หมวดข้อสอบ STRUCTURE (ตอนที่ 636)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

Direction:  Choose the best answer to each item.

(จงเลือกคำตอบที่ดีที่สุดของแต่ละข้อ)

 

1. It is difficult for the casual observer to distinguish ________________ artificial and natural lakes.

(มันยากสำหรับนักสังเกตการณ์ธรรมดาๆที่จะเห็นความแตกต่าง ____ ทะเลสาบเทียมและตามธรรมชาติ)

(a) from

(b) among    (ระหว่าง)  (ของ (หรือคน) ตั้งแต่ ๓ สิ่ง (คน) ขึ้นไป)

(c) between    (ระหว่าง)  (ของ  สิ่ง  คือ  ทะเลสาบเทียมและตามธรรมชาติ)

(d) into

ตอบ  -  ข้อ  (c)  เนื่องจากเป็น  “คำคู่”  Between ………. and (ระหว่าง ............. และ)  ดูเพิ่มเติมการใช้คำคู่จากตัวอย่างข้างล่าง

                                  ตัวอย่างที่ 

 • Such clothes _________________________________ these are called ready-made clothes.

(เสื้อผ้า ______________________________________ เหล่านี้  ถูกเรียกว่าเสื้อผ้าสำเร็จรูป)

(a) like

(b) alike

(c) as    (ดังเช่น, เช่น)

(d) the same as

ตอบ  -  ข้อ  (c)  เป็นการใช้คำคู่  คือ  “Such…………….as”  ดูเพิ่มเติมการใช้  “คำคู่”  จากตัวอย่างข้างล่าง

                                 ตัวอย่างที่ 

 • My house is the same size _____________________________________________ hers.

(บ้านของผมมีขนาดเดียว ________________________________________ บ้านของเธอ)

(a) to

(b) like

(c) with

(d) as     (กับ)

ตอบ  -  ข้อ  (d)  เป็นการใช้  “คำคู่”  (The same…….…..as)

                                  ตัวอย่างที่ 

 • Please tell me the difference _______________________________ a habit and a custom.

(โปรดบอกผมความแตกต่าง _________ นิสัย  (หรือธรรมเนียมปฏิบัติ) และขนบธรรมเนียมประเพณี)

(a) of

(b) from

(c) between    (ระหว่าง)

(d) in

ตอบ  –  ข้อ  (c)  เนื่องจากเป็นการใช้   “คำคู่”  “Between”  และ “And

                                  ตัวอย่างที่ 

 • Homemaking in preindustrial America required __________________________ and skill.

(งานบ้าน (งานดูแลบ้าน) ในอเมริกายุคก่อนอุตสาหกรรม  ต้องการ _______ และทักษะความชำนาญ)

(a) and strength

(b) both strength    (ทั้งพละกำลัง-ความแข็งแรง)

(c) in addition to strength

(d) strength besides

ตอบ  -  ข้อ  (b)  เนื่องจากเป็นการใช้คำคู่  (Both……….and……….)  หรืออาจใช้  “……..required strength besides (หรือ  “in addition to”  หรือ  “beside”) skill”  (............... ต้องการพละกำลัง  นอกเหนือจากทักษะความชำนาญ)

                                 ตัวอย่างที่ 

 • The company’s staff displayed ____________ happiness nor excitement when the bid was won.

(พนักงานของบริษัท ______________ แสดงทั้งความสุขหรือความตื่นเต้นยินดี  เมื่อชนะการประมูล)

(a) either    (คน หรือสิ่งใดสิ่งหนึ่ง)

(b) both    (ทั้ง ๒ คน-สิ่ง, ทั้งคู่)

(c) neither    (ไม่, ไม่ทั้งสองคน-สิ่ง)

(d) whether    (หรือไม่)

ตอบ  -  ข้อ  (c)  เนื่องจากเป็นการใช้  “คำคู่”  (Neither ……. Nor ……..  =  ไม่ทั้ง ............ หรือ (และ) ...........)

                                 ตัวอย่างที่ 

 • We often put tramps in ________ beggars, but sometimes we feel a little envious of their simple way of life. 

(เรามักจัดคนจรจัดให้อยู่ใน _________ ขอทาน  แต่บางครั้งเรารู้สึกอิจฉานิดๆ กับวิถีการดำรงชีวิตแบบเรียบง่ายของพวกเขา)

(a) the same class to

(b) the same class with

(c) the same classes to

(d) the same class as    (ชั้นหรือกลุ่มเดียวกันกับ)

ตอบ  -   ข้อ  (d)  เป็นการใช้คำคู่  “The same………….as

                                  ตัวอย่างที่  

 • Both breakfast ___________________________ lunch are served in the company cafeteria.

(ทั้งอาหารเช้า _____________________ อาหารกลางวันได้รับการเสิร์ฟในโรงอาหารของบริษัท)

(a) but    (แต่)

(b) or    (หรือ)

(c) either    (อย่างใดอย่างหนึ่ง)

(d) and    (และ)

ตอบ  -  ข้อ  (d)  เนื่องจากเป็นการใช้คำคู่  คือ  “both…..…and….…..” (ทั้ง..........และ..........)

