หมวดข้อสอบ STRUCTURE (ตอนที่ 645)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

Direction:  Choose the best answer to each item.

(จงเลือกคำตอบที่ดีที่สุดของแต่ละข้อ)

 

1. He denied _____________________________________________________________.

(เขาปฏิเสธ_________________________________________________________)

(a) that he had not murdered the old man

(b) that he had murdered the old man.    (ว่าเขา (มิได้) ฆ่าชายแก่คนนั้น)

(c) to murder the old man.

(d) to have murdered the old man.

ตอบ  -  ข้อ  (b)  เนื่องจาก  {Deny + (That) + Subject + Verb (บอกเล่า)}  กล่าวคือ  ประโยคข้างบนจะแปลตรงๆว่า  “เขาปฏิเสธว่า  เขาฆ่าชายแก่คนนั้น”  (หมายถึง  เขาบอกว่าเขาไม่ได้ฆ่าฯ)  ซึ่งผิดกับภาษาไทยที่นิยมพูดว่า  “เขาปฏิเสธว่า  เขาไม่ได้ฆ่าฯ”  กล่าวโดยสรุป  คือ  Deny  ต้องตามด้วยประโยคบอกเล่า  หมายถึง  “ปฏิเสธว่ามิได้กระทำสิ่งนั้น”  ดูเพิ่มเติมจากประโยคข้างล่าง

 • He denied that he was involved and demanded an apology.

(เขาปฏิเสธว่าเขา (มิได้) เกี่ยวข้องด้วย  และเรียกร้องการขอโทษ)

 • Bill denied doing anything illegal.  (Deny + Verb + ing)

(บิลปฏิเสธการทำอะไรที่ผิดกฎหมาย  -  คือ บอกว่าไม่ได้ทำผิดกฎหมาย)

 • The government denied the workers social equality.

(รัฐบาลปฏิเสธความเท่าเทียมกันทางสังคมแก่คนงาน  -  คือ ไม่ยอมให้สิ่งนี้แก่คนงาน)

 • She has denied me access to some information.  {Deny + กรรมรอง (Me) + กรรมตรง (Access)}

(เธอไม่ยอมให้ผมเข้าถึงข้อมูลบางอย่าง)

 

2. They did not expect heavy losses in the air, _____________________, they had superb aircrafts.

(พวกเขามิได้คาดหวังการสูญเสียมากมายทางอากาศ (สูญเสียเครื่องบิน) _______ พวกเขามีเครื่องบินรบชั้นเยี่ยม)

(a) All after    (รูปนี้ไม่มีใช้)

(b) Afterward    (หลังจากนั้น)

(c) After all    (เหตุผลก็คือว่า, เมื่อพิจารณาดูแล้ว, ผลที่สุด)

(d) Always after    (รูปนี้ไม่มีใช้)

ตอบ  -  ข้อ  (c)  หลัง  “After all”  จะบอกเหตุผล  หรือความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อความที่ได้พูดไปแล้วก่อนหน้านั้น  (ในกรณีของประโยคใน ข้อ  ),  หรือหมายถึง  บางสิ่งบางอย่างอาจเป็นไปได้  ทั้งๆ สิ่ง (ข้อความ) ต่างๆ ที่ได้กล่าวไปแล้ว  ดังตัวอย่างข้างล่าง

 • Could it be true, after all, that money did not bring happiness?

(เป็นความจริงไหม, ผลที่สุดแล้ว, ว่าเงินมิได้นำความสุขมาให้)

 • David died after all.

(เดวิดตายในที่สุด)  (แม้ว่าเขาดูเหมือนว่ามีอาการกระเตื้องขึ้น  แต่สุดท้ายแล้วก็ตาย)

 • The senator in debate said many severe things of his opponent, but after all, they are good friends.

