หมวดข้อสอบ STRUCTURE (ตอนที่ 631)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

Direction:  Choose the best answer to each item.

(จงเลือกคำตอบที่ดีที่สุดของแต่ละข้อ)

 

1. This house needs _________________________________________________________.

(บ้านหลังนี้จำเป็นต้อง __________________________________________________)

(a) being repaired

(b) repairing    (ซ่อมแซม)

(c) repaired

(d) to repair

ตอบ  -  ข้อ  (b)  “Need”   เมื่อหมายถึง  “จำเป็นต้อง”  มีโครงสร้าง  ๒  แบบ  คือ   “Need + Verb + ing”  หรือ  “Need + To + Be + Verb 3”  สำหรับข้อนี้  อาจตอบอีกแบบว่า  “……….needs to be repaired”  ก็ได้  ดูเพิ่มเติมจากตัวอย่างข้างล่าง

                                 ตัวอย่างที่  

 • That little child will need _________________________________________________.

(เด็กเล็กๆ คนนั้นจำเป็นต้อง (มี)_____________________________________________)

(a) looking after    (การดูแล, การเอาใจใส่)

(b) to look after

(c) being looked after

(d) to be looking after

ตอบ  -  ข้อ  (a)  เนื่องจาก  “Need” (จำเป็นต้อง)  สามารถตามด้วยโครงสร้าง แบบ   โดยมีความหมายเหมือนกัน  คือ  “Need + Verb + ing”  (Need + Looking after)  และ  “Need + To + Be + Verb 3”  (Need + To + Be + Looked after

                                  ตัวอย่างที่ 

 • I think all the furniture needs ______________________________________________.

(ผมคิดว่าเครื่องเรือนทั้งหมดจำเป็นต้อง _______________________________________)

(a) to clean

(b) clean

(c) cleaned

(d) cleaning    (ทำความสะอาด)

ตอบ  -  ข้อ  (d)  “Need” (จำเป็น)  ต้องตามด้วย  “Verb + ing”  หรือ  “To + Be + Verb 3”  สำหรับข้อนี้  อาจตอบ  “To be cleaned”  ก็ได้

                                 ตัวอย่างที่ 

 • This house looks very shabby; it needs ________________________________________.

(บ้านหลังนี้มีลักษณะโกโรโกโสมาก  มันจำเป็นต้อง _________________________________)

(a) to repaint

(b) repainted

(c) to be repainting

(d) to be repainted    (ถูกทาสีใหม่, ได้รับการทาสีใหม่)

ตอบ  -  ข้อ  (d)  เนื่องจาก  “Need”  (จำเป็นต้อง) + To + Be + Verb 3  หรือ  “Need + Verb + ing”  สำหรับข้อนี้  อาจตอบ  “Repainting” ก็ได้

                                  ตัวอย่างที่  

 • Cars in smaller models need __________________ in greater numbers for today’s customers.

(รถยนต์ในรูปแบบที่เล็กลงจำเป็นต้อง _____________ ในปริมาณที่มากขึ้น  สำหรับลูกค้าในปัจจุบัน)

(a) produce

(b) produced

(c) to be produced     (ได้รับการผลิต,  ถูกผลิต)

(d) to be producing

ตอบ  -  ข้อ  (c)  เนื่องจาก  “Need” (จำเป็นต้อง..........)  สามารถตามด้วย    รูปแบบ  คือ  “Need to be produced”  หรือ  “Need producing”  ซึ่งหมายถึง  จำเป็นต้องได้รับการผลิต  ทั้ง ข้อความ  ตัวอย่างอื่น เช่น

 • The room needs to be cleaned.

(= The room needs cleaning.)

(ห้องจำเป็นต้องได้รับการทำความสะอาด)

 • Those children need to be taken care of.

(= Those children need taking care of.)

(เด็กๆ เหล่านั้นจำเป็นต้องได้รับการดูแล)

 • The old house needed repairing.

(=  The old house needed to be repaired.)

(บ้านหลังเก่านั้นต้องการ (ได้รับ) การซ่อมแซม)

 • Her old car needs overhauling.

(= Her old car needs to be overhauled.)

(รถยนต์คันเก่าของเธอต้องการ (ได้รับ) การซ่อมแบบยกเครื่องยนต์ – ซ่อมใหม่ทั้งคัน)

 • Keep a list of all the jobs that need doing.

(= Keep a list of all the jobs that need to be done.)

