หมวดข้อสอบ STRUCTURE (ตอนที่ 637)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

Direction:  Choose the best answer to each item.

(จงเลือกคำตอบที่ดีที่สุดของแต่ละข้อ)

 

1. Key West, Florida, is ________________________________ in the continental United States.

(คีย์เวสต์ รัฐฟลอริดา เป็น _____________________________ ในผืนแผ่นดินใหญ่ของสหรัฐฯ)

(a) city that is most southern

(b) most southern cities    (เมืองทางภาคใต้ส่วนใหญ่)

(c) the southern of most cities

(d) the southernmost city    (เมืองที่อยู่ใต้สุด)

ตอบ  ข้อ  (d)  สำหรับ ข้อ  (a)  ถ้าจะให้ถูกหลักไวยากรณ์  ต้องแก้เป็น  A city that is the most southern  ซึ่งไม่ได้ความหมายอะไร  เนื่องจาก  Southern  หมายถึง  “มาจากภาคใต้, เกี่ยวกับทิศหรือภาคใต้, ชาวใต้  

 

2. You are entitled to a special discount provided that you __________________________ in cash.

(คุณมีสิทธิได้รับส่วนลดพิเศษ  ถ้าคุณ __________________________________ เป็นเงินสด)

(a) paid

(b) pay    (จ่ายเงิน)

(c) will pay

(d) would pay

ตอบ  -  ข้อ  (b)  เนื่องจากใน  If clause  แบบที่    (Real present)  (เป็นจริงในปัจจุบัน)  คือ  ถ้าเหตุการณ์ใน  If clause  {คือ  Clause  ที่มีคำว่า  If ถ้า, Provided (that) – ถ้า, ภายใต้เงื่อนไขที่ว่า, โดยมีข้อแม้ว่า, Providing (that) - ถ้า, ภายใต้เงื่อนไขที่ว่า, โดยมีข้อแม้ว่า, Supposing (that) – ในกรณีที่, In case (that) - ในกรณีที่และ  On condition (that) – โดยมีเงื่อนไขว่า,  ซึ่งทุกคำหรือวลีที่ยกมาข้างต้น  ล้วนมีความหมาย  “ถ้า”  ทั้งสิ้น}  เกิดขึ้นจริง  (ถ้าคุณจ่ายเป็นเงินสด)  เหตุการณ์ใน  Main clause  ก็จะเกิดขึ้นตามไปด้วย  (คุณมีสิทธิได้รับส่วนลดพิเศษ  ทั้งนี้  กริยาใน  If clause  จะใช้รูป  “Present simple tense”  (Pay)  ดูเพิ่มเติม  If clause  แบบที่ ๑ จากตัวอย่างข้างล่าง

                                  ตัวอย่างที่ 

 • If your meal is unsatisfactory, we ______________________________ it without question.

(ถ้าอาหารของคุณไม่น่าพอใจ  เรา _____________________ มันโดยไม่มีข้อสงสัย – ไม่ซักถาม)

(a) replace    (เปลี่ยน, เอาของใหม่มาแทน, แทน, ชดใช้คืน, แทนที่, ทำหน้าที่แทน)

(b) will replace    (จะเปลี่ยน, จะเอาของใหม่มาแทน, จะชดใช้คืน)

(c) are replacing    (กำลังเปลี่ยน-ชดใช้คืน)

(d) replaced  

ตอบ  -  ข้อ  (b)  เนื่องจากเป็น  “If clause”  แบบที่   คือ  ถ้าข้อความใน  “If clause”  (ประโยคย่อย)  เกิดขึ้นจริง  ข้อความในประโยคใหญ่  (Main clause)  ก็จะเกิดขึ้นตามไปด้วย  กล่าวคือ  “ถ้าอาหารของคุณไม่น่าพอใจ  เราจะเปลี่ยนให้ใหม่ทันที”  

                                ตัวอย่างที่ 

 • You _____________________________________________ the train if you don’t hurry.

(คุณ _______________________________________________ รถไฟ  ถ้าคุณไม่รีบไป)

(a) miss    (พลาด)

(b) would miss

(c) have missed    (ได้พลาดแล้ว)

(d) will miss    (จะพลาด)

ตอบ  -  ข้อ  (d)  เนื่องจากเป็น  “If clause”  แบบที่    คือ  ถ้าข้อความใน  “If clause”  (ประโยคย่อย)  เกิดขึ้นจริง  ข้อความในประโยคใหญ่  (Main clause)  ก็จะเกิดขึ้นตามไปด้วย  กล่าวคือ  “ถ้าคุณไม่รีบไป  คุณก็จะตกรถไฟ” 

                                 ตัวอย่างที่ 

 • If the delivery is late, we ___________________________________ the shipping charges.

(ถ้าการขนส่งล่าช้า  เรา _____________________________________ ค่าใช้จ่ายการขนส่ง)

(a) paid    (เป็นกริยาช่องที่ ๒ และ ๓ ของ  Pay)

(b) will pay    (จะจ่าย)

(c) have paid    (ได้จ่ายแล้ว)

(d) are paying    (กำลังจ่าย)

ตอบ  -  ข้อ  (b)  เป็น  “If clause”  แบบที่    คือ  ถ้าข้อความใน  “If clause”  (ประโยคย่อย)  เกิดขึ้นจริง  ข้อความในประโยคใหญ่ก็จะเกิดขึ้นตามไปด้วย  กล่าวคือ  “ถ้าการขนส่งล่าช้า  เราจะจ่ายค่าขนส่ง” 

                                 ตัวอย่างที่ 

 • __________________________________ he doesn’t succeed, I shall be very disappointed.

(____________________________________ เขาไม่ประสบความสำเร็จ  ผมจะผิดหวังมาก)

(a) Because    (เพราะว่า)

(b) Although    (แม้ว่า)

(c) As    (เพราะว่า, ในขณะที่)

(d) If    (ถ้า)

ตอบ  -  ข้อ  (d)  เป็น  “If clause”  แบบที่    คือ  ถ้าข้อความใน  “If clause”  (ประโยคย่อย)  เกิดขึ้นจริง  ข้อความในประโยคใหญ่ก็จะเกิดขึ้นตามไปด้วย  กล่าวคือ   “ถ้าเขาทำไม่สำเร็จ   ผมก็จะผิดหวังมาก

                                 ตัวอย่างที่  

 • ____________________________, some of the Earth’s interior heat escapes to the surface.

(___________ บางส่วนของความร้อนที่อยู่ภายใน (ใต้พื้น) โลก  จะหลุดรอดขึ้นมาบนพื้นผิวหน้าโลก)

(a) A volcano erupts    (ภูเขาไฟปะทุ)

(b) Although a volcano erupts    (แม้ว่าภูเขาไฟปะทุ)

(c) When a volcano does not erupt    (เมื่อภูเขาไฟมิได้ปะทุ)

(d) If a volcano erupts    (ถ้าภูเขาไฟปะทุ)

ตอบ  -  ข้อ  (d)  เนื่องจากเป็น  “If clause”  แบบที่    กล่าวคือ ใน  “If clause”  ใช้รูป  “Present simple tense”  (If + Subject + Verb 1 + ส่วนขยาย)  ส่วนใน  “Main clause”  ใช้รูป  “Future tense”  (Subject + Will + Verb 1 + ส่วนขยาย)  หรืออาจใช้  “Present simple tense” (Subject + Verb 1 + ส่วนขยาย)  ก็ได้  (ดังประโยคในตัวอย่างที่ ๕  ซึ่งถือเป็นเรื่องข้อเท็จจริงในปัจจุบัน)  เพราะหลักไวยากรณ์มิได้ระบุไว้ตายตัว  อย่างไรก็ตาม  อาจใช้  “……..... heat will escape to the …....…”  ใน  “Main clause”  ก็ได้  (สามารถใช้ได้ทั้ง  Future tense  หรือ  Present simple tense)  

                                 ตัวอย่างที่  

 • If ______________ enough interest, the proposed flexible work schedule will be implemented.

(ถ้า ______ ความสนใจพอ  กำหนดเวลาทำงานแบบยืดหยุ่นที่ถูกเสนอ  จะได้รับการปฏิบัติ)  (คือ  เอามาใช้จริงๆ)

(a) there be

(b) there will be

(c) there are

(d) there is    (มี)

ตอบ  –  ข้อ  (d)  เนื่องจากเป็น  “If clause”  แบบที่    กล่าวคือ  ใน  “If clause”  ใช้รูป  “Present simple tense”  (If + Subject + Verb 1 + ส่วนขยาย)  ส่วนใน  “Main clause”  ใช้รูป  “Future tense”  (Subject + Will + Verb 1 + ส่วนขยาย)  ในกรณีเป็น  Passive voice  ใช้รูป  Subject + Will (Shall) + Be + Verb 3 + ส่วนขยาย  ดังประโยคในตัวอย่างที่

                                  ตัวอย่างที่  

 • If this report is sent by overnight delivery, it __________________ Milan by noon tomorrow.

