หมวดข้อสอบ STRUCTURE (ตอนที่ 648)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

Direction:  Choose the best answer to each item.

(จงเลือกคำตอบที่ดีที่สุดของแต่ละข้อ)

 

1. Look at these shoes.  I shall have to take them _____________________________________.

(ดูที่รองเท้าเหล่านี้ซิ  ผมจำเป็นจะต้องนำมันไป ___________________________________)

(a) to repair

(b) to be repaired    (ซ่อม)  (ฝรั่งว่า  นำมันไปเพื่อถูกซ่อม)  (หมายถึง  นำรองเท้าไปให้ผู้อื่นซ่อม)

(c) to repairing

(d) under repair

ตอบ  -  ข้อ  (b)  ถ้าใช้  To repair  จะหมายถึง  ผู้พูดเป็นผู้ซ่อมเอง  แต่รูปประโยคควรเปลี่ยนเป็น  I shall have to repair them.  (ผมจำเป็นจะต้องซ่อมมัน)  ไม่ต้องมีคำว่า  “ต้องนำมันไป”    

 

2. When you want to send letters, you have to put ______________________________ on them.

(เมื่อคุณต้องการส่งจดหมาย  คุณจำเป็นต้องติด ______________________________ บนมัน)

(a) stamp

(b) the stamps

(c) the stamp

(d) stamps    (แสตมป์)

ตอบ  -  ข้อ  (d)  “Stamp”  เป็นนามนับได้  จึงอยู่ลอยๆ แบบในข้อ  (a)  ไม่ได้  กล่าวคือ  ต้องแก้เป็น  A stamp  และไม่ต้องนำด้วย  “The”  เนื่องจากไม่ได้ชี้เฉพาะเจาะจงว่าเป็นแสตมป์ใด  แต่เป็นแสตมป์ทั่วไป  สำหรับข้อนี้  อาจตอบ   “A stamp”  ก็ได้

 

3. About half the houses in this district _______________________________ modern furniture.

(ประมาณบ้านครึ่งหนึ่งในบริเวณนี้ ______________________________ เฟอร์นิเจอร์ทันสมัย)

(a) has

(b) have    (มี)

(c) there is

(d) there are

ตอบ  -  ข้อ  (b)  “Half + (Of) + The + Plural noun + Plural verb (are, were, play, walk, etc.)”  เช่น  “Half of the students are boys.”  (ครึ่งหนึ่งของนักเรียนเป็นชาย)  หรือ  “Half of the children swim in the pool.”  (ครึ่งหนึ่งของเด็กว่ายน้ำในสระ)  (กริยา  Swim  ไม่ต้องเติม  S)  ส่วน  “Half + (Of) + Singular noun  (ต้องเป็นนามนับไม่ได้  ซึ่งเป็นเอกพจน์เสมอ) + Singular verb (is, was, plays, eats, etc.”  เช่น  “Half of the furniture is sold.”  (ครึ่งหนึ่งของเฟอร์นิเจอร์ถูกขายไป)  หรือ  “Half of the information was not true.” (ครึ่งหนึ่งของข้อมูล-ข่าวสาร  ไม่ถูกต้อง)  กล่าวโดยสรุปคือ  ครึ่งหนึ่งของนามนับได้  ก็ต้องนับได้ด้วย  และครึ่งหนึ่งของนามนับไม่ได้  ก็ต้องนับไม่ได้ด้วยเช่นกัน

 

4. Now ready-made _____________________________________ trade is booming in Bangkok.

(ปัจจุบัน  การค้า ________________________ สำเร็จรูป  กำลังเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในกรุงเทพฯ)

(a) cloth    (คลอธ)  (ผ้าเป็นชิ้นๆ ยังไม่ได้ตัดชุด)

(b) clothes    (เสื้อผ้า, เครื่องนุ่งห่ม)  (เป็นคำนามพหูพจน์)

