หมวดข้อสอบ STRUCTURE (ตอนที่ 76)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

Direction:  Choose the most appropriate answer.

(จงเลือกคำตอบที่เหมาะสมที่สุด)

 

Situation  :  Santi is asking Wirat about a part-time job.

 

Santi   :  I           1         you were looking for someone to deliver papers.

Wirat  :  I’m only looking for people           2        .

Santi   :  I’ve never delivered papers before, but I do think I           3        .

Wirat  :  What makes you think           4        ?  Would you be able to get up before five o’clock every

                morning?

Santi   :  Sure.  I am          5         very responsible and will deliver the papers on time.

Wirat  :  You know we don’t offer a salary.  What you earn          6         the number of copies you sell. 

                You’ll receive two baht per copy.

Santi   :  Is transportation          7        ?

Wirat  :  No.  You          8         have your own motorcycle.

 

1. (a) realized    (ตระหนัก, รู้, สำนึก, เข้าใจ, ทำให้เป็นจริง, ทำให้สมปรารถนา, ทำให้บรรลุผล, เปลี่ยนเป็น

           เงินสดหรือเงิน)

    (b) considered    (พิจารณา, ครุ่นคิด, คิด, คำนึงถึง, รำลึก, ถือว่า, สนใจ)

    (c) hoped    (หวัง, หวังไว้, คาดหมาย, ปรารถนา)

    (d) heard    (ได้ยิน)

2. (a) in good faith    (ด้วยศรัทธา, ด้วยความจริงใจ)

    (b) of high quality    (มีคุณภาพสูง)

    (c) with experience    (มีประสบการณ์)

    (d) for our convenience    (เพื่อความสะดวกของเรา)

3. (a) am good at it    (เก่งในการส่งหนังสือพิมพ์)

    (b) can run it    (สามารถบริหาร (ดำเนินการ) มันได้)

    (c) could do a good job    (สามารถทำงานได้ดี)  (คือ  ส่งหนังสือพิมพ์)

    (d) circulate news quickly    (แพร่กระจายข่าวอย่างรวดเร็ว)

4. (a) then    (ในขณะนั้น, ในตอนนั้น, ต่อจากนั้น)

    (b) that    (อย่างนั้น, เช่นนั้น, แบบนั้น, นั้น)

    (c) thus    (ดังนั้น)

    (d) through    (ผ่านทะลุ, ผ่าน, โดย, โดยวิธี)

5. (a) also    (ด้วยเช่นกัน)

    (b) a bit    (เล็กน้อย, นิดหน่อย)

    (c) a lot    (มากมาย)

    (d) extremely    (อย่างมาก, อย่างยิ่ง, อย่างสุดโต่ง)  (ไม่เลือกข้อนี้  เนื่องจากความ หมายซ้ำกับ  “Very”)

6. (a) supports    (สนับสนุน, หนุน, อุดหนุน, ค้ำ, จุน, ยัน, รับ, พยุง, ช่วยเหลือ, เป็นตัวรอง)

    (b) approves    (เห็นด้วย, เห็นชอบ, อนุมัติ, ตกลง)

    (c) takes from    (นำมาจาก)

    (d) depends on    (ขึ้นอยู่กับ, พึ่งพาอาศัย)

7. (a) served    (รับใช้, คอยรับใช้, รับหน้าที่, ปรนนิบัติ, บริการ, บริการอาหาร, ช่วยเหลือ, มีประโยชน์,

           อำนวย, ส่งเสริม)

    (b) involved    (เกี่ยวข้อง, เกี่ยวพัน, พัวพัน, รวมทั้ง, รวมถึง, ทำให้ลำบาก, ทำให้เดือดร้อน, หมกมุ่น,

           มีใจจดใจจ่อ)

    (c) provided    (จัดหาให้, ให้, เตรียมการ, จัดหาหนทางเลี้ยงชีพ)

    (d) purchased    (ซื้อ, จัดซื้อ, ได้มาด้วยความพยายามหรือเสียสละ)

8. (a) may    (อาจจะ)

    (b) have to    (จำเป็นต้อง)

    (c) could    (สามารถ)

    (d) would rather    (อยากที่จะ.........................มากกว่า)

 

(คำแปล)

 

สถานการณ์  :  สันติกำลังถามวิรัติเกี่ยวกับงานพาร์ตไทม์

 

สันติ  ผม           ๑         ว่าคุณกำลังมองหา (looking for) ใครบางคน (someone) เพื่อส่ง (deliver)

              หนังสือพิมพ์ (papers)

วิรัติ   :  ผมเพียงแต่กำลังมองหาคน           ๒        

สันติ  :  ผมไม่เคยส่งหนังสือพิมพ์มาก่อน  แต่ผมคิดจริงๆ (do think) ว่าผม           ๓         

วิรัติ   : อะไรทำให้คุณคิด           ๔       ,  คุณจะสามารถตื่นนอนก่อน โมง (ตีห้า) ทุกเช้าหรือเปล่า

สันติ  :  มั่นใจครับ (Sure)  ผมรับผิดชอบมาก          ๕        และจะส่งหนังสือพิมพ์ได้ตรงเวลา (on time)

วิรัติ   :  คุณรู้ไหมว่าเราไม่ให้ (เสนอ) (offer) เงินเดือน (salary)สิ่ง (What) ที่คุณหาได้ (ได้รับ)

              (earn)           ๖        จำนวนฉบับ (the number of copies) ของหนังสือพิมพ์ที่คุณขาย  คุณจะ

              ได้รับเงิน  บาทต่อ ฉบับ

สันติ  :  พาหนะขนส่ง (หนังสือพิมพ์) (transportation) ได้รับการ           ๗         หรือไม่

วิรัติ   :  ไม่  คุณ           ๘        มีรถจักรยานยนต์ของคุณเอง

 

เรียน   ท่านผู้ติดตามอ่านเว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th                  

 

                ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง   e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บ-ไซต์นี้  ตาม   “Address” wpookaotong@yahoo.com   (โปรดระบุหัวเรื่องด้วย ว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)   เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้ต่อไป