(ถ้ารายงานนี้ถูกส่งโดยการส่งเวลากลางคืน  มัน ____________________ มิลานตอนบ่ายวันพรุ่งนี้)

(a) reaches    (ไปถึง)

(b) will reach    (จะไปถึง)

(c) is reaching    (กำลังไปถึง)

(d) has reached    (ได้ไปถึงแล้ว)

ตอบ  -  ข้อ  (b)  เนื่องจากเป็น  “If clause”  แบบที่ ๑  (If + Subject + Verb 1 + ส่วนขยาย,  Subject + Will (Shall) + Verb 1 + ส่วนขยาย)  คือ  ผู้พูดมีความมั่นใจว่า  ถ้าเหตุการณ์ในประโยคย่อย  (If clause)  เกิดขึ้นจริง  เหตุการณ์ในประโยคใหญ่  (Main clause)  ก็จะเกิดขึ้นตามไปด้วย  (ถ้ารายงานนี้ถูกส่งโดยการส่งเวลากลางคืน  มันจะไปถึงมิลานตอนบ่ายวันพรุ่งนี้)  ทั้งนี้  กริยาในประโยคใหญ่มักเป็น  “Will (Shall) + Verb 1”  แต่อย่างไรก็ตาม  อาจใช้  “Present simple tense”  (Subject + Verb 1 + ส่วนขยาย)  ก็ได้  คือ  สามารถใช้  “Reaches”  (ดังประโยคในตัวอย่างที่ ๕  ซึ่งถือเป็นเรื่องข้อเท็จจริงในปัจจุบัน),  ดูเพิ่มเติม  “If clause”  แบบที่ ๑  จากประโยคข้างล่าง

 • If the waiter cannot handle your request, the captain will assist you.

(ถ้าพนักงานบริการไม่สามารถจัดการกับคำร้องขอของคุณได้  กัปตันเรือจะช่วยเหลือคุณ)

 • If the customer is not satisfied, please have him call the manager.

(ถ้าลูกค้าไม่พอใจ  กรุณาให้เขาโทรศัพท์ไปที่ผู้จัดการ)

(ในกรณีประโยคใหญ่เป็นคำสั่งหรือขอร้องให้ทำเช่นนั้นเช่นนี้  ดังเช่นประโยคข้างบน  ให้ขึ้นต้นประโยคใหญ่ด้วยคำกริยาช่องที่ ๑ (Verb 1)  โดยอาจมี  “Please” นำหน้า)

 • If Ms. Sylvia leaves at 2:00, she will arrive at the station on time.

(ถ้านางสาวซิลเวียออกเดินทางเวลาบ่ายสองโมง  เธอจะมาถึงที่สถานีทันเวลา)

 • If you agree, I will take the car now.

(ถ้าคุณเห็นด้วย  ผมจะซื้อรถยนต์ตอนนี้เลย)

 • If you submit your application tomorrow, you will still be eligible for the job.

(ถ้าคุณส่งใบสมัครของคุณวันพรุ่งนี้  คุณจะยังคงมีสิทธิ์สำหรับงานนี้อยู่)

 • They may have a cold if they stay outside too long at night.

(พวกเขาอาจเป็นหวัด  ถ้าพวกเขาอยู่นอกบ้านนานเกินไปตอนกลางคืน)

 • She will be angry if we make fun of her.

(เธอจะโกรธ  ถ้าเราล้อเลียนเธอ)

 • If the sun sets, animals will go (หรือ go ) to sleep.

(ถ้าดวงอาทิตย์ตกดิน  สัตว์จะเข้า – หรือเข้า – นอน)  (อาจใช้  “Go”  ก็ได้  เนื่องจากถือเป็นเรื่องข้อเท็จจริงในปัจจุบัน)

 • He will qualify (qualifies) this year if he gets through his exams.

(เขาจะมีคุณสมบัติครบถ้วนปีนี้  ถ้าเขาสอบผ่าน)

 • If you can thread a needle, you can mend a fuse.

(ถ้าคุณสามารถสนเข็มได้  คุณก็สามารถซ่อมฟิวส์ – สายชนวน – ได้)

 • If all goes well, Voyager 2 will head on to Uranus.

(ถ้าทุกอย่างดำเนินไปด้วยดี  ยานโวเยเจอร์ ๒ จะมุ่งหน้าไปยังดาวยูเรนัส)

 • I’d like to book a table for tomorrow night if (it is) possible.

(ผมอยากจะจองโต๊ะสำหรับคืนวันพรุ่งนี้  ถ้าเป็นไปได้)

 

3. In those days few men and women lived _____________________________ the age of sixty.  

(ในครั้งกระโน้น (อดีตนานมาแล้ว)  ชายและหญิงน้อยคนที่จะมีชีวิตอยู่ ____________ อายุ  ๖๐  ปี)

(a) at

(b) until    (จนกระทั่ง)

(c) to    (จนถึง)    

(d) when

ตอบ  -  ข้อ  (c)  สำหรับวลีที่ใช้กับ   “To” ดูจากพารากราฟข้างล่าง

           สำหรับคำคุณศัพท์ (Adjective) ที่ใช้กับ  “To”  ได้แก่  dangerous  (เป็นอันตราย, มีอันตราย)  -  This road is dangerous to pedestrians.  (ถนนสายนี้เป็นอันตรายแก่คนเดินเท้า-คนเดินถนน),  kind  (กรุณา, ใจดี)  -  He is very kind to me.  (เขากรุณาต่อผมมาก),  new  (ใหม่)  -  It is new to me.  (มัน (เป็นเรื่อง) ใหม่สำหรับผม),  close  (ใกล้, ใกล้เคียง, ใกล้ชิด)  -  His house is close to the bridge.  (บ้านของเขาอยู่ใกล้สะพาน),  The novel is true to life.  (นิยายเรื่องนั้นเป็นเรื่องจริงของชีวิต),  cruel  (โหดร้ายกับ)  -  Most people don’t like those who are cruel to animals.  (คนส่วนใหญ่ไม่ชอบบุคคลที่โหดร้ายกับสัตว์),  hostile  (มุ่งร้าย หรือเป็นปฏิปักษ์)  -  She thinks some of her colleagues are hostile to her.  (เธอคิดว่าเพื่อนร่วมงานบางคนมุ่งร้ายต่อเธอ),  obvious  (ชัดเจนแก่)  It was obvious to everyone that Helen didn’t love Jim.  (มันเห็นได้ชัดกับทุกคนว่าเฮเลนไม่ได้รักจิม),  obedient  (เชื่อฟังต่อ)  The students were obedient to their teachers.  (พวกนักเรียนเชื่อฟังครูของตน),  peculiar  (แปลกประหลาด, พบได้เฉพาะที่, ไม่เหมือนใคร)  -  Some of this change is not peculiar to London but is national.  (การเปลี่ยนแปลงบางอย่างครั้งนี้มิได้แปลกประหลาดต่อ – พบได้เฉพาะที่ – ลอนดอน  แต่เป็นระดับชาติทีเดียว),  equal  (เท่ากันกับ)  -  A table-tennis ball is roughly equal in size to a golf ball.  (ลูกปิงปองมีขนาดเท่ากันโดยประมาณกับลูกกอล์ฟ),  grateful  (ขอบคุณ, เป็นหนี้บุญคุณ)  -  I’m very grateful to your kind assistance.  (ผมขอบคุณอย่างมากต่อความช่วยเหลือของคุณ),  harmful  (เป็นอันตรายต่อ)  -  Smoking is is harmful to people’s health.  (การสูบบุหรี่เป็นอันตรายต่อสุขภาพคน),  dear  (เป็นที่รักแก่)  - Chiang Mai is very dear to her.  (เธอรักเชียงใหม่มาก),  faithful  (ศรัทธา)  - Those soldiers were faithful to their old leader.  (ทหารเหล่านั้นมีความศรัทธาต่อผู้นำชราของพวกเขา),  junior  (อาวุโสน้อยกว่า)  -  He’s been given a company car, even though he is junior to me.  (เขาได้รับรถยนต์ของบริษัท – รถประจำตำแหน่ง – แม้ว่าเขาอาวุโสน้อยกว่าผม),  senior  (อาวุโสมากกว่า)  -  He is senior to me in the army.  (เขาอาวุโสกว่าผมในกองทัพ  -  คือมียศสูงกว่า),  inferior  (ด้อยกว่า, เลวกว่า, แย่กว่า)  -  Mark, aged sixteen, felt much inferior to boys of his own age.  (มาร์ค, อายุ ๑๖ ปี, รู้สึกด้อยกว่า (ด้านพละกำลัง) เด็กชายอายุเท่ากันกับเขา  อย่างมากมาย),  superior  (ดีกว่า, เหนือกว่า)  -  He is superior to me in strength.  (เขาเหนือกว่าผมในด้านความแข็งแรง),  polite  (สุภาพต่อ)  -  He is polite to everyone he meets.  (เขาสุภาพกับทุกคนที่เขาเจอะเจอ),  familiar  (คุ้นเคยกับ)  -  Most people at the party were familiar to me.  (คนส่วนใหญ่ที่งานเลี้ยงคุ้นเคยกับผม),  useful  (เป็นประโยชน์)  -  His advice was useful to me as far as my career was concerned.  (คำแนะนำของเขาเป็นประโยชน์กับผม  ในส่วนที่เกี่ยวกับอาชีพของผม),  similar  (คล้ายกับ, เหมือนกับ)  -  He is similar to his father in many ways.  (เขาคล้ายกับพ่อของเขาในหลายๆ อย่าง),  rude (หยาบคายกับ)  -  You mustn’t be rude to your aunt.  (คุณจะต้องไม่หยาบคายกับป้าของคุณ),  The examination is open to students whose native language is not English.  (การสอบเปิดให้กับนักเรียนผู้ซึ่งภาษาที่ใช้ตั้งแต่เกิดมิใช่ภาษาอังกฤษ),  To my mind, the best thing to do would be to ring.  (ในความคิด – ใจ – ของผม  สิ่งที่ดีที่สุดที่จะทำคือโทรศัพท์ – ไปหา.........),  Do what you like.  It’s all the same to me.  (จงทำในสิ่งที่คุณชอบเถอะ  มันก็เหมือนกันทั้งนั้นแหละ  สำหรับผม),  To my surprise, Daniel said nothing about the argument we had had.  (ด้วยความประหลาดใจของผม  แดเนียลไม่พูดอะไรเลยเกี่ยวกับข้อโต้แย้งที่เรามี - ก่อนหน้านั้น),  previous  (ก่อน)  -  Previous to her marriage, she lived in London.  (ก่อนแต่งงาน  เธออาศัยอยู่ในลอนดอน –  ตอนนี้ไม่ได้อยู่แล้ว),  used  (เคย)  -  She used to work in a bank before her current job.  (เธอเคยทำงานในธนาคาร  ก่อนงานปัจจุบันของเธอ),  accustomed  (คุ้นเคย, เคยชิน)  -  They are accustomed to hot weather.  (พวกเขาคุ้นเคยกับอากาศร้อน),  clear  (ชัดเจนกับ),  essential  (จำเป็นกับ),  necessary  (จำเป็นต่อ),  good  (ปฏิบัติดีต่อ),  identical  (เหมือนกับ)  -  The material is almost identical to limestone.  (วัตถุชิ้นนั้นเกือบจะเหมือนกันเป๊ะกับหินปูน),  satisfactory (เป็นที่พอ ใจของ),  important  (สำคัญต่อ),  significant  (สำคัญต่อ),  equivalent  (เท่า กับ, เสมือนกับ),  loyal  (จงรักภักดีต่อ)  เป็นต้น

