หมวดข้อสอบ STRUCTURE (ตอนที่ 635)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

Direction:  Choose the best answer to each item.

(จงเลือกคำตอบที่ดีที่สุดของแต่ละข้อ)

 

1. When a motor tyre (= tire) is fully inflated, it is _____________________ considerable pressure.

(เมื่อยางรถยนต์ถูกสูบลมเข้าไปจนเต็ม,  มันอยู่ __________ ความดัน -  หรือแรงดัน - อย่างมากมาย)

(a) having

(b) with

(c) under   (ภายใต้)

(d) above

ตอบ  -  ข้อ  (c)  “Under pressure”  =  “ภายใต้แรงดัน หรือความกดดัน” 

           สำหรับวลีที่ใช้กับ  “Under”  ได้แก่  “under one’s arm”  (หนีบอยู่ใต้รักแร้)  Cindy came in the room with a book under her arm.  (ซินดี้เข้ามาในห้อง  โดยมีหนังสือหนีบอยู่ใต้รักแร้),  แต่ใช้  “in his hand”  (ในมือของเขา-  He has a cup of coffee in his hand.  (เขามีถ้วยกาแฟอยู่ในมือ),  “under age”  (อายุน้อยเกินไป, ยังไม่โตพอ, ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)  -  Rose was not allowed to enroll in the Life Saving Course because she was under age.  (โรสไม่ได้รับอนุญาตให้ลงทะเบียนเรียนในหลักสูตรการช่วยชีวิต  เพราะว่าเธอยังไม่โตพอ),  “under arrest”  (ถูกจับกุมโดยตำรวจ)  -  Thomson is under arrest now.  (ทอมสันถูกจับกุมโดยตำรวจในขณะนี้),  “The road runs under the bridge.”  (ถนนวิ่งผ่านใต้สะพาน),  “He has a large staff under him.”  (เขามีคณะเพื่อนร่วมงานกลุ่มใหญ่ภายใต้การกำกับดูแลของเขา),  “She is under notice to leave our employment.”  (เธอได้รับการเตือน – ข้อความที่เตือน – ให้ออกจากงาน – ให้พ้นจากการว่าจ้างของเรา) (ในช่วงเวลาที่กำหนดไว้),  “Jeff is swimming under the water.”  (เจฟฟ์กำลังแหวกว่ายอยู่ใต้น้ำ),  “The agreement bans all nuclear tests in the atmosphere, under the sea and in outer space.  (ข้อตกลง – สัญญา – ห้ามการทดลองอาวุธนิวเคลียร์ทุกประเภทในชั้นบรรยากาศ, ใต้ทะเล และในอวกาศนอกโลก),  “Under his calm manner he is a very excitable person.”  (ภายใต้กิริยาท่าทางที่สงบนิ่ง  เขาเป็นบุคคลที่ตื่นเต้นได้ง่ายมาก),  “Stand here under the wall and you will be protected from the rain.”  (จงยืนอยู่ที่นี่ใกล้ๆ กำแพง  และคุณจะได้ที่กำบังฝน),  “We made the journey in under an hour.”  (เราเดินทางน้อยกว่า ๑ ชั่วโมง),  “He bought the house for under $10,000.”  (เขาซื้อบ้านในราคาต่ำกว่า ๑๐,๐๐๐ ดอลลาร์),  “The regiment is under the command of Colonel Smith.”  (กองทหารอยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของพันเอกสมิธ),  “Mary has been under the doctor for several weeks.”  (แมรี่อยู่ในการดูแลของหมอเป็นเวลาหลายสัปดาห์จนถึงขณะนี้),  “Under the terms of the contract, Daniel cannot be dismissed without three months’ notice.  (ภายใต้ข้อตกลง – ข้อกำหนด – ของสัญญา  แดเนี่ยลมิอาจถูกไล่ออกจากงานโดยมิได้รับการแจ้งเตือนล่วงหน้าเป็นเวลา ๓ เดือน)  (ถ้าจะไล่ออกจากงาน  ต้องแจ้งเตือนล่วงหน้า ๓ เดือน),  “Bill is under a strain because of his wife’s illness.”  (บิลมีความเครียด – วิตกกังวล – เนื่องมาจากความเจ็บป่วยของภรรยา),  “I am under oath not to disclose any information to the press.”  (ผมอยู่ภายใต้คำสาบานว่าจะไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารใดๆ กับหนังสือพิมพ์),  “under pressure”  (ภายใต้ความกดดัน หรือแรงกดดัน)  -  When a motor tyre (= tire) is fully inflated, it is under considerable pressure.  (เมื่อยางรถยนต์ถูกสูบลมเข้าไปจนเต็ม,  มันอยู่ภายใต้ความดัน (แรงดัน) อย่างมากมาย),  “I feel under an obligation to her.”  (ผมรู้สึกเป็นหนี้บุญคุณต่อเธอ  หรือมีข้อผูกพันกับเธอ),  “The group sing under the name of the Beatles.”  (กลุ่มนี้ร้องเพลงภายใต้ชื่อ “เดอะบีเทิลส์”  -  คือไม่เปิดเผยชื่อจริง),  “The matter is under review.”  (เรื่องราวกำลังอยู่ในระหว่างการพิจารณา-ทบทวน),  “People under 18 are not allowed to buy alcoholic drink in a pub.  (ผู้ที่มีอายุต่ำกว่า ๑๘ ปี  ไม่ได้รับอนุญาตให้ซื้อเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในร้านเหล้า),  “In the library you can find a book listed under its title, not under its author’s name.  (ในห้องสมุด  คุณสามารถค้นหาหนังสือซึ่งลงรายการภายใต้ชื่อของมัน  ไม่ใช่ภายใต้ชื่อของผู้เขียน),  “under cover”  (ภายใต้กำบัง, อย่างซ่อนเร้น, อย่างปิดบังอำพราง)  -  The prisoners escaped under cover of darkness.  (นักโทษหลบหนีไปภายใต้กำบังของความมืด หรือ โดยซ่อนเร้นไปกับความมืด),  “under fire” (ถูกยิงหรือถูกโจมตี, ถูกโจมตีด้วยอาวุธปืนหรือคำพูด),  “under one’s breath”  (ในแบบกระซิบ, ด้วยเสียงที่แผ่วเบา)  -  I told Jim the news under my breath, but Tom overheard me.  (ผมบอกข่าวแก่จิมด้วยเสียงที่แผ่วเบาหรือแบบกระซิบ  แต่ทอมแอบได้ยินผมพูด),  “under one’s nose  (= under the nose of)”   อยู่ในสายตา, เห็นอยู่ตำตา, ต่อหน้าต่อตา,  อยู่ในที่ที่สามารถมองเห็นหรือสังเกตเห็นได้ง่าย  -  The thief walked out of the museum with the painting, right under the nose of the guards.  (เจ้าขโมยเดินออกไปจากพิพิธภัณฑ์พร้อมกับภาพวาด  ต่อหน้าต่อตา รปภ. เลยทีเดียว  -   โดยที่ รปภ. ไม่เห็น),  “under one’s wing”  (ภายใต้การดูแลเอาใจใส่ หรือปกป้องคุ้มครองของ,  “under the circumstances  (= in the circumstances)”  (ในสถานการณ์ที่เป็นอยู่, ในสภาวะปัจจุบัน, ตามที่สิ่งต่างๆ เป็นอยู่)  Under (In) the circumstances, the stagecoach passengers had to give the robbers their money.  (ภายใต้สถานการณ์ที่เป็นอยู่  ผู้โดยสารรถม้าจำเป็นต้องให้เงินของพวกเขาแก่โจร) (พวกโจรเอาปืนจี้หัวพวกเขา  ทำให้พวกเขาไม่อาจปฏิเสธได้),  “under the sun”  (บนโลกนี้, ในโลกนี้  -  ใช้เพื่อแสดงการเน้น) -  The President’s assassination shocked everyone under the sun. (การลอบสังหารท่านประธานาธิบดีทำให้ทั้งโลกตกตะลึง)  -  Where under the sun could I have put my purse?  –  ไม่รู้ว่าผมเอากระเป๋าสตางค์ไปวางไว้ที่ไหนบนโลกนี้),  “under the counter”  (แอบซื้อหรือขายกันอย่างลับๆ  –  เปรียบเหมือนใต้เคาน์เตอร์)  -  The liquor dealer was arrested for selling beer under the counter to teenagers.  (คนขายสุราถูกตำรวจจับเพราะขายเบียร์ให้เด็กวัยรุ่นอย่างผิดกฎหมาย  -   คือลักลอบขาย),  “under the table”  (ใต้โต๊ะ),  “under the bench”  (ใต้ม้านั่ง),   “under the blanket”  (ใต้ผ้าห่ม หรือห่มผ้าห่ม),  “under the earth (the ground)”  (ใต้ดิน),  “under the sea”  (ใต้ทะเล),  “under difficult circumstances”  (ภายใต้สถานการณ์ที่ยากลำบาก),  “China under Chairman Mao”  (จีนภายใต้การปกครองของประ ธานเหมา),  “Vietnam under communist rule”  (เวียดนามภายใต้การปกครองระบอบคอมมิวนิสต์),  “under capitalism”  (ภายใต้ระบอบทุนนิยม),  “under repair”  (กำลังอยู่ระหว่างการซ่อมแซม)  The road is under repair.  (ถนนกำลังอยู่ระหว่างการซ่อมแซม),  “under investigation”  (กำลังอยู่ระหว่างการสืบสวน-สอบสวน),  “under construction”  (กำลังอยู่ระหว่างการก่อสร้าง)  -  The village’s pond is under construction.  (สระน้ำของหมู่บ้านกำลังอยู่ระหว่างการก่อสร้าง),  “under discussion”  (กำลังอยู่ระหว่างการปรึกษาหารือกัน)  -  There is a new film project under discussion.  (มีโครงการภาพยนตร์โครงการใหม่กำลังอยู่ระหว่างการปรึกษาหารือกัน),  “under supervision”  (ภายใต้การกำกับดูแล)   “under cultivation” (กำลังอยู่ระหว่างการเพาะปลูก)  -  Only 20% of the land is under cultivation.  (เพียง ๒๐ เปอร์เซ็นต์ของผืนดินเท่านั้นกำลังอยู่ระหว่างการเพาะปลูก),  “under surveillance” (อยู่ภายใต้การสอดส่องดูแล-สำรวจตรวจตรา)  -  David is put under surveillance.  (เดวิดถูกจัดให้อยู่ภายใต้การสอดส่องดูแล-สำรวจตรวจตรา – ของตำรวจ  โดยสงสัยว่าเขาพัวพันกับการค้ายาเสพย์ติด),  “under attack”  (ถูกโจมตี),   “under guard”  (ได้รับความคุ้มครองป้องกัน)  -  You should remain under heavy guard until the job is done.  (คุณควรยังคงได้รับความคุ้มครองป้องกันอย่างแน่นหนา  จนกระทั่งงานแล้วเสร็จ),  “under police escort”  (ภายใต้การคุ้มกันของตำรวจ)  -  (The bank robbers were taken to court under heavy police escort.)  (โจรปล้นธนาคารถูกนำตัวไปศาลภายใต้การคุ้มกันอย่างแน่นหนาของตำรวจ),  “under suspicion”  (ถูกระแวงสงสัย)  Andy knew he was under suspicion.  (แอนดี้รู้ว่าตัวเขาถูกระแวงสงสัย),  “under someone’s influence”  (ภายใต้อิทธิพลของใครบางคน)  -  Calcutta came heavily under European influence.  (เมืองกัลกัตตา – ในอินเดีย – ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของยุโรปอย่างรุนแรง),  “under the impression”  (มีความประทับใจ)  -  Carol was evidently under the impression that Morris was the doctor.  (คาโรลมีความประทับใจอย่างเห็นได้ชัดว่า  มอร์ริสเป็นหมอ – ซึ่งอาจไม่ใช่ก็ได้),  “under the assumption”  (มีหรือภายใต้ข้อสมมติฐาน)  -  Brenda had joined under the assumption that she was to be promoted.  (เบร็นด้าเข้าไปร่วมภายใต้ข้อสมมติฐานว่า  เธอต้องได้รับการเลื่อนตำแหน่ง),  “under pressure”  (อยู่ภายใต้ หรือได้รับความกดดัน)  -  The company was under enormous pressure to act quickly.  (บริษัทได้รับความกดดันให้ดำเนินการอย่างรวดเร็ว),  “under stress” (อยู่ภายใต้ หรือได้รับความเครียด)  -  The organization aims to help families under stress.  (องค์กรนี้มีเป้าหมายช่วยเหลือครอบครัวที่ได้รับความเครียด),  “The people on the stage were completely under his spell.  (ผู้คนบนเวที – นักแสดง – อยู่ภายใต้อิทธิพลครอบงำ (หรือ เสน่ห์, แรงดึงดูดใจ) ของเขาโดยสิ้นเชิง),  “under immediate threat”  (อยู่ภายใต้ หรือได้รับการคุกคาม-อันตรายโดยตรง)  -  The 24 acres are under no immediate threat of development.  (ที่ดิน ๒๔ เอเคอร์แปลงนั้นมิได้รับการคุกคามโดยตรงจากการพัฒนา) (หมายถึง  โครงการพัฒนามิได้มีผลกระทบทางลบกับที่ดินแปลงนั้น,  “under treatment”  (ได้รับการเยียวยารักษา)  -  He is under treatment for an ulcer.  (เขากำลังได้รับการเยียวยารักษาแผลพุพอง-เน่าเปื่อย)  -  The patients under local anaesthesia were fully conscious during the operation.  (ผู้ป่วยซื่งมีการไร้ความรู้สึก (การชา) เฉพาะที่ (ของร่างกาย)  จะรู้สึกตัวเต็มที่ในระหว่างการผ่าตัด)  -  Except when under sedation, he talked incessantly.  (ยกเว้นเมื่ออยู่ภายใต้การกดประสาท (ด้วยฤทธิ์ยา)  เขาจะพูดคุยอย่างไม่รู้จักหยุด),  “under his real name”  (เขียนหนังสือ) โดยใช้ชื่อจริง  -  มิได้ใช้นามแฝงหรือชื่อคนอื่น),  “land under cash crops”  (ที่ดินที่กำลังใช้ปลูกพืชเศรษฐกิจ),  “He studied under Professor Thomas.”  (เขาเรียนภายใต้การสอนโดยอาจารย์โทมัส),  “John worked under his supervisor.”  (จอห์นทำงานภายใต้การสอนหรือกำกับของผู้ควบคุมดูแลของเขา),  “I’ve got two clerks under me in my section.”  (ผมมีเสมียนเป็นลูกน้อง  ๒  คนในแผนก),  “children under 12”  (เด็กอายุต่ำกว่า ๑๒ ปี),  “expenditure under $ 10 million”  (ค่าใช้จ่ายต่ำกว่า ๑๐ ล้านเหรียญ),  “under retirement age”  (อายุต่ำกว่าวัยเกษียณ  คือ ต่ำกว่า  ๖๐  ปี)  เป็นต้น

