หมวดข้อสอบ STRUCTURE (ตอนที่ 642)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

Direction:  Choose the best answer to each item.

(จงเลือกคำตอบที่ดีที่สุดของแต่ละข้อ)

 

1. The Olympic judges thought the contestants ran the race ______________________________.

(กรรมการกีฬาโอลิมปิกคิดว่า  ผู้เข้าแข่งขันวิ่งแข่ง _________________________________)

(a) easily and good

(b) easily nor well

(c) easily and well    (อย่างสะดวกสบายและดี)

(d) easy and good

ตอบ  –  ข้อ  (c)  เนื่องจากขยายคำกริยา  “Ran”  จึงต้องอยู่ในรูปกริยาวิเศษณ์ (Adverb)  คือ  Easily  และ  Well

 

2. __________ mineral content in the bones of very young children is low compared to that of adults.

(__________ ปริมาณแร่ธาตุในกระดูกของเด็กอายุน้อยมากๆ มีน้อย (ระดับต่ำ)  เมื่อเปรียบเทียบกับปริมาณฯ ของผู้ใหญ่)

(a) If the

(b) That is

(c) It is the

(d) The   

ตอบ  -  ข้อ  (d)  เนื่องจาก  “The mineral content”  เป็นประธานของประโยค  โดยมี  “In the bones of very young children”  เป็นส่วนขยายประธาน  และมี   Is”  เป็นกริยา  (ของประธานตัวหลัก  คือ  Content)  โดยมี  “Low compared to that of adults”  เป็น  “Complement”  (ส่วนที่มาเติม หรือขยายความให้สมบูรณ์)  ของ  Is”    

 

3. Snow aids farmers by keeping heat in the lower ground levels, thereby ___________ from freezing.

(หิมะช่วยเหลือชาวนาโดยการเก็บความร้อนในระดับพื้นดินข้างล่างลงไป,  ดังนั้น _________ จากการเย็นจนเป็นน้ำแข็ง)  (คือ  ป้องกันมิให้เมล็ดพืชเย็นจัดจนเป็นน้ำแข็ง)

(a) to save the seeds

(b) saving the seeds    (ป้องกันเมล็ดพืช)

(c) which saves the seeds

(d) the seeds saved

ตอบ  -  ข้อ  (b)  เนื่องจากลดรูปมาจากอนุประโยคแบบ  Non-defining Adjective Clause  (เป็นอนุประโยคที่เพียงแต่มาบอกข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำนาม  หรือข้อความที่ถูกมันขยายเท่านั้น  มิได้มีความสำคัญแต่อย่างใด  ถึงจะตัดออกไป  ผู้อ่านก็ยังคงเข้าใจประโยคที่ถูกมันขยาย)  คือ  “…….levels, which (หรือ and) thereby saves the seeds from freezing”  โดย  “Which”  แทนข้อความ  “Snow aids farmers by keeping heat in the lower ground levels”  ทั้งประโยค,  ดูเพิ่มเติม  Which  ซึ่งแทนข้อความที่อยู่ข้างหน้ามันทั้งหมด  โดยเปรียบเทียบกับ  Which  ที่แทนคำนามที่อยู่ข้างมันเพียงคำเดียว  จากประโยคข้างล่าง

             มีข้อสังเกตว่า  “Non-defining Adjective Clause”  ส่วนใหญ่แล้ว   มักจะขยายคำนามที่อยู่ข้างหน้ามันเพียงคำเดียว  แต่บางครั้งอาจขยายข้อความที่อยู่ข้างหน้ามันทั้งหมด (เช่น ประโยคใน ข้อ ๓)  หรือขยายประโยคใหญ่  (Main clause)  ทั้งประโยคนั่นเอง  ทั้งนี้  ต้องพิจารณาความหมายในประโยคเป็นกรณีไป  (แล้วแต่บริบทของมัน)  ซึ่งโครงสร้างนี้ต่างจาก  “Defining Adjective Clause”  ที่ขยายเฉพาะคำนามที่อยู่หน้ามันเพียงอย่างเดียวเท่านั้น  ดูเปรียบเทียบความแตกต่างนี้จากตัวอย่างข้างล่าง

 • Kevin bought his wife a car which was very expensive.