(จงเก็บรายการ (ชื่อ) งานทั้งหมดที่จำเป็นต้องทำ)

 • The big tree in front of my house needs to be cut off.

(= The big tree in front of my house needs cutting off.)

(ต้นไม้ใหญ่หน้าบ้านของฉันจำเป็นต้องถูกตัดออกไป)

 

2. Peter: Oh, Sally, you look so fabulous today!

(โอ้  แซลลี่  คุณดูวิเศษ-ยอดเยี่ยม เหลือเกินวันนี้) 

    Sally: ___________________________________________________________

(a) Oh!  It is terrible, right?    (โอ้ มันแย่มาก-ร้ายกาจมาก  ใช่ไหม)

(b) Yeah, I feel a bit dizzy now.    (จ้ะ  ฉันรู้สึกเวียนหัวนิดหน่อย  ตอนนี้)

(c) Thanks, you’re so sweet.    (ขอบคุณค่ะ  คุณ (ปีเตอร์) ช่างปากหวานเหลือเกินนะ)

(d) I have been working so hard since the morning.    (ฉันทำงานหนักมากตั้งแต่เช้าเลย)

ตอบ  -  ข้อ  (c)  

 

3. Mrs. Andrews is a ___________________________________________________ woman.

(มิสซิสแอนดรูว์เป็นผู้หญิง ________________________________________________)

(a) kind-heart

(b) kind heart

(c) kind-hearted    (ใจดี, ใจบุญ, ใจกรุณา)

(d) kind hearted

ตอบ  -  ข้อ  (c)  ดูเพิ่มเติมจากตัวอย่างข้างล่าง

                                  ตัวอย่างที่  

 • Do you know that _________________________________________________ man?

(คุณรู้จักผู้ชาย ____________________________________________ คนนั้นหรือเปล่า)

(a) long nose

(b) long-nose

(c) long nosed

(d) long-nosed    (จมูกยาว)

ตอบ   –  ข้อ  (d)  ดูคำอธิบายที่มาจากตัวอย่างข้างล่าง

                                  ตัวอย่างที่  

 • A woman with white hair is a _________________________________________ woman.

(ผู้หญิงที่มีผมสีขาว  คือผู้หญิง _____________________________________________)

(a) white hair

(b) white-hair

(c) white haired

(d) white-haired    (ผมขาว)

ตอบ  -  ข้อ  (d

                                  ตัวอย่างที่  

 • True hibernation takes place only among ________________________________ animals.

(การจำศีลหน้าหนาวของสัตว์อย่างแท้จริง  เกิดขึ้นเฉพาะในบรรดาสัตว์ ______________________)

(a) warm blood

(b) warm-blood

(c) warm-blooded    (เลือดอุ่น)

(d) warm blooded

ตอบ  –   ข้อ  (c)  ต้องใช้  “Warm-blooded”  เนื่องจากมีโครงสร้างเป็น  (Compound adjective)  คือ  คำ    คำที่รวมกันเป็นคุณศัพท์ (Adjective) คำเดียว  โดยคำหน้าเป็นคำคุณศัพท์  และคำหลังเป็นคำนามที่เติม  Ed  ข้างท้าย  ทั้งนี้  จะต้องมีขีด ( - ) คั่นกลางระหว่าง ๒ คำนี้เสมอ  และเป็นกรณีเดียวที่สามารถเติม  “Ed”  หลังคำนามได้  ตัวอย่างอื่นๆ  เช่น

 • a shame-faced look   (ท่าทางเสียใจเพราะความละอาย)
 • an absent-minded man   (คนใจลอย)
 • service-minded people   (คนจิตอาสา)
 • public-minded people    (คนจิตอาสา, คนจิตสาธารณะ)
 • a short-sighted girl   (เด็กหญิงสายตาสั้น หรือไม่มีวิสัยทัศน์)
 • a black-haired boy   (เด็กชายผมดำ)
 • a big-eyed girl   (เด็กหญิงตาโต)
 • red-faced people   (คนหน้าแดง)  (เป็นเผ่าพันธุ์)
 • a baby-faced man   (คนหน้าเด็ก)  (หน้าอ่อนกว่าวัย)
 • a thick-skinned boy   (เด็กหน้าด้าน)  (เด็กหนังหนา)
 • a right-handed man   (ผู้ชายถนัดมือขวา)
 • a left-handed woman   (ผู้หญิงถนัดมือซ้าย)
 • a light-fingered boy   (เด็กมือไว)  (มือเบา  ชอบฉกฉวย)
 • a cold-blooded animal   (สัตว์เลือดเย็น)
 • a long-sighted woman   (ผู้หญิงสายตายาว หรือมีวิสัยทัศน์)
 • a long-legged man   (ผู้ชายขายาว)
 • a big-headed boy   (เด็กหัวโต)
 • a far-sighted person   (คนสายตายาว หรือมีวิสัยทัศน์)
 • a round-eared girl   (เด็กผู้หญิงหูกลม)

