หมวดข้อสอบ STRUCTURE (ตอนที่ 618)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

Direction:  Choose the best answer to each item.

(จงเลือกคำตอบที่ดีที่สุดของแต่ละข้อ)

 

1. Having had ___________________ opportunities to rehearse, Mary performed reasonably well.

(มีโอกาสได้ฝึกซ้อม _________________________________  แมรี่จึงแสดงได้ดีพอสมควร) 

(a) few    (น้อยมาก)  (ใช้กับคำนามนับได้  พหูพจน์)

(b) a few    (อยู่บ้าง, นิดหน่อย  แต่พอมีบ้าง)  (ใช้กับคำนามนับได้  พหูพจน์)

(c) little    (น้อยมาก)  (ใช้กับคำนามนับไม่ได้)

(d) a little    (อยู่บ้าง, นิดหน่อย  แต่พอมีบ้าง)  (ใช้กับคำนามนับไม่ได้)

ตอบ  -  ข้อ  (b)  ดูเพิ่มเติมการใช้ทั้ง    คำจากตัวอย่างข้างล่าง

                                  ตัวอย่างที่ 

 • He has sailed his boat on ____________________________________ lakes in America.

(เขาได้แล่นเรือของเขาในทะเลสาบ __________________________________ ในอเมริกา)

(a) a little    (น้อย)  (แต่พอมีอยู่บ้าง  -  ใช้กับคำนามนับไม่ได้)

(b) a few    (บางแห่ง, สองสามแห่ง)  (น้อยแต่พอมีอยู่บ้าง  -  ใช้กับคำนามนับได้  พหูพจน์)

(c) much    (มาก)  (ใช้กับคำนามนับไม่ได้)

(d) a most    (รูปนี้ไม่มีใช้)

ตอบ  -  ข้อ  (b)  หรืออาจตอบ  “Few”  (น้อยมาก)  หรือ  “Most”  (ส่วนมาก, ส่วนใหญ่)  ก็ได้  ซึ่งต้องเป็นคำที่สามารถใช้กับคำนามนับได้  พหูพจน์  (Lakes)  ดูเพิ่มเติมการใช้   “Few, A few, Little, A little”  จากตัวอย่างข้างล่าง

                                 ตัวอย่างที่ 

 • Though the question was difficult, ____________________________ boys could answer it.

(แม้ว่าคำถามจะยาก ____________________________________ เด็กชายสามารถตอบมัน)

(a) few    (มี –  เด็กชาย – น้อยมาก)  (ใช้ในความหมายเป็นลบ)

(b) little    (มี –  เด็กชาย – น้อยมาก)  (ใช้ในความหมายเป็นลบ)

(c) a few    (พอมี – เด็กชาย – อยู่บ้าง)  (คือ พอมีเด็กอยู่บ้างที่สามารถตอบคำถามได้)  (ใช้ในความ

       หมายเป็นบวก)

(d) a little    (พอมี – เด็กชาย – อยู่บ้าง)  (คือ พอมีเด็กอยู่บ้างที่สามารถตอบคำถามได้)  (ใช้ในความ

       หมายเป็นบวก)

ตอบ  -  ข้อ  (c)  “A few”  ใช้กับนามนับได้  พหูพจน์  (Boys)  และใจความมีความหมายทาง  “บวก”  คือ  “แม้คำถามจะยาก  แต่พอมีเด็กอยู่บ้างที่ตอบได้” 

                                 ตัวอย่างที่ 

 • Let’s go and have a bottle of beer.  I still have ____________________________ money left.

(เราออกไปดื่มเบียร์กันสักขวดเอาไหม  ผมยังคงมีเงินเหลืออยู่ __________________________)

(a) few    (น้อยมากจนแทบไม่มีเลย)

(b) a few    (นิดหน่อย หรือเล็กน้อย  แต่พอมีอยู่บ้าง)  

(c) little    (น้อยมากจนแทบไม่มีเลย)

(d) a little    (นิดหน่อย หรือเล็กน้อย  แต่พอมีอยู่บ้าง)

ตอบ  -  ข้อ  (d)  “Little,  A little”  ใช้กับคำนามนับไม่ได้  (ในที่นี้  คือ  “Money”)  ส่วน  “Few,  A few”  ใช้กับคำนามนับได้  และเป็นพหูพจน์

                                  ตัวอย่างที่  

 • I’m always so busy that I have _______________________________ time for amusements.

