หมวดข้อสอบ STRUCTURE (ตอนที่ 81)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

Direction:  Choose the most appropriate answer.

(จงเลือกคำตอบที่เหมาะสมที่สุด)

 

A Letter from The President of The Siam Society

Inviting for Membership

 

Situation  :  Below is the letter issued by the President of the Siam Society inviting the

                       general public to apply for membership of the Society.

 

On behalf of the membership of The Siam Society Under Royal Patronage,       1      to join our organization.  As a means to explore the arts, culture, natural heritage and history of Thailand, the Society is without peer.

As a member, you can learn ancient history firsthand         2        seminars given by noted experts, whether in our lecture hall or outdoors at a historical site on one of our famous study trips.  Throughout the year, other speakers,        3       authority in his or her field, address a wide variety of topics on Thailand and neighboring countries for the enjoyment of members.  

        4      , The Siam Society each year sponsors numerous exhibitions and performances.  Our renowned library of over twenty-five thousand volumes          5        a unique privilege of membership.      

The Society is 116 years old and       6      its services to Thailand and neighboring countries.  Our members come from         7       including the arts, business, academic and countless other professions.             8        is an interest in exploring the richness of the Thai and Southeast Asian culture, history, art and nature.           9       .  You will enrich your own knowledge, you will be entertained, and you will                    10        .

 

1. (a) you are strongly encouraged    (คุณได้รับการกระตุ้นอย่างแข็งขัน)

    (b) everyone is more or less welcome    (ยินดีต้อนรับทุกคนไม่มากก็น้อย)

    (c) it is of the utmost necessity    (มันมีความจำเป็นอย่างที่สุด)

    (d) you are allowed, if you like,    (คุณได้รับอนุญาต, ถ้าคุณชอบ,)

    (e) I would like to invite you    (ผมขอเชิญชวนคุณ)

2. (a) if you miss    (ถ้าคุณพลาด)

    (b) by presenting    (โดยการนำเสนอ)

    (c) after participating    (ภายหลังการเข้าร่วม)  (ต้องใช้  “After participating in”)

    (d) when you attend    (เมื่อคุณเข้าร่วม)

    (e) when we hold    (เมื่อเราจัด)

3. (a) all the    (ทั้งหมด)  (ต้องใช้  “Authorities in their field”  =  “ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขาของตน”)

    (b) every    (ทุกคน)

    (c) such    (ดังกล่าว, เช่นว่า)

    (d) an    (คนหนึ่ง)  (ไม่เลือกข้อนี้เนื่องจาก  “Other speakers”  เป็นพหูพจน์)

    (e) each an    (แต่ละคนเป็น)

4. (a) For those involved in business    (สำหรับผู้ที่เกี่ยวข้องในธุรกิจ)

    (b) In order to promote health    (เพื่อที่จะส่งเสริมสุขภาพ)

    (c) Despite a lack of education    (ทั้งๆ ที่ขาดการศึกษา)

    (d) If you favor the arts    (ถ้าคุณชื่นชอบศิลปะ)

    (e) Whether you like it or not    (ไม่ว่าคุณจะชอบมันหรือไม่ก็ตาม)

5. (a) will show    (จะแสดง)

    (b) can guarantee    (สามารถค้ำประกัน)

    (c) is also    (ยังเป็น ................. สิทธิพิเศษฯ .................. อีกด้วย)

    (d) are also    (ยังเป็น...............สิทธิพิเศษฯ................อีกด้วย)  (ไม่เลือกข้อนี้เนื่องจากประธานของ

           ประโยคเป็นเอกพจน์  คือ  “Our renowned library”)

    (e) means    (หมายถึง, มีความหมาย, มีความหมายต่อ, มีความสำคัญต่อ)  (ไม่เหมาะที่จะใช้คำนี้  เนื่อง

           จากห้องสมุดมิได้หมายถึงสิทธิพิเศษฯ  แต่ว่า  “เป็นสิทธิพิเศษ”)

6. (a) had provided    (ได้ให้ – ในอดีต)  (ไม่เลือกข้อนี้เนื่องจากปัจจุบันก็ยังให้บริการอยู่)

    (b) will provide    (จะให้ – ในอนาคต)

    (c) is providing    (กำลังให้ – ในปัจจุบัน)  (สู้ข้อ  “D”  ไม่ได้  ที่หมายถึงให้บริการต่อเนื่องจากอดีตจน

           ถึงปัจจุบัน)

    (d) has been providing    (ได้กำลังให้)  (ใช้โครงสร้าง  “Present perfect continuous tense”

           (Subject + Has (Have) + Been + Verb + ing)  เพื่อแสดงความต่อเนื่องของเหตุการณ์ (ให้

           บริการ) เป็นเวลายาวนาน จากอดีตจนถึงปัจจุบัน  คือ  เป็นเวลา ๑๑๖ ปี)

    (e) has been provided    (ได้ถูกให้)  (ไม่เลือกข้อนี้เนื่องจากเป็น  “Passive voice”)

7. (a) countries all over the world    (ประเทศต่างๆ ทั่วโลก)

    (b) many different choices    (ทางเลือกต่างๆ จำนวนมาก)

    (c) a variety of backgrounds    (ภูมิหลัง (พื้นเพ) ที่หลากหลาย)

    (d) a number of institutions    (สถาบันจำนวนมาก)

    (e) different places across the world    (สถานที่ต่างๆ ทั่วโลก)

8. (a) With similar backgrounds    (ด้วยภูมิหลังที่เหมือนกัน)  (ไม่สามารถใช้เป็นประธานของประโยคได้ 

           เนื่องจากเป็น  “Prepositional phrase”  -  “วลีที่เป็นบุรพบท”)