(วุฒิสมาชิกที่กำลังอภิปรายอยู่กล่าวข้อความรุนแรงหลายอย่างเกี่ยวกับฝ่ายตรงข้าม – คู่ต่อสู้ – ของเขา  แต่ผลที่สุดแล้ว  พวกเขา (ทั้งคู่) ก็เป็นเพื่อนที่ดีต่อกัน)

 

3. If the weather report predicts an 80 percent probability of rain, it means there is ______ it will pour.

(ถ้ารายงานอากาศทำนายความอาจเป็นได้ของฝนตก  ๘๐  เปอร์เซ็นต์  มันหมายความว่า  มี _____ (ว่า) ฝนจะเทลงมา)

(a) not much hope    (ความหวังไม่มาก)

(b) very little chance    (โอกาสน้อยมาก)

(c) a good chance    (โอกาสมาก, โอกาสสูง)

(d) no chance    (ไม่มีโอกาสเลย)

ตอบ  -  ข้อ  (c)  

                  

4. Alexander the Great wept because he had no more world ____________________________.

(อเล็กซานเดอร์มหาราชร้องไห้  เพราะว่าตนไม่มีดินแดน (อาณาจักร) ที่จะ ____________ อีกแล้ว)

(a) conquer

(b) conquering

(c) is conquering

(d) to conquer    (ค้อง-เค่อะ)  (พิชิต, ปราบ, เอาชนะด้วยกำลัง, ยึดได้)

ตอบ  -  ข้อ  (d)  เนื่องจาก  To conquer  ทำหน้าที่คุณศัพท์ขยายคำนาม  World  เพื่อบอกว่า  “ดินแดน, อาณาจักร”  สำหรับทำอะไร,  ดูคำอธิบายเพิ่มเติมโครงสร้างนี้จากตัวอย่างข้างล่าง

                                  ตัวอย่างที่

 • She left him standing at the railway station for over an hour because she didn’t have time _____

with him.

(เธอทิ้งให้เขายืน (รอ) อยู่ที่สถานีรถไฟกว่า    ชั่วโมง  เพราะว่าเธอไม่มีเวลา __________ อยู่กับเขา)

(a) waiting

(b) waited

(c) to wait    (ที่จะรอคอย)

(d) to be waiting

ตอบ  -  ข้อ  (c)  เนื่องจากมาจากโครงสร้างข้างล่าง

 • Subject + Have (Has) + Noun + To + Verb 1

(ประธานฯ  +  มี  +  กรรม  +  ที่จะ..................) 

               ประโยคในตัวอย่างที่ ๑  To wait  ขยาย  Time  เพื่อบอกให้รู้ว่า  เวลาสำหรับทำอะไร  โครงสร้างนี้เป็นการใช้  “Infinitive with to”  (To + Verb 1)  ทำหน้าที่เป็นคุณศัพท์ขยายคำนาม หรือสรรพนาม  โดยต้องวางไว้ข้างหลังคำนาม หรือสรรพนามที่มันขยายเสมอ  เช่น

 • This is a sure way to improve your English. 

(นี่เป็นวิธีการที่แน่นอนที่จะปรับปรุงภาษาอังกฤษของคุณ)  

              ในประโยคข้างบน  To improve  ขยายคำนาม  Way  เพื่อบอกว่าวิธีการสำหรับทำอะไร,  ดูเพิ่มเติมจากประโยคข้างล่าง

 • She has a lot of money to buy clothes.

(เธอมีเงินมากมายที่จะซื้อเสื้อผ้า)

 • He did not have time to visit his parents abroad.

(เขาไม่มีเวลาที่จะไปเยี่ยมพ่อแม่ที่ต่างประเทศ)

 • They had enough time to finish their term paper.

(พวกเขามีเวลาพอที่จะทำรายงานประจำเทอมได้เสร็จ)

 • We have a lot of books to read this semester.

(เรามีหนังสือมากมายต้องอ่านภาคเรียนนี้)

 • I have some letters to write tomorrow.

(ผมมีจดหมายต้องเขียนวันพรุ่งนี้)

 • Do you have anything to say ?

(คุณมีอะไรจะพูดไหมครับ(Infinitive with to”  (To say)  ทำหน้าที่เป็นคุณศัพท์ขยายคำสรรพนาม  คือ  Anything)

 • Paula has a lot to tell you.

(พอลล่ามีอะไรมากมายจะบอกคุณ)

 • Bob had so many things to do at weekends.

(บ๊อบมีสิ่งต่างๆ มากมายต้องทำในวันสุดสัปดาห์)

 • The students had many questions to answer for their homework.

(นักเรียนมีคำถามมากมายที่จะต้องตอบสำหรับการบ้านของพวกเขา)  (ใช้รูป  Active voice “To answer”  เพราะนักเรียนเป็นผู้ตอบ)

 • I have no money to lend you.

(ผมไม่มีเงินให้คุณยืม)

 • He has no time to waste.

(เขาไม่มีเวลาที่จะเสียไปโดยเปล่าประโยชน์)

 • This is the house to let.