 

2. I try to cut down the production cost, thereby __________________ to invest in another project.

(ผมพยายามที่จะตัดทอนต้นทุนการผลิต, (และ) ดังนั้น ____________ ที่จะลงทุนในอีกโครงการหนึ่ง)

(a) to save a lot of money

(b) saving a lot of money    (ประหยัดเงินได้มากมาย)

(c) being saved a lot of money

(d) a lot of money saved

ตอบ  -  ข้อ  (b)  เนื่องจากลดรูปมาจากอนุประโยค  “………..cost, which (หรือ and) thereby saved a lot of money to invest…………” 

 

3. I have never been afraid _________________ the laborious task I am confronted with at present.

(ผมไม่เคยเกรงกลัว ___________________________ งานหนักซึ่งผมเผชิญหน้าอยู่ในปัจจุบัน)

(a) of   

(b) with

(c) in

(d) to

ตอบ  -  ข้อ  (a)  To be afraid of  =  เกรงกลัว, หวั่นกลัว  สำหรับวลีที่ใช้กับ   “Of” ดูจากพารากราฟข้างล่าง

            สำหรับคำกริยา (Verb),  คุณศัพท์ (Adjective) หรือวลี (Phrase) ที่ใช้กับ  “Of”  ได้แก่  “proof of”  (หลักฐานเรื่อง, ข้อพิสูจน์เรื่อง)  -  This gives us proof of his innocence.  (สิ่งนี้ให้หลักฐาน (ข้อพิสูจน์) แก่เราในเรื่องความบริสุทธิ์ของเขา),  “an airline of choice”  (สายการบินทางเลือก)  -  The Midwest Airline is an airline of choice for all customers.  (สายการบินมิดเวสต์เป็นสายการบินทางเลือกสำหรับลูกค้าทุกคน),  “kind of”  (ค่อนข้างจะ)  -  She is kind of an envious woman.  (เธอเป็นผู้หญิงที่ค่อนข้างจะขี้หึง),  “sick of”  (เบื่อ, สะอิดสะเอียน, เกลียดสุดๆ)  -  Jane is sick of some of her colleagues.  (เจนเบื่อระอาเพื่อนร่วมงานของเธอบางคน),  “keep out of”  (อย่ายุ่ง, อยู่ให้ไกล, ออกห่างจาก, ไม่เข้าไปเกี่ยวข้อง)  - Please keep out of my business.  (โปรดอย่าเข้ามายุ่งกับเรื่องของผม),  “in honor of”  (เพื่อเป็นเกียรติแก่)  -  The building was named in honor of the late President.  (อาคารถูกตั้งชื่อเพื่อเป็นเกียรติแก่ท่านประธานาธิบดีผู้ล่วงลับไปแล้ว),  “in charge of” (= take charge of)  (ดูแล, รับผิดชอบ)  -  They are in charge of organizing the meeting.  (พวกเขารับผิดชอบการจัดประชุม),  “inform someone of something”  (บอกใครเกี่ยวกับเรื่องอะไร)  -  Please inform me of your decision.  (โปรดบอกผมเกี่ยวกับการตัดสินใจของคุณ),   “of age”  (โตพอที่จะทำอะไรบางอย่าง, อายุมากพอที่จะลงคะแนนเลือกตั้งหรือซื้อเหล้า-เบียร์, ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มที่)  -  Mary will be of driving age on her next birthday  (แมรี่จะถึงวัยที่ได้รับอนุญาตให้ขับรถได้  ในวันเกิดของเธอปีหน้า)  -  The age at which one is considered of age to vote, or of age to buy alcoholic drinks, or of age to be prosecuted as an adult, varies within the United States.  (อายุที่บุคคลถูกถือว่าโต (แก่) พอที่จะลงคะแนนเสียง, หรือโตพอที่จะซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  หรือโตพอที่จะถูกฟ้องร้องดำเนินคดีในฐานะผู้ใหญ่  แตกต่างกันไปภายในสหรัฐฯ – หมายถึงในแต่ละรัฐ)  -  Education for the handicapped came of age when special schools were accepted as a necessary part of the public school system.  (การศึกษาสำหรับผู้พิการพัฒนาไปอย่างเต็มที่  เมื่อโรงเรียนพิเศษ (สำหรับคนพิการ) ได้รับการยอมรับในฐานะเป็นส่วนสำคัญของระบบโรงเรียนของรัฐ)  (หมายถึง  เมื่อรัฐยอมรับว่ารัฐมีความรับผิดชอบต่อคนพิการเหล่านี้),  “of course”  (แน่นอน, ไม่ต้องสงสัยเลย, เป็นเรื่องธรรมดา, เหมือนที่คาดหวังไว้)  -  Of course you know that girl; she is in your class  (แน่นอน  คุณรู้จักเด็กผู้หญิงคนนั้น  เธอเป็นเด็กนักเรียนของคุณ  -  หรือ เธอเรียนอยู่ในชั้นเดียวกับคุณ  –  คือเป็นเพื่อนคุณ),  “remind someone of”  (เตือนใครให้นึกถึงเรื่อง.........)  -  She reminded me of her mother.  (เธอเตือนให้ผมนึกถึงแม่ของเธอ  -  ด้านรูปร่างหน้าตาหรือนิสัยใจคอ),  “approve”  (อนุมัติ, เห็นชอบ)  -  The company doses not approve of women smoking.  (บริษัทไม่เห็นชอบให้ผู้หญิงสูบบุหรี่),  “boast”  (คุยโม้)  -  He often boasts of his wealth.  (เขามักคุยอวดความร่ำรวย),  “think”  (คิดถึงเรื่อง)  -  We are thinking of buying her a present.  (พวกเรากำลังคิดถึงเรื่องซื้อของขวัญให้เธอ),  “warn”  (เตือน)  -  She warned me of the danger.  (เธอเตือนผมถึงอันตราย),   “accuse someone of”  (กล่าวหาใครในเรื่อง..........)  -  They accused him of stealing their car.  (พวกเขากล่าวหาเขาว่าขโมยรถยนต์),  “suspect”  (สงสัย, ระแวง)  -  Andrew was suspected of treason.  (แอนดรูว์ถูกสงสัยว่าทรยศ-ขายชาติ),  “consist”  (ประกอบด้วย)  -  Water consists of oxygen and hydrogen.  (น้ำประกอบด้วยอ๊อกซิเจนและไฮโดรเจน),  “be composed of”  (ประกอบด้วย)  -  Our team is composed of a number of experts in several fields.   (ทีมของเราประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญจำนวนมากจากหลายสาขา),  “dream”  (ฝัน)  -  She never dreams of traveling abroad.  (เธอไม่เคยฝันว่าจะเดินทางไปต่างประเทศ),  “hear”  (ได้ยิน, รู้, ได้ข่าวคราว)  -  We have never heard of his plan.  (เราไม่เคยรู้เกี่ยวกับแผนของเขาเลย)  -  Have you heard of Lewis Baker?  (คุณรู้จักลูอิส  เบเกอร์ ไหม),  “beware”  (ระวัง)  -  Beware of dogs !  (ระวังสุนัข !),  “complain”  (บ่น, ร้องทุกข์)  -  They never complain of their hardship.  (พวกเขาไม่เคยบ่นอุทธรณ์ความยากลำบากเลย),  “convince”  (ทำให้เชื่อ)  -  These experiences served to convince me of the drug’s harmful effects.  (ประสบการณ์เหล่านี้ทำให้ผมเชื่อในผลกระทบที่เป็นอันตรายของยา),  “disapprove”  (ไม่อนุมัติ, ไม่เห็นด้วย)  -  The other members disapproved of his methods.  (สมาชิกคนอื่นๆ ไม่เห็นด้วยกับวิธีของเขา),  “assure”  (รับรอง, ทำให้มั่นใจ-เชื่อมั่น-  After he had been assured of his daughter’s safety, he was relaxed.  (หลังจากที่เขาถูกทำให้เชื่อมั่นในความปลอดภัยของลูกสาว  เขารู้สึกผ่อนคลาย)  -  Visitors can always be assured of the best in Manhattan Hotel.  (ผู้มาเยือน (แขก) สามารถจะมั่นใจได้เสมอ  ถึงสิ่งที่ดีที่สุดในโรงแรมแมนฮัตตัน  -  ในด้านการให้บริการ),   “cure”  (รักษา  หรือทำให้หายจากโรคหรืออาการบาง อย่าง,  การรักษาโรค),  -  I’m interested in the cure of cancer.  (ผมสนใจในการรักษาโรคมะเร็ง)  -  The shock of losing my purse cured me of all my former absent-mindedness.  (ความตกใจจากการทำกระเป๋าสตางค์หาย  ทำให้ผมหายจากอาการใจลอยเมื่อก่อนนี้ทั้งหมดทั้งสิ้น),   “smell”  (กลิ่น, ได้กลิ่น)  -  We had a smell of fresh bread when we entered the shop.  (เราได้กลิ่นขนมปังสด  เมื่อเราเข้าไปในร้าน)  -  The room smelled of cigars.  (ห้องมีกลิ่นซิการ์),  “full”  (เต็มไปด้วย)  - The street was full of water.   (ถนนเจิ่งนองไปด้วยน้ำ),  “fond”  (ชอบ, หลงใหล)  -  She is fond of music.  (เธอชอบดนตรี),  “careful”  (ระวัง, รอบคอบ)  -  Be careful of the floor.  I’ve just polished it.  (ระวังพื้นลื่นนะ  ผมเพิ่งจะขัดมัน),  “frightened”  (ตกใจกลัว)  -  She is frightened of the dark.  (เธอกลัวความมืด),  “confident”  (มั่นใจ)  -  You should be confident of yourselves.  (พวกคุณควรมั่นใจในตนเอง),  “short”  (ขาดแคลน)  -  They were short of food and water.  (พวกเขาขาดแคลนอาหารและน้ำ),  “tired”  (เบื่อ, เบื่อหน่าย, เหนื่อย)  -  Helen was tired of quarrelling with her husband.  (เฮเลนเบื่อการทะเลาะวิวาทกับสามีของเธอ)  -  Molly was getting tired of her students’ frequent protests.  (มอลลี่เริ่มเบื่อหน่ายกับการประท้วงบ่อยๆ ของนักเรียนของเธอ)  -  Sam was tired of working hard all day and night.  (แซมเหน็ดเหนื่อยกับการทำงานหนักทั้งวันทั้งคืน),  “sure”  (มั่นใจ, เชื่อมั่นในความสามารถ, ไว้วางใจหรือพึ่งพาอาศัย)  -  Something had gone wrong, Jack was sure of it.  (บางอย่างดำเนินไปอย่างผิดพลาด  แจ๊คมั่นใจเรื่องนี้)  -  Mike was not sure of (หรือ about) Alice.  (ไมค์ไม่สามารถไว้ใจอลิซ)  -  Bob was so confident, so sure of himself.  (บ๊อบมั่นใจมาก, เชื่อมั่นในตัวเองมาก)  -  We can be sure of success.  (เราสามารถมั่นใจได้ว่าจะประสบความสำเร็จ)  -  You could not be sure of winning this time.  (คุณไม่อาจมั่นใจได้ว่าจะชนะในครั้งนี้)  -  Paul was always sure of sympathy from his mother-in-law.  (พอลมั่นใจเสมอว่าจะได้รับความเห็นใจจากแม่ยายของตน),  “aware”  (ตระหนักเพราะได้ยิน-ได้เห็น-ได้กลิ่น-รู้สึก, รู้, รู้ดี)  -  If you were aware of all the facts, you would immediately change your mind.  (ถ้าคุณรู้ข้อเท็จจริงทั้งหมด  คุณจะเปลี่ยนใจในทันทีทันใดเลย)  -  Sarah was quite aware of this before she got married.  (ซาร่าห์รู้เรื่องนี้ดี  ก่อนเธอแต่งงาน)  -  Ralph was aware of the heat for the first time that day.  (ราล์ฟตระหนัก – รู้สึก – ถึงความร้อนเป็นครั้งแรกในวันนั้น),  “certain” (ไม่มีข้อสงสัย, มั่นใจ, แน่นอน, แท้จริง, ถูกต้อง)  -  I’m absolutely certain of that.  (ฉันไม่มีข้อสงสัยในเรื่องนั้นเลย),  “free”  (ปราศจาก, ไม่มี, ไม่ได้รับผลกระทบ)  -  The area will be free of pollution by the year 2025.  (พื้นที่นั้นจะปราศจากมลภาวะภายในปี ๒๐๒๕)  -  Our goods and services are free of taxes.  (สินค้าและบริการของเราไม่ต้องเสียภาษี – ไม่เก็บภาษีจากลูกค้า)  -  They’re happy to give their services free of charge.  (พวกเขามีความสุขที่ให้บริการฟรี – ไม่คิดมูลค่า),  -  Children can get into the museum free of charge.  (เด็กๆ สามารถเข้าไปในพิพิธภัณฑ์ได้โดยไม่เสียสตางค์ – ค่าผ่านประตู)  -  I was free of my previous cancer.  (ฉันไม่มี – ไม่ได้รับผลกระทบจาก – โรคมะเร็งเมื่อในอดีต – คือหายจากโรคนี้แล้ว)  แต่ใช้  “Are you free for lunch ?”  (คุณว่างไปทานอาหารกลางวันไหม)  -  Peter said he would work for free.  (ปีเตอร์กล่าวว่าเขาจะทำงานให้ฟรีๆ – ไม่คิดค่าแรง)  -  Frank got it for free.  (แฟร้งค์ได้มันมาฟรีๆ – ไม่ต้องจ่ายเงิน),  “proud”  (ภูมิใจ)  -  She is very proud of her son.  (เธอภูมิใจในตัวลูกชายมาก),  “hopeful”  (มีความหวัง)  -  There was a long queue of people hopeful of obtaining the few seats available.  (มีผู้คนเข้าแถวยาว  หวังว่าจะได้ที่นั่งเพียงไม่กี่ที่ – ในโรงหนัง, คอนเสิร์ต – ที่ยังพอหาได้),  “glad”  (ดีใจ)  -  Eddy was glad of a chance to change the date of appointment.  (เอ็ดดี้ดีใจที่มีโอกาสเปลี่ยนวันที่สำหรับการนัดหมาย),  แต่ใช้  “I’m glad to meet you again.”  (ผมดีใจที่ได้พบคุณอีกครั้ง)  -  “Many old people are glad to work part-time due to a family obligation.”  (คนแก่จำนวนมากยินดีที่จะทำงานบางเวลา  เนื่องมาจากภาระทางครอบครัว),  “capable”  (สามารถ)  -  They were capable of doing difficult job.  (พวกเขาสามารถทำงานยากๆ ได้),  “ashamed”  (ละอายใจ)  -  You should be ashamed of your conduct.  (คุณควรละอายใจในความประพฤติของตนเอง),  “suspicious”  (สงสัย, ระแวง, ไม่ไว้ใจ)  -  I’m suspicious of the government’s intentions.  (ฉันสงสัย – ไม่ไว้ใจ – เจตนาของรัฐบาล)  -  The policeman on duty became suspicious of the youth and asked him why he was standing there.  (ตำรวจที่กำลังปฏิบัติหน้าที่เริ่มสงสัยเด็กหนุ่มคนนั้น  และถามเขาว่าทำไมเขาจึงกำลังยืนอยู่ที่นั่น),  “tolerant”  (อดทน, สามารถยอมรับ, ใจกว้าง, ทนทาน)  -  They’re broad-minded enough to be tolerant of different beliefs.  (พวกเขาใจกว้างพอที่จะอดทนกับ (ยอมรับ) ความเชื่อที่แตกต่างออกไป)  -  The new compound is tolerant of temperatures exceeding 200C.  (สารประกอบชนิดใหม่ทนทานกับอุณหภูมิเกิน ๒๐๐ องศาเซลเซียส),  “considerate”  (เกรงใจ),  “ignorant”  (ไม่รู้)  -  The masses were largely ignorant of the options open to them.  (เหล่ามวลชนส่วนใหญ่ไม่รู้ถึงทางเลือกต่างๆ ที่เปิดให้แก่พวกเขา),  “convinced”  (เชื่อ),  “ahead”  (ล่วงหน้า),  “shy”  (อาย, ละอาย),  “conscious”  (รู้สึกถึง),  “jealous”  (อิจฉา, หึงหวง),  “envious”  (อิจฉา, หึงหวง),  “a cup of tea”  (ชา ๑ ถ้วย),  “a sheet of paper”  (กระดาษ ๑ แผ่น),  “a number of dogs”  (หมาจำนวนมาก),  “the number of students”  (จำนวนนักเรียน),  “a pair of trousers”  (กางเกงขายาว ตัว),  “millions of dollars”  (เงินหลายล้านดอลลาร์),  “two gallons of water”  (น้ำ แกลลอน),  “10% of the population”  (๑๐ เปอร์เซ็นต์ของประชากร),  “a town of 2,000 people”  (เมืองที่มีประชากร  ๒,๐๐๐ คน),  “Half of the boats sank.”  (เรือจำนวนครึ่งหนึ่งจมลง),  “Your letter of the 25th ”  (จดหมายของคุณซึ่งลงวันที่  ๒๕),  “a bag of gold”  (ทองถุงหนึ่ง),  “at a rate of 20 dollars a day”  (ในอัตรา ๒๐ เหรียญต่อวัน),  “a boy of sixteen”  (เด็กอายุ ๑๖ ปี),  “at the age of five”  (ตอนอายุ ๕ ขวบ),  “a baby of 6 months”  (ทารกอายุ ๖ เดือน),  “the first of a series of movies”  (ตอนแรกของภาพยนตร์ซีรี่ส์),  “one of the problems”  (หนึ่งในหลายปัญหา),  “two of the three”  ( ใน ),  “many of the students”  (นักเรียนหลายคน),  “a meeting of executives”  (การประชุมผู้บริหาร),  “a map of Sweden”  (แผนที่ประเทศสวีเดน),  “a picture of the refugees”  (ภาพของผู้อพยพ),  “an account of the event”  (เรื่องราวของเหตุการณ์),  “a collection of watches”  (การสะสมนาฬิกา),  “a big piece of cake”  (เค้กชิ้นใหญ่),  “Natural gas accounts for about 10% of our total energy consumption.”  (กาซธรรมชาติคิดเป็นประมาณ ๑๐ เปอร์เซ็นต์ของการบริโภคพลังงานทั้งหมดของเรา),  “the House of Representatives”  (สภาผู้แทน ราษฎร),  “We must do it with the approval of the trade unions.”  (เราจะต้องทำมันด้วยความเห็นชอบของสหภาพการค้า),  “We need the permission of the judge.”  (เราต้องการการอนุญาตจากผู้พิพากษา),  “the religious beliefs of the ancient people”  (ความเชื่อทางศาสนาของคนโบราณ),  “The average age of participants is over 50”  (อายุเฉลี่ยของผู้เข้าร่วม  คือ  เกินกว่า  ๕๐  ปี),  “the traditional role of women”  (บทบาทดั้งเดิมของสตรี),  “That is a book of mine.”  (นั่นเป็นหนังสือของผม),  She would like to have a house of her own.”  (เธอต้องการจะมีบ้านเป็นของตัวเอง),  “A child of hers was run over by a car.”  (ลูกคนหนึ่งของเธอถูกรถทับ),  “He is a friend of Stephen’s.”  (เขาเป็นเพื่อนของสตีเฟน),  เป็นต้น

