หมวดข้อสอบ STRUCTURE (ตอนที่ 628)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

Direction:  Choose the best answer to each item.

(จงเลือกคำตอบที่ดีที่สุดของแต่ละข้อ)

 

1. It is so sad to consider the number of people who ________________________ in car accidents.

(มันน่าเศร้ามากเมื่อพิจารณาถึงจำนวนผู้คน  ผู้ซึ่ง __________________ ในอุบัติเหตุทางรถยนต์)

(a) dead    (ตาย)  (เป็นคำคุณศัพท์)

(b) death    (ความตาย)  (เป็นคำนาม)

(c) are killed    (ตาย, ถูกฆ่าตาย)

(d) are died    (“Die” =  ตาย  เป็นคำกริยา  ไม่ใช้ในรูป  Passive voice)

ตอบ  -  ข้อ  (c)  หรืออาจใช้  “Die”  หรือ  “Are dead” ก็ได้

 

2. The use of small airplanes enables Maine’s forestry department to survey the forest, ________ their crops, and tourists to reach remote areas of the state.

(การใช้เครื่องบินขนาดเล็กทำให้กรมป่าไม้ของรัฐเมน (สหรัฐฯ) ) สามารถสำรวจป่าไม้, (ทำให้) ______ จากพืชผลของตน, และ (ทำให้) นักท่องเที่ยว (สามารถ) ไปถึงพื้นที่ที่อยู่ห่างไกลของรัฐฯ)

(a) potato farmers dusting

(b) potato farmers to dust    (ชาวไร่มันฝรั่ง (สามารถ) ปัดฝุ่นออก)

(c) and potato farmers dust

(d) and dusting potato farmers

ตอบ  ข้อ  (b)  เป็นการใช้โครงสร้างแบบสมดุล  (Balance)  หรือคู่ขนานกัน  (Parallel)  ตามโครงสร้าง  “Subject + Enable + กรรม + To + Verb 1”  (ประธานทำให้ “กรรม” สามารถทำอะไรบางอย่าง)  ทั้งนี้  ในประโยคข้างบน  ประธานของประโยค  (The use of small airplanes)  ทำให้กรรม  ๓  ตัว  (คน  ๓  กลุ่ม)  สามารถทำกริยาต่างกัน  ๓  แบบ  คือ  ๑. “ทำให้กรมป่าไม้ของรัฐเมน (สหรัฐฯ) ) สามารถสำรวจป่าไม้”,  ๒. ทำให้ชาวไร่มันฝรั่ง (สามารถ) ปัดฝุ่นออกจากพืชผลของตน”  และ  ๓. “ทำให้นักท่องเที่ยว (สามารถ) ไปถึงพื้นที่ที่อยู่ห่างไกลของรัฐฯ”  ตามลำดับ,  ดูเพิ่มเติมโครงสร้างแบบสมดุล หรือคู่ขนานกัน  ในหมวดข้อสอบ  STRUCTURE  ตอนที่  ๖๒๗  ข้อ  ๔

 

3. The noise was _____________________________________________ it woke everyone up.

(เสียง _______________________________________________ มันปลุกให้ทุกคนตื่น)

(a) very loud that

(b) very loud until

(c) so loud that    (ดังมากจนกระทั่ง)

(d) so loud until

ตอบ  -  ข้อ  (c)  มาจากโครงสร้าง  Subject + Is (Was) + So + Adjective + That + Subject + Verb  ดูเพิ่มเติมโครงสร้างนี้จากตัวอย่างข้างล่าง

                                 ตัวอย่างที่ 

 • The working conditions of railroad employees were _________ hazardous in the early days that private insurance companies refused to insure the workers.

(สภาพการทำงานของลูกจ้างรถไฟมีอันตราย ________ ในยุคแรกๆ  จนกระทั่งบริษัทประกันภัยเอกชน  ปฏิเสธที่จะรับประกันภัยคนงานเหล่านี้)

(a) very

(b) much

(c) so    (มาก)

(d) quite

ตอบ  -  ข้อ  (c)  เนื่องจากเป็นตามโครงสร้างข้างล่าง

 • Subject + Is (Was) + So + Adjective +That + Subject + Verb

                       หรือ

 • Subject + Verb + So + Adverb + That + Subject + Verb

                  ตัวอย่างประโยคตามโครงสร้างข้างต้น  เช่น

 • He is so smart that he can answer all the questions.

