หมวดข้อสอบ STRUCTURE (ตอนที่ 623)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

Direction:  Choose the best answer to each item.

(จงเลือกคำตอบที่ดีที่สุดของแต่ละข้อ)

 

1. As a result, war _____________________________________________ out ten years later.

(ผลที่ตามมาคือ  สงคราม _________________________________________ สิบปีต่อมา)

(a) breaks

(b) broke    {“Break out”  =  เกิดขึ้น (ไฟ, สงคราม, โรคระบาด)}

(c) was broken

(d) had broken

ตอบ  -  ข้อ  (b)  “Break out”  ไม่ใช้ในรูป  “Passive voice”  เช่นใน ข้อ  (c)  และเนื่องจากเป็นเหตุการณ์ในอดีตทั่วไป  จึงใช้รูป  “Past tense” (Verb 2) (Broke out)  ไม่ใช้  “Past perfect tense”  ดังในข้อ (d)

 

2. The more he tried to help her, _____________________________ she seemed to appreciate it.

(ยิ่งเขาพยายามช่วยเหลือเธอมากขึ้น  เธอก็ยิ่งดูเหมือนว่าชื่นชม-เห็นคุณค่ามัน _______)  (ยิ่งเขาช่วยเธอมากขึ้น  เธอก็ยิ่งชื่นชมมันน้อยลง)

(a) less

(b) lesser    (น้อยกว่า, เล็กน้อย)

(c) the less    (น้อยลง)

(d) the lesser

ตอบ  ข้อ  (c)  ดูเพิ่มเติมการใช้โครงสร้าง  “ยิ่ง...............ก็ยิ่ง.................”  ในตัวอย่างข้างล่าง

                                  ตัวอย่างที่ 

 • The more money we earn, _____________________________ percentage we pay in taxes.

(ยิ่งเราหาเงินได้มากขึ้น  เปอร์เซ็นต์ที่เราจะต้องเสียภาษี _____________________________)

(a) the high the

(b) higher an

(c) a high

(d) the higher the    (ก็ยิ่งสูงขึ้น)   

ตอบ  -  ข้อ  (d)

                                  ตัวอย่างที่ 

 • The more you study, ____________________________________________________.

(ยิ่งคุณศึกษาเล่าเรียนมาก, _______________________________________________)

(a) you learn better

(b) the cleverest you will be

(c) the answers you will know

(d) the smarter you will be    (คุณก็จะยิ่งฉลาดมาก)

ตอบ  -  ข้อ  (d)  ตามโครงสร้าง  “ยิ่ง..................ก็ยิ่ง....................

                                 ตัวอย่างที่ 

 • In physics, the greater ________________ object’s mass, the harder it is to put it into motion.

(ในวิชาฟิสิกส์,  ยิ่งมวลสารของวัตถุ __________ ยิ่งมาก (ยิ่งใหญ่) ขึ้น,  มันก็ยิ่งยากขึ้นที่จะทำให้มันเคลื่อนไหว)  (หมายถึง  ยิ่งวัตถุมีขนาดใหญ่ขึ้น  ก็ยิ่งยากมากขึ้นที่จะทำให้มันเคลื่อนไหว)

(a) is an

(b) it is an

(c) an    (ชิ้นหนึ่ง, อย่างหนึ่ง)

(d) which is an

ตอบ  -  ข้อ  (c)  เนื่องจากอยู่ในโครงสร้าง  “ยิ่ง.................ก็ยิ่ง....................” 

                                  ตัวอย่างที่ 

 • The harder the shrub is to grow, ____________________________________________.

(ยิ่งต้นไม้เล็กๆ (พันธุ์เตี้ยๆ) โตยาก  __________________________________________)

(a) the higher the price it is

(b) the higher is the price

(c) the higher the price    (ราคาก็ยิ่งแพงขึ้น)  (ตอบแบบไม่มีกริยา)

(d) the higher is the price become

ตอบ  -  ข้อ  (c)  หรืออาจตอบ  “The higher the price is”  (ตอบแบบมีกริยา)  หรือ  “The higher the price becomes” (แบบมีกริยา)  ก็ได้  ดูเพิ่มเติมโครงสร้างนี้จากตัวอย่างข้างล่าง

                                  ตัวอย่างที่ 

 • The higher the standard of living and the greater the national wealth, the _______________.