(เควิ่นซื้อรถยนต์ให้ภรรยาของเขา  ซึ่ง (รถ) มีราคาแพงมาก)  (“Which was very expensive”  เป็น  Defining Adjective Clause  ขยาย  Car  เพียงคำเดียว  ซึ่ง  Clause  ที่มาขยาย  แยกรถยนต์คันนี้ออกจากรถยนต์คันอื่นๆ  คือ  ไม่ได้ซื้อรถยนต์ราคาถูก)

 • Kevin bought his wife a car, which was displayed in a motor show festival.

(เควิ่นซื้อรถยนต์ให้ภรรยาของเขา  ซึ่ง (รถ) ถูกแสดงในงานแสดงรถยนต์) (“Which was displayed in a motor show festival”  เป็น  Non-defining Adjective Clause  ขยาย  Car  เพียงคำเดียว  ซึ่ง  Clause  ที่มาขยาย  มิได้มีความสำคัญแต่อย่างใด  เพียงแต่บอกข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรถยนต์คันหนึ่งเท่านั้น)

 • Kevin bought his wife a car, which satisfied her very much.

(เควิ่นซื้อรถยนต์ให้ภรรยาของเขา  ซึ่ง – การที่เขาซื้อรถให้เธอนั้น - ทำให้เธอพอใจอย่างมาก)  (“Which satisfied her very much”  เป็น  Non-defining Adjective Clause  ขยายข้อความ หรือประโยคใหญ่ (Kevin bought his wife a car) ทั้งประโยค)  ทั้งนี้  Clause  ที่มาขยาย  มิได้มีความสำคัญแต่อย่างใด  เพียงแต่บอกข้อมูลเพิ่มเติมว่า  ภรรยารู้สึกอย่างไรเมื่อเควิ่นซื้อรถยนต์ให้เธอ)

                ดูเพิ่มเติมประโยคที่  Non-defining Adjective Clause  ขยายคำนามเพียงคำเดียว  และขยายประโยคใหญ่ (Main clause) ทั้งประโยค  จากตัวอย่างข้างล่าง  ซึ่งในกรณีเช่นนี้  ไม่สามารถเกิดขึ้นได้กับประโยคที่มี  Defining Adjective Clause

 • Dave showed me his hands, which were covered with mud.

(เดฟเอามือของเขาให้ผมดู  ซึ่ง (มือ) มีโคลนติดเต็มไปหมด)  (“Which were covered with mud”  เป็น  Non-defining Adjective Clause  ขยาย  “มือ”  เพียงคำเดียว  ซึ่ง Clause นี้ไม่ได้มีความสำคัญอย่างใด  เพียงแต่บอกข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ “มือ” เท่านั้น)

 • Jason is trying to fly with his hands, which is impossible.

(เจสันพยายามจะบินด้วยมือทั้งสองของเขา  ซึ่ง (การบินด้วยมือ) เป็นไปไม่ได้)  (“Which is impossible”  เป็น  Non-defining Adjective Clause  ขยายข้อความ หรือประโยคใหญ่ (Jason is trying to fly with his hands) ทั้งประโยค  ทั้งนี้  Clause  ที่มาขยาย  มิได้มีความสำคัญแต่อย่างใด  เพียงแต่บอกข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลของการพยายามบินด้วยมือเท่านั้น)

                จงเปรียบเทียบ ๒ ประโยคที่มี  Non-defining Adjective Clause  ข้างล่าง

 • Over fifty thousand people across the world work for the United Nations, which is a global organization.