(เขาฉลาดมากจนกระทั่งเขาสามารถตอบคำถามทุกข้อ)

 • She was so tired that she slept early.

(เธอเหนื่อยมากจนกระทั่งเธอเข้านอนแต่หัวค่ำ)

 • They are so poor that they can’t afford a house.

(พวกเขาจนมากจนกระทั่งไม่สามารถมีบ้านได้)

 • The room was so cold that we couldn’t sleep in it.

(ห้องเย็นมากจนกระทั่งเราไม่สามารถนอนในมันได้)

 • They were so arrogant that they wouldn’t talk to their employees.

(พวกเขาหยิ่งยโสมาก  จนกระทั่งไม่ยอมพูดกับลูกจ้างของตน)

 • Alice walked so slowly that she couldn’t catch the bus.

(อลิซเดินช้ามากจนกระทั่งเธอไปไม่ทันรถประจำทาง)

 • Bill wrote his essay so carelessly that he made lots of mistakes.

(บิลเขียนเรียงความสะเพร่ามากจนกระทั่งเขาทำผิดมากมาย)

 • Bella did her job so efficiently that she got a raise every six months.

(เบลล่าทำงานของเธออย่างมีประสิทธิภาพมาก  จนกระทั่งเธอได้เงินเดือนขึ้นทุกๆ ๖ เดือน)

 • They studied so diligently that they all passed the entrance exam.

(พวกเขาศึกษาอย่างขยันหมั่นเพียรมาก  จนกระทั่งสอบเข้ามหาวิทยาลัยได้ทุกคน)

 • We planned our project so carefully that is was a success.

(เราวางแผนโครงการของเราอย่างรอบคอบมาก  จนกระทั่งมันประสบความสำเร็จ)

                 ทั้งนี้  อย่าสับสนกับอีกโครงสร้างหนึ่งที่คล้ายๆ กัน  แต่ความหมายแตกต่างกัน  ดังตัวอย่างข้างล่าง

 • Subject + Verb + So that (In order that) + Subject + Verb  เช่น
 • John said that he had run so that (หรือ in order that) he might (should) catch the bus.

(จอห์นกล่าวว่าเขาวิ่ง  เพื่อที่ว่าเขาอาจจะไปทันรถประจำทาง)

(=  John said that he had run to (หรือ in order to, so as to) catch the bus.)

(จอห์นกล่าวว่าเขาวิ่งเพื่อที่จะไปทันรถประจำทาง)

 • We come to school so that (หรือ in order that) we may (should) learn.

(เรามาโรงเรียน  เพื่อที่ว่าเราอาจจะได้เรียนรู้)

(=  We come to school to (หรือ in order to, so as to) learn.)

(เรามาโรงเรียน  เพื่อที่ว่าจะได้เรียนรู้)

 • The enemies ran away so that (in order that) they wouldn’t be killed.

(ศัตรูวิ่งหนีไป  เพื่อที่ว่าพวกเขาจะได้ไม่ถูกสังหาร)

(=  The enemies ran away so as (in order) not to be killed.)

(ศัตรูวิ่งหนีไปเพื่อที่ว่าจะได้ไม่ถูกสังหาร)

(เมื่ออยู่ในรูปปฏิเสธ  ห้ามใช้  The enemies ran away to not to be killed.”  เนื่องจากผิดหลักไวยากรณ์)

 • Japanese people work hard so that (in order that) their country will prosper.

(คนญี่ปุ่นทำงานหนัก (ขยันทำงาน)  เพื่อที่ว่าประเทศของพวกเขาจะได้เจริญรุ่งเรือง)

(=  Japanese people work hard in order for their country to prosper.)

(คนญี่ปุ่นทำงานหนัก (ขยันทำงาน)  เพื่อที่ว่าประเทศของพวกเขาจะได้เจริญรุ่งเรือง)  (ห้ามใช้ so as for……....)

 • I bought a TV in order that (so that) my sister could watch it.

(ผมซื้อทีวีเพื่อที่ว่าน้องสาวของผมจะสามารถดูมัน)

(=  I bought a TV in order for my sister to watch it.)