(นี่คือบ้านที่จะให้เช่า)

 • That was a silly thing to do.

(นั่นเป็นสิ่งโง่เขลาที่จะกระทำ)

 • Get me a chair to sit on, please.

(ได้โปรดเอาเก้าอี้ให้ผมนั่งหน่อย)

 • Jeff wore a shirt and a pale blue tie to match.

(เจฟฟ์สวมเสื้อเชิ้ตและเนคไทสีน้ำเงินอ่อนเพื่อให้รับกัน)

 • Linda gave me something to eat(To eat  ทำหน้าที่เป็นคุณศัพท์ขยายคำสรรพนาม  คือ  Something)

(ลินดาให้บางอย่างแก่ผมเพื่อรับประทาน)

 • They had nothing to do in the country.

(พวกเขาไม่มีอะไรที่จะทำในชนบท – บ้านนอก)  (To do  ทำหน้าที่เป็นคุณศัพท์ขยายคำสรรพนาม  คือ  Nothing)

 • They had much work to do last week.

(พวกเขามีงานต้องทำเยอะอาทิตย์ที่แล้ว)

 • Is there anyone to take care of these children ?

(มีใครที่จะดูแลเด็กพวกนี้บ้างไหม(To take care  ทำหน้าที่เป็นคุณศัพท์ขยายคำสรรพนาม  คือ  Anyone)

 • The questions to be answered are on page 58. 

(คำถามที่จะต้อง – ถูก – ตอบอยู่หน้า ๕๘)  (ใช้รูป  Passive voice  “To be answered”  เพราะคำถามเป็นสิ่งที่ถูกกระทำ คือ ถูกตอบ)

 • That is not the way to speak to your boss.

(นั่นไม่ใช่วิธีที่จะพูดกับเจ้านายของคุณนะ)

 • Books to read should be clearly written.

(หนังสือสำหรับอ่านควร (ถูก) เขียนอย่างชัดเจน)

 • Susan has no pen to write with.

(ซูซานไม่มีปากกาสำหรับเขียนด้วย)

 • Water to drink should be clean.

(น้ำสำหรับดื่มควรสะอาด)

 • We have something to tell you.

(เรามีบางสิ่งบางอย่างจะบอกคุณ(To tell  ทำหน้าที่เป็นคุณศัพท์ขยายคำสรรพนาม  คือ  Something)

 

5. The university administration has decided to give _______ to young married couples with children.

(ผู้บริหารมหาวิทยาลัยได้ตัดสินใจที่จะให้ ________ กับคู่สามีภรรยาหนุ่มสาวที่แต่งงานแล้วและมีบุตร)

(a) presentation    (การนำเสนอ, การแสดง)

(b) prestige    (เพรส-ทีจ)  (ชื่อเสียง, เกียรติคุณ, เกียรติศักดิ์, ศักดิ์ศรี, บารมี)

(c) preference    (การชอบมากกว่ากัน, การชอบสิ่งหนึ่งมากกว่าอีกสิ่งหนึ่ง)

(d) priority   (ความสำคัญ, สิทธิพิเศษ, การมีสิทธิก่อน, บุริมสิทธิ)

(e) intrusion    (การล่วงล้ำ, การบุกรุก, การก้าวก่าย, การผลักดันของกาซอันตราย)

(f) procrastination    (โพร-แครส-ทิ-เน้-ชั่น)  (การผัดวันประกันพรุ่ง, การเลื่อน, การหน่วงเหนี่ยว, การทำให้ชักช้า)     

ตอบ  -  ข้อ  (d)  

 

6. In addition to wearing green uniforms, the soldiers ________ themselves with leaves and branches.

(นอกจากสวมเครื่องแบบสีเขียวแล้ว  ทหารยัง ____________ ตัวของพวกเขาเองด้วยใบไม้และกิ่งไม้)

(a) revealed    (เปิดเผย, แสดง) 

(b) camouflaged    (แค้ม-มู-ฟลาจ)  (อำพราง, ซ่อน, ลวงตา)

(c) placated    (แพล้ค-เคท)  (ปลอบโยน, ปลอบใจ, ทำให้สงบ, ทำให้พอใจ, ปิดปาก)

(d) encircled    (ล้อมรอบ, เวียนรอบ, ตีวง)

(e) eroded   (อิ-โร้ด)  (สึกกร่อน, กัดกร่อน, เซาะ, ชะ, ทำให้สึกกร่อน) 

(f) acquiesced   (แอ๊ค-ควิ-เอส)  (ยินยอม, ยอมรับ, ตกลง, ยอมรับในใจ)

ตอบ  -  ข้อ  (b)  

 

7. The major function of the kidneys is the excretion of metabolic wastes and excess substances through the formation of urine.