(ยิ่งมาตรฐานการครองชีพสูงขึ้น  และความมั่งคั่งของชาติเพิ่มมากขึ้น, ____________________)

(a) greater is the amount of paper is used

(b) greater amount of paper is used

(c) amount of paper is used is greater

(d) greater the amount of paper used    (ปริมาณกระดาษที่ใช้ก็ยิ่งเพิ่มมากขึ้น)

ตอบ  -  ข้อ  (d)   

                                 ตัวอย่างที่ 

 • On enough logical reasons, the fewer seeds, ___________________________________.

(ตามเหตุผลที่เป็นไปตามหลักตรรกะอย่างเพียงพอ  ยิ่ง (หว่าน) เมล็ดน้อย _________________)

(a) the less plants grow

(b) the fewer plants    (ก็ยิ่ง (ได้) ต้นไม้ (หรือพืช) น้อย)  (ความหมาย คือ  ยิ่งหว่านเมล็ดลงไปน้อย  ก็ยิ่งได้ต้นไม้น้อย)

(c) the less plants

(d) the plants the fewer

ตอบ  -  ข้อ  (b)  “Fewer” (น้อยกว่า)  มาจาก  “Few”  ต้องใช้กับคำนามนับได้ พหูพจน์  ส่วน  “Less” (น้อยกว่า)  มาจาก  “Little”  ใช้กับคำนามนับไม่ได้  (เอกพจน์เสมอ)  ในประโยคข้างบน  “Seeds”  และ  “Plants”  เป็นนามนับได้ พหูพจน์  จึงต้องตัด  ข้อ (a)  และ  (c)  ทิ้งไป,  สำหรับการเรียงโครงสร้าง  “ยิ่ง............ก็ยิ่ง............”  ดูคำอธิบายจากตัวอย่างข้างล่าง

                                  ตัวอย่างที่  

 • The longer you stay here, _________________________________________________.

(ยิ่งคุณพักอยู่ที่นี่นานยิ่งขึ้น  ______________________________________________)

(a) it will be better

(b) it will be the better

(c) the better will it be

(d) the better it will be    (มันก็ยิ่งดีมากขึ้น)

ตอบ  -  ข้อ  (d)  เนื่องจากเป็นไปตามโครงสร้าง  “The + Adjective (ขั้นกว่า) + Subject + Verb, the + Adjective (ขั้นกว่า) + Subject + Verb”  หรือ  แบบย่อๆ  เช่น

 • The sooner, the better.   (ยิ่งเร็วก็ยิ่งดี)
 • The more, the merrier.   (ยิ่ง (คน) มาก  ก็ยิ่งสนุก)
 • The slower, the safer.   (ยิ่งช้า  ก็ยิ่งปลอดภัย)
 • The longer, the higher price.   (ยิ่งนานไป  ก็ยิ่งราคาสูงขึ้น)

                                  ตัวอย่างที่  

 • The older he grows, ____________________________________________ he becomes.

(ยิ่งเขาอายุมากขึ้น  เขาก็ ________________________________________________)

(a) more foolish

(b) foolish

(c) foolisher    (รูปนี้ไม่มีใช้)

(d) the more foolish    (ยิ่งโง่มากขึ้น)

ตอบ  -  ข้อ  (d)

                                  ตัวอย่างที่                   (จงเลือกข้อที่ผิดไวยากรณ์จากข้อ  ๑ – ๔)

 • Sometimes (1) the more we attempt to explain (2) our mistake, the (3) worst our story (4) sounds.  