           สำหรับคำกริยา (Verb) ที่ใช้กับ  “To”  ได้แก่  happen  (เกิดขึ้น)  -  The accident happened to his family a long time ago.  (อุบัติเหตุเกิดขึ้นกับครอบครัวของเขานานมาแล้ว),  I am going to New York next month.  (ผมจะไปนิวยอร์กเดือนหน้า),  When you get to the main road, turn right.  (เมื่อคุณไปถึงถนนสายหลัก  ให้เลี้ยวขวา),  At last, the performance came to an end.  (ในที่สุด  การแสดงก็ยุติลง),  He pointed to a man who was walking in the street.  (เขาชี้มือไปยังผู้ชายที่กำลังเดินอยู่บนถนนแต่ใช้  Paul pointed the gun at the man threatening to shoot him.  (พอลเล็งปืนไปที่ชายคนนั้น  ขู่ว่าจะยิงเขา),  He raised the glass to his lips.  (เขายกแก้วขึ้นชิดริมฝีปาก – เพื่อที่จะดื่ม),  I will go with you to the door.  (ผมจะไปกับคุณ – ไปส่งคุณ – แค่ถึงประตูนะ),  Andrew counted to three and then pressed the button.  (แอนดรูว์นับถึง ๓  และจากนั้นก็กดปุ่ม),  To the best of my knowledge, this is the oldest building in the town.  (เท่าที่ผมรู้มาดีที่สุด  นี่เป็นอาคารที่เก่าแก่ที่สุดในเมือง)  หรืออาจใช้  As far as I know  (เท่าที่ผมทราบ),  John will be staying from Monday to Friday.  (จอห์นจะพักอยู่จาก – ตั้งแต่ - วันจันทร์ถึงวันศุกร์),  The office is open from 9.30 to 5.30 every day.  (สำนักงานเปิดตั้งแต่ ๙.๓๐ น. ถึง ๕.๓๐ น. ทุกวัน),  The bill came to $15.  (ค่าบิลรวมเป็น ๑๕ ดอลลาร์),  The pork price has gone up to 200 baht a kilo.  (ราคาเนื้อหมูได้เพิ่มขึ้นเป็นกิโลกรัมละ ๒๐๐ บาท),  Paula spoke to me about the meeting.  (พอลลาพูดคุยกับผมเกี่ยวกับการประชุม),  Are you going to write to your father ?  (คุณจะเขียนจดหมายถึงพ่อใช่ไหม),  Let us now drink to the happy couple.  (ตอนนี้พวกเรามาดื่มให้แก่คู่บ่าวสาวที่มีความสุขกันเถอะ),  He announced his engagement to the delight of everyone present.  (เขาประกาศการหมั้นของตน  ท่ามกลางความยินดีของทุกคนที่อยู่ที่นั่น),  She sat down next to me.  (เธอนั่งลงข้างๆ ผม),  Peter lives in the house opposite to my uncle’s.  (ปีเตอร์อาศัยอยู่ในบ้านตรงกันข้ามกับบ้านของลุงผม),  The steak was cooked to order.  (เนื้อสเต็กถูกปรุงตามสั่ง),  I prefer tennis to golf.  (ผมชอบกีฬาเทนนิสมากกว่ากอล์ฟ),  Our team won the match by three goals to one.  (ทีมของเราชนะการแข่งขัน ๓ ประตูต่อ ๑),  The shelves are fixed to the wall.  (ชั้นวางหนังสือถูกยึดติดกับผนังห้อง),  She is tied to her job in New York and cannot move to another part of the country.  (เธอถูกผูกมัดกับงานในนิวยอร์ก  และไม่สามารถย้ายไปส่วนอื่นของประเทศ),  They danced to the music of the band.  (พวกเขาเต้นรำไปตามจังหวะดนตรีของวงดนตรี),  Summer changed to autumn.  (ฤดูร้อนเปลี่ยนเป็นฤดูใบไม้ร่วง),  She changed the kitten from one shoulder to the other.  (เธอเปลี่ยนการอุ้มลูกแมวจากไหล่ข้างหนึ่งของเธอไปยังอีกข้างหนึ่ง),  There has been a change to another educational system.  (มีการเปลี่ยนไปใช้อีกระบบการศึกษาหนึ่ง),  We talked to (with) her from time to time.  (เราพูดคุยกับเธอเป็นบางโอกาส),  Kim is shouting to her husband at the top of her voice.  (คิมกำลังตะโกนใส่สามีของเธออย่างสุดเสียง),  Give it to me.  (ให้มันแก่ผมเถอะ),  David showed the photograph to his wife.  (เดวิดแสดงภาพถ่ายให้ภรรยาของเขาดู),  She threw the ball to Johnny so that he could catch it.  (เธอขว้างบอลไปที่จอนห์นี่  เพื่อที่ว่าเขาจะได้รับมัน)  แต่ใช้  Jeff threw stones at other children in order to hit them.  (เจฟฟ์ขว้างก้อนหินไปที่เด็กคนอื่นๆ  เพื่อให้โดนพวกเขา – เพื่อทำร้ายพวกเขา) ,  occur  (เกิดขึ้น),  resort  (หันไปใช้)  -  You must never resort to violence.  (คุณจะต้องไม่หันไปใช้ความรุนแรง),  compare  (เปรียบเทียบว่าเหมือนกับ)  -  Some people compare sleep to death.  (บางคนเปรียบเทียบการนอนหลับว่าเหมือนกับความตาย),  belong  (เป็นของ)  -  That car belongs to me.  (รถยนต์คันนั้นเป็นของผม),  attend  (เอาใจใส่)  -  You should attend to your teacher’s advice.  (คุณควรเอาใจใส่คำ แนะนำของอาจารย์),  see to it  (ดูแลในเรื่อง, จัดการในเรื่อง)  -  I will see to it that you get what you want.  (ผมจะดูแลให้ว่า  คุณได้ทุกอย่างที่คุณต้องการ),  consent  (ยินยอมต่อ)  -  He consented to postponement of the trip.  (เขายินยอมกับการเลื่อนการเดินทางออกไป),  attribute  (มีสาเหตุมาจาก)   -  He attributed the worsening situation to increased conflicts between the government and the people.  (เขาคิดว่าสถานการณ์ที่แย่ลง  มีสาเหตุมาจากความขัดแย้งระหว่างรัฐบาลและประชาชน),  apply  (สมัคร, ขอ)  -  She has applied to an American university.  (เธอได้สมัคร (เข้าเรียน) ไปยังมหาวิทยาลัยอเมริกันแห่งหนึ่ง),  reply  (ตอบ, โต้ตอบ)  -  He gave me no chance to reply to his question.  (เขาไม่เปิดโอกาสให้ผมตอบคำถามของเขา)  -  We replied to the enemy’s attack by bombing their navy.  (เราโต้ตอบการโจมตีของศัตรูโดยการทิ้งระเบิดเรือของพวกเขา),  appeal  (อุทธรณ์, ชวนให้เกิดความสนใจ หรือ หลงใหล, เรียกร้อง, วิงวอน, ร้องขอ)  -  These books are designed to appeal to children.  (หนังสือเหล่านี้ถูกออกแบบเพื่อทำให้เด็กๆ สนใจ)  -  We appeal to her sense of duty.  (เราเรียกร้องให้เธอสำนึกในหน้าที่)  -  She appealed to the Revenue Department for a tax rebate.  (เธอร้องขอให้กรมสรรพากรคืน หรือลดเงินภาษี),  แต่ใช้  They were appealing for funds to build a new school.  (พวกเขากำลังร้องขอเงินทุนเพื่อสร้างโรงเรียนหลังใหม่),  confine  (จำกัดวง, จำกัดอยู่ใน)  -  It is very difficult to confine the disease to the farm where it has broken out.  (มันยากมากที่จะจำกัดวงโรคให้อยู่เฉพาะในฟาร์มที่มันเกิดขึ้นเท่านั้น)  -  The report does not confine itself to married women.  (รายงานมิได้จำกัดตัวเองเฉพาะกับผู้หญิงที่แต่งงานแล้วเท่านั้น)  -  They confine themselves to discussing the weather.  (พวกเขาจำกัดวงตัวเองเฉพาะกับการพูดคุยเรื่องดินฟ้าอากาศเท่านั้น),  turn  (หันไปหา, หันไปใช้)  -  She turned to Jimmy and began to explain.  (เธอหันไปทางจิมมี่และเริ่มต้นอธิบาย)  -  Mark turned the TV to the wall.  (มาร์กหันหน้าทีวีไปทางผนังห้อง),  amount  (รวมเป็นจำนวน, รวมเป็นเงิน)  -  Sandy had to pay high fees which amounted to $200.  (แซนดี้ต้องจ่ายค่าธรรมเนียมแพง   ซึ่งรวมเป็นเงิน ๒๐๐ ดอลลาร์)  Dutch shipping in Indonesia only amounted to 24,000 tons.  (การขนส่งทางเรือของชาวดัช – เนเธอร์แลนด์ – ในอินโดนีเซียมีจำนวนเพียง ๒๔,๐๐๐ ตัน (ต่อปี) เท่านั้น)  -  Jane’s attitude toward Brian amounted to loathing.  (ทัศนคติของเจนที่มีต่อไบรอันเกือบจะเหมือนกับ (เท่ากับ) ความรังเกียจ-เกลียดชัง)  -  It is unlikely that the forthcoming talks will amount to very much.  (มันไม่น่าเป็นไปได้ว่าการสนทนาที่กำลังจะมาถึงจะมีค่า (มีความสำคัญ) มากมาย),  -  What do these rumors amount to ?  (ข่าวลือ – เรื่องนินทา – เหล่านี้มีความสำคัญ (มีค่า) อะไรหรือ),  surrender  (ยอมจำนน)  -  The protesters surrendered to the police after about an hour.  (ผู้ประท้วงยอมจำนนต่อตำรวจ  หลังจากเวลาผ่านไปประมาณ ๑ ชั่วโมง)  -  He must decide either to curb his appetites or surrender to them.  (เขาจะต้องตัดสินใจว่าจะระงับความต้องการทางร่างกาย (หรือความอยากอาหาร) ของตน  หรือว่ายอมจำนนต่อมัน)  -  Some nations of nature-lovers seemed to have surrendered to technology.  (บางประเทศที่รักธรรมชาติ  ดูเหมือนว่าได้ยอมจำนนต่อเทคโนโลยี)  (คือ ยอมรับเทคโนโลยีซึ่งไม่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม)  -  Our country would never surrender this territory to the enemy.  (ประเทศของเราจะไม่มีวันยอมมอบดินแดนนี้ให้กับศัตรู)  -  The ruling class will not easily surrender its wealth and power to the public.  (ชนชั้นปกครองจะไม่ยอมมอบความมั่งคั่งและอำนาจของตนให้กับประชาชนอย่างง่ายๆ)  -  Most parents agreed to the teachers’ surrender to the students’ demands  (ผู้ปกครองส่วนใหญ่เห็นด้วยกับการยอมจำนนของอาจารย์ต่อข้อเรียกร้อง – ความต้องการ – ของนักเรียน), be opposed to  (คัดค้าน หรือไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง)  -  The President was opposed to the development of nuclear weapons.  (ท่านประธานาธิบดีไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งกับการพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์)  -  The civil service was strongly opposed to the new Ministry.  (พวกข้าราชการไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งกับ (การจัดตั้ง) กระทรวงใหม่),  listen  (ฟัง)  - Natalee listened carefully to what Gary said.  (นาตาลีฟังอย่างระมัดระวัง (รอบคอบ) ในสิ่งที่แกรี่พูด)  -  Lisa does her ironing while listening to the radio  (ลิซ่ารีดผ้าในขณะที่ฟังวิทยุ)  -  He would listen to some music or read until I came in.  (เขาจะฟังดนตรีหรืออ่านหนังสือ  จนกว่าผมจะกลับมา)  -  I told her what to do but she didn’t listen to it.  (ผมบอกเธอว่าควรจะทำอย่างไร  แต่เธอไม่ยอมทำตาม),  No one here will listen to you, not without proof.  (ไม่มีใครที่นี่เชื่อคุณหรอก,  ไม่เชื่อโดยไม่มีหลักฐาน),  Jack refused to listen to reason.  (แจ็คปฏิเสธที่จะฟังเหตุผล – เขาชอบทำตามใจตนเอง),  แต่ใช้  Julia sat quite still, listening for her baby’s cry.  (จูเลียนั่งนิ่งเงียบ  คอยเฝ้าระวังเสียงร้องของลูกน้อยของเธอ)  -  Listen out for (หรือ  Listen for) the signal to start.  (จงเฝ้าระวังสัญญาณให้เริ่มต้น),  recommend  (แนะนำว่าดี)  -  My friends recommended a good doctor to me.  (เพื่อนของผมแนะนำหมอที่เก่งให้กับผม),  Sally’s doctor recommends to her that she should do more exercise.  (หมอของแซลลี่แนะนำกับเธอว่า  เธอควรออกกำลังกายให้มากขึ้น),  devote  (อุทิศ)  - They have devoted all their time to helping the sick.  (พวกเขาได้อุทิศเวลาทั้งหมดของตนให้กับการช่วยเหลือผู้ป่วย)  -  Grace devoted herself to her studies.  (เกรซอุทิศตัวเองให้กับการศึกษา)   -  He is devoted to his mother.  (เขารักแม่ของเขามาก)  -  Most of the company’s resources are devoted to foreign investment.  (ทรัพยากรส่วนใหญ่ของบริษัทถูกอุทิศให้กับการลงทุนในต่างประเทศ),  accustom  (ทำให้คุ้นเคย หรือเคยชิน)  -  Stephen sat very still, trying to accustom himself to the darkness.  (สตีเฟ่นนั่งนิ่งเงียบมาก  พยายามจะทำให้ตนเองคุ้นเคยกับความมืด)  -  I took her along, with some idea of accustoming her to travelling  (ผมพาเธอติดไปด้วย  ด้วยความคิดที่จะทำให้เธอคุ้นเคย – เคยชิน – กับการเดินทาง),  object  (คัดค้าน, ไม่เห็นด้วยกับ)  -  We object to the selection of Andrew as our class leader.  (เราไม่เห็นด้วยกับการเลือกแอนดรูว์เป็นหัวหน้าห้องของเรา)  -  I don’t object to the early start.  I’ve always been an early riser.  (ผมไม่คัดค้านการเริ่มต้นแต่เช้า – แต่เนิ่นๆ – ผมเป็นคนตื่นนอนแต่เช้าตรู่เสมอ),  succumb  (พ่ายแพ้, ยอมจำนน, ตกอยู่ใต้อำนาจ, ได้รับโรค, ตาย)  -  He finally succumbed to injury.  (ในที่สุด  เขาพ่ายแพ้ต่อการบาดเจ็บ  -  คือตาย)  -  Millions of people across the world have succumbed to the Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)  (ผู้คนหลายล้านคนทั่วโลกได้ล้มตาย หรือเจ็บป่วยอย่างรุนแรงด้วยโรคโควิด-๑๙)  George finally succumbed to the temptation to have another drink.  (ในที่สุด  จอร์ชก็ยอมแพ้ต่อการยั่วใจ (สิ่งล่อใจ) ให้ดื่มเหล้าอีกแก้วหนึ่ง),  complain  (บ่น หรือ ร้องเรียนกับ)  They complained to me about the noise.  (เขาร้องเรียนกับผมเกี่ยวกับเรื่องเสียงดัง),  suggest  (แนะนำกับ)   -  I suggested to him that he should work harder.  (ผมแนะนำกับเขาว่า  เขาควรขยันมากขึ้น),  respond  (ตอบสนองต่อ)   - The government should quickly respond to its people’s demand.  (รัฐบาลควรตอบสนองอย่างรวดเร็วต่อความต้องการของประชาชน),  look forward to  (ตั้งหน้าตั้งตารอคอย, ปรารถนาที่จะ)  -  We look forward to seeing you soon in Bangkok.  (เราปรารถนาจะได้พบคุณเร็วๆ นี้ในกรุงเทพฯ),  refer  (อ้างถึง, อ้างอิง, พาดพิง, กล่าวถึง, เกี่ยวโยงไปถึง, บอก, อธิบาย, ค้นหา (หลักฐาน), เสนอแนะ)  -  In his letters to Rebecca he rarely referred to political events.  (ในจดหมายของเขาถึงรีเบ็คค่า  เขาแทบจะไม่ได้พูด (กล่าว) ถึงเหตุการณ์ต่างๆ ทางการเมือง)  -  I am not allowed to describe the officers or refer to them by name.  (ผมไม่ได้รับอนุญาตให้พรรณนา (ระบุ) ถึงเจ้าหน้าที่เหล่านั้น  หรือว่ากล่าวถึงชื่อของพวกเขา)  -  Her story has appeared in some newspaper; I refer to Miss Russel.  (เรื่องราวของเธอได้ปรากฏอยู่ในหนังสือพิมพ์บางฉบับ,  ผมพูด (หมาย) ถึงมิสรัสเซล)  -  1990s had witnessed the decline of what I refer to as the industrial working class in Japan.  (ทศวรรษ ๑๙๙๐ ได้เป็นประจักษ์พยานการลดลงของสิ่งที่ผมเรียก (ให้ชื่อ) ว่าชนชั้นแรงงานด้านอุตสาหกรรมในญี่ปุ่น)  -  The serial number refers to the country in which the car was manufactured.  (หมายเลขอนุกรม (ลำดับ) บอกถึงประเทศซึ่งรถยนต์ถูกผลิต)  -  The term ‘elitism’ seems to me to refer to those possessing some degree of power.  (คำว่า “เอลิทิซึม” สำหรับผมแล้วดูเหมือนว่าบอกถึงบุคคลซึ่งมีอำนาจอยู่ในระดับหนึ่ง)  -  Diana could make a new dish without referring to any cookery books.  (ไดอาน่าสามารถปรุงอาหารจานใหม่  โดยไม่ต้องค้นหาข้อมูลในหนังสือบอกวิธีการปรุงอาหาร)  -  Joseph is a well-trained clerk who could find his way around by referring to a filing system.  (โจเซฟเป็นเสมียนที่ได้รับการฝึกฝนมาเป็นอย่างดี  ผู้ซึ่งสามารถแก้ปัญหาได้โดยการค้นดูข้อมูลในระบบเก็บเอกสาร)  -  We still have lots of information which can be referred to on future occasions.  (เรายังคงมีข้อมูลมากมาย  ซึ่งสามารถค้นหาได้ในโอกาสต่างๆ ในอนาคต)  -  I refer you to a book by Warren Buffett published recently.  (ผมแนะนำคุณให้ไปดูหนังสือซึ่งเขียนโดยวอร์เรน บัฟเฟตต์  ตีพิมพ์เมื่อเร็วๆ นี้)  -  He would have to refer Jenny to a specialist.  (เขาจำเป็นจะต้องส่งตัวเจนนี่ไปให้ (แพทย์) ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง – เพื่อรักษาพยาบาล)  -  Kathy was referred by her doctor to a consultant.  (เคธี่ถูกส่งตัวโดยแพทย์ของเธอไปยังผู้ให้คำปรึกษา – หรือแพทย์ผู้ให้คำปรึกษา),  yield  (ยอม, ยอมให้, ยอมจำนน, อ่อนข้อให้, ให้ผล, ผลิต)  -  The editor yielded to his critics and made some corrections of his editorial published last week.  (บรรณาธิการยอมอ่อนข้อให้กับผู้วิจารณ์เขา  และทำการแก้ไขบทบรรณาธิการซึ่งตีพิมพ์สัปดาห์ที่ผ่านมา)  -  The government was yielding to public pressure.  (รัฐบาลกำลังยอมจำนนต่อแรงกดดันของประชาชน)  -  Radio has long been under pressure to yield to television.  (วิทยุได้ถูกกดดันมาเป็นเวลานานให้ถูกแทนที่โดยโทรทัศน์)  -  Any lock will yield to a bit of brute force.  (แม่กุญแจใดๆ ย่อมพ่ายแพ้แก่ (ถูกทำให้พังโดย) การใช้กำลังแบบสัตว์ป่า – การใช้กำลังอย่างมาก),  introduce  (แนะนำให้รู้จัก)  -  Nancy was introduced to me by her sister.  (แนนซี่ได้รับการแนะนำให้รู้จักกับผมโดยน้องสาวของเธอ)  -  At a party in New York, I was introduced to my present husband.  (ที่งานเลี้ยงแห่งหนึ่งในกรุงนิวยอร์ก  ฉันได้รับการแนะนำให้รู้จักกับสามีปัจจุบันของฉัน)  -  The stranger asked Betty to introduce him to her father.  (ชายแปลกหน้าขอร้องให้เบ็ตตี้แนะนำตัวเขาให้กับพ่อของเธอ)  -  It is my great pleasure to introduce tonight’s speaker, Professor Lewis, to all of you here.  (มันเป็นความยินดีอย่างยิ่งของผม  ที่จะแนะนำให้รู้จักกับผู้พูดในคืนนี้ คือ อาจารย์ลูอิส  แก่ทุกท่านในที่นี้),  reduce  (ลดลง)  -  The company’s staff was reduced to half within two years.  (พนักงานบริษัทถูกลดลงเหลือครึ่งหนึ่งภายในเวลา ๒ ปี)  -  Every building in the area was reduced to rubble.  (อาคาร – ตึก – ทุกหลังในบริเวณนี้ถูกเปลี่ยน (ทำให้กลาย) เป็นเศษอิฐเศษหิน-ชิ้นเล็กชิ้นน้อย)  -  This kind of analysis reduces the problem to its simplest form.  (การวิเคราะห์ประเภทนี้ลด (ย่อ, แยกสลาย) ปัญหาลงเป็นรูปแบบที่ (เข้าใจได้) ง่ายที่สุด)  -  Any survivors would be quickly reduced to the life of hunter-gatherer.  (ผู้รอดชีวิตคนใดก็ตามจะถูกทำให้กลายเป็นชีวิตของผู้ล่าสัตว์-เก็บของป่า – ในสมัยโบราณ),  be used to  (คุ้นเคยหรือเคยชินกับ)  -  They are used to hot weather.  (พวกเขาคุ้นเคย – เคยชิน – กับอากาศร้อน),  get used to  (คุ้นเคยหรือเคยชินกับ)  - Many Thai people get used to Chinese food.  (คนไทยจำนวนมากคุ้นเคยกับอาหารจีน),  be accustomed to  (คุ้นเคยหรือเคยชินกับ)  -  She is accustomed to getting up late.  (เธอเคยชินกับการตื่นสาย),  get accustomed to  (คุ้นเคยหรือเคยชินกับ)  -  Most people here get accustomed to working until late at night.  (คนส่วนใหญ่ที่นี่เคยชินกับการทำงานจนดึกดื่น),  เป็นต้น