(คนกว่า ๕๐,๐๐๐ คนทั่วโลกทำงานให้กับสหประชาชาติ  ซึ่งเป็นองค์กรระดับโลก)  (“Which is a global organization”  เป็น  Non-defining Adjective Clause  ขยาย  “The United Nations”  เพียงคำเดียว  ซึ่ง Clause นี้ไม่ได้มีความสำคัญอย่างใด  เพียงแต่บอกข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ  “สหประชา ชาติ”  เท่านั้น )

 • Over fifty thousand people across the world work for the United Nations, which allows it to achieve most of its urgent tasks.

(คนกว่า ๕๐,๐๐๐ คนทั่วโลกทำงานให้กับสหประชาชาติ  ซึ่งทำให้ UN สามารถบรรลุงานที่เร่งด่วนของตนได้)  (“Which allows it to achieve most of its urgent tasks”  เป็น  Non-defining Adjective Clause  ขยายข้อความ หรือประโยคใหญ่ (Over fifty thousand people across the world work for the United Nations) ทั้งประโยค  ทั้งนี้  Clause  ที่มาขยาย  มิได้มีความสำคัญแต่อย่างใด  เพียงแต่บอกข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลของการมีเจ้าหน้าที่กว่า ๕๐,๐๐๐ คนทั่วโลก  ทำงานให้กับสหประชาชาติ)

              สำหรับ  Defining Adjective Clause  (อนุประโยคที่มีความสำคัญ  เนื่องจากมาแยกคำนามที่มันขยาย  ออกจากคำนามอื่นๆ  ซึ่งช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจความหมายของประโยคได้ชัดเจนยิ่งขึ้น)  อนุประโยคที่นำหน้าด้วย  Which, That, Who, Where, Whose  จะขยายเฉพาะคำนามเพียงคำเดียวที่อยู่ข้างหน้ามันเท่านั้น  ดังตัวอย่างข้างล่าง

 • The robber who plundered the bank yesterday was arrested.

(โจรซึ่งปล้นธนาคารเมื่อวานนี้ถูกจับ)

 • The car which I drive to the university belongs to my father.

(รถซึ่งผมขับไปมหาวิทยาลัยเป็นของพ่อของผม)

 • The house where I live is near the railway station.

(บ้านที่ผมอาศัยอยู่ใกล้สถานีรถไฟ)

 • The police questioned the woman whose car was stolen.

(ตำรวจซักถามผู้หญิงผู้ซึ่งรถของเธอถูกขโมย)

 • The plan which I proposed to the committee was finally turned down. 

(แผนซึ่งผมเสนอต่อคณะกรรมการได้รับการปฏิเสธในที่สุด)

 • The subject in which I am interested is English.

(วิชาซึ่งผมสนใจคือภาษาอังกฤษ)

 • He will take us to the town where we can see old temples.

(เขาจะพาเราไปที่เมือง  ซึ่งเราสามารถดูวัดเก่าแก่ได้)

 • Some of the boys whom (who) I invited did not come to my party. 

(เด็กบางคนซึ่งผมเชิญไม่มางานเลี้ยงของผม)  (Whom เป็นกรรมของ Invited  จึงสามารถใช้ Who แทนได้  หรืออาจตัดทิ้งได้ทั้ง ๒ คำ,  ยกเว้นเมื่อตามหลัง Preposition  ไม่สามารถใช้ Who แทนได้  เช่น  For whom, To whom, With whom  ดังเช่นประโยคข้างล่าง)

 • The woman to whom I wrote a letter is my younger sister.  (= The woman whom (who) I wrote a letter to is my younger sister.)

(ผู้หญิงที่ผมเขียนจดหมายถึงเป็นน้องสาวของผม)  (ในประโยคแรก  ไม่สามารถใช้ Who แทน Whom ได้  เนื่องจากตามหลัง Preposition “To”,  แต่สำหรับประโยคในวงเล็บ  สามารถใช้   Who แทน Whom ได้  หรือสามารถตัดทั้ง ๒ คำออกไปก็ได้  แต่ต้องคง Preposition “To” เอาไว้,  ดังประโยคข้างล่าง  ซึ่งสามารถใช้ได้ทั้ง ๕ แบบ  โดยมีความหมายเหมือนกัน)

 • The woman I wrote a letter to is my younger sister. 