(c) clothing    (เสื้อผ้า, เครื่องแต่งกาย)  (เป็นคำนามนับไม่ได้ – เอกพจน์เสมอ)

(d) clothed    (สวมเสื้อผ้า, แต่งตัว)  (เป็นคำกริยา)    

ตอบ  -  ข้อ  (b)  นิยมใช้  Ready-made clothes  (เสื้อผ้าสำเร็จรูป)  และเป็นการใช้คำนาม  Clothes  ขยายคำนาม  Trade  ซึ่งเรียกว่า  “นามประกอบ”  (Compound noun)  ดูเพิ่มเติมจากตัวอย่างข้างล่าง

                                  ตัวอย่างที่ 

 • “A corner shoe store” means “_____________________________________________”. 

(“ร้านรองเท้าที่หัวมุมถนน” หมายถึง _________________________________________)

(a) the shoe at the corner of a store    (รองเท้าที่มุมของร้าน)

(b) one corner of a shoe store    (มุมหนึ่งของร้านรองเท้า)

(c) a store selling shoes at the corner    (ร้านขายรองเท้าอยู่ที่หัวมุมถนน)

(d) the shoe at one corner of the store    (รองเท้าที่มุมหนึ่งของร้าน)

ตอบ  –  ข้อ  (c)  เนื่องจากการแปลความหมายของคำนามขยายคำนาม  หรือ  “นามประกอบ”  (Compound noun)  ต้องแปลจากข้างหลังย้อนขึ้นมาข้างหน้า  ทั้งนี้มีข้อสังเกต  คือ  คำนามตัวหน้าจะไม่อยู่ในรูปพหูพจน์  คือไม่เติม  “s”  แต่จะแสดงรูปพหูพจน์ที่คำนามตัวหลัง  ทั้งนี้  ไม่เป็นหลักตายตัวเสมอไป  ดูเพิ่มเติม  “นามประกอบ”  จากตัวอย่างข้างล่าง

                                 ตัวอย่างที่ 

 • My son knocked this ___________________________________ off the table and broke it.

(ลูกชายของผมทำ ________________________________ ใบนี้หล่นจากโต๊ะ  และทำมันแตก)

(a) tea’s cup    (รูปนี้ไม่มีใช้)

(b) cup of tea    (ชา  ๑  ถ้วย)

(c) teacup    (ถ้วยชา)

(d) cup-tea    (รูปนี้ไม่มีใช้)

ตอบ  -  ข้อ  (c)  เนื่องจาก  “Teacup”  เป็น  “นามประกอบ” (Compound noun)   และผู้พูดเพียงแต่จะบอกว่า  “ลูกชายทำถ้วยชาหล่น  และแตกไปแล้ว”  เท่านั้น  มิได้ต้องการบอกว่า  “ทำชา  ๑  ถ้วยหล่นฯ”  เพราะตอนนี้ถ้วยแตกไปแล้ว  ไม่มีน้ำชาเหลืออยู่แล้ว

                                  ตัวอย่างที่ 

 • He is always at the bottom of the _____________________.  He can never remember dates !

(เขามักจะได้ที่โหล่ใน ______________________ (เนื่องจาก) เขาไม่เคยจดจำวันที่ต่างๆ ได้เลย)

(a) history class    (ชั้นเรียนวิชาประวัติศาสตร์, ห้องเรียน (วิชา) ประวัติศาสตร์)

(b) class history

(c) historical class    (ห้องเรียนในประวัติศาสตร์, ห้องเรียนสมัยโบราณ)

(d) historic class    (ห้องเรียนที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์)

ตอบ  -  ข้อ  (a)  เนื่องจากเป็นการใช้คำนามขยายคำนาม  หรือ  “นามประกอบ”  (Compound noun)

                                  ตัวอย่างที่ 

 • Wait a minute, I’ll look up Mary’s phone number in the _________________ and then call her.