 

4. With the start of the penny papers in the 1830’s, the number of people ________ a newspaper rose considerably.

(ด้วยการเริ่มต้นของหนังสือพิมพ์ราคา  เพนนี  (= 1 cent) ในช่วงทศวรรษ ๑๘๓๐ (๑๘๓๐๑๘๓๙) จำ

นวนของผู้คน (ซึ่ง) _______ หนังสือพิมพ์ (อย่างสม่ำเสมอ) ได้เพิ่มขึ้นอย่างมากมาย)

(a) regularly reading    (อ่าน .............. (หนังสือพิมพ์) ............... อย่างสม่ำ เสมอ)

(b) were reading regularly

(c) who reading regularly

(d) regularly reading what

ตอบ  -  ข้อ  (a)  เนื่องจากลดรูปมาจากอนุประโยค  “……..…people who regularly read a newspaper”  ใช้โครงสร้าง  Present participle (Verb + ing)  เพื่อแสดงรูป  Active voice  คือ  คำนามที่อยู่หน้า  Verb + ing  เป็นผู้กระทำกริยานั้น  กล่าวคือ  People  เป็นผู้ทำกริยา “อ่าน”  ดูเพิ่มเติมการลดรูปโดยใช้  Present participle (Verb + ing)  เพื่อแสดง  Active voice  คือ  คำนามเป็นผู้ทำกริยาที่ลดรูป  จากตัวอย่างข้างล่าง

                                  ตัวอย่างที่  

 • I received information ________________________________ that he had left the country.