(เนื่องจาก Who, Whom, That เป็นกรรมของ Preposition “To”  จึงสามารถละได้ – ไม่ต้องเขียนลงไป)

 • The woman whom I wrote a letter to is my younger sister.
 • The woman who I wrote a letter to is my younger sister.
 • The woman that I wrote a letter to is my younger sister.
 • The woman to whom I wrote a letter is my younger sister.

(ผู้หญิงซึ่งผมเขียนจดหมายไปถึง  เป็นน้องสาวของผม)

                ทั้งนี้  ห้ามใช้ ๒ โครงสร้างข้างล่าง  (ผิดหลักไวยากรณ์)

 • The woman to who I wrote a letter is my younger sister.
 • The woman to that I wrote a letter is my younger sister.

               ดูเพิ่มเติม ๔ ประโยคข้างล่าง  ซึ่งมีความหมายเหมือนกัน

 • This is the book which you should begin with.
 • This is the book with which you should begin.
 • This is the book that you should begin with.
 • This is the book you should begin with.

(เนื่องจาก Which หรือ  That เป็นกรรมของ Preposition “With”  จึงสามารถละได้ – ไม่ต้องเขียนลงไป)

(ทั้ง ๔ ประโยคข้างบน  หมายถึง  “นี้คือหนังสือซึ่งคุณควรเริ่มต้นด้วย”)  (ถ้าคุณต้องการเรียนภาษาญี่ปุ่น, วิธีปรุงอาหาร หรือปลูกต้นไม้ ฯลฯ)

                ดูเพิ่มเติมตัวอย่าง  “Defining Adjective Clause”  จากประโยคข้างล่าง

 • Jeff gave a tip to the porter who carried his luggage.

(เจฟฟ์ให้เงินค่าทิปแก่คนขนของ  ผู้ซึ่งแบกกระเป๋าเดินทางของเขา)  (คนขนของมีอยู่มากมาย  แต่เจฟฟ์ให้เงินค่าทิปเฉพาะกับคนที่แบกกระเป๋าฯ ของเขาเท่านั้น  จึงต้องใช้  “Defining Adjective Clause”  ขยาย  เพื่อให้ชัดเจนว่าคนแบกของคนไหน)

 • Bring me the books which are on my desk.

(จงนำหนังสือที่อยู่บนโต๊ะของฉันมาให้ฉัน)  (หนังสือมีอยู่มากมาย  แต่ฉันจะเอาเฉพาะหนังสือที่อยู่บนโต๊ะของฉันเท่านั้น  หนังสือที่อื่นฉันไม่เอา  จึงต้องใช้  “Defining Adjective Clause”  ขยาย  เพื่อให้ชัดเจนว่าให้ไปเอาหนังสือเล่มไหน) 

 • The book which Mary lent me was very interesting.

(หนังสือซึ่งแมรี่ให้ผมยืมน่าสนใจมาก(หนังสือมีอยู่มากมาย  แต่เฉพาะเล่มที่แมรี่ให้ผมยืมเท่านั้นที่น่าสนใจมาก  จึงต้องใช้  “Defining Adjective Clause”  ขยาย  เพื่อบอกให้ชัดเจนว่า  หนังสือเล่มไหนที่น่าสนใจมาก)

 • The man who came here yesterday is my father.

(ผู้ชายที่มาที่นี่เมื่อวานนี้เป็นพ่อของผม)  (ผู้ชายมีมากมาย  แต่คนที่เป็นพ่อของผมคือคนที่มาที่นี่เมื่อวานนี้  จึงต้องใช้  “Defining Adjective Clause”  มาขยาย  เพื่อบอกให้รู้ว่าผู้ชายคนไหนเป็นพ่อของผม)

 • The student who answered the question was Tony.