(รอประเดี๋ยวนึงนะ  ผมจะค้นหาเบอร์โทรศัพท์ของแมรีใน ________ และ (ต่อจากนั้น) จะโทรฯ ไปที่เธอ)

(a) phone’s book

(b) phone book    (สมุดโทรศัพท์)

(c) phones book

(d) book of phone

ตอบ  -  ข้อ  (b)  เนื่องจากเป็นการใช้คำนามขยายคำนาม  ที่เรียกว่า  “นามประกอบ”    (Compound noun)

                                  ตัวอย่างที่ 

 • I told my mom that I had bought this bulb for the ________________________________.

(ผมบอกแม่ว่า  ผมซื้อหลอดไฟดวงนี้เพื่อใช้กับ ___________________________________)

(a) desk’s lamp

(b) lamp of the desk

(c) lamp on desk

(d) desk lamp    (โคมไฟตั้งโต๊ะ)

ตอบ  -  ข้อ  (d)  เนื่องจากเป็นการใช้คำนามขยายคำนาม  ที่เรียกว่า  “นามประกอบ”  (Compound noun)

                                  ตัวอย่างที่ 

 • To the best of my knowledge, all of them are efficient ______________________________.

(เท่าที่ผมรู้มาอย่างดีที่สุด  พวกเขาทุกคนเป็น __________________________ ที่มีประสิทธิภาพ)

(a) language’s teachers

(b) languages teachers

(c) teaching languages

(d) language teachers    (ครูสอนภาษา)

ตอบ  -  ข้อ  (d)  เป็นการใช้นามขยายนาม  หรือ  “นามประกอบ” (Compound noun)

                                 ตัวอย่างที่ 

 • She broke a ________________________________________ while she was washing up.

(เธอทำ _______________________________________ แตก  ในขณะที่เธอกำลังล้างจาน)

(a) glass wine

(b) wine glass    (แก้วไวน์)

(c) glass for wine

(d) glass of wine

ตอบ  -  ข้อ  (b)  เนื่องจากเป็นการใช้คำนามขยายคำนาม  ซึ่งเรียกว่า  “นามประกอบ”  (Compound noun)  

                                 ตัวอย่างที่ 

 • Jim bought his new shoes from the ________________________________ near his house.

(จิมซื้อรองเท้าใหม่จาก ___________________________________________ ใกล้บ้านของเขา)

(a) shoes’ store

(b) shoes store

(c) shoes’s store

(d) shoe store    (ร้านรองเท้า)

ตอบ  -  ข้อ  (d)  เนื่องจากเป็นการใช้นามขยายนาม  หรือ  “นามประกอบ”  (Compound noun)  โดยนามตัวหน้ามักอยู่ในรูปเอกพจน์เสมอ  และถ้าต้องการใช้คำนามประกอบในรูปพหูพจน์  จะแสดงรูปพหูพจน์ที่คำนามตัวหลัง  แต่อย่างไรก็ตาม  นักไวยากรณ์บางคนใช้คำนามพหูพจน์ขยายคำนามก็มี  ตัวอย่าง  Compound noun เช่น