(ผมได้รับข้อมูล _________________________________ ว่า  เขาได้ออกนอกประเทศไปแล้ว)

(a) said

(b) to say

(c) saying    (กล่าว, บอก, พูด)

(d) say

ตอบ  -  ข้อ  (c)  เนื่องจากลดรูปมาจากอนุประโยค  “…....….information which said that….......…”  โดย  Information  เป็นผู้ทำกริยา  Say  แสดงความเป็นผู้กระทำ (บอก, กล่าว)  (Active voice)  เมื่อลดรูป  จึงต้องใช้โครงสร้าง  Present participle  (Verb + ing  คือ  Saying)  ดูเพิ่มเติมการลดรูปแบบ  Active voice  จากตัวอย่างข้างล่าง

                                 ตัวอย่างที่  

 • Most lakes in the northern part of the United States were scooped out by glaciers, ________ vast basins.

(ทะเลสาบส่วนใหญ่ในตอนเหนือของสหรัฐฯ  ถูกทำให้เป็นโพรง (กัดเซาะ) โดยธารน้ำ แข็ง, ______ อ่าวด้านใน (ตรงที่เป็นส่วนโค้งเว้า) ที่กว้างใหญ่)

(a) create

(b) creating    (ก่อให้เกิด, ทำให้เกิด)

(c) have created

(d) are creating

ตอบ  -  ข้อ  (b)  Creating  เป็น  Present participle  โดยลดรูปมาจากอนุประโยค  “……..…. glaciers, which created vast basins”  ซึ่งอนุประโยค  Which created vast basins  ขยายข้อความในประโยคใหญ่ทั้งประโยค  คือ  “ทะเลสาบส่วนใหญ่ในตอนเหนือของสหรัฐฯ  ถูกทำให้เป็นโพรง (กัดเซาะ) โดยธารน้ำ แข็ง”  เพื่อบอกให้รู้ว่า  เหตุการณ์ในประโยคใหญ่  เป็นผู้ก่อให้เกิดข้อความในประโยคย่อย  คือ  แสดงการเป็นผู้กระทำ  (Active voice)  ดูตัวอย่างการลดรูปอนุประโยค  จากข้างล่าง  (และดูเพิ่มเติม  Defining (Non-defining) Adjective Clause  ในหมวดข้อสอบ  STRUCTURE  ตอนที่  ๕๗๘  ข้อ  ๔)

 • The people working in the office are my colleagues.

(ลดรูปมาจาก …..…. people who work  หรือ  are working in the office)

(ผู้คนที่ทำงานในสำนักงาน  คือเพื่อนร่วมงานของผม)  (“ผู้คน”  เป็นผู้ทำกริยา  “ทำงาน”)

 • The woman walking across the street is my sister.

(ลดรูปมาจาก …..…. woman who walks  หรือ  is walking across the street)

(ผู้หญิงที่เดินข้ามถนนเป็นน้องสาวของผม)  (“ผู้หญิง”  เป็นผู้ทำกริยา  “เดิน”)

 • The man living next door is a bank manager.

(ลดรูปมาจาก ………. man who lives  หรือ  is living next door)

(ชายที่อาศัยอยู่บ้านหลังถัดไปเป็นผู้จัดการธนาคาร)  (“ชาย”  เป็นผู้ทำกริยา  “อาศัย”)

 • The children playing in the field are my neighbors’ kids.

(ลดรูปมาจาก ………. children who play  หรือ  are playing in the field)

(เด็กๆ ที่เล่นอยู่ในสนามเป็นลูกของเพื่อนบ้านของผม)  (“เด็กๆ”  เป็นผู้ทำกริยา  “เล่น”)

                 ดูเพิ่มเติมการลดรูปอนุประโยคแบบ  Passive voice  (Past participle)  คือ  ใช้กริยาช่องที่ ๓  เมื่อคำนามถูกกระทำ  จากตัวอย่างข้างล่าง

                                 ตัวอย่างที่  

 • Lobsters have compound eyes that consist of hundreds of lenses _____________________.

(กุ้งก้ามกรามมีลูกตาที่ประกอบด้วยตาเล็กๆ หลายๆ ตา  ซึ่งประกอบด้วยเลนส์หลายร้อยชิ้น (ซึ่ง) ____)

(a) together they are joined

(b) are joined together

(c) joined together    (ถูกเชื่อมเข้าด้วยกัน)

(d) which they are joined together

ตอบ  -  ข้อ  (c)  เนื่องจากลดรูปมาจากอนุประโยค  “……....…lenses which are joined together”  โดย  “เลนส์”  เป็นผู้ถูกกระทำ  คือ  “ถูกเชื่อม”  เมื่อลดรูปอนุประโยค  จึงต้องใช้กริยาช่องที่  ๓  (Past participle)  คือ  Joined

 

5. Young people, both male and female, like to roam the streets at night.

(คนวัยรุ่น, ทั้งชายและหญิง, ชอบที่จะ  เดินเตร่ (โดยไม่มีจุดหมาย)-ท่องเที่ยว-ท่องเที่ยวไปเรื่อย  (ไป) ตามถนนในเวลากลางคืน)  (“Roam”  เมื่อเป็นคำนาม   หมายถึง  “การเดินเตร่, การท่องเที่ยว, การท่องเที่ยวไปเรื่อย")

(a) excel    (อิค-เซ่ล)  (ดีกว่า, เหนือกว่า, เก่งกว่า)

(b) abbreviate    (ย่อให้สั้น, ย่อความ)   

(c) discriminate    (แบ่งแยก, เลือกที่รักมักที่ชัง, เลือกปฏิบัติ)

(d) aggregate    (แอ๊ก-กริ-เกท)  (รวมตัว, รวบรวม, สรุป, ไหลไปรวมกัน)

(e) wander    (ว้อน-เดอะ)  (เตร็ดเตร่, พเนจร, เถลไถลไป, ท่องเที่ยว, ไปโดยไม่มีจุดหมายแน่นอน)

ตอบ  -  ข้อ  (e)

 

6. Because Jim’s and Tom’s working hours coincide (โค-อิน-ไซ้ด), and they live in the same vicinity, they depart from their homes at the same time.

(เพราะว่าชั่วโมงทำงานของจิมและทอม  เกิดขึ้นพร้อมกัน-ตรงกัน-สอดคล้องต้องกัน-เข้ากันสนิท-ทับกันสนิท-ลงรอยกัน  และพวกเขาอาศัยอยู่ในบริเวณเดียวกัน,  พวกเขาจึงออกจากบ้าน (ไปทำงาน) ในเวลาเดียวกัน)

(a) differ    (แตกต่างกัน)

(b) vanquish    (แว้น-ควิช)  (ปราบ, ปราบปราม, กำจัด, พิชิต, มีชัยชนะ, รบชนะ)

(c) occupy the same time; occupy the same place in space; correspond exactly; agree   

       (เกิดขึ้นเวลาเดียวกัน;  เกิดขึ้นสถานที่เดียวกันหรือซ้อนทับกัน, เข้ากันสนิทหรือทับกันสนิท;  

       ลงรอยกัน; เห็นพ้องต้องกัน)

(d) topple   {โค่นล้ม (รัฐบาล, ต้นไม้), ทำให้ล้มลง, ล้มลง, คว่ำลง, โอนเอนทำท่าจะล้ม, หกคะเมน}

(e) exonerate    (ปล่อยให้พ้นผิด, ทำให้พ้นจากความผิดหรือข้อกล่าวหา, ปลดเปลื้องจากการรับผิดชอบ

      หรือหน้าที่)

ตอบ  -  ข้อ  (c)

 

7. Fats Waller was one of the most accomplished pianists in the history of jazz. 

(แฟทส  วอลเล่อร์  เป็นหนึ่งในบรรดานักเปียโน  ที่ประสบความสำเร็จ-บรรลุผล  มากที่สุดในประวัติศาสตร์ของดนตรีแจส)

(a) eminent    (เด่น, มีชื่อเสียง)