 

4. A: Thanks!  I’ll never forget your kindness. 

(A: ขอบคุณ!  ผมจะไม่ลืมความกรุณาของคุณเลย)

      B: ____________________________________________________.  Think nothing of it.

(B: ______________________________________.  อย่าไปคิดอะไรเลย  -  หรือ อย่าคิดมากน่ะ)

(a) You’re too kind    (คุณกรุณามากจังเลย)

(b) If I were you, I would    (ถ้าผมเป็นคุณ  ผมก็จะทำเช่นนั้นเหมือนกัน)

(c) Don’t mention it    (ไม่เป็นไรหรอก  หรือ  ไม่ต้องพูดถึงมันก็ได้)

(d) You should say so    (คุณควรจะพูดเช่นนั้นแหละ)

ตอบ  -  ข้อ  (c)  เนื่องจากได้ใจความดีที่สุด  โดยสอดรับกับคำพูดขอบคุณ  และประโยคที่ตามมา (อย่าไปคิดอะไรเลย)  ทั้งนี้  อาจตอบ  You’re welcome  (ยินดีที่ได้ช่วยคุณ)  หรือ  Not at all  (ไม่เป็นไรหรอก)  หรือ  No problem  (ไม่เป็นปัญหาอะไรนี่)  ก็ได้,  อย่างไรก็ตาม  ถ้ามีผู้มาขอโทษเรา  เช่น  เมื่อเหยียบเท้าเรา หรือเดินชนเรา  เราควรตอบกลับไปว่า  Never mind  (ไม่เป็นไรหรอก, ไม่ต้องไปใส่ใจหรอก)  หรือ  No problem  (ไม่มีปัญหาหรอก)

 

5. Medics venture their lives to save wounded soldiers.  

(แพทย์ (หรือเจ้าหน้าที่การแพทย์)  เสี่ยง-เสี่ยงภัย-ผจญภัย-ลองดู-กล้าได้กล้าเสีย  ชีวิตของพวกตน  เพื่อช่วยชีวิตของทหารที่ได้รับบาดเจ็บ)

(a) exacerbate    (อิก-แซส-เซอร์-เบท)  (ทำให้หนักขึ้น, ทำให้ทรุดหนัก, ทำให้รุนแรงขึ้น, ทำให้ช้ำ,

       ทำให้โกรธเคือง)

(b) fabricate    (แฟ้บ-ริ-เคท)  (สร้าง, ประดิษฐ์, คิดค้น, เสกสรร, ปั้นเรื่อง, ปลอม, ปลอมแปลง, ทอ)

(c) hibernate    (ไฮ้-เบอะ-เนท)  (จำศีลในฤดูหนาว, เก็บตัวอยู่ในรังในฤดูหนาว, หลับในฤดูหนาว, หลบหนาว,

       อยู่อย่างสันโดษ)

(d) risk    (เสี่ยง-เสี่ยงภัย-เสี่ยงทำ-ลอง)

(e) catapult    (แค้ท-ทะ-พัลท)  (ขว้างก้อนหิน, ยิงกระสุน, ยิงขีปนาวุธ, กระเด็น, หนังสติ๊ก, เครื่องยิงกระสุน,

       เครื่องยิงอาวุธสมัยโบราณ, เครื่องปล่อยเรือบินจากดาดฟ้าเรือ)

ตอบ  -  ข้อ  (d

 

6. He reads and reads and reads to quench (เคว้นช) his thirst for knowledge.

(เขาอ่านและอ่านและอ่านหนังสือ  เพื่อ  ระงับ-ดับ-ทำให้หมด-ปราบ-เอาชนะ  ความกระหายในความรู้ของเขา)

(a) utilize    (ใช้ประโยชน์, ทำให้เป็นประโยชน์)