 • service bus (es)  (รถบริการ – คือรถรับ-ส่งพนักงาน)
 • bus service (s)   (บริการรถประจำทาง)
 • flower garden (s)  (สวนดอกไม้)
 • color television (s)   (ทีวีสี)
 • room number (s)   (หมายเลขห้อง)
 • bookstore (s)   (ร้านขายหนังสือ)
 • development plan (s)   (แผนการพัฒนา)
 • population increase   (การเพิ่มประชากร)
 • table lamp (s)   (ตะเกียง-โคมไฟตั้งโต๊ะ)
 • war criminal (s)   (อาชญากรสงคราม)
 • traffic jam   (รถติด)
 • newspaper article   (บทความหนังสือพิมพ์)
 • conference room   (ห้องประชุม)
 • peace talk   (การเจรจาสันติภาพ)
 • car key   (กุญแจรถ)
 • car park   (ที่จอดรถ)
 • railway station   (สถานีรถไฟ)
 • art exhibition   (นิทรรศการศิลปะ)
 • show room   (ห้องแสดงสินค้า หรือตัวอย่างสินค้า)
 • show business   (ธุรกิจการแสดง)
 • flood victim   (เหยื่ออุทกภัย)
 • energy management   (การบริหารพลังงาน)
 • drain pipe   (ท่อระบายน้ำ)
 • wastewater disposal   (การกำจัดน้ำเสีย)
 • energy conservation   (การอนุรักษ์พลังงาน)
 • interest rate   (อัตราดอกเบี้ย)
 • premium payment   (การจ่ายเบี้ยประกัน)
 • office building   (อาคารสำนักงาน)
 • rubbish bin   (ถังขยะ)
 • community development   (การพัฒนาชุมชน)
 • road safety rally   (การรณรงค์ความปลอดภัยบนถนน)
 • flood relief center   (ศูนย์บรรเทาน้ำท่วม)
 • production method   (วิธีการผลิต)
 • goods outlet  (ตลาด-ช่องทางระบายสินค้า)
 • distribution channel   (ช่องทางการจำหน่าย)
 • contract period  (ระยะเวลาของสัญญา)
 • loan amount limit   (การจำกัดปริมาณเงินกู้)
 • debt payment   (การชำระหนี้)
 • audit procedure   (กระบวนการตรวจสอบ)
 • risk assessment   (การประเมินความเสี่ยง)
 • reforestation activity   (กิจกรรมการปลูกป่า)
 • government sector   (ภาครัฐบาล)
 • tourism sector   (ภาคการท่องเที่ยว)
 • border patrol police school   (โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน)
 • toilet construction   (การสร้างห้องน้ำ)
 • implementation plan   (แผนการดำเนินงาน)
 • duty performance   (การปฏิบัติหน้าที่)
 • business partner   (คู่ค้า, หุ้นส่วนธุรกิจ)
 • business competitor   (คู่แข่งทางธุรกิจ)
 • business growth   (การเติบโตของธุรกิจ)
 • emergency use   (การใช้กรณีฉุกเฉิน)
 • donation reception   (การรับบริจาค)
 • wood house (s)   (บ้านไม้)
 • steel table (s)   (โต๊ะเหล็ก)
 • government policy  (นโยบายรัฐบาล)
 • personnel development   (การพัฒนาบุคลากร)
 • insurance policy   (กรมธรรม์ประกันภัย)
 • growth rate   (อัตราการเติบโต)
 • oil price rise  (การขึ้นราคาน้ำมัน)
 • birthday party   (งานเลี้ยงวันเกิด)
 • dividend payment   (การจ่ายเงินปันผล)
 • debt payment  (การชำระหนี้)
 • income tax deduction   (การหักภาษีเงินได้)
 • motor insurance   (การประกันภัยรถยนต์)
 • fire insurance   (การประกันอัคคีภัย)
 • capital market   (ตลาดทุน)
 • exchange rate (s)   (อัตราการแลกเปลี่ยน)
 • traffic problem (s)  (ปัญหาจราจร)
 • greenhouse gas   (กาซเรือนกระจก)
 • tourism sector   (ภาคการท่องเที่ยว)
 • climate change   (การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ)
 • terrorism risk (s)  (การเสี่ยงภัยการก่อการร้าย)
 • commodity price (s)  (ราคาสินค้า)
 • price competition   (การแข่งขันด้านราคา)
 • household debt   (หนี้ครัวเรือน)
 • car sale (s)   (การขายรถยนต์)
 • distribution channel   (ช่องทางการจำหน่าย)
 • accident occurrence   (การเกิดอุบัติเหตุ)
 • branch office (s)   (สำนักงานสาขา)
 • insurance company   (บริษัทประกันภัย)
 • business partner (s)   (คู่ค้า)
 • leather belt   (เข็มขัดหนัง)
 • business transaction (s)   (การดำเนินธุรกิจ)
 • business mind   (จิตใจคิดแต่เรื่องธุรกิจ)
 • heart disease treatment   (การรักษาโรคหัวใจ)