                                 ตัวอย่างที่

 • The company couldn’t decide whether to buy new computers _____________ to update its old hardware.

(บริษัทไม่สามารถตัดสินใจว่าจะซื้อคอมพิวเตอร์เครื่องใหม่ _______ อัพเดทฮาร์ดแวร์ตัวเก่าของบริษัท)

(a) either    (อย่างใดอย่างหนึ่ง, คนใดคนหนึ่ง)

(b) or    (หรือ)

(c) and    (และ)

(d) not only    (ไม่เพียงแต่)

ตอบ  -  ข้อ  (b)  เป็นการใช้คำคู่  “Whether…...or……” (ว่า.........หรือ.........)  สำหรับคำคู่อื่นๆ  เช่น  “Between…….and”  (ระหว่าง ........ และ.......),  “Both……and…....” (ทั้ง.........และ.........),  “Either ……or…....” (....... หรือ....... คนใดคนหนึ่ง),  “Neither……nor…..” (ไม่ทั้ง.......และ..........),  “Not only…… but also……” (ไม่เพียงแต่........... แต่...........ด้วย)  ดูเพิ่มเติมจากประโยคข้างล่าง

 • Passengers can check in for the charter flight between 8:00 and 12.00 tomorrow.

(ผู้โดยสารสามารถเช็คอิน (แสดงตั๋วและยื่นสัมภาระที่จะนำขึ้นเครื่อง) สำหรับเที่ยวบินเช่าเหมาลำ  ระหว่าง ๘ โมงและเที่ยงวันวันพรุ่งนี้)

 • There has been a rise in trade between China and Indonesia at present.

(มีการเพิ่มขึ้นด้านการค้าระหว่างจีนและอินโดนีเซียในปัจจุบัน)

 • I have spent a lifetime commuting between Britain and the United States.

(ฉันได้ใช้เวลาตลอดทั้งชีวิตเดินทางไปมาระหว่างอังกฤษและสหรัฐฯ)

 • The Supreme Court is an arbiter between the States and the federal government.

(ศาลสูงสุดเป็นผู้ชี้ขาด – อนุญาโตตุลาการ – ระหว่างรัฐต่างๆ และรัฐบาลกลาง)

 • Either John or his sister will come to my party.

(จอห์นหรือน้องสาวของเขา  คนใดคนหนึ่ง – ระหว่างเขากับน้องสาว –จะมางานเลี้ยงของผม)

 • Neither you nor I can achieve the goals.

(ไม่ทั้งคุณและผมสามารถบรรลุจุดหมาย  –  คือทั้งคุณและผมไม่สามารถบรรลุจุดหมาย)

 • Not only Peter but also Frank passes the test.

(ไม่เพียงแต่ปีเตอร์  แต่ยังแฟร้งค์อีกด้วย  ที่ผ่านการสอบ  –  คือสอบผ่านทั้ง ๒ คน)

 • The fruit delivered directly from the orchard was not only ripe but also delicious.

(ผลไม้ซึ่งส่งโดยตรงมาจากสวนผลไม้  ไม่เพียงแต่สุกเท่านั้น  แต่ยังอร่อยอีกด้วย)

 • Both Mary and her sister have divorced their husbands.

(ทั้งแมรี่และพี่สาวของเธอได้หย่าร้างกับสามี)

 • The training session has been changed from 8:30 to 9:00.

(การประชุมฝึกอบรมถูกเปลี่ยนจาก ๘.๓๐ น. เป็น ๙.๐๐ น.)

 • Both breakfast and lunch are served in the company cafeteria.

(ทั้งอาหารเช้าและอาหารกลางวันได้รับการเสิร์ฟในโรงอาหารของบริษัท)

 

2. Around the world ________________ may be as many as a million earthquakes in a single year.

(รอบโลก (ทั่วโลก) อาจ ____________________ แผ่นดินไหวมากเท่ากับ    ล้านครั้งในปีเดียว)

(a) whatever    (ไม่ว่า...............อะไรก็ตาม)

(b) they

(c) there    (มี)

(d) it

ตอบ  -  ข้อ  (c)  เนื่องจากเป็นประธานของประโยค  โดยมี  Around the world  เป็นกริยาวิเศษณ์บอกสถานที่่  (Adverb of place) 

 

3. I can’t go to the movies with you tonight since I have _______________________________.

(ผมไม่สามารถไปดูหนังกับคุณคืนนี้  เพราะว่าผมมี ________________________________)

(a) too many homeworks

(b) too much homework    (การบ้านมากเกินไป)

(c) few assignments    (งานที่ได้รับมอบหมายน้อยมาก)