(b) successful    (ประสบความสำเร็จ)

(c) proficient    (เชี่ยวชาญ, ชำนิชำนาญ, คล่องแคล่ว)

(d) temperamental    (เจ้าอารมณ์, อารมณ์แปรปรวน, อารมณ์เปลี่ยนแปลงง่าย)

(e) chronic    (คร้อน-นิค)  (เรื้อรัง, ยาวนาน, เป็นประจำ, เป็นนิสัย)

ตอบ  -  ข้อ  (b)  ทั้งนี้  Accomplish  เมื่อเป็นคำกริยา  หมายถึง  “ทำสำเร็จ, บรรลุผลสำเร็จ

 

8. The police took drastic (แดรส-ทิค) measures to end the crime wave.

(ตำรวจใช้มาตรการที่  รุนแรงมาก-ดุเดือดมาก-เข้มงวดมาก-อย่างสุดขีด  เพื่อยุติคลื่นอาชญากรรม)

(a) lenient    (ลี้-เนี่ยนท หรือ ลี้น-เยิ่นท)  (ผ่อนผัน, โอนอ่อน, กรุณา, ปรานี)

(b) mendacious    (โกหก, มดเท็จ, ไม่ซื่อสัตย์, ไม่แท้, ปลอม)

(c) very strong and severe; very significant and noticeable   (เข้มข้นและรุนแรงมาก; สำคัญ

       มากและสังเกตเห็นได้อย่างชัดเจน)  

(d) precocious    (แก่แดด, แก่เกินวัย, โตเกินวัย, ฉลาดเกินวัย)

(e) parsimonious    (ตระหนี่, ขี้เหนียว)

ตอบ  -  ข้อ  (c)

 

9. Although there had been some chaos before the concert, by the time the singer arrived, everything was completely _________.

(แม้ว่ามีความวุ่นวายอยู่บ้างก่อนการแสดงคอนเซิร์ต, ครั้นถึงเวลาที่นักร้องมาถึง, ทุกสิ่งทุกอย่าง _____

______ โดยสิ้นเชิง)

(a) out of order    {(เครื่องยนต์, นาฬิกา) เสีย, ใช้การไม่ได้}

(b) in the pink    (สุขภาพดีมาก)

(c) under control    (อยู่ภายใต้การควบคุม, สามารถควบคุมได้)

(d) at ease    (สบายใจ, ไร้กังวล, มั่นใจ, ใจสงบ)

(e) in vain    (ไม่สำเร็จ, ล้มเหลว, ไม่มีประโยชน์,  ไม่ได้ผลลัพธ์ที่ต้องการ,  ปราศจากเหตุผลหรือวัตถุประสงค์ที่ดี)

ตอบ  -  ข้อ  (c)