 

5. The umpire (อั๊ม-ไพ-เออะ) was adamant (แอ๊ด-ดะ-แม่น) about his decision to expel the foul player.

(กรรมการตัดสิน (ผู้ชี้ขาด)  ใจแข็ง-ไม่เปลี่ยนใจ-ยืนกราน-ไม่ยืดหยุ่น-แข็งแกร่ง  เกี่ยวกับการตัดสินใจของเขา  ในการไล่ออก (จากสนาม) ผู้เล่นที่ทำฟาวล์  -  หรือเล่นสกปรก)

(a) vitriolic    (วี-ทริ-อ๊อล-ลิค)  (กัดกร่อนมาก, แสบไส้, (คำพูด) เผ็ดร้อน) 

(b) ardent    (อ๊าร์-เดิ้นท)  (มีอารมณ์เร่าร้อน, กระตือรือร้น, รุนแรง) 

(c) inflexible    (๑. ไม่ยืดหยุ่น, แน่วแน่, ดื้อรั้น, ไม่ยอม, มั่นคง, ไม่เปลี่ยนแปลง, ไม่ปรับตัว, ๒. งอไม่ได้,

       ดัดไม่ได้, แข็งเหมือนเหล็ก)

(d) obscure    (ออบ-สเคี่ยว)  (๑. ไม่ชัดแจ้ง, คลุมเครือ, มีความหมาย  ๒  นัย, ลึกลับ, เข้าใจยาก, เป็นปริศนา,  

       ๒. มัว, มืดมัว, ทึบ, อับแสง,  มืดมน,  ๓. มิได้กำหนดหรือทำให้ชัดเจน,  ปิดบัง, ซ่อนเร้น, ห่างไกล, ไกล

       ลิบลับ, โดดเดี่ยว, ไม่มีใครสังเกตเห็น, ไม่มีชื่อเสียง) 

(e) senile   (ซี้-ไนล)  (๑. แก่, ชรา, สูงอายุ,  ๒.  เก่าคร่ำคร่า, มอซอ, ขาดวิ่น, ทรุดโทรม, เสื่อม, เน่าเปื่อย,

       ถูกกัดกร่อนจนเป็นที่ราบ) 

ตอบ  -  ข้อ  (c)

 

6. On the premise (เพร้ม-มิส  หรือ  พริ-ไม้ซ) that two wrong don’t make a right, I forgave him for insulting me rather than calling him a nasty name.

(ตาม  สมมติฐาน-พื้นฐานสำหรับการสรุป-ที่ดินรวมสิ่งปลูกสร้าง  ที่ว่า ผิด   ครั้งไม่ทำให้ถูกครั้งเดียว  (= ตบมือข้างเดียวไม่ดัง)  ผมเลยให้อภัยเขาที่มาดูถูกผม  แทนที่จะเรียก ชื่อเขาอย่างหยาบคาย  -  คือด่าว่าเขา)

(a) antithesis    (แอน-ที-ธี้-ซิส)  (สิ่งที่ตรงข้ามกันโดยสิ้นเชิง, ความตรงกันข้าม, การต่อต้าน) 

(b) expedition    (เอค-สพิ-ดิ๊ช-ชั่น)  (การเดินทาง, การเดินทางเพื่อสำรวจ  ทำสงคราม หรืออื่นๆ,

      คณะผู้เดินทางดังกล่าว) 

(c) fistfight    (การชกต่อย) 

(d) assumption; basis for conclusion    (ข้อสมมติฐาน; พื้นฐานหรือข้อมูลสำหรับการสรุป

       เรื่องใดเรื่องหนึ่ง

(e) heist    (ไฮ้ซท)  (การปล้น, การขโมย, การโจรกรรม)  (ถ้าเป็นคำกริยา  หมายถึง ปล้น, ขโมย) 

ตอบ  -  ข้อ  (d)

 

7. The idea that both the parents and the community are responsible for the well-being of minors has gained acceptance only in the twentieth century. 