(d) much assignments

ตอบ  -  ข้อ  (b)  “Homework”  เป็นนามนับไม่ได้  (จึงไม่สามารถเลือก  ข้อ  (a),  ส่วน  “Assignment”  เป็นนามนับได้  (จึงไม่สามารถเลือก  ข้อ  D  เพราะต้องใช้  “Many assignments”)  สำหรับข้อ  (c)  แม้จะถูกหลักไวยากรณ์  แต่ผิดหลักตรรกะ  (ไม่สามารถไปดูหนังฯ  เพราะมีงานฯ น้อยมาก)

 

4. My teacher is always very patient ____________________________________ lazy students.

(ครูของผมอดทนอย่างมากเสมอ ______________________________ นักเรียนที่เกียจคร้าน)

(a) for

(b) with    (กับ)

(c) at

(d) on

ตอบ  -  ข้อ  (b)  ดูเพิ่มเติมวลีที่ใช้กับ  “With”  จากพารากราฟข้างล่าง

           คำคุณศัพท์ (Adjective) ที่ใช้กับ  “With”  ได้แก่  “pleased”  (ยินดี, พอใจ)  -  She is pleased with her new workplace.  (เธอพอใจ-ยินดีกับที่ทำงานแห่งใหม่),  “popular”  (เป็นที่นิยม)  -  Holiday camps are popular with married couples with young children.  (ค่ายพักแรมวันหยุดเป็นที่นิยมสำหรับคู่สามีภรรยาที่มีลูกเล็กๆ),  “satisfied”  (พอใจ)  -  The company is satisfied with its employees’ performance.  (บริษัทพึงพอใจกับการทำงานของพนักงาน),  “angry”  (โกรธ)  -  Susan was angry with her neighbors.  (ซูซานโกรธเพื่อนบ้านของเธอ) (โกรธคนใช้  With  แต่โกรธการกระทำ-คำพูด  ใช้  At)  -  Mary was angry at Sam’s statement.  (แมรี่โกรธคำพูดของแซม),  “busy”  (มีงานยุ่ง)  -  She is busy with the  preparation for her exam.  (เธอยุ่งอยู่กับการเตรียมตัวสอบ)  -  He was busy with his term paper.  (เขายุ่งอยู่กับรายงานประจำเทอมของตน),  “familiar”  (คุ้นเคย)  -  He is not familiar with his new neighbors.  (เขาไม่คุ้นเคยกับเพื่อนบ้านใหม่),  “patient”  (อดทน)  -  His parents are very patient with him.  (พ่อแม่ของเขามีความอดทนกับเขามาก),  “friendly”  (เป็นมิตร)  -  She is friendly with everyone she meets.  (เธอเป็นมิตรกับทุกคนที่เธอพบเจอ),  “careful”  (ระมัดระวัง, รอบคอบ)  -  Paul warned Alice to be careful with that.  (พอลเตือนอลิซให้ระมัดระวัง – รอบคอบ – กับเรื่องนั้น)  -  He has the reputation for being a little careful with his money.  (เขามีชื่อเสียงว่าระมัดระวังเพียงเล็กน้อย – ค่อนข้างสุรุ่ยสุร่าย – กับเงินของตน),  หรืออาจใช้  They are very careful about money.  (พวกเขาระมัดระวังกับเรื่องเงิน),  careless  (สะเพร่า, ไม่รอบคอบ, ไม่ระวัง)  -  They are very careless with money.  (พวกเขาสุรุ่ยสุร่ายมากกับเรื่องเงิน),  หรืออาจใช้  “She is careless about her hair and her skin and her clothes.  (เธอไม่เอาใจใส่ผมและผิวพรรณของเธอและเสื้อผ้าด้วย),  “content”  (พอใจ)  -  Men should be content with what they have.  (มนุษย์ควรพอใจกับสิ่งที่ตนมี),  “identical”  (เหมือนกันทุกอย่าง)  -  India’s internal structure can never be identical with Europe’s.  (โครงสร้างภายในของอินเดียไม่มีทางที่จะเหมือนกับของยุโรปเลย),  “annoyed”  (ขุ่นเคือง, โกรธ  -  เหตุการณ์, การกระทำ) (ถ้าขุ่นเคืองคน  ใช้  “At”-  I was annoyed with his statement.  (ฉันขุ่นเคือง – โกรธ - คำพูดของเขาแต่ใช้  Sylvia was annoyed at some of her colleagues.  (ซิลเวียโกรธเพื่อนร่วมงานบางคนของเธอ)  เป็นต้น