(ผมซื้อทีวีเพื่อที่ว่าน้องสาวของผมจะได้ดูมัน(ห้ามใช้ so as for……...)

 • Jack hid himself in a box in order that (so that) he would not be arrested.

(แจ๊คซ่อนตัวอยู่ในกล่อง  เพื่อที่ว่าเขาจะไม่ถูกจับกุม)

(=  Jack hid himself in a box so as (in order) not to be arrested.)

(แจ๊คซ่อนตัวอยู่ในกล่อง  เพื่อที่ว่าจะได้ไม่ถูกจับกุม)

(เมื่ออยู่ในรูปปฏิเสธ  ห้ามใช้  Jack hid himself in a box to not to be arrested.”  เนื่องจากผิดหลักไวยากรณ์)

 

4. Don’t eat so much chocolate.  It’s bad ___________________________________ your teeth.

(อย่ากินช็อกโกแลตให้มากนัก  มันไม่ดี ________________________________ ฟันของคุณ)

(a) to

(b) of

(c) on

(d) for    (สำหรับ)

ตอบ  -  ข้อ  (d)  สำหรับวลีที่ใช้กับ  “For”  ดูจากพารากราฟข้างล่าง

             สำหรับคำคุณศัพท์  (Adjective)  ที่ใช้กับ  “For”  ได้แก่  “Responsible”  -  He is responsible for the job.  (เขารับผิดชอบต่องาน),  “Ready”  (เตรียมพร้อมต่อ)  -  Are you ready for the trip ?  (คุณเตรียมพร้อมสำหรับการเดินทางหรือเปล่า),  “Qualified”  (มีคุณสมบัติเหมาะสมกับ)  – She was qualified for the job.  (เธอมีคุณสมบัติตรงกับงาน),  “Essential”  (จำเป็นอย่างยิ่ง, ซึ่งจะขาดเสียมิได้)  -  Land is essential for food and for work  (ที่ดินมีความจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับ (ผลิต) อาหารและสำหรับการทำงาน),  แต่ใช้  It is essential to set your targets realistically  (มันจำเป็นยิ่งที่จะต้องตั้งเป้าหมายของคุณตามความเป็นจริง – สามารถปฏิบัติได้),  “Good”  (เป็นประโยชน์ต่อ)  -  “It is good for you to get up early.”  (มันดีสำหรับคุณที่ตื่นนอนแต่เช้าตรู่), “Suitable”  (เหมาะสม)  -  He was just not suitable for the job.  (เขาเพียงแต่ไม่เหมาะกับงานนี้)  -  These flats are not really suitable for families with children.  (แฟลตนี้ไม่เหมาะจริงๆ กับครอบครัวที่มีเด็กๆ – ลูกเล็กๆ),  “Famous”  (มีชื่อเสียง)  -  Thailand is famous for the hospitality of its people.  (เมืองไทยมีชื่อเสียงในเรื่องความเอื้อเฟื้อของผู้คน),  “Eager”  (กระตือรือ ร้นมาก, อยากได้หรืออยากทำมาก)  -  People who are eager for a quick cure are likely to be disappointed  (คนที่อยากจะรักษาหายเร็วๆ  มีแนวโน้มว่าจะ – อาจจะ - ผิดหวัง),  แต่ใช้  The majority were moderate, and eager to express their opinions.  (คนส่วนใหญ่มีความคิดไม่รุนแรง (เดินสายกลาง)  และอยากจะแสดงความคิดเห็นของตน),  “Sorry”  (เสียใจกับ)  -  I’m sorry for any damage I may incur.  (ผมเสียใจสำหรับความเสียหายใดๆ ที่ผมอาจทำให้เกิดขึ้น),  “Sufficient”  (เพียงพอ)  -  Japan has a reserve of oil sufficient for its needs.  (ญี่ปุ่นมีน้ำมันสำรองเพียงพอกับความต้องการของตน),  แต่ใช้  It is sufficient to say here that the project worked very well.  (มันเพียงพอที่จะกล่าวที่นี่ว่า  โครงการดำเนินไปอย่างดีมาก),  “Fit”  (เหมาะสม, ร่างกายสมบูรณ์)  -  These clothes are fit for me.  (เสื้อผ้าพวกนี้เหมาะสำหรับผม)  -  We are here to see that the houses are fit for human habitation.  (เราอยู่ที่นี่เพื่อดูว่า  บ้านพวกนี้เหมาะสมสำหรับการอยู่อาศัยของมนุษย์),  แต่ใช้  She was fit to work on this job.  (เธอเหมาะที่จะทำงานนี้),  “Unfit”  (ไม่เหมาะสม, ร่างกายไม่สมบูรณ์)  -  This meat is unfit for human consumption.  (เนื้อนี้ไม่เหมาะกับคนกิน – การบริโภคของคน),  Adams is clearly unfit to hold an administrative post.  (อดัมส์ไม่เหมาะอย่างเห็นได้ชัด  ที่จะดำรงตำแหน่งบริหาร),  “Perfect”  (สมบูรณ์แบบ, ดีที่สุด)  -  The actor was perfect for the part.  (นักแสดงคนนั้นดีที่สุดแล้วสำหรับบทบาทนี้)  -  That name is perfect for the baby.  (ชื่อนั้นดีที่สุดสำหรับทารก),  “Grateful”  (ขอบคุณต่อ) -  I am very grateful to you for your assistance.  (ผมขอบคุณคุณอย่างมากสำ หรับความช่วยเหลือของคุณเป็นต้น