(ความคิดที่ว่า  ทั้งพ่อแม่และชุมชนเป็นผู้รับผิดชอบต่อ  ความกินดีอยู่ดี  ของผู้เยาว์ (เพิ่ง) ได้รับการยอม

รับในศตวรรษที่ ๒๐ เท่านั้น)  (คือ  ก่อนหน้านั้นไม่ได้รับการยอมรับ)

(a) delinquency    (ดิ-ลิ้ง-เควิน-ซี่)  (การกระทำผิด, ความผิด, การกระทำผิดกฎหมายของเด็ก, การไม่ชำระหนี้,

       ความเหลวไหล)

(b) welfare    (สวัสดิภาพ, ความสุขความสบาย, สวัสดิการ)

(c) advancement    (ความก้าวหน้า, ความทันสมัย)

(d) maturity    (ความเป็นผู้ใหญ่, ความมีวุฒิภาวะ, การบรรลุนิติภาวะ)

(e) infancy   (อิ๊น-เฟิน-ซี่)  (ระยะแรกๆ, วัยทารก, สภาวะที่ยังเป็นตัวอ่อน, ระยะแรกของการมีชีวิต) 

ตอบ  -  ข้อ  (b)

 

8. A flexible program that is tailored to exactly meet a child’s needs is a big advantage of home schooling. 

(โปรแกรมที่ยืดหยุ่นซึ่งถูก  ดัดแปลง-ปรับ-ตัดต่อ-ตัดเสื้อ  เพื่อสนองความต้องการของเด็กได้อย่างถ่องแท้นั้น  เป็นข้อได้เปรียบที่ใหญ่โตของการเรียนการสอนที่บ้าน)  (คือ  การเรียนการสอนที่บ้าน (เช่น ทำโดยพ่อแม่ของเด็ก) สามารถปรับโปรแกรมตามความต้องการของเด็กได้เป็นอย่างดี)

(a) funded    (อุดหนุนเงิน, สนับสนุนเงิน)

(b) anticipated    (คาดหวัง, มุ่งหวัง, ทำนาย)

(c) adapted    (ปรับ, ดัดแปลง)

(d) arranged    (จัดแจง, เตรียมการ)

(e) fomented    (กระตุ้น, ปลุกระดม, ส่งเสริม)

ตอบ  -  ข้อ  (c)

 

9. We can build buildings hundreds of feet high in a short time by using modern _______________.

(เราสามารถสร้างอาคารสูงหลายร้อยฟุตในเวลาอันสั้น  โดยใช้ ____________________ ทันสมัย)

(a) mechanic    (ช่างเครื่องยนต์)

(b) machine    (เครื่องจักร)  (เป็นนามนับได้)

(c) machinery    (เครื่องจักรกล)  (เป็นนามนับไม่ได้)

(d) mechanical    (เกี่ยวกับเครื่องยนต์กลไก)

ตอบ  -  ข้อ  (c)  หรืออาจตอบ  “A modern machine”  หรือ  “Modern machines”   เนื่องจากนามนับได้ (Machine) ไม่สามารถอยู่ลอยๆ ได้  ต้องมี  “Article” (A, An, The)  นำหน้า  หรือไม่ก็ทำเป็นรูปพหูพจน์  สำหรับ  “The”  จะใช้ต่อเมื่อมีการชี้เฉพาะเจาะจงลงไปเท่านั้น  ว่าเป็นเครื่องจักรใด-ของใคร-ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ใด  เป็นต้น

 

เรียน   ท่านผู้ติดตามอ่านเว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th                 

 

            ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง  e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บไซต์นี้  ตาม  Address  <wpookaotong@yahoo.com>  (โปรดระบุหัวเรื่องด้วยว่า “ปรับปรุงเว็บไซต์”)  เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้ต่อไป