         คำกริยา (Verb) ที่ใช้กับ  “With”  ได้แก่  “stay”  (พัก, อยู่กับ)  -  Paul stayed with Mary until dusk.  (พอลอยู่กับแมรี่จนกระทั่งเวลาโพล้เพล้ – ยามค่ำ),  “Ralph didn’t want to walk home with any of the others.”  (ราล์ฟไม่ต้องการเดินกลับบ้านกับคนอื่นๆ),  “Britain has a treaty with America that the two countries share the results of scientific research.”  (อังกฤษมีสนธิสัญญากับอเมริกาว่า  ทั้ง ๒ ประเทศจะแบ่งปันผลการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ให้กันและกัน),  “The U.S. President had a series of meetings with Jewish leaders.”  (ประธานาธิบดีของสหรัฐฯ ได้ประชุมกันหลายรอบกับผู้นำของยิว),  Mr. Smith discussed the idea with his publishers.”  (มิสเตอร์สมิธปรึกษาหารือความคิดกับผู้พิมพ์บทความ-เรื่องราวของเขา),  “David pleaded with Jennifer to give their marriage another chance.”  (เดวิดวิงวอนเจนนิเฟ่อร์ว่าให้โอกาสการแต่งงานของพวกเขา – ทั้ง ๒ คน – อีกสักครั้ง) (หมายถึง  อย่าเพิ่งหย่าร้างเลย),  “Russia doesn’t want to make a naval war with America.”  (รัสเซียไม่ต้องการทำสงครามทางเรือกับอเมริกา),  “Alice had a row with her sister.”  (อลิซทะเลาะวิวาทเสียงดังกับน้องสาวของเธอ),  “Put the knives with the other cutlery.”  (เก็บมีดไว้กับเครื่องตัดอื่นๆ – เช่น เลื่อย, กรรไกร ฯลฯ),  “Sarah cooked meat with potatoes and gravy.”  (ซาร่าห์ปรุงเนื้อกับมันฝรั่งและน้ำเกรวี่),  “The X-ray showed enlargement of the heart with slight expansion of the aorta.”  (การเอ็กซเรย์แสดงให้เห็นการขยายตัวของหัวใจ  พร้อมกับการขยายตัวเล็กน้อยของเส้นเลือดใหญ่จากห้องล่างซ้ายของหัวใจ),  “charge”  (ฟ้องร้อง,  ดำเนิน คดี)  -  He was arrested and charged with a variety of offences.  (เขาถูกจับกุมและดำเนินคดีด้วยความผิดหลายกระทง)  -  He denied the crimes with which he was charged.  (เขาปฏิเสธอาชญากรรมซึ่งเขาถูกฟ้องร้อง-ดำเนินคดี),  compare  (เปรียบเทียบ)  -  Compare this car with that one.  (จงเปรียบเทียบรถยนต์คันนี้กับคันนั้น),  “compete”  (แข่งขัน)  -  I had to compete with a number of candidates for the job.  (ผมจำเป็นต้องแข่งขันกับผู้สมัครเข้าแข่งขันจำนวนมากเพื่องานนั้น),  “Were you with Tony when you met Sarah ?”  (เธออยู่กับโทนี่หรือเปล่า  เมื่อเธอพบซาร่าห์),  “Mr. Smith is with the manager at the moment.”  (มิสเตอร์สมิธอยู่กับผู้จัดการในขณะนี้),  “Ralph is a man with a bald head.”  (ราล์ฟเป็นชายศีรษะล้าน),  “Grace is a girl with a beautiful mouth.”  (เกรซเป็นเด็กสาวที่มีเรียวปากสวยงาม),  “She has a house with two bedrooms, and with a large garden.”  (เธอมีบ้านที่มีห้องนอน ๒ ห้อง  และมีสวนขนาดใหญ่),  “Robert is a man with more money than sense.”  (โรเบิร์ตเป็นคนที่มีเงินมากกว่าจิตสำนึก – หรือไหวพริบ, ความสามารถในการพินิจพิเคราะห์),  “There is someone outside with a message for you.”  (มีใครบางคนอยู่ข้างนอก (ห้อง, บ้าน) พร้อมกับข่าวสารสำหรับคุณ),  “He hit me with a stick.”  (เขาตีผมด้วยกิ่งไม้ – ไม้เรียว, ไม้ตีกลอง),  “Collins wrote the letter with his new pen.”  (คอลลินส์เขียนจดหมายด้วยปากกาด้ามใหม่ของเขา),  “Susan made the cake with butter, eggs and flour.”  (ซูซานทำขนมเค้กด้วยเนยเหลว, ไข่ และแป้ง),  “With the death of his father, Brian found himself responsible for all the family affairs.”  (เมื่อพ่อของเขาตาย  ไบรอันพบว่าตัวเองต้องรับผิดชอบธุรกิจ (เรื่อง) ทั้งหมดของครอบครัว),  “With that, Michael walked out, banging the door behind him.”  (เมื่อเกิดเรื่องนั้นขึ้นแล้ว หรือเมื่อได้พูดเรื่องนั้นแล้ว  ไมเคิ่ลก็เดินออกไป  ปิดประตูเสียงดังโครมไว้เบื้องหลังเขา),  “We must change with the times.”  (เราต้องเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย),  “She tries to keep up with the fashion.”  (เธอพยายามก้าวให้ทันกับแฟชั่น),  “Alex likes to go with the crowd.”  (อเล็กซ์ชอบไปกับฝูงชน –  ชอบไปเป็นกลุ่ม),  “It is easier to swim with the current than against it.”  (ว่ายตามกระแสน้ำง่ายกว่าว่ายทวนกระแส),  “Come and play with me.”  (มาเล่นกับฉันสิ),  “I will discuss the matter with you another time.”  (ผมจะคุยเรื่องนั้นกับคุณทีหลัง),  “Is Paula still living with her parents ?”  (พอลล่ายังอาศัยอยู่กับพ่อแม่ของเธอหรือเปล่า),  “What’s wrong with Gary ?”  (แกรี่เป็นอะไรไปหรือ  -  เขามีปัญหาอะไรหรือเปล่า),  “I don’t know if Mark’s happy or sad.  I never know with him.”  (ฉันไม่รู้ว่ามาร์คสุขหรือเศร้า  ฉันไม่รู้อะไรเกี่ยวกับตัวเขาเลย),  “agree”  (ตกลง, เห็นพ้อง)  -  I agree with you on this point.  (ผมเห็นด้วยกับคุณในประเด็นนี้),  “disagree”  (ไม่เห็นด้วย)  -  She disagreed with me on that subject.  (เธอไม่เห็นด้วยกับผมในเรื่องนั้น),  “We’re with you on this matter.”  (เราสนับสนุนคุณในเรื่องนี้) (= We are on your side.) (เราอยู่ฝ่ายเดียวกับคุณ – เราสนับสนุนคุณ),  “Do you think this tie goes with my jacket ?”  (คุณคิดว่าเน็คไทเส้นนี้เข้ากันได้กับเสื้อแจ็กเก็ตของผมหรือเปล่า) (= Does it match my jacket ?  (มันเข้ากันกับเสื้อแจ็กเก็ตของผมไหม)  หรือ  =  Is it in harmony with my jacket ?  (มันกลมกลืน – เข้ากันได้ – กับเสื้อแจ็กเก็ตของผมไหม),  “Do you want me to deal with it ?”  (คุณต้องการให้ผมจัดการกับมันไหม),  “What are you going to do with that old picture ?”  (คุณจะทำอะไร – อย่างไร – กับภาพเก่าภาพนั้น),  “The floor was covered with books.”  (พื้นห้องถูกปกคลุมไปด้วยหนังสือ – มีหนังสือวางอยู่ระเกะระกะ),  “The ground is covered with snow.”  (พื้นดินถูกปกคลุมไปด้วยหิมะ),  “Susan is not happy with her job.”  (ซูซานไม่มีความสุขกับงานของเธอ),  “Marvin was disappointed with his work.”  (มาร์วินผิดหวังกับงานของตน),  “Edward trembled with rage.”  (เอ็ดเวิร์ดตัวสั่นด้วยความโกรธ),  “Rebecca shivered with cold.”  (รีเบ็คค่าสั่นด้วยความหนาวเหน็บ),  “put up with”  (อดทนกับ)  -  The natives have to put up with gaping tourists.  (ชาวพื้นเมืองจำเป็นต้องอดทนกับนักท่องเที่ยวที่จ้องมอง (พวกเขา) ด้วยความสงสัยพร้อมอ้าปากค้าง)  -  The visitors could put up with any amount of boredom.  (ผู้มาเยือนสามารถอดทนกับความเบื่อหน่ายขนาดใด – มากเท่าใด – ก็ได้),  “Jenny walked with an affected air.”  (เจนนี่เดินด้วยลักษณะท่าทางที่ไม่เป็นธรรมชาติ – เดินแบบดัดจริต),  “Jack lay on the bed with his feet turned upwards.”  (แจ๊คนอนบนเตียงพร้อมกับขาทั้ง ๒ ข้างหันขึ้นข้างบน),  “It’s difficult to drive fast, with ice on the road.”  (มันยากที่จะขับรถเร็วเมื่อมีพื้นผิวที่เป็นน้ำแข็งบนถนน),  “With all Eddy’s faults, he still attracts Lucy.”  (ทั้งๆ ที่เอ็ดดี้มีข้อบกพร่องเยอะแยะ  เขายังคงทำให้ลูซี่หลงใหลในตัวเขา),  “acquaint”  (ทำให้คุ้นเคย หรือเคยชิน)  -  You should acquaint yourself with your new job.  (คุณควรทำตัวเองให้คุ้นเคยกับงานใหม่ของคุณ),  “begin”  (เริ่มต้น)  -  I will begin my reading with the first chapter.  (ผมจะเริ่มต้นการอ่านด้วยบทแรก),  “interfere”  (แทรกแซง, เข้าไปยุ่งเกี่ยว)  -  We should not interfere with other people’s business.  (เราไม่ควรไปยุ่งเกี่ยวกับธุระของคนอื่น),  “quarrel”  (ทะเลาะ, วิวาท)  -  Some people often quarrel with their neighbors.  (คนบางคนทะเลาะกับเพื่อนบ้านบ่อยๆ),  “argue”  (โต้แย้ง, โต้เถียง)  -  She argued with her friends about race and religion.  (เธอโต้เถียง – ไม่เห็นด้วย – กับเพื่อนๆ เกี่ยวกับเชื้อชาติและศาสนา)  -  We were too exhausted to argue with anyone.  (เราเหนื่อยล้าเกินกว่าที่จะโต้เถียงกับใครๆ),  “help”  (ช่วยเหลือ)  -  Tom helped me with my research work.  (ทอมช่วยเหลือผมในเรื่องงานวิจัย),  “supply”  (จัดหาให้)  -  We supplied them with food and water.  (เราจัดหาอาหารและน้ำให้กับพวกเขา)  -  The army was supplied with more armament.  (กองทัพได้รับการจัดหาอาวุธยุทโธปกรณ์เพิ่มมากขึ้น),  “cooperate”  (ร่วมมือ)  -  “The suspect did not cooperate with the police.  (ผู้ต้องหาไม่ยอมร่วมมือกับตำรวจ),  “deal”  (เกี่ยวข้อง, รับมือ)  -  “I don’t want to deal with that man.”  (ผมไม่ต้องการติดต่อ-เกี่ยวข้องกับเจ้าหมอนั่น),  “contrast”  (ขัดแย้ง, ตรงข้าม, แตกต่างกันอย่างมาก)  -  “This type of machine contrasts sharply with that one.”  (เครื่องจักรชนิดนี้แตกต่างอย่างมากกับชนิดนั้น),  เป็นต้น