(นักเรียนผู้ซึ่งตอบคำถามคือโทนี่)  (นักเรียนมีมากมาย  แต่คนที่ตอบคำถามคือโทนี่  จึงต้องใช้  “Defining Adjective Clause”  มาขยาย  เพื่อบอกให้รู้ว่านักเรียนคนไหนคือโทนี่) 

 • We are proud of the boy who wrote this poem.

(เราภูมิใจในเด็กซึ่งเขียนโคลงบทนี้)  (เด็กมีอยู่มากมาย  จึงต้องเอา  “Defining Adjective Clause”  มาขยาย  เพื่อบอกให้รู้ว่า  เราภูมิใจในเด็กคนไหน) 

 • Thank you for the help that you have given me.

(ขอบคุณสำหรับความช่วยเหลือ  ที่คุณให้กับฉัน)  (ไม่รู้ว่าความช่วยเหลืออะไร  จึงต้องมี  “Defining Adjective Clause”  มาขยาย  เพื่อบอกให้รู้ว่า  ความช่วยเหลืออะไร) 

 •    A mother who love her son should make many sacrifices for his education.

(แม่ซึ่งรักลูกชายของตน  ควรเสียสละมากมายเพื่อการศึกษาของเขา)  (แม่ที่ควรเสียสละมีมากมาย  จึงต้องมี  “Defining Adjective Clause”  มาขยาย  เพื่อบอกให้รู้ว่า  แม่คน (แบบ) ใดที่ควรทำเช่นนั้น)

 • King Naresuan was one of the greatest heroes that Thailand has ever had.

(พระนเรศวรเป็นวีรบุรุษผู้ยิ่งใหญ่คนหนึ่ง  ที่ประเทศไทยเคยมีมา)  (วีรบุรุษมีมากมาย  จึงต้องมี  “Defining Adjective Clause”  มาขยาย  เพื่อบอกให้รู้ว่าวีรบุรุษคนไหน)

 • All the books which had pictures in them were sent to the library.

(หนังสือทุกเล่ม  ซึ่งมีภาพประกอบในมัน  ถูกส่งไปยังห้องสมุด)  (หนังสือมีมากมาย  แต่ที่ถูกส่งไปห้องสมุด  ต้องเฉพาะเล่มที่มีภาพประกอบเท่านั้น  เล่มที่ไม่มีภาพฯ ไม่ต้องส่ง  คือส่งไปทุกเล่ม  เฉพาะที่มีภาพ)

 

4. She left him standing at the railway station for over an hour because she didn’t have time _____ with him.

(เธอทิ้งให้เขายืน (รอ) อยู่ที่สถานีรถไฟกว่า    ชั่วโมง  เพราะว่าเธอไม่มีเวลา __________ อยู่กับเขา)

(a) waiting

(b) waited

(c) to wait    (ที่จะรอคอย)

(d) to be waiting

ตอบ  -  ข้อ  (c)  เนื่องจากมาจากโครงสร้างข้างล่าง

 • Subject + Have (Has) + Noun (กรรม) + To + Verb 1

(ประธานฯ  +  มี  +  กรรม  +  ที่จะ..................)

 • She has a lot of money to buy clothes.

(เธอมีเงินมากมายที่จะซื้อเสื้อผ้า)

 • He did not have time to visit his parents abroad.

(เขาไม่มีเวลาที่จะไปเยี่ยมพ่อแม่ที่ต่างประเทศ)

 • They had enough time to finish their term paper.

(พวกเขามีเวลาพอที่จะทำรายงานประจำเทอมได้เสร็จ)

 • We have a lot of books to read this semester.

(เรามีหนังสือต้องอ่านมากมายภาคเรียนนี้)

 • I have some letters to write tomorrow.

(ผมมีจดหมายต้องเขียนวันพรุ่งนี้)

 • Do you have anything to say ?

(คุณมีอะไรจะพูดไหมครับ)

 • Paula has a lot to tell you.