(บางครั้ง  ยิ่งเราพยายามที่จะอธิบายความผิดของเรา (คือแก้ตัว)  เรื่อง (ที่พูดแก้ตัว) ของเรา  ก็ดูเหมือนว่ายิ่งเลวร้ายมากยิ่งขึ้น)

ตอบ  –  ข้อ  (3)  แก้เป็น  “Worse”  (มาจาก  “Bad,  Worse,  Worst”  –  แย่-เลวร้าย,  แย่กว่า-เลวร้ายกว่า,  แย่ที่สุด-เลวร้ายที่สุด)  เนื่องจากมาจากรูป   “ยิ่ง...............ก็ยิ่ง................”  โดยมีโครงสร้าง  คือ  The + Adjective (ขั้นกว่า) + Subject + Verb, the + Adjective (ขั้นกว่า) + Subject + Verb  เช่น

 • The more one has, the more one wants.

(คนเรายิ่งมีมาก  ก็ยิ่งต้องการมาก)  (ยิ่งมีมาก  ยิ่งโลภมาก)

 • The sooner she arrives, the better it is.

(ยิ่งเธอมาถึงเร็ว  ก็ยิ่งดี)

 • The bigger the house is, the more expensive it is.

(ยิ่งบ้านยิ่งหลังใหญ่ขึ้น  ราคาก็ยิ่งแพงขึ้น)

 • The more he tried to explain, the less she understood him.

(ยิ่งเขาพยายามอธิบายมากยิ่งขึ้น  เธอก็ยิ่งเข้าใจเขาน้อยลง)

 • The more the people come to our party, the funnier it will be.

(ยิ่งคนมางานเลี้ยงของเรามากขึ้น  มันก็ยิ่งสนุกมากขึ้น)

 • The heavier the boxes are, the more difficult it is to carry them.

(ยิ่งกล่องยิ่งใหญ่ (หนัก) ขึ้น  ก็ยิ่งแบกมันลำบากมากยิ่งขึ้น)

 • The more he loves her, the less she loves him.

(ยิ่งเขารักเธอมากขึ้น  เธอก็ยิ่งรักเขาน้อยลง)

 • The more money we gave them, the more (money) they wanted from us. 

(ยิ่งเราให้เงินเขามากขึ้น  เขาก็ยิ่งต้องการ (เงิน) จากเรามากขึ้น)

 • The more we read, the wiser we become.

(ยิ่งเราอ่านมากขึ้น  เราก็ยิ่งฉลาดมากขึ้น)

 • The more loan he takes, the deeper he is in debt.

(ยิ่งเขากู้เงินมากขึ้น  เขาก็ยิ่งเป็นหนี้มากขึ้น)

 • The more we work, the more we get paid.

(ยิ่งเราทำงานมากขึ้น  เราก็ยิ่งได้เงินมากขึ้น)

 

3. _______________________________________________________, she was still thirsty.

(___________________________________________________ เธอยังคงกระหายน้ำ)

(a) In spite of Lucy drank a glass of juice     (“In spite of” (ทั้งๆที่) + คำนาม หรือวลี  หรือ Verb + ing)

(b) Even Lucy drank a glass of juice     (แม้กระทั่งลูซี่ดื่มน้ำส้มไปแก้วหนึ่ง)

(c) Though Lucy drank a glass of juice    (แม้ว่าลูซี่จะดื่มน้ำส้มไปแก้วหนึ่ง)

(d) Though Lucy drinks a glass of juice     (แม้ว่าลูซี่จะดื่มน้ำส้มไปแก้วหนึ่ง)

ตอบ  -  ข้อ  (c)  เนื่องจากกริยาในประโยคใหญ่  (She was still thirsty)  อยู่ในรูป  “Past tense” (was)  กริยาในประโยคย่อย  (Though………………….juice)  จึงต้องเป็น  “Past tense” (Drank) ด้วย,  ดูเพิ่มเติมการใช้  Though  และ  In spite of  จากประโยคข้างล่าง

               ๑. Though  =  Although  =  Even if  =  Even though  (แม้ว่า, ถึงแม้ว่า)  ตามด้วยประโยค  คือ  Subject + Verb  เช่น

 • Though (Although, Even if, Even though) it was late, Ms. Glaser stayed to finish her work.

