หมวดข้อสอบ STRUCTURE (ตอนที่ 624)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

Direction:  Choose the best answer to each item.

(จงเลือกคำตอบที่ดีที่สุดของแต่ละข้อ)

 

1. He has kept on working, ________________________________________ being told to stop.

(เขาทำงานต่อไป _____________________________________________ ถูกบอกให้หยุดทำ)

(a) sooner than    (เร็วกว่า)

(b) no matter what    (ไม่ว่า................อย่างไรก็ตาม)

(c) regardless of    (โดยไม่คำนึงถึงว่า, โดยไม่สนใจว่า)

(d) in addition to    (นอกเหนือจาก)

ตอบ  -  ข้อ  (c)  หรืออาจใช้  Without regard to  โดยไม่คำนึงถึงว่า, โดยไม่สนใจว่า)  แทนก็ได้,  ดูเพิ่มเติมการใช้  Regardless of  จากประโยคข้างล่าง  

 • If they are determined to strike, they will do so regardless of (without regard to) what the law says.

(ถ้าพวกเขามุ่งมั่่นที่จะนัดหยุดงาน  พวกเขาก็จะทำเช่นนั้นโดยไม่คำนึงถึงว่ากฎหมายกล่าวไว้อย่างไร)

 • The injury was giving him great pain, but he carried on regardless of (without regard to) it.

(บาดแผลกำลังสร้างความเจ็บปวดให้กับเขาอย่างมาก  แต่เขาก็ดำเนินต่อไปโดยไม่คำนึงถึงมัน)

 

2. _____________________________________________ your rain-coat; it has begun to rain.

(___________________________________________ เสื้อฝนของคุณซะ  ฝนเริ่มตกแล้ว)

(a) Wear    (สวมใส่อยู่)  (คือ ใส่อยู่กับตัวอยู่ก่อนแล้ว)

(b) Put on    (ใส่)

(c) Take off    (ถอด, ถอดออก)

(d) Buy    (ซื้อ)

ตอบ  -  ข้อ  (b)  บอกให้สวมเสื้อฝน  เนื่องจากฝนเริ่มตก    

 

3. Such clothes ___________________________________ these are called ready-made clothes.

(เสื้อผ้า ______________________________________ เหล่านี้  ถูกเรียกว่าเสื้อผ้าสำเร็จรูป)

(a) like

(b) alike

(c) as    (ดังเช่น, เช่น)

(d) the same as

ตอบ  -  ข้อ  (c)  เป็นการใช้คำคู่  คือ  “Such…………….as”  ดูเพิ่มเติมการใช้  “คำคู่”  จากตัวอย่างข้างล่าง

                                  ตัวอย่างที่ 

 • My house is the same size _____________________________________________ hers.

(บ้านของผมมีขนาดเดียว ________________________________________ บ้านของเธอ)

(a) to

(b) like

(c) with

(d) as     (กับ)

ตอบ  -  ข้อ  (d)  เป็นการใช้  “คำคู่”  (The same…….…..as)

                                  ตัวอย่างที่ 

 • Please tell me the difference ________________________________ a habit and a custom.

(โปรดบอกผมความแตกต่าง __________ นิสัย (หรือธรรมเนียมปฏิบัติ) และขนบธรรมเนียมประเพณี)

(a) of

(b) from

(c) between    (ระหว่าง)

(d) in

ตอบ  –  ข้อ  (c)  เนื่องจากเป็นการใช้   “คำคู่”  “Between”  และ “And

                                  ตัวอย่างที่ 

 • Homemaking in preindustrial America required ___________________________ and skill.

(งานบ้าน (งานดูแลบ้าน) ในอเมริกายุคก่อนอุตสาหกรรม  ต้องการ ________ และทักษะความชำนาญ)

(a) and strength

(b) both strength    (ทั้งพละกำลัง-ความแข็งแรง)

(c) in addition to strength

(d) strength besides

ตอบ  -  ข้อ  (b)  เนื่องจากเป็นการใช้คำคู่  (Both……….and……….)  หรืออาจใช้  “……......required strength besides  หรือ  “in addition to”  หรือ  “beside”  skill”  (................. ต้องการพละกำลัง  นอกเหนือจากทักษะความชำนาญ)

                                  ตัวอย่างที่ 

 • The company’s staff displayed ____________ happiness nor excitement when the bid was won.

(พนักงานของบริษัท ______________ แสดงทั้งความสุขหรือความตื่นเต้นยินดี  เมื่อชนะการประมูล)

(a) either    (คน หรือสิ่งใดสิ่งหนึ่ง)

(b) both    (ทั้ง ๒ คน-สิ่ง, ทั้งคู่)

(c) neither    (ไม่, ไม่ทั้งสองคน-สิ่ง)

(d) whether    (หรือไม่)

ตอบ  -  ข้อ  (c)  เนื่องจากเป็นการใช้  “คำคู่”  (Neither …....…. Nor …...…..  =  ไม่ทั้ง ........... หรือ (และ) ...........)