(b) extinguish    (อิคส-ทิ้ง-กวิช)  (ดับ, ทำให้สิ้น, ยุติ, ยกเลิก, ชำระหนี้)

(c) construe    (อธิบาย, ชี้แจง, ตีความ, แปล, วิเคราะห์, ผูกประโยค, วิเคราะห์รูปประโยค)

(d) conceal    (คัน-ซี่ล)  (ซ่อน, ปิดบัง, ปกปิด, บัง)

(e) incarcerate    (อิน-ค้าร์-เซอะ-เรท)  (จำคุก,กักขัง, คุมขัง)

ตอบ  -  ข้อ  (b

 

7. All his money will go as a result of this ridiculous (ริ-ดิ๊ค-คิว-เลิส) gambling.

(เงินของเขาทั้งหมดจะสูญสิ้นไป  อันเป็นผลมาจากการพนันที่  โง่เขลา-ไร้สาระ-ไม่สม เหตุสมผล-น่าหัวเราะ-น่าขัน)

(a) heavy    (หนัก)

(b) silly    (โง่, เซ่อ, เหลวไหล, ไร้เหตุผล, น่าหัวเราะ, อ่อนแอ)

(c) serious    (รุนแรง, จริงจัง, เอาจริง)

(d) peculiar    (แปลก, ประหลาด, พิกล)

(e) extravagant    (ฟุ่มเฟือย, สุรุ่ยสุร่าย, มากเกินไป)

ตอบ  -  ข้อ  (b

 

8. The car my father bought three years ago is now _______________________ about $ 20,000.

(รถยนต์ที่พ่อของผมซื้อเมื่อ  ๓  ปีมาแล้ว  ในปัจจุบัน _____________ ประมาณ  ๒๐,๐๐๐  ดอลล่าร์)

(a) cost    (มีราคา,  ทำให้ต้องเสีย...........ไป)  (เป็นคำกริยา)  (ถ้าเป็นคำนาม หมายถึง  “ต้นทุน,  ราคาทุน)

(b) value    (ค่า, คุณค่า, มูลค่า, ราคา, ประโยชน์)  (เป็นคำนาม)  (ถ้าเป็นคำกริยา หมายถึง  “ประเมินค่า,

       ประมาณค่า, คำนวณค่าเป็นเงิน)

(c) price    (ราคาขาย)  (เป็นคำนาม)

(d) worth    (มีค่า, มีราคา)  (เป็นคำคุณศัพท์)

ตอบ  -  ข้อ  (d)  เพราะใช้กับ  “Verb to be” (Is)

 

9. We ______________________________________________________________ water.

(เรา ___________________________________________________________ น้ำ)

(a) often lack of

(b) are often lack

(c) are often lack of

(d) often lack    (มักขาดแคลน)  (ขาดแคลนบ่อยๆ)

ตอบ  -  ข้อ  (d)  “Lack”  เมื่อใช้เป็นคำกริยา  ตามด้วย  “กรรม”  ได้เลย  ไม่ต้องมี  “Of”  เช่น  “We lack food.”  (เราขาดแคลนอาหาร)  แต่เมื่อเป็นคำนาม (การขาดแคลน)  ต้องตามด้วย  “Of”  และต่อด้วย  “กรรม”  เช่น  “The lack of education”  (การขาดแคลนการศึกษา)  ดูเพิ่มเติมจากตัวอย่างข้างล่าง

                                  ตัวอย่างที่ ๑

 • In some parts of the world, the people ________________________________________.

(ในบางส่วนของโลก  ผู้คน ________________________________________________)

(a) are a lack of food

(b) lack of food

(c) lack food    (ขาดแคลนอาหาร)

(d) lacks food

ตอบ  -  ข้อ  (c)  “Lack”  เมื่อใช้เป็นกริยา  ตามด้วยกรรม (คำนาม) ได้เลย  ไม่ต้องมี   “Of”  และเนื่องจากประธานของประโยค  (People)  เป็นพหูพจน์  “Lack”  จึงไม่ต้องเติม  “S

                                  ตัวอย่างที่ ๒

 • Do you know which part of the country ____________________________________ rain ?