(หน้าที่หลักของไต  คือ  การกำจัด-การขับถ่ายออก-สิ่งที่ถูกขับถ่ายออกเป็นของเสีย เช่น อุจจาระ,

ปัสสาวะ, เหงื่อ  ของเสียจากกระบวนการเผาผลาญและสสารส่วนเกิน (ในร่างกาย)  ผ่านทางการ

สร้างน้ำปัสสาวะ)

(a) collection    (การเก็บรวบรวม, การสะสม)   

(b) elimination    (การกำจัด, การทำลาย, การขับออก, การขับไล่, การลบทิ้ง)

(c) derivation    (การได้รับมา)

(d) manifestation    (การแสดง, การปรากฏ, การแห่แหน)

(e) uprising    (การกบฏ, การจลาจล, การปฏิวัติ, การลุกขึ้น-ลอยขึ้น-ตื่นขึ้น-ตั้งขึ้น)

ตอบ  -  ข้อ  (b)  

 

8. We could scarcely believe the damage caused by the vandals.

(เราแทบไม่เชื่อในความเสียหายที่ถูกทำให้เกิดขึ้นโดย  ผู้ทำลายทรัพย์สินสาธารณะ - ทั้งแบบที่ตั้งใจและมิได้ตั้งใจ)  (คือ เสียหายมากจนแทบไม่น่าเชื่อ)

(a) autopsy    (อ๊อ-ทอพ-ซี)  (การชันสูตรศพ, การผ่าศพ, ชันสูตรศพ, ผ่าศพ)

(b) catastrophes    (คะ-แทส-โทร-ฟี่)  (ความหายนะ, ภัยพิบัติ, เหตุการณ์ที่ร้ายกาจ, ตอนจบของละคร, จุดจบ)

(c) holocausts    (ฮ้อล-โล-คอสท)  (ความหายนะ, การทำลายจนหมดสิ้น, การเผาบูชาจนสิ้น)  ( “Holocaust”

       หมายถึง การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ชาวยิวโดยนาซี ในสงครามโลกครั้งที่ ๒)

(d) destroyers; persons who willfully or ignorantly destroy or damage beautiful things   

       (ผู้ทำลาย; บุคคลผู้ซึ่งทำลาย หรือทำความเสียหายสิ่งสวยงามต่างๆ โดยเจตนา หรือสะเพร่า)

(e) assortment    (การแบ่งประเภท, การเลือกสรร, การคละกัน, ความหลากหลาย)

ตอบ  -  ข้อ  (d)  

 

9. Emmy had worked for five years to be a computer analyst but found her progress _____________.

(เอมมี่ได้ทำงานเป็นเวลา  ๕  ปี  เพื่อเป็นนักวิเคราะห์คอมพิวเตอร์  แต่พบว่าความก้าวหน้าของเธอ (ที่จะเป็นนักวิเคราะห์ฯ) ___________)

(a) discouraging and unsatisfied    (น่าท้อใจ และ ผิดหวัง)  (“Unsatisfied” ต้องใช้กับบุคคลเท่านั้น 

       ไม่สามารถใช้กับ  “ความก้าวหน้า”  ได้)

(b) discourageable and unsatisfactory    (คำหน้าไม่มีใช้ในพจนานุกรม)     

(c) discouraging and dissatisfaction    (น่าท้อใจ และ ความไม่พึงพอใจ)  (คำหลังใช้ไม่ได้เนื่องจากเป็นคำนาม)

(d) unsatisfactory and discouraging    (ไม่น่าพึงพอใจ และ น่าท้อใจ)  (๒  คำนี้ สามารถใช้กับ 

       “ความก้าวหน้า”  ได้)

ตอบ  -  ข้อ  (d)  ตามโครงสร้าง  Find (หรือ  Consider) + กรรม (คำนาม หรือสรรพนาม + Adjective  ดังตัวอย่างข้างล่าง

                                 ตัวอย่างที่  

 • Don’t you find _____________________________________ rather dull to stay at home?

