a) for    (“Should be in for work”  =  “น่าจะเข้ามาในที่ทำงาน”)

    (b) from    (จาก, ตั้งแต่)

    (c) on    (บน)

    (d) and    (และ)

 

(คำแปล)

 

สถานการณ์  ปีเตอร์กำลังสนทนากับเพื่อนร่วมงาน (Colleague) ของตน คือ สมชาย  ที่ที่ทำงาน

 

สมชาย  :  สวัสดี  ปีเตอร์  ผมได้ยินมาว่าคุณจะไปสิงคโปร์สัปดาห์หน้า

ปีเตอร์    :  ถูกต้องแล้ว  แค่ ๓ วันเท่านั้นเอง  มันเป็นการเดินทางเพื่อธุรกิจ (business

                   trip) น่ะ

สมชาย  :  คุณจะทำอะไรบางอย่างให้ผม          ๑         คุณอยู่ที่นั่น  ได้ไหม

ปีเตอร์    :  เอ้อ  นั่นขึ้นอยู่กับว่า  มันคือ (เรื่อง)           ๒       ผมจะมีงานยุ่งมากเลย (ที่

                    สิงคโปร์) (I’ll be quite busy.)

สมชาย  :  ผมต้องการอุปกรณ์ติดตั้ง (การติด, การผูกติด, สิ่งยึดติด, สิ่งที่ผูกพัน, ความรู้สึกผูกพัน,

                    การอุทิศ) (attachment) สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์กระเป๋าหิ้ว (lap-top) ของผม,  ผมซื้อ

                    มันมาจากร้านบนถนนออร์ชาร์ด (ในสิงคโปร์) เมื่อ ๒ – ๓ เดือนผ่านมาแล้ว  และผมไม่

                    สามารถหาชิ้นส่วนที่ผมต้องการ (get the part I need) ได้  ที่นี่ (ในเมืองไทย),  ผมจะ

                    เขียนรายละเอียดทั้งหมดใส่กระดาษ (write out all the details) ให้คุณ (“Write out”  =

                    “เขียนใส่กระดาษ, เขียนลงข้อมูลที่จำเป็นและลงชื่อกำกับ”)

ปีเตอร์    :  ผมน่าจะสามารถจัดการเรื่องนั้นได้ (should be able to manage that) (เรื่องหาอุปกรณ์

                   ให้คุณ) โดยปราศจาก           ๓         ,  ผมจะพักอยู่ที่โรงแรมแอปเปิ้ล  ซึ่งอยู่บนถนนออร์

                   ชาร์ด  ดังนั้น  ผมจะไม่จำเป็นต้องออกนอกเส้นทางของผม (won’t have to go out of

                   my way) (เพื่อไปหาซื้ออุปกรณ์ให้คุณ)

สมชาย  :  อุปกรณ์ติดตั้งที่ผมต้องการมีราคา (costs) ประมาณ ๕๐ เหรียญดอลล่าร์สิงคโปร์ (S$50)

                   ผมจะให้เงินจำนวนนี้แก่คุณ            ๔          เงินบาท  ก่อนคุณออกเดินทาง (leave) เอาไหม

ปีเตอร์    :  ไม่ต้องหรอก,            ๕         ,  คุณสามารถจ่ายเงินให้ผมเมื่อผมกลับมาก็ได้

สมชาย   :              ๖         ,  คุณจะกลับมาที่ทำงานเมื่อไหร่ล่ะ

ปีเตอร์    :  ผมจะ            ๗          ในเที่ยวบิน (flight) ตอนเย็น (เวลาเย็น, ตอนค่ำ, ตอนกลางคืน 

                   ตั้งแต่หัวค่ำจนถึงเข้านอน) (evening) ของวันพุธ  ดังนั้น  ผมน่าจะเข้ามาใน           ๘                 

                   ที่ทำงาน (should be in for work) ในเช้าวันพฤหัสฯ

สมชาย   :  ดีจัง (Fine)  ผมขอบคุณอย่างมากเลย (I’m very grateful to you.)

 

เรียน   ท่านผู้ติดตามอ่านเว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th                  

 

                ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง   e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บ-ไซต์นี้  ตาม   “Address” wpookaotong@yahoo.com   (โปรดระบุหัวเรื่องด้วย ว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)   เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้ต่อไป