(พอลล่ามีอะไรจะบอกคุณมากมาย)

 • Bob had so many things to do at weekends.

(บ๊อบมีอะไรทำเยอะแยะในวันสุดสัปดาห์)

 • The students had many questions to answer for their homework.

(นักเรียนมีคำถามมากมายที่จะต้องตอบสำหรับการบ้านของพวกเขา)

 

5. According to a number of physicians, high doses of vitamin C

have little or no effect on the common cold.

(สอดคล้องกับ  แพทย์  จำนวนมาก  (การกิน) วิตามินซีในปริมาณที่มาก  มีผลกระทบเล็กน้อย  หรือไม่มีเลย  กับไข้หวัดธรรมดา)

(a) reports    (รายงาน)

(b) authorities    (เจ้าหน้าที่)

(c) druggists    (ดรั๊ก-กิสท)  (เภสัชกร, ผู้ปรุงยาตามใบสั่งแพทย์)

(d) doctors    (แพทย์, หมอ)

(e) astronomers    (แอส-ทร้อน-โน-เม่อะ)  (นักดาราศาสตร์)

ตอบ  -  ข้อ  (d

 

6. When released from incarceration, he was gaunt and decrepit (ดิ-เคร้พ-พิท).

(เมื่อได้รับการปล่อยจากการกักขัง (การคุมขัง)  เขาผอมโซและ  อ่อนกำลังด้วยวัยชรา-ชรา-แก่ตัว-เก่าแก่-เสื่อมเพราะการใช้มาก)

(a) sinister    (ซิ้น-นิส-เทอะ)  (มุ่งร้าย, ร้าย, ร้ายกาจ, ชั่วร้าย, ไม่เป็นมงคล, อุบาทว์, อัปรีย์) 

(b) ubiquitous    (ยู-บิ๊ค-ควิ-ทัส)  (มีอยู่ทุกหนทุกแห่ง – โดยเฉพาะในเวลาเดียวกัน) 

(c) nefarious    (เน-แฟ้-เรียส)  (ชั่วช้ามาก, เลวทรามมาก) 

(d) feeble    (อ่อนกำลัง, อ่อนแอ, ด้อย, อ่อนปัญญา, อ่อนคุณธรรม, ไม่เต็มเต็ง)

(e) absurd    (แอบ-เซิ่ร์ด)  (บ้าๆบอๆ, เหลวไหลน่าหัวเราะ, แปลกๆ, งี่เง่าอย่างน่าหัวเราะ, โง่เง่าอย่างน่าขัน,

       ไร้สาระ)

ตอบ  -  ข้อ  (d

 

7. It is customary to tip a waiter or waitress. 

(มัน  เป็นธรรมเนียม-เป็นเรื่องปกติ-เป็นนิสัย-เป็นกิจวัตร-เป็นความเคยชิน  ที่จะให้ทิปแก่พนักงานเสิร์ฟชายหรือหญิง) 

(a) polite    (สุภาพ)

(b) necessary    (จำเป็น, สำคัญ)

(c) usual    (เป็นเรื่องปกติ, เป็นธรรมดา)

(d) encouraged    (ได้รับการส่งเสริม-สนับสนุน)

(e) consistent    (คงเส้นคงวา, สม่ำเสมอ, เข้ากันกับ, ตรงกันกับ)

ตอบ  -  ข้อ  (c)

 

8. The feeling of apathy (แอ๊พ-พะ-ธี่) was so prevalent during the election campaign that the candidates hardly bothered to make speeches.