(แม้ว่ามันล่วงเลยเวลามานานแล้ว  มิสเกลเซอร์ยังอยู่ (ในสำนักงาน) เพื่อทำงานของเธอให้เสร็จ)

 • Though Although, Even if, Even though) they were ordered, the brochures and business cards were never printed.

(แม้ว่ามันได้รับการสั่งซื้อ  โบรชัวร์และนามบัตรไม่เคยได้รับการพิมพ์)

 • Though (Although, Even if, Even though) Kim was wealthy, she was certainly not happy.

(แม้ว่าคิมมั่งคั่งร่ำรวย  เธอไม่ได้มีความสุขอย่างแน่นอน)

 • Though (Although, Even if, Even though) he studied hard, he failed.

(แม้ว่าเขาขยันเรียน  เขาสอบตก)

 • They went out though (although, even if, even though) it rained heavily.

(พวกเขาออกไปข้างนอก  แม้ว่าฝนตกหนัก)

 • Though (Although) he was late, he stopped to buy a sandwich.

(แม้ว่าเขาสาย  เขายังแวะซื้อแซนด์วิช)

 • Helen kept her coat on though (although) it was warm in the room.

(เฮเลยยังสวมเสื้อคลุมต่อไป  แม้ว่ามันจะอากาศร้อนในห้อง)

 • Though (Although) I advise the children about money, I never actually pay their debts.

(แม้ว่าฉันแนะนำลูกๆ เกี่ยวกับเรื่องเงินๆ ทองๆ  ฉันไม่เคยใช้หนี้ให้พวกเขาเลย)

 • I have a lot of my grandfather’s features though (although) I’m not so tall as he was.

(ผมมีลักษณะต่างๆ (หน้าตา-ท่าทาง) ของคุณปู่ของผมอยู่มากมาย  แม้ว่าผมจะไม่สูงเท่ากับท่าน)

               ๒. In spite of  =  Despite  =  Notwithstanding  =  ทั้งๆ ที่  ต้องตามด้วยคำนาม หรือวลี  เช่น

 •  He hasn’t been able to get a good job in spite of (despite,  notwithstanding) his having had an expensive education.

(เขาไม่สามารถหางานดีๆ ทำได้  ทั้งๆ ที่มีการศึกษาที่แพง)  (ไม่สามารถหางานดีได้  ทั้งๆ มีการศึกษาราคาแพง  หรือ เสียค่าเรียนราคาแพง)

 • In spite of (Notwithstanding, Despite) the bad storm John delivered his papers on time.    

(ทั้งๆ ที่มีพายุเลวร้าย  ทอมก็ยังไปส่งหนังสือพิมพ์ได้ตรงเวลา -  ทอมเป็นเด็กส่งหนังสือพิมพ์)

 • In spite of (Notwithstanding, Despite) all their differences, Mary and Ann remain friends.

(ทั้งๆ ที่แตกต่างกันอย่างมากมายอย่างนั้น  แมรี่และแอนยังคงเป็นเพื่อนกันได้)

 • They went out in spite of (notwithstanding, despite) the heavy rain.

(พวกเขาออกไปข้างนอกทั้งๆ ที่ฝนตกหนัก)

 

4. A: How do you find travelling on our buses?

(คุณพบว่าการเดินทางโดยรถบัสของเราเป็นอย่างไรบ้าง)  

    B: __________________________________________________________________.

(a) It’s terrible and the bus drivers aren’t careful    (มันน่ากลัว-สยองขวัญ  และคนขับรถก็

       ประมาท)

(b) I think the taxis and cars travel much too fast    (ผมคิดว่ารถแท็กซี่และรถยนต์วิ่งเร็วเกินไป)   

(c) Sometimes I can’t read the numbers or signs on them    (บางครั้ง  ผมไม่สามารถอ่านหมายเลข

       (สาย) ของรถ  หรือป้าย (เครื่องหมาย) บนรถ)

(d) They’re not difficult to find since there are so many    (รถบัสของคุณหาไม่ยาก  เพราะมีจำนวน

       เยอะแยะเลย)

ตอบ  -  ข้อ  (a)  เนื่องจากคำตอบสอดรับกับคำถาม

 