(ผมมีงานยุ่งมากเสมอ  จนกระทั่งผมมีเวลา _____________ สำหรับอารมณ์ขัน-กิจกรรมสันทนาการ)

(a) very few    (น้อยมาก)  (ใช้กับนามนับได้  พหูพจน์)

(b) very little    (น้อยมาก)  (ใช้กับนามนับไม่ได้)

(c) a few    ( น้อย  แต่พอมีอยู่บ้าง)  (ใช้กับนามนับได้  พหูพจน์)

(d) a little    (น้อย  แต่พอมีอยู่บ้าง)  (ใช้กับนามนับไม่ได้)

ตอบ  -  ข้อ  (b)  เนื่องจาก  “Time”  เป็นนามนับไม่ได้  และต้องใช้ว่า  “น้อยมาก”  เพราะว่า  “มีงานยุ่งมากเสมอ”  สำหรับข้อนี้  อาจตอบ  “Little”  ก็ได้  เนื่องจากมีความหมายเหมือน  “Very little”  (น้อยมาก)

                                 ตัวอย่างที่  

 • Since the weather was bad, _______________________________________ people came.

(เพราะว่าอากาศเลว  ผู้คน __________________ มา - ดูการแข่งขัน, เที่ยวในงานแสดงสินค้า ฯลฯ)

(a) little    (น้อยมาก  จนแทบไม่มีเลย)  (ใช้กับนามนับไม่ได้)

(b) a little   (น้อย  แต่พอมีอยู่บ้าง)  (ใช้กับนามนับไม่ได้)

(c) few    (น้อยมาก  จนแทบไม่มีเลย)  (ใช้กับนามนับได้  พหูพจน์)

(d) a few   (น้อย  แต่พอมีอยู่บ้าง)  (ใช้กับนามนับได้  พหูพจน์)

ตอบ  -  ข้อ  (c)  เนื่องจากข้อความในประโยค  มีความหมายเป็น  “ลบ”  (อากาศเลว)  คนจึงมากันน้อยมาก

                                  ตัวอย่างที่  

 • There are _________________________________ apples left.  Let’s have them for dessert.

(มีแอปเปิ้ลเหลืออยู่ ____________________________ พวกเรามากินมันเป็นของหวานกันเถอะ)

(a) little    (น้อย)  (จนแทบไม่มีเลย –  ความหมายเป็นไปในทางลบ)  (ใช้กับคำนามนับไม่ได้ – เอกพจน์เสมอ)

(b) a little   (น้อย)  (แต่พอมีอยู่บ้าง –  ความหมายเป็นไปในทางบวก)  (ใช้กับคำนามนับไม่ได้ – เอกพจน์เสมอ)

(c) few    (น้อย) (จนแทบไม่มีเลย  –  ความหมายเป็นไปในทางลบ)  (ใช้กับคำนามนับได้พหูพจน์)

(d) a few     (น้อย, เล็กน้อย)  (แต่พอมีอยู่บ้าง  –  ความหมายเป็นไปในทางบวก)  (ใช้กับคำนามนับได้

       พหูพจน์)

(e) the few    (น้อย  ใช้แสดงการเน้นจำนวนที่เหลือจากจำนวนทั้งหมดที่ได้กล่าวไปแล้ว)  (ใช้กับคำนามพหูพจน์)

(f) very few    (น้อยมากๆ)  (ใช้กับคำนามพหูพจน์)

ตอบ  -  ข้อ  (d)  เนื่องจากต้องการบอกว่า  “มีแอปเปิ้ลเหลืออยู่บ้าง  จึงชวนกันกินเป็นของหวาน”  ดังนั้น  การจะเลือกข้อใด  จึงต้องดูว่าใช้ขยายคำนามนับได้ (พหูพจน์)  (ใช้  “Few”  หรือ  “A few”)  หรือนับไม่ได้ (เอกพจน์เสมอ)  (ใช้  “Little”  หรือ  “A little”)  และดูด้วยว่า  “มีน้อยมาก”  (ใช้  “Few” หรือ  “Little”)  หรือ  “พอมีอยู่บ้าง”  (ใช้  “A few”  หรือ  “A little”)   ดังประโยคตัวอย่างข้างล่าง

 • She has a few friends at school, so she is not lonely.