                                  ตัวอย่างที่ 

 • We often put tramps in ________ beggars, but sometimes we feel a little envious of their simple way of life. 

(เรามักจัดคนจรจัดให้อยู่ใน _________ ขอทาน  แต่บางครั้งเรารู้สึกอิจฉานิดๆ กับวิถีการดำรงชีวิตแบบเรียบง่ายของพวกเขา)

(a) the same class to

(b) the same class with

(c) the same classes to

(d) the same class as    (ชั้นหรือกลุ่มเดียวกันกับ)

ตอบ  -   ข้อ  (d)  เป็นการใช้คำคู่  “The same……..…….as

                                  ตัวอย่างที่  

 • Both breakfast ___________________________ lunch are served in the company cafeteria.

(ทั้งอาหารเช้า ______________________ อาหารกลางวันได้รับการเสิร์ฟในโรงอาหารของบริษัท)

(a) but    (แต่)

(b) or    (หรือ)

(c) either    (อย่างใดอย่างหนึ่ง)

(d) and    (และ)

ตอบ  -  ข้อ  (d)  เนื่องจากเป็นการใช้คำคู่  คือ  “both…....…and…..…..” (ทั้ง...........และ...........)

                                  ตัวอย่างที่

 • The company couldn’t decide whether to buy new computers ____________ to update its old hardware.

(บริษัทไม่สามารถตัดสินใจว่าจะซื้อคอมพิวเตอร์เครื่องใหม่ ______ อัพเดทฮาร์ดแวร์ตัวเก่าของบริษัท)

(a) either    (อย่างใดอย่างหนึ่ง, คนใดคนหนึ่ง)

(b) or    (หรือ)

(c) and    (และ)

(d) not only    (ไม่เพียงแต่)

ตอบ  -  ข้อ  (b)  เป็นการใช้คำคู่  “Whether….....or…...…” (ว่า.........หรือ.........)  สำหรับคำคู่อื่นๆ  เช่น  “Between…….and...........”  (ระหว่าง ........ และ.......),  “Both…..…and…......” (ทั้ง.........และ.........),  “Either …..…or…......” (.......... หรือ.......... คนใดคนหนึ่ง),  “Neither…..…nor….......” (ไม่ทั้ง..........และ...........),  “Not only…...… but also…....…” (ไม่เพียงแต่........... แต่...........ด้วย)  ดูเพิ่มเติมจากตัวอย่างข้างล่าง

 • Passengers can check in for the charter flight between 8:00 and 12.00 tomorrow.

(ผู้โดยสารสามารถเช็คอิน (แสดงตั๋วและยื่นสัมภาระที่จะนำขึ้นเครื่อง) สำหรับเที่ยวบินเช่าเหมาลำ  ระหว่าง ๘ โมงและเที่ยงวันวันพรุ่งนี้)

 • There has been a rise in trade between China and Indonesia at present.

(มีการเพิ่มขึ้นด้านการค้าระหว่างจีนและอินโดนีเซียในปัจจุบัน)

 • I have spent a lifetime commuting between Britain and the United States.

(ฉันได้ใช้เวลาตลอดทั้งชีวิตเดินทางไปมาระหว่างอังกฤษและสหรัฐฯ)

 • The Supreme Court is an arbiter between the States and the federal government.

(ศาลสูงสุดเป็นผู้ชี้ขาด – อนุญาโตตุลาการ – ระหว่างรัฐต่างๆ และรัฐบาลกลาง)

 • Either John or his sister will come to my party.

(ไม่่จอห์นก็น้องสาวของเขา  คนใดคนหนึ่ง – ระหว่างเขากับน้องสาว –จะมางานเลี้ยงของผม)

 • Neither you nor I can achieve the goals.

(ไม่ทั้งคุณและผมสามารถบรรลุจุดหมาย  –  คือทั้งคุณและผมไม่สามารถบรรลุจุดหมาย)

 • Not only Peter but also Frank passes the test.

(ไม่เพียงแต่ปีเตอร์  แต่ยังแฟร้งค์อีกด้วย  ที่ผ่านการสอบ  –  คือสอบผ่านทั้ง ๒ คน)

 • The fruit delivered directly from the orchard was not only ripe but also delicious.

(ผลไม้ซึ่งส่งโดยตรงมาจากสวนผลไม้  ไม่เพียงแต่สุกเท่านั้น  แต่ยังอร่อยอีกด้วย)

 • Both Mary and her sister have divorced their husbands.