 

4. Not ______________________________________________ furniture is sold in that shop.

(เฟอร์นิเจอร์ไม่ __________________________________________ ถูกขายไปในร้านนั้น)

(a) many    (มาก)  (ใช้กับคำนามนับได้  พหูพจน์)

(b) much    (มาก)  (ใช้กับคำนามนับไม่ได้)  (เป็นเอกพจน์เสมอ)

(c) a lot

(d) every kind

ตอบ  -  ข้อ  (b)  นื่องจาก  “Furniture”  เป็นคำนามนับไม่ได้   หรืออาจตอบ  “A lot of,  Lots of”  (มาก  -  ใช้กับทั้งคำนามนับไม่ได้  และคำนามนับได้  พหูพจน์)  หรือ  “Every kind of”  (ทุกชนิด)  (Not every kind of furniture…….....  =  ไม่ใช่เฟอร์นิเจอร์ทุกชนิดถูกขายไป...............)  ก็ได้

 

5. A sign in the elevator stated that its capacity (คะ-แพส-ซิ-ที่) was 1100 pounds.

(ป้ายในลิฟต์บอกว่า  ความจุ-ปริมาณความจุ-สติปัญญา-ความสามารถ-สมรรถภาพ-ประสิทธิภาพ  (ผู้โดยสาร) ของมัน  คือ  ๑,๑๐๐  ปอนด์)  (คือ  ลิฟต์ตัวนี้รับน้ำหนักได้  ๑,๑๐๐  ปอนด์)

(a) hesitation    (การรีรอ, การลังเลใจ)

(b) amount of room or space inside; largest amount that can be held by a container    (ปริ

       มาณที่ว่างหรือพื้นที่ข้างใน;  ความจุ, ปริมาณสูงสุดที่ภาชนะสามารถบรรจุได้)

(c) panic    (แพ้น-นิค)  (ความตกใจ, ความกลัว, ความอกสั่นขวัญหาย, ตัวตลกที่สนุกสนาน)  (เมื่อเป็นคำกริยา

       หมายถึง  “ตกใจกลัว, อกสั่นขวัญหาย, ทำให้สนุกสนาน, สนุกสนาน”  และเมื่อเป็นคำคุณศัพท์  หมายถึง 