            ส่วนคำกริยา  (Verb)  ที่ใช้กับ  “For”  เช่น  “Buy something for someone”  (ซื้ออะไรให้ใคร)  -  I bought a present for her on her birthday.  (ผมซื้อของขวัญให้เธอสำหรับวันเกิด),  “Wait”  (รอคอย)  -  They were waiting for their old friends at the airport.  (พวกเขากำลังรอคอยเพื่อนเก่าที่สนามบิน),  “Vote”  (ลงคะแนนให้)  -  They will vote for the Republican only.  (พวกเขาจะลงคะแนนให้เฉพาะกับพรรครีพับริกันเท่านั้น),  “Leave”  (จากไป – ประเทศ)  -  I shall leave for Germany tomorrow.  (ผมจะจากไปเยอรมันวันพรุ่งนี้),  สังเกตความแตกต่างกับวลี  “Leave Germany”  (ออกจากประเทศเยอรมัน - เพื่อจะไปประ เทศอื่น,  อย่าใช้  “Leave from Germany”),  “Pay”  (จ่ายเงินค่า)  -  I’ll pay for the meal this time.  (ผมจะจ่ายค่าอา หารให้มื้อนี้),  “Apply”  (สมัคร)  -  She will apply for a job in a foreign company.  (เธอจะสมัครงานในบริษัทต่างชาติ),  “Thank”  (ขอบคุณ)  -  Thank you for your help.  (ขอบคุณสำหรับความช่วยเหลือ),  “Search  (ค้นหา)  -  I’ll search for the data in the library.  (ผมจะค้นหาข้อมูลในห้องสมุด),  “Look”  (ค้นหา)  -  She is looking for her lost watch.  (เธอกำลังค้นหานาฬิกาที่หายไป),  “Struggle”  (ต่อสู้ดิ้นรนเพื่อ)  -  They have to struggle for their survival.  (พวกเขาจำเป็นต้องต่อสู้ดิ้นรนเพื่อความอยู่รอด),  “Exchange”  (แลกเปลี่ยน)  -  She exchanged the jewelry for money.  (เธอแลกเปลี่ยนเครื่องเพชรพลอยเป็นเงิน)  -  Their rags were exchanged for new clothing.  (เสื้อผ้าขี้ริ้วของพวกเขาถูกเปลี่ยนเป็นเสื้อผ้าใหม่),  “Beg”  (ขอร้อง)  -  The criminals begged for the judge’s mercy.  (เจ้าอาชญากรขอความเมตตาจากผู้พิพากษา),  “Ask”  (ขอร้อง)  -  They asked for new housing.  (พวกเขาร้องขอที่อยู่อาศัยใหม่),  “Call”  (เรียกร้องให้มี, จำเป็นต้องมี)  -  “The country called for peaceful co-existence.”  (ประเทศนั้นเรียกร้องให้อยู่ร่วมกันโดยสันติ),  “Apologize”  (ขอโทษ)  -  She apologized for her strong language.  (เธอขอโทษสำหรับภาษาที่หยาบคายของเธอ),  “Charge”  (คิดเงิน, ฟ้องร้อง, ดำเนินคดี)  -  He was charged for the crime he had committed  (เขาถูกดำเนินคดีสำหรับอาชญากรรมที่เขาก่อ),  “Provide”  (จัดให้มี, เตรียมไว้สำหรับ)  -  “The company provided for comprehensive training.”  (บริษัทจัดให้มีการฝึกอบรมอย่างกว้างขวาง),  “Substitute”  (มาแทน, แทนที่)  -  Use of force was substituted for a negotiation  (การใช้กำลังถูกแทนที่การเจรจา)  -  In the past oil had substituted for certain natural materials.  (ในอดีต  น้ำมันได้แทนที่วัสดุธรรมชาติบางชนิด),  “Hope”  (หวังจะได้-มี)  -  We hope for better life in the future.  (พวกเราหวังจะมีชีวิตที่ดีขึ้นในอนาคตเป็นต้น