(ทั้งแมรี่และพี่สาวของเธอได้หย่าร้างกับสามี)

 • The training session has been changed from 8:30 to 9:00.

(การประชุมฝึกอบรมถูกเปลี่ยนจาก ๘.๓๐ น. เป็น ๙.๐๐ น.)

 • Both breakfast and lunch are served in the company cafeteria.

(ทั้งอาหารเช้าและอาหารกลางวันได้รับการเสิร์ฟในโรงอาหารของบริษัท)

 

4. She is sick.  I hope (that) _______________________ her sister with her will make her happier.

(เธอป่วย  ผมหวัง (ว่า) ____________ น้องสาวของเธออยู่ด้วยกับเธอ  จะทำให้เธอมีความสุขมากขึ้น)

(a) she has

(b) for having

(c) having    (การมี)

(d) that she had

ตอบ  -  ข้อ  (c)  เนื่องจากเป็น  “Gerund” (Verb + ing)  ทำหน้าที่เป็นประธานของประโยคย่อย  (having her sister……………..happier)  ในแบบ  “Noun clause”  ซ้อนอยู่ในประโยคใหญ่  ซึ่งมีประโยคย่อยเป็นส่วนหนึ่งของมัน  ทำหน้าที่เป็นกรรมของกริยา  “Hope”  สำหรับประโยคใหญ่  คือ  ทั้งหมดประโยค   “I hope……. …………happier.”  ดูเพิ่มเติม  “Verb + ing”  ทำหน้าที่เป็นประธานของประโยค  จากตัวอย่างข้างล่าง

                                 ตัวอย่างที่     

 • Following up on details ____________________________ not what we are concerned with. 

(การติดตามรายละเอียดมิได้ ________________________________ สิ่งที่เราเกี่ยวข้องด้วย)

(ความหมาย คือ มิใช่เป็นหน้าที่ของเรา  ที่จะต้องไปติดตามรายละเอียด)

(a) is    (เป็น)

(b) are

(c) has

(d) have

ตอบ  -  ข้อ  (a)  เนื่องจากประธานของประโยค  คือ  “Following up”  โดยมี  “on details”  เป็นส่วนขยาย  ทั้งนี้  “Following up”  เป็น  “Gerund” (Verb + ing)  ซึ่งถือเป็นคำนามประเภทหนึ่ง  ที่ความหมายขึ้นต้นด้วย  “การ................” หรือ“ความ................”  และ  “ถือเป็นคำเอกพจน์เสมอ”  จึงต้องใช้กับกริยา  “Is

                                  ตัวอย่างที่     

 • _________________________________ in the diet is especially important for vegetarians.

(_______________________________ ในอาหาร  มีความสำคัญเป็นพิเศษสำหรับนักมังสวิรัติ)

(a) Enough protein is obtained

(b) They obtain enough protein

(c) Obtaining enough protein    (การได้รับโปรตีนอย่างเพียงพอ)

(d) By obtaining enough protein

ตอบ  -  ข้อ  (c)  “Obtaining”  เป็น  Gerund (Verb + ing)  ทำหน้าที่เป็นประธานของประโยค  โดยมี  “Enough protein in the diet  เป็นส่วนขยายประธาน  และมี  “Is”  เป็นกริยา  ส่วนข้อความที่เหลือเป็นส่วนขยายกริยา Is (คือเป็น  Complement)  ทั้งนี้  สามารถใช้  Infinitive with to (To + Verb 1)  แทนได้  เพื่อทำหน้าที่เป็นประธานของประโยค  และใช้กับกริยาเอกพจน์  เช่น  Is, Was, Makes, etc.  ดังประโยคข้างล่าง

 • To obtain enough protein in the diet is especially important for vegetarians.

(การได้รับโปรตีนอย่างเพียงพอในอาหาร  มีความสำคัญเป็นพิเศษสำหรับนักมังสวิรัติ)

                  ดูเพิ่มเติมการใช้  “Gerund”  (Verb + ing)  และ  Infinitive with to  (To + Verb 1)  เป็นประธานของประโยค  (ของกริยา)  โดยถือเป็นคำนามเอกพจน์  และต้องใช้กับกริยาเอกพจน์  จากประโยคข้างล่าง

 • Swimming is a good exercise.

(= To swim is a good exercise.)

(การว่ายน้ำเป็นการออกกำลังกายที่ดี)

 • Playing badminton is his favorite hobby.

(= To play badminton is his favorite hobby.)

(การเล่นแบดมินตันเป็นงานอดิเรกที่โปรดปรานของเขา)

 • Working in cool weather is pleasure.

(= To work in cool weather is pleasure.)

(การทำงานในอากาศที่เย็นเป็นความรื่นรมย์)

 • Breathing is indispensable to all living things.