 

5. Doctors prescribe massive doses of penicillin for patients with pneumonia. 

(แพทย์สั่งยาเพ็นนิซิลลินที่กินในแต่ละครั้งใน  ปริมาณมาก-เป็นกองใหญ่-เป็นก้อนใหญ่และหนัก  สำหรับผู้ป่วยด้วยโรคปอดบวม) 

(a) daily    (รายวัน, ประจำวัน)

(b) heavy    (มาก, จำนวนมาก, ใหญ่มาก, หนัก, ที่หนาแน่นมาก, หนา, ดก, อุ้ยอ้าย, สำคัญมาก, ลึกซึ้ง)

(c) double    (เป็น ๒ เท่า)

(d) adequate    (พอเพียง, เหมาะสม, สามารถพอที่จะทำได้, สามารถถึงขีด)

(e) pessimistic    (มองโลกในแง่ร้าย)

ตอบ  -  ข้อ  (b

 

6. Finally, everything in her life seemed to be in equilibrium.

(ในที่สุด  ทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของเธอดูเหมือนว่าอยู่ใน  ความสมดุล-ดุลยภาพ-สภาพคงที่  -  คือลงตัว)

(a) turmoil    (การจลาจล, ความวุ่นวายปั่นป่วน, ความโกลาหล)

(b) disarray    (ความไม่เป็นระเบียบ, ความยุ่งเหยิง, ความสับสน, เสื้อผ้าที่ไม่เรียบร้อย)

(c) balance    (ความสมดล, ดุลยภาพ)

(d) pandemonium    (ความแตกตื่น, ความวุ่นวาย, ความโกลาหล)

(e) scandal    (เรื่องอัปยศ, เรื่องอื้อฉาว, เรื่องน่าอับอาย)  (เช่น  การทุจริต  การคบชู้สู่สาว  การลอบทำแท้ง)

ตอบ  -  ข้อ  (c

 

7. Nineteenth-century movements to improve sanitation occurred simultaneously (ไซ-มัล-เท้-เนียส-ลี่) in several European countries.

(ขบวนการหรือการเคลื่อนไหวในศตวรรษที่  ๑๙  ที่จะปรับปรุงด้านสุขอนามัย  เกิดขึ้น  อย่างพร้อมๆ กัน-ในเวลาเดียวกัน-ในขณะเดียวกัน  ในหลายๆ ประเทศในยุโรป)

(a) suddenly    (ในทันทีทันใด)

(b) spontaneously    (เป็นไปเอง, เกิดขึ้นเอง, เกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติ, โดยสัญชาตญาณ)

(c) gradually    (ทีละน้อย)

(d) concurrently    (อย่างพร้อมๆกัน, ในเวลาเดียวกัน)

(e) cautiously    (ค้อ-ชัส)  (อย่างระมัดระวัง, อย่างรอบคอบ, อย่างละเอียด)  

ตอบ  -  ข้อ  (d

 

8. The promise of a bonus acted as an incentive to greater effort.

(คำมั่นสัญญาจะจ่ายโบนัส  กระทำเป็นเหมือนกับ  สิ่งจูงใจ-สิ่งกระตุ้น-เครื่องกระตุ้น-เครื่องส่งเสริม  ให้ (พนักงานของบริษัท) มีความพยายามมากยิ่งขึ้น)

(a) hindrance    (อุปสรรค, สิ่งกีดขวาง)

(b) remuneration    (ค่าตอบแทน, การตอบแทน, การจ่ายเงิน, การให้รางวัล, การชดเชย)

(c) encouragement    (การให้กำลังใจ, การส่งเสริม, การกระตุ้น)

(d) panic    (การตกใจกลัว, ความหวาดกลัว, ความอกสั่นขวัญหาย, ตกใจกลัว, อกสั่นขวัญหาย)

(e) drought    (เดร้าท์)  (ความแห้งแล้ง, ความขาดแคลนน้ำ, ฤดูแล้ง, การขาดแคลนที่ยาวนาน, ความกระหายน้ำ)  

ตอบ  -  ข้อ  (c

 

9. _______ going to the beach with his friends, Tom stays at home and helps his parents look after his little brother during the holidays.