            สำหรับวลีอื่นๆ ที่ใช้กับ  “For”  ได้แก่   “For good”  (อย่างถาวร, ตลอดกาล, ตลอดไป)  -  The lost money was gone for good.  (เงินที่หายไปหาไม่เจออีกเลย  -  คือสาบสูญอย่างถาวร)  -  He hoped that the repairs would stop the leak for good.  (เขาหวังว่าการซ่อมจะทำให้ท่อหยุดรั่วไหลไปตลอดกาล),  “For all I Know”  (เท่าที่ผมรู้มา, บางที, เป็นไปได้)  -  For all I know, they had eloped a month before the girl’s parents knew  (บางที หรือ เป็นไปได้ที่ว่า  หนุ่มสาวคู่นั้นได้หนีตามกันไป   เดือน ก่อนหน้าที่พ่อแม่ของฝ่ายหญิงจะรู้  -  คือ ผมบอกไม่ได้ว่า  เป็นอย่างนั้น จริงๆ ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์  หรือไม่  แต่คิดว่า บางที  อาจจะเป็นเช่นนั้น),  “For the time being”  (เดี๋ยวนี้, ในขณะนี้, ชั่วขณะ, ชั่วคราว)  -  I haven’t any note paper, but this envelop will do for the time being.  (ผมไม่มีกระดาษโน้ตเลย  แต่ว่าซองจดหมายนี้ก็ใช้แทนได้  สำหรับในขณะนี้)  -  She hasn’t found an apartment yet; she is staying with her aunt for the time being.  (เธอยังหาห้องเช่าไม่ได้เลย  เธอกำลังพักอยู่กับป้าชั่วคราว  จนกว่าจะห้องเช่าได้)“For instance (= For example)”  (ตัวอย่างเช่น),   “For sure (= For certain”  (อย่างแน่นอน, อย่างไม่ต้องสงสัยเลย, แน่นอนทีเดียว)  -  He didn’t know for sure ( for certain) which bus to take.  (เขาไม่รู้อย่างแน่ชัดว่าจะต้องขึ้นรถเมล์คันไหน  -  คือ ไม่แน่ใจ),  เป็นต้น

  

5. Employees who have a __________________ are encouraged to discuss it with the management. 

(พนักงานผู้ซึ่งมี ______________________ ได้รับการส่งเสริมให้ประชุมปรึกษาหารือกับผู้บริหาร)

(a) hindrance    (อุปสรรค, สิ่งกีดขวาง, เครื่องกีดขวาง)

(b) disturbance    (การรบกวน, การทำให้ไม่สงบ, การทำให้ยุ่ง, การทำให้ลำบาก, สิ่งที่รบกวน, ความไม่สงบ)

(c) disadvantage    (ข้อเสียเปรียบ, ความเสียเปรียบ, ข้อเสียหาย, ความเสียหาย, ความเป็นเบี้ยล่าง)

(d) grievance    (กรี๊-เวิ่นซ)  (ความไม่พอใจ, ความข้องใจ, ข้อข้องใจ)

(e) mystery    (ความลึกลับ, ความลี้ลับ, สิ่งที่ไม่สามารถอธิบายได้, ความลับ)

ตอบ  -  ข้อ  (d

 

6. The woman was ___________________ from hospital yesterday only a week after her operation. 

(ผู้หญิงคนนั้นถูก ______ จากโรงพยาบาลเมื่อวาน  หลังจากการผ่าตัดของเธอเพียง สัปดาห์เท่านั้น)