(เธอมีเพื่อนอยู่บ้างที่โรงเรียน  ดังนั้น  เธอจึงไม่เหงา)

 • She has few friends at school, so she is very lonely.

(เธอมีเพื่อนน้อยมากที่โรงเรียน  ดังนั้น  เธอจึงเหงามาก)

 • I have a little money, so I’ll buy you some coffee.

(ผมพอมีเงินอยู่บ้าง  ดังนั้น  ผมจะเลี้ยงกาแฟคุณ)

 • I have little money, so I can’t lend you some.

(ผมมีเงินน้อยมาก  ดังนั้น  ผมไม่สามารถให้คุณยืมได้)

 

2. The members of a community should try to help ___________________________________.

(สมาชิกของชุมชนควรพยายามที่จะช่วยเหลือ ___________________________________)

(a) each other    (ซึ่งกันและกัน)  (ระหว่าง  ๒  คน)

(b) other

(c) another

(d) one another    (ซึ่งกันและกัน)  (ตั้งแต่    คนขึ้นไป)

ตอบ  -  ข้อ  (d)

 

3. We should try to avoid being rude to ___________________________________________.

(เราควรพยายามหลีกเลี่ยงหยาบคายกับ _______________________________________)

(a) other peoples

(b) other people    (คนอื่นๆ)

(c) others people

(d) another people

ตอบ  -  ข้อ  (b)  หรืออาจตอบ  Others (ใช้เป็นคำสรรพนาม  หมายถึง  ผู้อื่น, คนอื่น)  ก็ได้,  สำหรับ  “Peoples”  =  “คนเชื้อชาติต่างๆ”  ส่วน  “Another” (อีกคนหนึ่ง)  ต้องตามด้วยคำนามนับได้  เอกพจน์,  ดูรายละเอียดการใช้  Other, Others, The other, The others, Another  ในหมวดข้อสอบ  STRUCTURE  ตอนที่  ๖๑๗  ข้อ 

 

4. People in highly developed countries are generally better fed than ____ in underdeveloped countries.

(ผู้คนในประเทศที่พัฒนาแล้วอย่างมาก  โดยทั่วไปจะมีอาหารการกินที่ดีกว่า ________ ในประเทศด้อยพัฒนา)

(a) that

(b) those    (ผู้คน)

(c) them

(d) the one

ตอบ  -  ข้อ  (b)  เนื่องจากต้องใช้  “Those”  แทนคำนามนับได้  พหูพจน์  (People)  ดูเพิ่มเติมการใช้คำแทนคำนาม  เพื่อหลีกเลี่ยงการกล่าวคำนั้นซ้ำ  จากตัวอย่างข้างล่าง

                                 ตัวอย่างที่ 

 • The furniture _____ is manufactured here is as good as _____ made anywhere else in the world.

(เฟอร์นิเจอร์ __________ ถูกผลิตที่นี่  ดีพอๆ กับ __________ (ซึ่งถูก) ผลิต  (ทำ) ที่อื่นใดในโลก)

(a) that ____________ which

(b) which ____________ that    (ซึ่ง  .........................  เฟอร์นิเจอร์)

(c) that ____________ those

(d) which ____________ which

ตอบ  -  ข้อ  (b)  ในช่องแรกอาจตอบ  “Which”  หรือ  “That”  ก็ได้  แต่ในช่องหลัง  ต้องตอบ  “That”  เพียงอย่างเดียว  เนื่องจากใช้แทน  “Furniture”  ซึ่งเป็นคำนามนับไม่ได้  ดูคำอธิบายการใช้คำแทนนามนับได้  และนับไม่ได้จากตัวอย่างข้างล่าง

                                 ตัวอย่างที่ 

 • I’ve lost my pen.  Have you got ____________________________________ I can borrow?