    (b) To support the Society    (เพื่อที่จะสนับสนุนสมาคม) 

    (c) That they already know    (ที่ว่าพวกเขารู้กันแล้ว)  (เป็น  “Noun clause”  สามารถเป็นประธานของ

           ประโยคได้  แต่ไม่ได้ใจความ)

    (d) What they all share    (สิ่งที่พวกเขา (สมาชิก) ทุกคนมีเหมือนกัน)  (สามารถเป็นประธานของ

           ประโยคได้  เนื่องจากเป็น  “Noun clause”  และได้ใจความดี)

    (e) What they request    (สิ่งที่พวกเขาร้องขอ)  (เป็น  “Noun clause”  สามารถเป็นประธานของประโยคได้ 

           แต่ไม่ได้ใจความ)

9. (a) Come join us    (มาร่วมกับเราสิ,  มาเป็นสมาชิกของเราสิ)  (เลือกข้อนี้  เนื่องจากเป็นการเชิญ

           ชวนให้สมัครเป็นสมาชิกของสมาคม)

    (b) Enjoy it    (สนุกกับมันสิ)

    (c) Stay with us    (พักกับเราสิ)

    (d) Leave your home now    (ออกจากบ้านของคุณเดี๋ยวนี้)

    (e) We won’t let you down    (เราจะไม่ทำให้คุณผิดหวัง)

10. (a) get a lot of money    (ได้รับเงินมากมาย)

      (b) be more attractive    (มีเสน่ห์มากขึ้น)

      (c) find an interesting career    (พบอาชีพที่น่าสนใจ)

      (d) have someone to talk to    (มีใครบางคนไว้คุยด้วย)

      (e) make new friends    (มีเพื่อนใหม่,  รู้จักเพื่อนใหม่)

 

(คำแปล)

จดหมายจากประธานของสยามสมาคม  เชิญชวนสมัครเป็นสมาชิก

 

สถานการณ์  ข้างล่างนี้คือจดหมายซึ่งออกโดยประธานของสยามสมาคม  เชิญชวนประชาชนทั่วไป

                          สมัครเข้าเป็นสมาชิกของสมาคม

 

ในนามของ (On behalf of) สมาชิกภาพ (การเป็นสมาชิก) (membership) ของสยามสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์ (Under Royal Patronage)         ๑        ให้มาร่วม (เป็นสมาชิก) กับองค์กรของเรา,  ในฐานะเป็นวิธีการ (As a means) สำรวจ  (explore) ด้านศิลปะ, วัฒนธรรม, มรดกทางธรรมชาติ (natural heritage) และประวัติศาสตร์ของประเทศไทย  สมาคมฯ ไม่มีใครเสมอเหมือน (ไม่มีใครเทียมเท่า) (is without peer)

ในฐานะสมาชิก (As a member),  คุณสามารถเรียนรู้ประวัติศาสตร์โบราณ (ancient) ที่ได้มาโดยตรง (ที่ได้มาจากแหล่งดั้งเดิม) (firsthand)           ๒        การสัมมนา (seminars) ที่กระทำ (given) โดยผู้เชี่ยวชาญที่มีชื่อเสียง (noted experts),  ไม่ว่าจะเป็นในห้องบรรยาย (lecture hall) ของเรา  หรือที่กลางแจ้ง (outdoors)โบราณสถาน (historical site) ในการเดินทางเพื่อทัศนศึกษา (study trips) ซึ่งมีชื่อเสียง (famous) ของเราคราวใดคราวหนึ่ง (one of our),  โดยตลอดทั้งปี (Throughout the year)  ผู้พูด (บรรยาย) คนอื่นๆ,          ๓        ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง (authority) ในสาขา (field) ของเขาหรือเธอ,  จะพูด (กล่าวถึง) (address) หัวข้อที่หลากหลายอย่างมาก (a wide variety of topics)  เกี่ยวกับประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้าน (neighboring countries)  เพื่อความเพลิดเพลิน (enjoyment) ของสมาชิก

          ๔        ,  สยามสมาคมในแต่ละปีเป็นเจ้าภาพ (sponsors) การแสดงนิทรรศการ (exhibitions)  และการแสดงต่างๆ (performances) มากมาย (numerous),  ห้องสมุดที่มีชื่อเสียง (renowned) ของเรา  ซึ่งมีหนังสือ (volumes) กว่า ๒๕,๐๐๐ เล่ม           ๕        สิทธิพิเศษ (privilege) ซึ่งหาที่เปรียบเทียบไม่ได้ (unique) ของการเป็นสมาชิก (ของสมาคม)

สมาคมมีอายุ ๑๑๖ ปี  และ          ๖         การบริการของสมาคมแก่ประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้าน,  โดยสมาชิกของเรามาจาก       ๗       รวมทั้งด้านศิลปะ, ธุรกิจ, วิชาการ (academic) และอาชีพ (professions) อื่นๆ นับไม่ถ้วน (เหลือคณานับ) (countless),            ๘        คือ ความสนใจ (interest) ในการสำรวจความอุดมสมบูรณ์ (ความร่ำรวย) (richness) ทางวัฒนธรรม, ประวัติศาสตร์, ศิลปะ และธรรมชาติของไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้,          ๙      ,  คุณจะเพิ่มพูน (ทำให้อุดมสมบูรณ์) (enrich) ความรู้ของคุณเอง,  คุณจะได้รับความเพลิดเพลิน (สนุกสนาน) (entertained),  และคุณจะ          ๑๐        .

 

เรียน   ท่านผู้ติดตามอ่านเว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th                  

 

                ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง   e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บ-ไซต์นี้  ตาม   “Address” wpookaotong@yahoo.com   (โปรดระบุหัวเรื่องด้วย ว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)   เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้ต่อไป