5. He is infamous for his dishonesty in business matters.

(เขา  เสียชื่อเสียง-เลวทราม-น่าเกลียดชัง  ในเรื่องความไม่ซื่อสัตย์ในเรื่องธุรกิจ)

(a) investigated    (ถูก - สืบสวนสอบสวน)

(b) gloomy    (มืด, มัว, หม่นหมอง, เศร้า, เซ็ง)

(c) notorious    (มีชื่อเสียงไม่ดี, รู้จักกันไปทั่วในทางเลวร้าย, ดังกระฉ่อน)

(d) dreadful    (น่ากลัวมาก, น่าหวาดกลัว, น่าเคารพยำเกรง)

(e) bizarre    (บิ-ซาร์)  (แปลก, พิกล, พิลึก, ประหลาด)

ตอบ  -  ข้อ  (c)

 

6. Reckless use of fireworks often leads to injury and property damage. 

(การใช้ดอกไม้เพลิง-ประทัดอย่าง  ไม่รอบคอบ-สะเพร่า-ประมาทเลินเล่อ  บ่อยครั้งนำไปสู่การบาดเจ็บ  และความเสียหายของทรัพย์สิน)

(a) Pointless    (ไร้จุดหมาย, ไร้ความหมาย, ทื่อ, ไม่ได้คะแนน, ไม่ได้แต้ม)

(b) Unsupervised    (ไม่ได้กำกับดูแล, ไม่ได้ควบคุม)

(c) Careless    (สะเพร่า, ประมาท, เลินเล่อ)

(d) Circumspect    (รอบคอบ, ระมัดระวัง)

(e) Eccentric    (พิกล, พิลึกกึกกือ, วิตถาร)

ตอบ  -  ข้อ  (c)

 

7. The metal becomes ____________________________ at cold temperatures and breaks easily. 

(โลหะนั้นจะ ___________________________________ ที่อุณหภูมิเย็น  และแตกหักได้ง่าย)

(a) soft    (อ่อนนุ่ม, อ่อน, นิ่ม, นิ่มนวล, ละมุนละไม, อารี, อ่อนโยน, สบาย, อบอุ่นใจ, (เครื่องดื่ม) ที่ไม่มี

      แอลกอฮอล์)

(b) malleable    (สามารถถูกตีออกเป็นแผ่นบางหรือรูปร่างต่างๆได้, ดัดแปลงได้, เปลี่ยนแปลงได้)

(c) brittle    (เปราะ, หักง่าย, แตกง่าย, งอไม่ได้)

(d) tactile    (สัมผัสได้, แตะได้)

(e) ambivalent    (ยังไม่ตัดสินใจ, สองจิตสองใจในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง)

ตอบ  -  ข้อ  (c)

 

8. A: I haven’t felt very well all day.  What do you think we should do?

(ผมรู้สึกไม่สบายตลอดทั้งวัน  คุณคิดว่าเราควรจะทำยังไงกันดี)  

    B: __________________________________________________________________.

(a) I’m sure a big dinner is what you need    (ผมมั่นใจว่าคุณต้องการอาหารค่ำมื้อใหญ่)

(b) Let’s go because I don’t like staying home    (เราไปกันเถอะ  เพราะผมไม่ชอบพักอยู่กับบ้าน)

(c) You stay home.  I’m going to celebrate by myself.    (คุณพักอยู่ที่บ้านนะ  ผมจะไปฉลองตามลำพัง)

(d) Let’s cancel our plans.  Your health is more important    (เรามายกเลิกแผนของเรากันเถอะ

       สุขภาพของคุณสำคัญกว่า)

ตอบ  -  ข้อ  (d)  เพราะได้ใจความดีที่สุด  และคำตอบสอดรับกับคำถาม

 

เรียน   ท่านผู้ติดตามอ่านเว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th                 

 

             ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง  e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บไซต์นี้  ตาม  Address  <wpookaotong@yahoo.com>  (โปรดระบุหัวเรื่องด้วยว่า “ปรับปรุงเว็บไซต์”)  เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับ ปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้ต่อไป