(ผมได้ทำปากกาหาย  คุณมี ______________________________________ ให้ผมยืมไหม)

(a) them

(b) anyone

(c) it

(d) one    (ปากกาด้ามหนึ่ง)

ตอบ  -  ข้อ  (d)  ใช้   “One”  แทนนามนับได้เอกพจน์  (Pen)

                                 ตัวอย่างที่ 

 • The Prime Minister is giving a press conference now; he also gave ______ at this time last week.

(นายกรัฐมนตรีกำลังประชุมให้สัมภาษณ์หนังสือพิมพ์อยู่ในขณะนี้  และเขาได้จัดประชุม _______ ด้วย  ในเวลาเดียวกันนี้  เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว)

(a) it

(b) the same

(c) them

(d) one    (ครั้งหนึ่ง, หนหนึ่ง)

ตอบ  -  ข้อ  (d)  เนื่องจากแทนคำนามนับได้  เอกพจน์  (Press conference)

                                  ตัวอย่างที่ 

 • The houses here are a little less modern than ____________________________ in the city.  

(บ้านที่นี่ทันสมัยน้อยกว่า ____________________________________ ในเมืองอยู่เล็กน้อย)

(a) that

(b) those    (บ้าน)

(c) they

(d) ones

ตอบ  -  ข้อ  (b)  เนื่องจากแทน  “Houses”  ซึ่งเป็นคำนามนับได้ พหูพจน์  แต่ถ้าเป็นคำนามนับได้ เอกพจน์  (House, Car, Book, Pen, Dog)  ให้แทนด้วย  “One”   และถ้าเป็นคำนามนับไม่ได้  (เอกพจน์เสมอ)  เช่น  Furniture, Advice, News, Information, Equipment, Evidence, etc.  ให้แทนด้วย  “That

                                 ตัวอย่างที่  

 • When the boy saw the kite I had made, he asked me to make ___________________ for him. 

(เมื่อเด็กคนนั้นเห็นว่าวที่ผมทำ  เขาขอร้องผมให้ทำ _____________________________ ให้แก่เขา)

(a) other

(b) it

(c) one    (ตัวหนึ่ง)

(d) the kite

ตอบ  -  ข้อ  (c)  เนื่องจาก  “Kite”  เป็นคำนามนับได้ เอกพจน์  เมื่อจะกล่าวถึงอีกครั้งหนึ่ง (กล่าวซ้ำ)  ต้องใช้  “One”  แทน

                                 ตัวอย่างที่ 

 • The air of the hills is cooler than ____________________________________________.

(อากาศของเนินเขาเย็นกว่า _______________________________________________)

(a) one of the plains

(b) of the plains

(c) that of the plains    (อากาศของที่ราบ)

(d) the plains

ตอบ  –  ข้อ  (c)  เนื่องจาก  “Air”  เป็นคำนามนับไม่ได้  จึงต้องแทนด้วย  “That”  และตามด้วย  “of the plains”  เพื่อให้สมดุลกันกับ  "อากาศของเนินเขา",  ในกรณีเป็นนามนับได้  ให้ใช้  “One”  แทน,  และถ้าเป็นนามพหูพจน์  ให้ใช้  “Those”  แทน,  สำหรับเหตุผลที่ไม่เลือกข้อ  (d)  เนื่องจาก  จะเป็นการเปรียบเทียบระหว่าง  “อากาศ”  และ  “ที่ราบ”  มิใช่  “อากาศของเนินเขา”  และ  “อากาศของที่ราบ”  ซึ่งผิดความหมายที่ต้องการเปรียบเทียบ

                                 ตัวอย่างที่ 

 • The light from a laser differs _____ produced by other sources, such as electric bulbs, fluorescent lamps, and the sun.

(แสงจากเครื่องสร้างลำแสงเลเซอร์แตกต่าง ________ (ซึ่ง) ถูกสร้างโดยแหล่งอื่นๆ  เช่น  หลอดไฟฟ้า, หลอดไฟฟ้าที่สร้างแสงจากสารเรืองแสงที่ฉาบไว้ข้างในหลอด (ฟลูออร์เรสเซนท์), และดวงอาทิตย์)

(a) the light that is

(b) from that    (จากแสง)

(c) and the light

(d) the light can be

ตอบ  -  ข้อ  (b)  เนื่องจากกริยา  “Differ”  ใช้กับ  “From”  โดยลดรูปมาจากอนุประโยคเต็มๆ ว่า “……...…differs from the light which (that) is produced..........…”  ทั้งนี้  ใช้  “That”  แทน  “The light”  ซึ่งเป็นคำนามนับไม่ได้,  ตัวอย่างอื่นๆ  เช่น

 • The book you gave me is more informative than the one I bought from a bookstore.