(คุณไม่ได้พบว่า _________________________ ค่อนข้างน่าเบื่อหน่ายที่จะพักอยู่กับบ้านใช่ไหม)

(a) yourself

(b) something

(c) anything

(d) it    (มัน)

(e) (No word is needed.)    (ไม่ต้องเติมคำใดเลย)

ตอบ  -  ข้อ  (d)  เป็นไปตามโครงสร้าง  “Subject + Find + It (หรือ คำนาม-สรรพนาม) + Adjective + To + Verb 1   

                                 ตัวอย่างที่  

 • I began to read my papers again, but found ___________________ difficult to improve them.

(ผมเริ่มต้นอ่านรายงานของผมอีกครั้ง  แต่พบว่า __________ ยากที่จะปรับปรุงมัน (รายงาน) ให้ดีขึ้น)

(a) it    (มัน)

(b) myself

(c) too

(d) (No word is needed.)

ตอบ  -  ข้อ  (a)  เนื่องจากเป็นไปตามโครงสร้าง  “Find (Consider) + It (หรือ คำนาม-สรรพนาม) + Adjective + To + Verb 1”  ซึ่ง  “It”  ในที่นี้  มิได้มีความหมายแต่ประการใด  เป็นเพียงการสมมติขึ้นมาเป็น  “กรรม”  ของ  “Find (หรือ  Consider)”  เท่านั้น

                                 ตัวอย่างที่  

 • The boys found the experiment _____________________________________________.

(เด็กๆ พบว่าการทดลอง _________________________________________________)

(a) to fascinate   (ทำให้หลงใหล, ทำให้ปลื้ม, ดึงดูดใจ)

(b) fascinate

(c) fascinating     (น่าหลงใหล, มีเสน่ห์)

(d) fascinated    (รู้สึกหลงใหล, หลงเสน่ห์)

ตอบ  -  ข้อ  (c)  เนื่องจากเป็นไปตามโครงสร้าง  “Subject + Find (Consider) + Object (กรรม  เช่น  it, him, her, them, you  หรือ  คำนาม) + Adjective + To + Verb 1”  =  {ประธาน + พบ (ถือว่า) + กรรม (มัน, เขา, เธอ, เรา, ท่าน  หรือ  คำนาม) + คำคุณศัพท์  To + Verb1}

                                  ตัวอย่างที่              (จงเลือกข้อที่ผิดหลักไวยากรณ์  จากข้อ  (๑)  ถึง  (๔)

 • Because (1) some critics considered it decadent, subversive, and (2) incomprehensibly, abstract art (3) encountered much opposition in its (4) early years.

(เพราะว่านักวิจารณ์บางคนมองว่ามัน (ศิลปะฯ) เสื่อมโทรม, บ่อนทำลาย, และไม่สามารถเข้าใจได้,  ศิลปะแบบแอบสแตร็คได้เผชิญกับการต่อต้านอย่างมากในช่วงปีแรกๆ ของมัน)

ตอบ  –  ข้อ  (2)  แก้เป็น  “Incomprehensible”  เนื่องจากต้องอยู่ในรูปคำคุณศัพท์  ให้สมดุลกับอีก  ๒  คำข้างหน้ามัน  คือ  “Decadent”  และ  Subversive”  ตามโครงสร้าง  Subject + Consider (Find) + It (Him, Her  หรือ  คำนาม) + Adjective  หรือ  Subject + Consider (Find) + It (Him, Her  หรือ  คำนาม) + A + Adjective + Noun  เช่น

 • We considered (found) it successful.

(เธอถือ (พบ) ว่ามันประสบความสำเร็จ)

 • He considered (found) it useful.

(เขาถือ (พบ) ว่ามันมีประโยชน์)

 • She considers (finds) it important.

(เธอถือ (พบ) ว่ามันสำคัญ)

 • We consider (find) him a good boy.

(เราถือ (พบ) ว่าเขาเป็นเด็กดี)

 • She considers (finds) me her best friend.

(เธอถือ (พบ) ว่าผมเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของเธอ)

 • The boss considered (found) her a good secretary.

(เจ้านายถือ (พบ) ว่าเธอเป็นเลขาฯ ที่ดี)

 

เรียน   ท่านผู้ติดตามอ่านเว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th                 

 

            ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง  e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บไซต์นี้  ตาม  Address  <wpookaotong@yahoo.com>  (โปรดระบุหัวเรื่องด้วยว่า “ปรับปรุงเว็บไซต์”)  เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้ต่อไป