(a) expelled    (ขับไล่, ขับออก, ตัดออกจากการเป็นสมาชิก)

(b) evicted    (ขับไล่, ขับออก, ไล่ที่, เรียกคืน)

(c) ejected    (ขับไล่, ขับออก, ดีดตัวออกจากเครื่องบิน, ดีดออก, ขว้างออก, พ่น, เป่า, พุ่ง)

(d) discharged    (ปล่อยตัว, ปลดจากงาน, ปล่อย, เอาลง, ขับออก, ระบายออก, ทำให้พ้นหน้าที่

       ความรับผิดชอบหรืออื่นๆ, ขนถ่าย (สินค้า), ปล่อยกระแสไฟฟ้า, ปลดภาระ, ปล่อยออก, ไล่ออก)

(e) deserted    (ละทิ้ง, ทอดทิ้ง, ละทิ้งหน้าที่, หนีทัพ)

ตอบ  -  ข้อ  (d)

 

7. The government’s reassurances have done nothing to quell the doubts of the public.

(การให้ความมั่นใจใหม่อีกครั้งของรัฐบาล  ไม่ได้ทำอะไรที่จะ  ระงับ-ทำให้บรรเทา-ทำให้ลดน้อยลง-ปราบ-ทำให้สงบ-ดับไฟ  ความสงสัยหรือความฉงนของสาธารณชน)

(a) enhance    (เพิ่มพูน, ทำให้มากขึ้น)

(b) exterminate    (กำจัดให้สิ้น, ทำลายสิ้น, ขุดรากถอนโคน)

(c) mitigate    (มิท-ทิ-เกท)  (ทำให้เบาบาง, ทำให้ลดน้อยลง, ทำให้บรรเทาลง, แบ่งเบา, ทำให้อ่อน

       โยนขึ้น, อ่อนลง, ลดลง, บรรเทาลง)

(d) propagandize    (โฆษณาชวนเชื่อ)

(e) aggregate    (แอ๊ก-กริ-เกท)  (รวมตัว, รวบรวม, สรุป, ไหลไปรวมกัน)

ตอบ  -  ข้อ  (c)

 

8. In spite of chronic (คร้อน-นิค) ill health, she wrote ten books.

(ทั้งๆ ที่มีสุขภาพไม่ดีแบบ  เรื้อรัง-ยาวนาน-เป็นประจำ-เป็นนิสัย  เธอเขียนหนังสือ  ๑๐  เล่ม)

(a) scarce    (หายาก, มีน้อย)

(b) occasional    (เป็นบางโอกาส, เป็นครั้งคราว)

(c) imperative    (จำเป็น, เชิงบังคับ, ซึ่งเลี่ยงไม่ได้)

(d) constant    (ต่อเนื่อง, ไม่เปลี่ยนแปลง, มั่นคง, คงที่, แน่วแน่, ซื่อสัตย์)

(e) exhilarated    (เอ็ก-ซิ้ล-ละ-เร-ทิด)  (รื่นเริง, ตื่นเต้นเบิกบาน, มีชีวิตชีวา)

ตอบ  -  ข้อ  (d)

 

9. Although gorillas are extremely muscular, with enormous canine teeth, they are not _______ they look.

(แม้ว่าลิงกอริลล่ามีกล้ามเนื้อ-ล่ำสันอย่างมาก,  รวมทั้งมีฟันใหญ่โตคล้าย (ฟัน) สุนัข,  พวกมัน (ลิงฯ) ไม่ __________ ที่มันมีลักษณะ-ท่าทาง)  (คือ  ลิงฯ ไม่ดุร้ายเหมือนกับลักษณะ-ท่าทางของมัน)

(a) as fierce

(b) fiercer as

(c) as fierce as    (ดุร้ายเท่าๆ กับ)

(d) the fiercest    (ดุร้ายที่สุด)

ตอบ  -  ข้อ  (c)

 

เรียน   ท่านผู้ติดตามอ่านเว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th                 

 

             ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง  e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บไซต์นี้  ตาม  Address  <wpookaotong@yahoo.com>  (โปรดระบุหัวเรื่องด้วยว่า “ปรับปรุงเว็บไซต์”)  เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้ต่อไป