(_______ ไปเที่ยวชายหาดกับเพื่อนๆ ของเขา,  ทอมพักอยู่กับบ้าน  และช่วยพ่อแม่ดูแลน้องชายตัวน้อยในระหว่างวันหยุดพักผ่อน)

(a) In spite of    (ทั้งๆ ที่)

(b) In addition to    (นอกเหนือจาก)

(c) Instead of    (แทนที่จะ)

(d) In case of    (ในกรณีของ)

ตอบ  -  ข้อ  (c)  ดูเพิ่มเติมการใช้คำอื่นๆ จากตัวอย่างข้างล่าง

                  ๑. In spite of  =  Despite  =  Notwithstanding  =  ทั้งๆ ที่,  ต้องตามด้วยคำนาม หรือวลี  เช่น

 •  He hasn’t been able to get a good job despite (in spite of,  notwithstanding) his having had an expensive education.

(เขาไม่สามารถหางานดีๆ ทำได้  ทั้งๆ ที่มีการศึกษาที่แพง)  (ไม่สามารถหางานดีได้  ทั้งๆ มีการศึกษาราคาแพง  หรือ เสียค่าเรียนราคาแพง)

 • Despite (Notwithstanding, In spite of) the bad storm John delivered his papers on time.    

(ทั้งๆ ที่มีพายุเลวร้าย  ทอมก็ยังไปส่งหนังสือพิมพ์ได้ตรงเวลา  -   ทอมเป็นเด็กส่งหนังสือพิมพ์)

 • Despite (Notwithstanding, In spite of) all their differences, Mary and Ann remain friends.

(ทั้งๆ ที่แตกต่างกันอย่างมากมายอย่างนั้น   แมรี่และแอนยังคงเป็นเพื่อนกันได้)

 • They went out despite (notwithstanding, in spite of) the heavy rain.

(พวกเขาออกไปข้างนอกทั้งๆ ที่ฝนตกหนัก)

                  ๒. In addition to  =  Besides  =  Beside  =  Apart from  =  นอกเหนือจาก,  ต้องตามด้วยคำนาม, วลี  หรือ  Verb + ing  เช่น

 • In addition to (Besides, Beside, Apart from) an expensive car, she owns a luxurious home.

(= She owns a luxurious home in addition to (besides, beside, apart from) an expensive car.)

(นอกเหนือจากรถยนต์ราคาแพง  เธอยังเป็นเจ้าของบ้านหรู)  (ไม่ต้องมีเครื่องหมายคอมม่าหลัง  In addition to  และคำอื่นๆ ที่สามารถใช้แทนมันได้)

 • In addition to (Besides, Beside, Apart from) visiting New York, he also traveled to London.  

(= He also traveled to London in addition to (besides, beside, apart from) visiting New York.

(นอกเหนือจากการไปเยือนนิวยอร์ก  เขายังเดินทางไปลอนดอนด้วย)  (ไม่ต้องมีเครื่องหมายคอมม่าหลัง  In addition to  และคำอื่นๆ ที่สามารถใช้แทนมันได้)

                 อย่างไรก็ตาม  เมื่อใช้  In addition  =  Besides  =  Furthermore  =  Moreover  =  Apart from that  =  นอกเหนือไปจากนั้น,  ต้องตามด้วยประโยค  คือ  Subject + Verb  ซึ่งในกรณีนี้  ไม่สามารถใช้  Beside  ได้  เนื่องจาก  Beside  =  “นอกเหนือจาก”  เพียงความหมายเดียว  ดังประโยคข้างล่าง

 • They robbed the house.  In addition (Besides, Furthermore, Moreover, Apart from that), they burnt it down.

(พวกเขาปล้นบ้าน  ยิ่งไปกว่านั้น (นอกเหนือจากนั้น)  พวกเขายังเผามันซะราบเลย)  (ไม่สามารถใช้  Beside,  In addition to  หรือ  Apart from  แทนได้  และต้องมีเครื่องหมายคอมม่าหลัง  In addition  และคำอื่นๆ ที่สามารถใช้แทนมันได้)

                  ประโยคข้างบนอาจเขียนใหม่ได้เป็น

 • They robbed the house in addition to (besides, beside, apart from) burning it down. 