       “เกี่ยวกับความตกใจกลัว”)

(d) execution    (การดำเนินการ, การบริหาร, การประหารชีวิต)

(e) remuneration    (ค่าตอบแทน, การตอบแทน, การจ่ายเงิน, การให้รางวัล, การชดเชย)

ตอบ  -  ข้อ  (b)

 

6. His natural intelligence and his experience enabled him to cope with the problem. 

(ความเฉลียวฉลาดโดยธรรมชาติ  และประสบการณ์ของเขา  ทำให้เขาสามารถ  รับมือ-จัดการ-ต่อกร  กับปัญหาได้)

(a) deal    (จัดการ, เกี่ยวข้อง, ติดต่อธุรกิจ)

(b) shun    (หลีกเลี่ยง)

(c) relax    (ผ่อนคลาย, คลายเครียด)

(d) ignore    (เพิกเฉย, ละเลย, ไม่เอาใจใส่, มองข้าม)

(e) surpass    (เหนือกว่า, ดีกว่า, (รถ) แซงขึ้นหน้า, เลย, ล้ำ, เกิน, ข้าม)

ตอบ  -  ข้อ  (a)

 

7. Meteorologists issue tornado watches when they become aware of conditions leading to the unusually severe thunderstorms that spawn (สพอน) tornadoes.

(นักอุตุนิยมวิทยาออกประกาศการเฝ้าระวังพายุทอร์นาโด  เมื่อพวกเขาตระหนักถึงสภาวะต่างๆ ที่นำไปสู่พายุฟ้าคะนองรุนแรงผิดปกติ  ซึ่ง  ให้กำเนิด-ก่อให้เกิด-วางไข่-สร้างเป็นจำนวนมาก-(สัตว์) ออกลูก  พายุทอร์นาโด)

(a) generate    (ทำให้เกิด, ให้กำเนิด, แพร่พันธุ์)

(b) accompany    (ไปเป็นเพื่อน, มากับ, ไปกับ, ติดตาม, (เพลง) ประกอบ, คลอเสียง, เล่นดนตรีคลอเสียง)

(c) inhibit    (อิน-ฮิ้บ-บิท)  (ขัดขวาง, ยับยั้ง, สกัดกั้น, ห้าม)

(d) precede    (มาก่อน, นำหน้า, นำหน้า, เสริมหน้า)

(e) hamper    (แฮ้ม-เพ่อะ)  (ขัดขวาง, หยุดยั้ง, ทำให้ชะงัก, เป็นอุปสรรคต่อ, สอด แทรก)

ตอบ  -  ข้อ  (a)  Spawn  เมื่อเป็นคำนาม  หมายถึง  "กลุ่มไข่ปลา (หอย, สัตว์ครึ่งบกครึ่งนำ้), ลูกหลาน, แหล่งกำเนิด"

 

8. Her parents were very wealthy, and generous as well.

(พ่อแม่ของเธอ  มั่งคั่ง-ร่ำรวย-รวย-มั่งมี-มากมาย-อุดมสมบูรณ์  มาก  และเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ด้วยเช่นกัน)

(a) curious    (อยากรู้อยากเห็น)

(b) ambiguous    (กำกวม, คลุมเครือ, มีความหมายหลายอย่าง, เข้าใจยาก)

(c) grateful    (ขอบคุณ, รู้สึกเป็นหนี้บุญคุณ)

(d) affluent    (มั่งคั่ง, ร่ำรวย)

(e) belligerent    (บะ-ลิ้จ-เจอ-เริ่นท)  (กระหายสงคราม, ชอบสงคราม, ทำสงคราม, มุ่งร้าย, ชอบตีรันฟันแทง,

       ก่อสงคราม, เกี่ยวกับสงคราม)

ตอบ  -  ข้อ  (d)

 

9. The earthworm is a worm ___________________ in moist warm soil in many geographic areas.

(ไส้เดือนเป็นหนอนซึ่ง (ถูก) _______________ ในดินที่ชื้นและร้อน (อุ่น) ในหลายพื้นที่ภูมิศาสตร์)

(a) finding

(b) founded    (สร้าง, ก่อตั้ง, สถาปนา)

(c) found    (พบ, เจอ, หา, สืบหา, ค้น, ค้นพบ)

(d) having found 

ตอบ  -  ข้อ  (c)  เนื่องจากลดรูปมาจากอนุประโยค  “…….…a worm which is found in moist……….”  (กริยา  ๓  ช่อง  คือ  “Find, Found, Found”  -  พบ, หา, เจอ)  ส่วนกริยา    ช่อง ของ  “Found” (สร้าง, ก่อตั้ง, สถาปนา)  คือ  “Found, Founded, Founded  ทั้งนี้อาจตอบ ข้อ  (d)  ก็ได้  แต่ต้องแก้เป็น  “Having been found”  เนื่องจากเป็น  “Perfect participle”  ในแบบ  “Passive voice”  โดยลดรูปมาจากอนุประ โยค   “…………a worm which has been found in moist……..…”   

 

เรียน   ท่านผู้ติดตามอ่านเว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th                 

 

             ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง  e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บไซต์นี้  ตาม  Address  <wpookaotong@yahoo.com>  (โปรดระบุหัวเรื่องด้วยว่า “ปรับปรุงเว็บไซต์”)  เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้ต่อไป