(คุณรู้ไหมว่าส่วนไหนของประเทศ _________________________________________ ฝน)

(a) is lacking of

(b) lacks of

(c) is in lack of    (ขาดแคลน)

(d) is lacked of

ตอบ  -  ข้อ  (c)  Be in lack of  =  ขาดแคลน  หรืออาจตอบว่า  “Is lacking”  หรือ  “Lacks”  ก็ได้  สำหรับโครงสร้างอื่นๆ ของ  “Lack”  ดูจากประโยคตัวอย่างข้างล่าง

                                  ตัวอย่างที่ ๓

 • He made that mistake because he __________________________________ experience.

(เขาทำความผิดนั้น  เพราะว่าเขา ___________________________________ประสบการณ์)

(a) was lack of

(b) was in lacked of

(c) lacked of

(d) lacked    (ขาด, ขาดแคลน, ปราศจาก, ไม่มี)

ตอบ  -  ข้อ  (d)  หรืออาจใช้  “was in lack of”  ก็ได้  เนื่องจาก  “Lack”  เป็นทั้งคำกริยาและคำนาม,  เมื่อเป็นคำกริยา  ตามด้วยกรรมเลย  ไม่ต้องมี  “Of”  แต่เมื่อใช้เป็นคำนาม  (หมายถึง  การขาดแคลน,  การปราศจาก,  การไม่มี)  ต้องตามด้วย  “Of”  และต่อด้วยกรรม  ดังประโยคตัวอย่าง

 • They lacked confidence to go on with the project.

(พวกเขาขาดความเชื่อมั่นที่จะดำเนินโครงการต่อไป)

 • The contract lacks a signature of both parties.

(สัญญาขาดลายเซ็นของทั้ง ๒ ฝ่าย)

 • Many poor nations lack raw materials for the production of their goods. 

(ประเทศยากจนจำนวนมากขาดแคลนวัตถุดิบสำหรับการผลิตสินค้าของตน)

 • I hated the lack of privacy in the dormitory.

(ผมเกลียดการขาดความเป็นส่วนตัวในหอพัก)

 • He was not a stern man at all, in spite of his lack of humor.

(เขามิใช่คนที่เข้มงวด-เคร่งครัดเลย  (หรือมิใช่ไม่ยอมผ่อนผันเลย)  ทั้งๆ ที่ขาดอารมณ์ขัน)  (คือเป็นคนอะลุ้มอล่วย  ทั้งๆ ที่ขาดอารมณ์ขัน)

 • Lack of proper funding is making our job more difficult.

(การขาดแคลนการอุดหนุนเงินที่เหมาะสม  กำลังทำให้งานของเรายากลำบากยิ่งขึ้น)

 • His department was shut down for lack of funds.

(แผนกของเขาถูกปิดลงเนื่องจากขาดแคลนเงินทุน)

 • The officials were acquitted for lack of evidence.

(พวกเจ้าหน้าที่ถูกตัดสินให้พ้นผิด (โทษ) เนื่องจากไม่มีพยานหลักฐาน)

 • There was no lack of schools to choose from.

(มีโรงเรียนให้เลือก (เรียน) มากมาย)

 • There was certainly no lack of excitement in this amusement park.

(มีความตื่นเต้นมากมายอย่างแน่นอนในสวนสนุกแห่งนี้)

 • Whatever New England may lack in materials, it makes up in bright ideas.

(อะไรก็ตามที่ภาคนิวอิงแลนด์ (กลุ่มรัฐทางตะวันออกเฉียงเหนือของสหรัฐฯ ที่ติดกับมหาสมุทรแอตลันติก) อาจจะขาดแคลนในด้านวัตถุ (ดิบ)  มันชดเชยด้วยความคิดที่เฉลียวฉลาด – ของผู้คนที่นั่น)  (ภูมิภาคแถบนี้เป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยเอกชนที่เก่าแก่มีชื่อเสียงของสหรัฐฯ ๘ แห่ง  ที่เรียกกันว่ากลุ่มไอวี่ลีกส์  เป็นสถาบันที่ผลิตศิษย์เก่ามากมาย  ซึ่งมีชื่อเสียงระดับผู้นำโลกและเจ้าของกิจการทั่วโลก  รวมทั้งมีศูนย์วิจัยต่างๆ มากมาย  ซึ่งผลิตนวัตกรรมที่มีชื่อเสียงระดับโลก)

 

เรียน   ท่านผู้ติดตามอ่านเว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th                 

 

             ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง  e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บไซต์นี้  ตาม  Address  <wpookaotong@yahoo.com>  (โปรดระบุหัวเรื่องด้วยว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)  เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้ต่อไป