(ความรู้สึกของ  ความไม่สนใจ-ความไม่เป็นห่วงกังวล-การไร้อารมณ์  (ของประชาชน) มีอยู่ทั่วไปในระ

หว่างการรณรงค์เลือกตั้ง  จนกระทั่งผู้สมัคร (รับเลือกตั้ง) แทบจะไม่เดือดร้อนใจที่จะกล่าวสุนทรพจน์) 

(คือ  ผู้ลงคะแนนไม่สนใจการเลือกตั้ง  จนผู้สมัครไม่มีอารมณ์จะหาเสียง)

(a) haven    (เฮ้-เวิ่น)  (ที่หลบภัย, ที่พำนักอาศัย, ท่าเรือ) 

(b) jeopardy    (เจ๊พ-เพอะ-ดี้)  (อันตราย, ภัย, การเสี่ยงอันตราย, การเสี่ยงต่อการถูกพบความผิด)   

(c)  indifference    (การขาดความสนใจ, ความเมินเฉย, ความไม่ลำเอียง, ความเป็นกลาง)     

(d) impunity    (อิม-พิ้ว-นิ-ที่)  (การได้รับการยกเว้นโทษ, การไม่ต้องได้รับโทษ, การได้รับนิรโทษกรรม)     

(e) misery    (มิส-เซอะ-รี่)  (ความทุกข์ยาก, ความลำบาก) 

ตอบ   ข้อ  (c)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

9. He devoted himself to ______________________________________________ the poor.

(เขาอุทิศตนเองให้กับ ________________________________________ คนยากคนจน)

(a) help

(b) helping    (การช่วยเหลือ)

(c) being helped

(d) be helping

ตอบ  -  ข้อ  (b)  เนื่องจากในวลี  “Devote himself to”  “To”  เป็น  “Preposition”  จึงต้องตามด้วย  “Verb + ing”  ดูเพิ่มเติมวลีประเภทนี้จากประโยคข้างล่าง

                                 ตัวอย่างที่ 

 • I am looking forward to __________________________________________ your letter.

(ผมกำลังตั้งตารอคอย _______________________________________ จดหมายของคุณ)

(a) receive

(b) be received

(c) receiving    (การได้รับ)

(d) have received

ตอบ  -  ข้อ  (c)  เนื่องจาก  “Look forward to + Verb + ing

                                  ตัวอย่างที่ 

 • I don’t object _________________________ the early start.  I’ve always been an early riser.

(ผมไม่คัดค้าน _______________ การเริ่มต้น (ออกเดินทาง) แต่เช้าตรู่,  ผมเป็นคนตื่นแต่เช้าเสมอ)

(a) to    (กับ)

(b) against

(c) in

(d) at

(e) on

ตอบ  –  ข้อ  (a)  “Object to”  หมายถึง  “คัดค้าน, ไม่ชอบ, ไม่เห็นด้วย”  ต้องตามด้วย  “To + Verb + ing”  หรือคำนาม หรือวลี  เช่น

 • We object to the selection of Tom as our team leader.

(พวกเราไม่เห็นด้วยกับการเลือกทอม  เป็นหัวหน้าทีมของพวกเรา)   

 • They objected to going out in the rain.

(พวกเขาไม่เห็นด้วยกับการออกไปข้างนอกท่ามกลางฝน)

                   ดูเพิ่มเติมคำกริยาที่ต้องตามด้วย  “To + Verb + ing  หรือ  คำนาม หรือวลี  จากประโยคข้างล่าง

                                  ตัวอย่างที่ 

 • I object ___________________________________________ my lunch because of him.

(ผมไม่เห็นด้วย _______ อาหารกลางวันของผม  เพราะว่าเขา)  (หมายความว่า  อดกินอาหารกลางวันเพราะเขา  เช่น  ต้องไปรับหรือพบเขา)

(a) to miss

(b) miss

(c) to missing    (กับการพลาด)

(d) missing

ตอบ  -  ข้อ  (c)  “Object”  (คัดค้าน, ไม่เห็นด้วย)  ต้องตามด้วย  “To + Verb + ing  หรือวลี

                                 ตัวอย่างที่ 

 • His daughter wrote to him that she was looking forward to __________________ home soon.