(= To breathe is indispensable to all living things.)

(การหายใจเป็นสิ่งจำเป็นยิ่งสำหรับสิ่งมีชีวิตทั้งหมด)

 • Sleeping is necessary to health.

(= To sleep is necessary to health.)

(การนอนหลับเป็นสิ่งจำเป็นต่อสุขภาพ)

 • Walking for three hours makes him tired.

(= To walk for three hours makes him tired.)

(การเดินเป็นเวลา  ๓  ชั่วโมงทำให้เขาเหนื่อย)

 • Fishing in the river gave them much relaxation.

(= To fish in the river gave them much relaxation.)

(การตกปลาในแม่น้ำให้ความผ่อนคลายกับพวกเขาอย่างมาก)

 • Scuba diving has become very popular recently. 

(= To scuba dive has become very popular recently.)

(การดำน้ำลึกแบบมีเครื่องช่วยหายใจ  กลายเป็นที่นิยมกันอย่างมากเมื่อเร็วๆ นี้)

 

5. We were forced to postpone the picnic.

(เราถูกบังคับให้  เลื่อนออกไป-เลื่อน-เลื่อนเวลา-ยืดเวลา  การไปปิกนิก)  (หมายถึง เลื่อนการไปปิกนิกออกไป)

(a) resume    (ทำต่อไป, ดำเนินต่อไป)

(b) take part in    (มีส่วนร่วมใน)

(c) call off    (ยกเลิก)

(d) put off    (เลื่อนเวลาออกไป, ผัดเวลา)

(e) overcome    (เอาชนะ, พิชิต)

ตอบ  -  ข้อ  (d)

 

6. Congress first authorized a Department of Education in 1867 to collect and disseminate information on education.

(สภาคองเกรสอนุญาตเป็นครั้งแรกให้กระทรวงศึกษาในปี  ๑๘๖๗  เก็บรวบรวมและ  เผยแพร่-แพร่กระจาย-ทำให้กระจัดกระจาย  ข้อมูลข่าวสารในด้านการศึกษา)

(a) publish    (ตีพิมพ์)

(b) record    (บันทึก)

(c) analyze    (วิเคราะห์)

(d) distribute    (เผยแพร่, แพร่กระจาย, แจก, แจกจ่าย, จำหน่าย)

(e) foresee    (ฟอร์-ซี่)  (รู้ล่วงหน้า, มองเห็นล่วงหน้า)

ตอบ  -  ข้อ  (d)

 

7. He gave a lucid explanation as to how he had escaped from the prison.  

(เขาให้คำอธิบายที่  แจ่มแจ้ง-สามารถเข้าใจได้ง่าย-สว่าง-โปร่งใส-ฉลาด-หลักแหลม-มีเหตุผล  เกี่ยวกับว่าเขาหลบหนีออกจากคุกอย่างไร)

(a) difficult    (ยาก, ลำบาก,

(b) tedious    (น่าเบื่อ, น่ารำคาญ)

(c) clear    (แจ่มแจ้ง, ชัดเจน, เข้าใจได้ง่าย, ชัดถ้อยชัดคำ, แน่ชัด,  ใสแจ๋ว, ใสสะอาด, สว่าง, แจ้ง, โล่ง,

      ไร้มลทิน, เปิดเผย, ไม่มีสินค้า, ไม่มีหนี้สิน)

(d) convincing    (น่าเชื่อถือ, จูงใจให้เชื่อ)

(e) apathetic    (แอ-พะ-เธ้-ทิค)  (เฉื่อยชา, เฉยเมย, เซื่องซึม, ไม่แยแส)

ตอบ  -  ข้อ  (c)

 

8. You may _______________ the lights, but don’t forget to ________________ when you leave.

(คุณอาจจะ _________________ ไฟก็ได้  แต่อย่าลืม _________________ เมื่อคุณออกไป)

(a) turn in ____________ turn them off

(b) open up ___________ turn them down

(c) turn on ___________ turn them off    (เปิด ...................... ปิดมัน)

(d) open out ___________ turn them over

ตอบ  -  ข้อ  (c)  Turn on  =  เปิด (ไฟ, วิทยุ, ทีวี ฯลฯ), Turn off  =  ปิด,  หรืออาจใช้  Switch on  =  เปิด (ไฟ, วิทยุ, ทีวี ฯลฯ), Switch off  =  ปิด  ก็ได้    

 

เรียน   ท่านผู้ติดตามอ่านเว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th                 

 

             ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง  e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บไซต์นี้  ตาม  Address  <wpookaotong@yahoo.com>  (โปรดระบุหัวเรื่องด้วยว่า “ปรับปรุงเว็บไซต์”)  เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้ต่อไป