(หนังสือที่คุณให้ผมให้ข้อมูลข่าวสารมากกว่าเล่ม (หนังสือ) ที่ผมซื้อจากร้านหนังสือ)  (book”  เป็นนามเอกพจน์นับได้  จึงต้องใช้  one  แทน  เมื่อจะกล่าวซ้ำ)

 • The students in this class are more hard-working than those in that class.

(นักเรียนในห้องนี้ขยันมากกว่านักเรียนในห้องนั้น)  (students”  เป็นนามพหูพจน์  จึงต้องใช้  those  แทน  เมื่อจะกล่าวซ้ำ)

 • The knowledge one obtains from self-study is sometimes much higher than that one derives from class.

(ความรู้ที่คนเราได้รับจากการศึกษาด้วยตนเอง  บางทีมากกว่าความรู้ที่ได้รับจากห้องเรียนมากมายทีเดียว)  (knowledge  เป็นนามนับไม่ได้ – เอกพจน์เสมอ – จึงต้องใช้  that  แทน  เมื่อจะกล่าวซ้ำ)

 

5. They don’t sell __________________________________________________ drinks here.

(พวกเขาไม่ขายเครื่องดื่ม ______________________________________________ ที่นี่)

(a) indignant    (โกรธเคือง, ขุ่นเคือง)

(b) luscious    (ลัช-เชิส)  (หอมหวาน, หวานฉ่ำ, รสดี, กลิ่นดี, มีเสน่ห์, หวานมากเกินไป, กลิ่นมากเกินไป)

(c) intoxicating    (ซึ่งทำให้มึนเมา, ซึ่งทำให้กระตือรือร้น, ซึ่งทำให้เบิกบานใจ, ซึ่งทำลาย, ซึ่งกระตุ้น)

(d) ubiquitous    (ยู-บิ๊ค-ควิ-ทัส)  (มีอยู่ทุกหนทุกแห่ง - โดยเฉพาะในเวลาเดียวกัน)

(e) extraordinary   (พิเศษ, ผิดธรรมดา, วิสามัญ)

ตอบ  -  ข้อ  (c)  เนื่องจากมาจากกริยา  Intoxicate  หมายถึง  “ทำให้มึนเมา, ทำให้กระคือรือร้น, ทำให้เบิกบานใจ, ทำลาย, กระตุ้น

 

6. The machines of the twentieth century surely surpass those of earlier times.

(เครื่องจักรกลในศตวรรษที่ ๒๐ แน่นอนเลยว่า  เหนือกว่า-ดีกว่า-เลย-ล้ำ-เกิน-ข้าม  เครื่องจักรกลในสมัยก่อนหน้านั้น)

(a) excel    (อิค-เซ่ล)  (ดีกว่า, เหนือกว่า, เก่งกว่า)

(b) abbreviate    (ย่อให้สั้น, ย่อความ)   

(c) discriminate    (แบ่งแยก, เลือกที่รักมักที่ชัง, เลือกปฏิบัติ)

(d) aggregate    (แอ๊ก-กริ-เกท)  (รวมตัว, รวบรวม, สรุป, ไหลไปรวมกัน)

(e) endorse     (สนับสนุน, เห็นด้วย, รับรอง, อนุมัติ) 

ตอบ  -  ข้อ  (a

 

7. The French detective novelist Georges Simenon is one of the most prolific writers of the twentieth century.

(นักเขียนนิยายนักสืบชาวฝรั่งเศส  ยอร์ชส  ซิเมนอน  เป็นหนึ่งในบรรดานักเขียนที่  มีผลงานมากมาย-(ต้นไม้) มีลูกดก, มีผลดก  ของศตวรรษที่ ๒๐)