(ลูกสาวของเขาเขียนจดหมายถึงเขา  บอกว่าเธอกำลังตั้งหน้าตั้งตารอคอย ___________ บ้านเร็วๆนี้)

(a) come

(b) coming    (การกลับมา)

(c) be coming

(d) have come

ตอบ  -  ข้อ  (b)  เนื่องจาก  “Look  forward to + Verb + ing” 

                                 ตัวอย่างที่ 

 • I shall look forward ___________________________________________ from you soon.

(ผมจะตั้งตารอ _____________________________________________ จากคุณโดยเร็ว)

(a) to hear

(b) for hear

(c) to hearing     (ที่จะได้ยินข่าว – คือได้รับจดหมายหรือการติดต่อด้วยวิธีอื่นๆ)

(d) for hearing

ตอบ  -  ข้อ  (c)

                                 ตัวอย่างที่  

 • I wish you and your wife many years of happiness together and look forward _______ you both.

(ผมขออวยพรให้คุณและภรรยามีความสุขด้วยกันตลอดไป  และหวังอย่างยิ่งกับ (หรือ “ตั้งตารอ”) ___

_______ คุณทั้ง  ๒  คน)  (หมายถึงในวันข้างหน้า) 

(a) to see

(b) to seeing    (การได้พบ)

(c) for seeing

(d) to be seeing

ตอบ  -  ข้อ  (b)  เนื่องจาก  “To”  ที่ตามหลังคำกริยาต่อไปนี้  ถือเป็น  “Preposition”  จึงต้องตามด้วยคำนาม หรือ  “Gerund” (Verb + ing)   ได้แก่  “Look forward to”  (ตั้งตารอคอย),  “Be opposed to”  (คัดค้าน หรือไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง), “Object to”  (คัดค้าน, ไม่เห็นด้วย),  “Admit”(ยอมรับ),  “Devote….......to”  (อุทิศ.............ให้กับ), “Dedicate…......…to”  (อุทิศ............ให้กับ), “Apply……........to”  (ประยุกต์................เข้ากับ)  ดังประโยคตัวอย่าง

 • She looks forward to buying a new home next year.

(เธอตั้งตาคอยซื้อรถคันใหม่ปีหน้า)

 • He looks forward to his  birthday party next week.

(เขาตั้งตารอคอยงานเลี้ยงวันเกิดของเขาในสัปดาห์หน้า)       

 • We object to going to bed late tonight as we will have to start our trip early tomorrow.

(เราไม่เห็นด้วยกับการนอนดึกคืนนี้  เพราะเราจะต้องออกเดินทางแต่เช้าวันพรุ่งนี้)

 • She objected to his plan to move to London after their marriage.

(เธอคัดค้านแผนการของเขาที่จะย้ายไปลอนดอนหลังการแต่งงาน)

 • He admitted to having an extramarital affair that ended in a pregnancy.

(เขายอมรับว่ามีความสัมพันธ์ทางเพศกับคนอื่นที่มิใช่ภรรยา  ซึ่งจบลงด้วยการตั้งครรภ์)

 • He devotes most of his time to studying in the library.

(เขาอุทิศเวลาส่วนใหญ่ให้กับการศึกษาในห้องสมุด)

 • We were opposed to paying a lot of money for luxurious goods.

(เราไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งกับการจ่ายเงินจำนวนมากกับสินค้าฟุ่มเฟือย)

 • The President was opposed to the development of nuclear weapons.  (หรือ  “was opposed to developing nuclear weapons”)

(ท่านประธานาธิบดีไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งกับการพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์)        

 • They applied their knowledge gained from training overseas to performing their daily work. 

(พวกเขาประยุกต์ความรู้ที่ได้จากการอบรมในต่างประเทศ  เข้ากับการทำงานประจำวัน)

 

เรียน   ท่านผู้ติดตามอ่านเว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th                 

 

            ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง  e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บไซต์นี้  ตาม  Address  <wpookaotong@yahoo.com>  (โปรดระบุหัวเรื่องด้วยว่า “ปรับปรุงเว็บไซต์”)  เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้ต่อไป