(พวกเขาปล้นบ้าน  นอกเหนือจากเผามันซะราบเลย)  (ไม่ต้องมีเครื่องหมายคอมม่าหลัง  In addition to  และคำอื่นๆ ที่สามารถใช้แทนมัน  และไม่สามารถใช้  In addition  หรือ  Apart from that  แทนได้  เนื่องจากทั้ง ๒ วลีนี้  ต้องตามด้วยประโยค  คือ  Subject + Verb)

 • Jack robbed the bank.  In addition (Besides, Furthermore, Moreover, Apart from that), he shot the police dead. 

(แจ๊คปล้นธนาคาร  ยิ่งไปกว่านั้น (นอกเหนือจากนั้น)  เขายิงตำรวจตายด้วย)  (ไม่สามารถใช้  Beside  หรือ  In addition to  หรือ  Apart from  แทนได้  และต้องมีเครื่องหมายคอมม่าหลัง  In addition  และคำอื่นๆ ที่สามารถใช้แทนมันได้)

                 ประโยคข้างบนอาจเขียนใหม่ได้เป็น

 • Jack robbed the bank in addition to (besides, beside, apart from) shooting the police dead. 

(แจ๊คปล้นธนาคาร  นอกเหนือจากยิงตำรวจตาย(ไม่ต้องมีเครื่องหมายคอมม่าหลัง  In addition to  และคำอื่นๆ ที่สามารถใช้แทนมันได้  และไม่สามารถใช้  In addition หรือ Apart from that  แทนได้)

                  ๓. Instead of  =  In place of  =  In lieu (ลู) of  =  แทนที่, แทน  เช่น

 • This year we went by car instead of (in place of, in lieu of) going by air.

(ปีนี้เราไปโดยรถยนต์  แทนที่จะไปทางอากาศ)

 • Do you mind having tea instead of (in place of, in lieu of) coffee?

(คุณรังเกียจดื่มชาแทนกาแฟไหม)

 • You ought to do some work, instead of (in place of, in lieu of) sitting there reading the paper.

(คุณควรทำงานเสียบ้าง,  แทนที่จะนั่งที่นั่นและอ่านหนังสือพิมพ์)

 • The boys went fishing instead of (in place of) going to school.

(พวกเด็กผู้ชายไปตกปลาแทนที่จะไปโรงเรียน)

 • I am here in place of (instead of) Mr. Smith, who is not well.

(ผมมาที่นี่แทนคุณสมิธ, ผู้ซึ่งไม่ค่อยสบาย)

 • The grown-up had coffee but the children wanted milk in place of (instead of) coffee.

(ผู้ใหญ่ดื่มกาแฟ  แต่เด็กๆ ต้องการนมแทนกาแฟ)

 • In pantomime actors use gestures (เจส-เช่อะ) instead of (in place of) words to convey ideas.

{ในละครใบ้  นักแสดงใช้อากัปกิริยาที่แสดงออก (การชี้มือชี้ไม้) แทนคำพูด  เพื่อสื่อ (ถ่ายทอด) ความคิด}             

 • Instead of (in place of) going home to his wife, he took his secretary to the cinema.

(แทนที่จะกลับบ้านไปหาภรรยา  เขาพาเลขาฯ ของเขาไปดูหนัง)

 • I wore mittens instead of (in place of, in lieu (ลู) of) gloves.

(ผมสวมถุงมือแบบปล่อยให้นิ้วโผล่ออกมา  แทนถุงมือแบบคลุมนิ้ว)

 • The Vice-President talked at the meeting instead of (in place of, in lieu of) the President, because the President was sick.

(รองประธานาธิบดีกล่าวในที่ประชุมแทนท่านประธานาธิบดี  เพราะว่าท่านประธานาธิบดีป่วย)

 • The magician appeared on the program instead of (in place of, in lieu of) a singer.

(นักมายากลปรากฏตัวในรายการแทนนักร้อง)  (เนื่องจากนักร้องป่วยหรือติดภารกิจ)

                   ๔.  In case of  =  ในกรณีที่เกิด, ในกรณีของ, เพื่อป้องกัน

 • There is a fire extinguisher on every floor in case of fire.

(มีเครื่องดับเพลิงอยู่ทุกชั้น (ของอพาร์ตเมนต์-โรงแรม)  ในกรณีที่เกิดไฟไหม้)  (คือมีเตรียมไว้เผื่อเกิดไฟไหม้)

 • In case of fire, take an emergency exit.

(ในกรณีที่เกิดไฟไหม้  ให้ใช้ทางออกฉุกเฉิน)

 • Take your umbrellas in case of rain.

(เอาร่มของคุณติดไปด้วยนะ  ในกรณีที่เกิดฝนตก - เผื่อฝนตก)

 • The wall was built along the river in case of floods.

(กำแพงถูกสร้างขึ้นตามฝั่งแม่น้ำเพื่อป้องกัน (ในกรณีที่เกิด) น้ำท่วม)

 

เรียน   ท่านผู้ติดตามอ่านเว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th                 

 

             ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง  e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บไซต์นี้  ตาม  Address  <wpookaotong@yahoo.com>  (โปรดระบุหัวเรื่องด้วยว่า “ปรับปรุงเว็บไซต์”)  เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้ต่อไป