(a) famous    (โด่งดัง, มีชื่อเสียง)

(b) productive    (มีผลผลิตหรือผลงาน, ให้ผลดีมาก, ทำให้เกิดผล, อุดมสมบูรณ์)

(c) pessimistic    (มองโลกในแง่ร้าย)

(d) instructive    (ซึ่งให้คำสอนหรือคำแนะนำ, เป็นการสั่งสอน, เป็นการแจ้งข่าว)

(e) despondent    (หมดหวัง, หมดกำลังใจ, ท้อแท้ใจ, หดหู่ใจ)

ตอบ  -  ข้อ  (b)  

 

8. ______________________________________________ there in time, we must start now.

(______________________________________ ที่นั่นให้ทันเวลา  เราต้องเริ่มต้นเดี๋ยวนี้เลย)

(a) Be

(b) Being

(c) To be    (เพื่อจะไป)

(d) Is

ตอบ  -  ข้อ  (c)  ใช้ “To + Verb 1”  นำหน้าวลี  มีความหมายว่า  “เพื่อที่จะทำกริยานั้นๆ”  เป็นการแสดงวัตถุประสงค์,  ข้อความที่ตามหลังวลี  (อยู่หลังคอมม่า)  จะบอกว่า  ประธานของประโยค  จะต้องทำอะไร  เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์นั้น  ดูเพิ่มเติมจากตัวอย่างข้างล่าง

                                ตัวอย่างที่  

A: “Why did they go up the mountain?”

(ทำไมพวกเขาจึงขึ้นไปบนเขา)

         B: “________________________________________________ the eclipse of the moon.”

(________________________________________________________ จันทรคราส)

(a) Watched

(b) Watching

(c) Had watched

(d) To watch    (เพื่อจะดู)

ตอบ  -  ข้อ  (d)  ใช้  “Infinitive with to”  (To + Verb 1)  นำหน้าประโยค  (หรือ ไว้ข้างในประโยคก็ได้)  เพื่อแสดงวัตถุประสงค์  ว่าทำกริยานั้นๆ เพื่ออะไร  ในกรณีของประโยคข้างบน  “ขึ้นไปบนเขา  เพื่อดูจันทรคราส”  

                                  ตัวอย่างที่                {จงเลือกข้อที่ผิดหลักไวยากรณ์  จาก ข้อ  (๑)  -  (๔)}

 • Designers of (1) consumer products consult research personnel to (2) be determine public (3) reaction to new designs and to (4) obtain new ideas.

(นักออกแบบสินค้าบริโภค  จะปรึกษากับบุคลากรด้านการวิจัย  เพื่อกำหนดปฏิกิริยาของสาธารณชนที่มีต่อรูปแบบสินค้าใหม่ๆ  และเพื่อให้ได้รับความคิดใหม่ๆ ด้วย)

ตอบ  –  ข้อ  (2)  แก้เป็น   “Determine”  เนื่องจากตามหลัง  “To”  จึงต้องอยู่ในรูป  “Infinitive” (Verb ช่องที่ 1)  (ปรึกษากับ................เพื่อ................)  กล่าวคือ  “ประธานของประโยค  ทำกริยาอย่างหนึ่ง (ปรึกษาฯ)  เพื่อวัตถุประสงค์อะไร (กำหนดปฏิกิริยาฯ)”   ซึ่งในกรณีนี้เป็นการใช้  “To + Verb 1”  ขยายหลังคำกริยา  (ไม่จำเป็นต้องอยู่ติดกัน)  ทำหน้าที่เป็นกริยาวิเศษณ์ (Adverb)  เพื่อบอกว่าทำกริยานั้นเพื่อวัตถุประสงค์อะไร  เช่น

 • All students come to school to learn.

(นักเรียนทุกคนมาโรงเรียนเพื่อจะเรียน)

 • People should eat to live, not live to eat.

(คนเราควรกินเพื่ออยู่มิใช่อยู่เพื่อกิน)

 • I went there to meet my old friends.

(ผมไปที่นั่นเพื่อพบเพื่อนเก่า)

 • She studied hard to get a scholarship.

(เธอเรียนหนักเพื่อให้ได้รับทุนการศึกษา)

 • We stopped at the restaurant to eat.