          สำหรับวลีที่ใช้กับ  “Under”  ได้แก่  "under pressure"  (ภายใต้ความกดดัน หรือแรงดัน)  -  People can't think well when they are under pressure.  (คนเราไม่สามารถใช้ความคิดได้ดี  เมื่อพวกเขาอยู่ภายใต้ความกดดัน),  “under one’s arm”  (หนีบอยู่ใต้รักแร้)  Cindy came in the room with a book under her arm.  (ซินดี้เข้ามาในห้อง  โดยมีหนังสือหนีบอยู่ใต้รักแร้),  แต่ใช้  “in his hand”  (ในมือของเขา-  He has a cup of coffee in his hand.  (เขามีถ้วยกาแฟอยู่ในมือ),  “under age”  (อายุน้อยเกินไป, ยังไม่โตพอ, ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)  -  Rose was not allowed to enroll in the Life Saving Course because she was under age.  (โรสไม่ได้รับอนุญาตให้ลงทะเบียนเรียนในหลักสูตรการช่วยชีวิต  เพราะว่าเธอยังไม่โตพอ),  “under arrest”  (ถูกจับกุมโดยตำรวจ)  -  Thomson is under arrest now.  (ทอมสันถูกจับกุมโดยตำรวจในขณะนี้),  “The road runs under the bridge.”  (ถนนวิ่งผ่านใต้สะพาน),  “He has a large staff under him.”  (เขามีคณะเพื่อนร่วมงานกลุ่มใหญ่ภายใต้การกำกับดูแลของเขา),  “She is under notice to leave our employment.”  (เธอได้รับการเตือน – ข้อความที่เตือน – ให้ออกจากงาน – ให้พ้นจากการว่าจ้างของเรา) (ในช่วงเวลาที่กำหนดไว้),  “Jeff is swimming under the water.”  (เจฟฟ์กำลังแหวกว่ายอยู่ใต้น้ำ),  “The agreement bans all nuclear tests in the atmosphere, under the sea and in outer space.  (ข้อตกลง – สัญญา – ห้ามการทดลองอาวุธนิวเคลียร์ทุกประเภทในชั้นบรรยากาศ, ใต้ทะเล และในอวกาศนอกโลก),  “Under his calm manner he is a very excitable person.”  (ภายใต้กิริยาท่าทางที่สงบนิ่ง  เขาเป็นบุคคลที่ตื่นเต้นได้ง่ายมาก),  “Stand here under the wall and you will be protected from the rain.”  (จงยืนอยู่ที่นี่ใกล้ๆ กำแพง  และคุณจะได้ที่กำบังฝน),  “We made the journey in under an hour.”  (เราเดินทางน้อยกว่า ๑ ชั่วโมง),  “He bought the house for under $10,000.”  (เขาซื้อบ้านในราคาต่ำกว่า ๑๐,๐๐๐ ดอลลาร์),  “The regiment is under the command of Colonel Smith.”  (กองทหารอยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของพันเอกสมิธ),  “Mary has been under the doctor for several weeks.”  (แมรี่อยู่ในการดูแลของหมอเป็นเวลาหลายสัปดาห์จนถึงขณะนี้),  “Under the terms of the contract, Daniel cannot be dismissed without three months’ notice.  (ภายใต้ข้อตกลง – ข้อกำหนด – ของสัญญา  แดเนี่ยลมิอาจถูกไล่ออกจากงานโดยมิได้รับการแจ้งเตือนล่วงหน้าเป็นเวลา ๓ เดือน)  (ถ้าจะไล่ออกจากงาน  ต้องแจ้งเตือนล่วงหน้า ๓ เดือน),  “Bill is under a strain because of his wife’s illness.”  (บิลมีความเครียด – วิตกกังวล – เนื่องมาจากความเจ็บป่วยของภรรยา),  “I am under oath not to disclose any information to the press.”  (ผมอยู่ภายใต้คำสาบานว่าจะไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารใดๆ กับหนังสือพิมพ์),  “under pressure”  (ภายใต้ความกดดัน หรือแรงกดดัน)  -  When a motor tyre (= tire) is fully inflated, it is under considerable pressure.  (เมื่อยางรถยนต์ถูกสูบลมเข้าไปจนเต็ม,  มันอยู่ภายใต้ความดัน (แรงดัน) อย่างมากมาย),  “I feel under an obligation to her.”  (ผมรู้สึกเป็นหนี้บุญคุณต่อเธอ  หรือมีข้อผูกพันกับเธอ),  “The group sing under the name of the Beatles.”  (กลุ่มนี้ร้องเพลงภายใต้ชื่อ “เดอะบีเทิลส์”  -  คือไม่เปิดเผยชื่อจริง),  “The matter is under review.”  (เรื่องราวกำลังอยู่ในระหว่างการพิจารณา-ทบทวน),  “People under 18 are not allowed to buy alcoholic drink in a pub.  (ผู้ที่มีอายุต่ำกว่า ๑๘ ปี  ไม่ได้รับอนุญาตให้ซื้อเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในร้านเหล้า),  “In the library you can find a book listed under its title, not under its author’s name.  (ในห้องสมุด  คุณสามารถค้นหาหนังสือซึ่งลงรายการภายใต้ชื่อของมัน  ไม่ใช่ภายใต้ชื่อของผู้เขียน),  “under cover”  (ภายใต้กำบัง, อย่างซ่อนเร้น, อย่างปิดบังอำพราง)  -  The prisoners escaped under cover of darkness.  (นักโทษหลบหนีไปภายใต้กำบังของความมืด หรือ โดยซ่อนเร้นไปกับความมืด),  “under fire” (ถูกยิงหรือถูกโจมตี, ถูกโจมตีด้วยอาวุธปืนหรือคำพูด),  “under one’s breath”  (ในแบบกระซิบ, ด้วยเสียงที่แผ่วเบา)  -  I told Jim the news under my breath, but Tom overheard me.  (ผมบอกข่าวแก่จิมด้วยเสียงที่แผ่วเบาหรือแบบกระซิบ  แต่ทอมแอบได้ยินผมพูด),  “under one’s nose  (= under the nose of)”   อยู่ในสายตา, เห็นอยู่ตำตา, ต่อหน้าต่อตา,  อยู่ในที่ที่สามารถมองเห็นหรือสังเกตเห็นได้ง่าย  -  The thief walked out of the museum with the painting, right under the nose of the guards.  (เจ้าขโมยเดินออกไปจากพิพิธภัณฑ์พร้อมกับภาพวาด  ต่อหน้าต่อตา รปภ. เลยทีเดียว  -   โดยที่ รปภ. ไม่เห็น),  “under one’s wing”  (ภายใต้การดูแลเอาใจใส่ หรือปกป้องคุ้มครองของ,  “under the circumstances  (= in the circumstances)”  (ในสถานการณ์ที่เป็นอยู่, ในสภาวะปัจจุบัน, ตามที่สิ่งต่างๆ เป็นอยู่)  Under (In) the circumstances, the stagecoach passengers had to give the robbers their money.  (ภายใต้สถานการณ์ที่เป็นอยู่  ผู้โดยสารรถม้าจำเป็นต้องให้เงินของพวกเขาแก่โจร) (พวกโจรเอาปืนจี้หัวพวกเขา  ทำให้พวกเขาไม่อาจปฏิเสธได้),  “under the sun”  (บนโลกนี้, ในโลกนี้  -  ใช้เพื่อแสดงการเน้น) -  The President’s assassination shocked everyone under the sun. (การลอบสังหารท่านประธานาธิบดีทำให้ทั้งโลกตกตะลึง)  -  Where under the sun could I have put my purse?  –  ไม่รู้ว่าผมเอากระเป๋าสตางค์ไปวางไว้ที่ไหนบนโลกนี้),  “under the counter”  (แอบซื้อหรือขายกันอย่างลับๆ  –  เปรียบเหมือนใต้เคาน์เตอร์)  -  The liquor dealer was arrested for selling beer under the counter to teenagers.  (คนขายสุราถูกตำรวจจับเพราะขายเบียร์ให้เด็กวัยรุ่นอย่างผิดกฎหมาย  -   คือลักลอบขาย),  “under the table”  (ใต้โต๊ะ),  “under the bench”  (ใต้ม้านั่ง),   “under the blanket”  (ใต้ผ้าห่ม หรือห่มผ้าห่ม),  “under the earth (the ground)”  (ใต้ดิน),  “under the sea”  (ใต้ทะเล),  “under difficult circumstances”  (ภายใต้สถานการณ์ที่ยากลำบาก),  “China under Chairman Mao”  (จีนภายใต้การปกครองของประ ธานเหมา),  “Vietnam under communist rule”  (เวียดนามภายใต้การปกครองระบอบคอมมิวนิสต์),  “under capitalism”  (ภายใต้ระบอบทุนนิยม),  “under repair”  (กำลังอยู่ระหว่างการซ่อมแซม)  The road is under repair.  (ถนนกำลังอยู่ระหว่างการซ่อมแซม),  “under investigation”  (กำลังอยู่ระหว่างการสืบสวน-สอบสวน),  “under construction”  (กำลังอยู่ระหว่างการก่อสร้าง)  -  The village’s pond is under construction.  (สระน้ำของหมู่บ้านกำลังอยู่ระหว่างการก่อสร้าง),  “under discussion”  (กำลังอยู่ระหว่างการปรึกษาหารือกัน)  -  There is a new film project under discussion.  (มีโครงการภาพยนตร์โครงการใหม่กำลังอยู่ระหว่างการปรึกษาหารือกัน),  “under supervision”  (ภายใต้การกำกับดูแล)   “under cultivation” (กำลังอยู่ระหว่างการเพาะปลูก)  -  Only 20% of the land is under cultivation.  (เพียง ๒๐ เปอร์เซ็นต์ของผืนดินเท่านั้นกำลังอยู่ระหว่างการเพาะปลูก),  “under surveillance” (อยู่ภายใต้การสอดส่องดูแล-สำรวจตรวจตรา)  -  David is put under surveillance.  (เดวิดถูกจัดให้อยู่ภายใต้การสอดส่องดูแล-สำรวจตรวจตรา – ของตำรวจ  โดยสงสัยว่าเขาพัวพันกับการค้ายาเสพย์ติด),  “under attack”  (ถูกโจมตี),   “under guard”  (ได้รับความคุ้มครองป้องกัน)  -  You should remain under heavy guard until the job is done.  (คุณควรยังคงได้รับความคุ้มครองป้องกันอย่างแน่นหนา  จนกระทั่งงานแล้วเสร็จ),  “under police escort”  (ภายใต้การคุ้มกันของตำรวจ)  -  (The bank robbers were taken to court under heavy police escort.)  (โจรปล้นธนาคารถูกนำตัวไปศาลภายใต้การคุ้มกันอย่างแน่นหนาของตำรวจ),  “under suspicion”  (ถูกระแวงสงสัย)  Andy knew he was under suspicion.  (แอนดี้รู้ว่าตัวเขาถูกระแวงสงสัย),  “under someone’s influence”  (ภายใต้อิทธิพลของใครบางคน)  -  Calcutta came heavily under European influence.  (เมืองกัลกัตตา – ในอินเดีย – ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของยุโรปอย่างรุนแรง),  “under the impression”  (มีความประทับใจ)  -  Carol was evidently under the impression that Morris was the doctor.  (คาโรลมีความประทับใจอย่างเห็นได้ชัดว่า  มอร์ริสเป็นหมอ – ซึ่งอาจไม่ใช่ก็ได้),  “under the assumption”  (มีหรือภายใต้ข้อสมมติฐาน)  -  Brenda had joined under the assumption that she was to be promoted.  (เบร็นด้าเข้าไปร่วมภายใต้ข้อสมมติฐานว่า  เธอต้องได้รับการเลื่อนตำแหน่ง),  “under pressure”  (อยู่ภายใต้ หรือได้รับความกดดัน)  -  The company was under enormous pressure to act quickly.  (บริษัทได้รับความกดดันให้ดำเนินการอย่างรวดเร็ว),  “under stress” (อยู่ภายใต้ หรือได้รับความเครียด)  -  The organization aims to help families under stress.  (องค์กรนี้มีเป้าหมายช่วยเหลือครอบครัวที่ได้รับความเครียด),  “The people on the stage were completely under his spell.  (ผู้คนบนเวที – นักแสดง – อยู่ภายใต้อิทธิพลครอบงำ (หรือ เสน่ห์, แรงดึงดูดใจ) ของเขาโดยสิ้นเชิง),  “under immediate threat”  (อยู่ภายใต้ หรือได้รับการคุกคาม-อันตรายโดยตรง)  -  The 24 acres are under no immediate threat of development.  (ที่ดิน ๒๔ เอเคอร์แปลงนั้นมิได้รับการคุกคามโดยตรงจากการพัฒนา) (หมายถึง  โครงการพัฒนามิได้มีผลกระทบทางลบกับที่ดินแปลงนั้น,  “under treatment”  (ได้รับการเยียวยารักษา)  -  He is under treatment for an ulcer.  (เขากำลังได้รับการเยียวยารักษาแผลพุพอง-เน่าเปื่อย)  -  The patients under local anaesthesia were fully conscious during the operation.  (ผู้ป่วยซื่งมีการไร้ความรู้สึก (การชา) เฉพาะที่ (ของร่างกาย)  จะรู้สึกตัวเต็มที่ในระหว่างการผ่าตัด)  -  Except when under sedation, he talked incessantly.  (ยกเว้นเมื่ออยู่ภายใต้การกดประสาท (ด้วยฤทธิ์ยา)  เขาจะพูดคุยอย่างไม่รู้จักหยุด),  “under his real name”  (เขียนหนังสือ) โดยใช้ชื่อจริง  -  มิได้ใช้นามแฝงหรือชื่อคนอื่น),  “land under cash crops”  (ที่ดินที่กำลังใช้ปลูกพืชเศรษฐกิจ),  “He studied under Professor Thomas.”  (เขาเรียนภายใต้การสอนโดยอาจารย์โทมัส),  “John worked under his supervisor.”  (จอห์นทำงานภายใต้การสอนหรือกำกับของผู้ควบคุมดูแลของเขา),  “I’ve got two clerks under me in my section.”  (ผมมีเสมียนเป็นลูกน้อง  ๒  คนในแผนก),  “children under 12”  (เด็กอายุต่ำกว่า ๑๒ ปี),  “expenditure under $ 10 million”  (ค่าใช้จ่ายต่ำกว่า ๑๐ ล้านเหรียญ),  “under retirement age”  (อายุต่ำกว่าวัยเกษียณ  คือ ต่ำกว่า  ๖๐  ปี)  เป็นต้น

 

เรียน   ท่านผู้ติดตามอ่านเว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th                 

 

             ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง  e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บไซต์นี้  ตาม  Address  <wpookaotong@yahoo.com>  (โปรดระบุหัวเรื่องด้วยว่า “ปรับปรุงเว็บไซต์”)  เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้ต่อไป