(เราแวะที่ภัตตาคารเพื่อกินอาหาร)

 • He works hard to pass the exam.

(เขาขยันเรียนเพื่อจะได้สอบผ่าน)

 • She gets up early to catch the bus.

(เธอตื่นแต่เช้าเพื่อให้ทันรถเมล์)

 • They stayed up late to study for their exam.

(พวกเขาอยู่จนดึกเพื่อศึกษาสำหรับการสอบ)

              ในหลายๆ กรณี นิยมนำ  “To + Verb 1”  มาวางไว้ข้างหน้าประโยค  เพื่อแสดงวัตถุประสงค์ของประธานฯ ที่อยู่ข้างในประโยค  (หลังเครื่องหมายคอมม่า)  ว่าประธานฯ ทำกริยาที่อยู่ข้างหน้าประโยค  ด้วยวัตถุประสงค์ใด  ดังประโยคข้างล่าง

 • To see the doctor at his office, you must make an appointment with him.

(เพื่อที่จะพบแพทย์ที่สำนักงานของเขา,  คุณจะต้องทำการนัดหมายกับเขา)

(ใช้วลีที่ขึ้นต้นด้วย  “Infinitive with to” (To + verb 1)  วางไว้ข้างหน้าประโยค  เพื่อแสดงวัตถุประสงค์  หมายถึง  “เพื่อที่จะ..............”  หรืออาจใช้  “In order to”  หรือ  “So as to”  แทนก็ได้  นอกจากนั้น  ยังสามารถเอาวลีที่ขึ้นต้นด้วย  “To + verb 1”  ไปไว้ข้างท้ายประโยคก็ได้  โดยความหมายเหมือนเดิมทุกประการ  (แต่ควรมีการเปลี่ยนสรรพนามให้เหมาะสม)  ดังเช่นประโยคข้างบน  สามารถเขียนได้ใหม่เป็น

 • You must make an appointment with the doctor to see (so as to see  หรือ  in order to see) him at his office.

                  ตัวอย่างประโยคอื่นๆใ นแบบนี้  เช่น

 • To succeed in life, one must work hard.

(เพื่อจะประสบความสำเร็จในชีวิต  คนเราต้องทำงานหนัก)  (ประโยคนี้มีความหมายเหมือนอีก  ๔  ประโยคข้างล่าง)

(=  One must work hard to succeed in life.)

(=  In order to succeed in life, one must work hard.)

(=  So as to succeed in life, one must work hard.)

(=  One must work hard in order to (so as to) succeed in life.)

 • To speak good English, you must practice speaking it every day.

(เพื่อที่จะพูดภาษาอังกฤษได้ดี  คุณจะต้องฝึกพูดมันทุกวัน)  (ประโยคนี้มีความหมายเหมือนอีก  ๓  ประโยคข้างล่าง)

(=  In order to speak good English, you must practice speaking it every day.

(=  So as to speak good English, you must practice speaking it every day.

(=  You must practice speaking it every day to (in order to, so as to) speak good English.)

 • To be there in time, you must get up early.

(เพื่อที่จะไปที่นั่นให้ทันเวลา  คุณจะต้องตื่นแต่เช้า)  (มีความหมายเหมือน ๒ ประโยคข้างล่าง)

(=  So as (In order) to be there in time, you must get up early.

(=  You must get up early to (in order to, so as to) be there in time.)

 • To get a scholarship to study abroad, you must spend more time with your study.

(เพื่อให้ได้ทุนไปเรียนต่างประเทศ  คุณจะต้องใช้เวลามากขึ้นในการเรียนของคุณ)  (มีความหมายเหมือน ๒ ประโยคข้างล่าง

(=  In order (So as) to get a scholarship, you must………................

(=  You must spend more time with your study to get (in order to get, so as to get) a scholarship to study abroad.)

 

เรียน   ท่านผู้ติดตามอ่านเว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th                 

 

             ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง  e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บไซต์นี้  ตาม  Address  <wpookaotong@yahoo.com>  (โปรดระบุหัวเรื่องด้วยว่า “ปรับปรุงเว็บไซต์”)  เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้ต่อไป