หมวดข้อสอบ STRUCTURE (ตอนที่ 616)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

Direction:  Choose the best answer to each item.

(จงเลือกคำตอบที่ดีที่สุดของแต่ละข้อ)

 

1. They are trying to ________________________________________ the advances of science.

(พวกเขากำลังพยายามที่จะ ________________________ ความก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์)

(a) keep on with    (รูปนี้ไม่มีใช้)

(b) catch on with    (รูปนี้ไม่มีใช้)

(c) give up with    (รูปนี้ไม่มีใช้)

(d) keep up with    (ตามทัน, ไล่ทัน, แข่งขัน, ไม่ล้าหลัง)

ตอบ  -  ข้อ  (d)  หรืออาจตอบ  Catch up with”  (ตามทัน, ไล่ทัน)  ก็ได้

 

2. Will you be __________________________________ kind as to help me with this heavy box?

(คุณจะกรุณา _________________________ ที่จะช่วยผมถือ (แบก) กล่องหนักใบนี้ได้ไหมครับ)

(a) as

(b) very

(c) so    (พอ)

(d) enough

ตอบ  -  ข้อ  (c)  ดูเพิ่มเติมโครงสร้างนี้จากตัวอย่างข้างล่าง

                                  ตัวอย่างที่  

 • Be ____________________________________ good as to tell me all the truth about him.

(โปรด ________________________ พอที่จะเล่าความจริงทั้งหมดเกี่ยวกับตัวเขาให้ผมฟังหน่อย)

(a) as

(b) so    (“So good as” = กรุณาพอ  หรือ  ดีพอ)

(c) very

(d) enough

ตอบ  -  ข้อ  (b)   

                                 ตัวอย่างที่  

 • Would you be so kind _____________________ to return these books to the library for me?

(คุณจะกรุณา _______________ ที่จะส่งคืนหนังสือเหล่านี้ให้ห้องสมุดแทน (เพื่อ) ผม  ได้ไหมครับ)

(a) enough

(b) of you

(c) as    (พอ)

(d) that you have

ตอบ  -  ข้อ  (c)  เนื่องจาก  “So……..….as”  ปกติจะใช้กับประโยคปฏิเสธเท่านั้น  (ในขณะที่  “As…...……as”  ใช้ได้ทั้งประโยคบอกเล่า,  ปฏิเสธ  และคำถาม)  แต่เมื่อตามด้วย   “Infinitive with to” (To + Verb)  เช่น  So kind as to return  ซึ่งตัวหน้าจะต้องใช้  “So”  อย่างเดียวเท่านั้น  (ไม่สามารถใช้  “As”  ได้)  จะสามารถใช้ได้ทั้งกับประโยคบอกเล่า,  ปฏิเสธ หรือ คำถาม  ดังโครงสร้างข้างล่าง

 • “So + Adjective + As + To + Verb 1 + ส่วนขยาย

(มีความหมายว่า  “.................พอที่จะ...............”  หรือ  “..............จนถึงขนาดที่จะ................”)   เช่น

 • Please be so kind as to help me carry this box.

(โปรดกรุณาพอที่จะช่วยผมยกลังนี้ด้วยครับ)  (บอกเล่า)  

 • Be so good as to wait for her till evening.

(จงกรุณา-ใจดี พอที่จะรอพบเธอจนค่ำด้วยนะครับ)  (บอกเล่า)

 • Be so generous as to donate to the charity.

(โปรดเอื้อเฟื้อพอที่จะบริจาคให้การกุศลด้วยนะ)  (บอกเล่า)

 • Be so nice as to pick me up at the airport.

(โปรดกรุณาพอที่จะไปรับผมที่สนามบินด้วยครับ)  (บอกเล่า)

 • I am not so stupid as to believe such a story.

(ผมไม่โง่บัดซบพอ  -  หรือโง่บัดซบถึงขนาด  -  ที่จะเชื่อเรื่องแบบนั้น)  (ปฏิเสธ)

 • Would you be so kind as to help me carry this heavy box?

(คุณจะกรุณาพอที่จะช่วยผมแบกลังหนักใบนี้ได้ไหมครับ)  (คำถาม)

 

3. _________________________________________ in the world is as old as my grandfather.

(____________________________________________ ในโลกนี้ที่จะแก่เท่ากับปู่ของผม)

(a) No one    (ไม่มีใคร)

(b) Nobody    (ไม่มีใคร)

(c) No person    (ไม่มีบุคคลใด)

(d) Nobody else    (ไม่มีใครอื่นอีกแล้ว)

ตอบ  -  ข้อ  (d)  ต้องมี  “Else”  (อื่นอีก)  เพราะต้องการบอกว่า  ไม่มีใครอื่นอีก  “นอกเหนือจากปู่ของผม

 

4. We have already visited a great ______________________________ different places in Japan.

(เราได้ไปเยือนสถานที่ต่างๆ ____________________________________ ในประเทศญี่ปุ่น)

(a) deal

(b) amount

(c) many    (มากมาย, จำนวนมาก)  (ใช้กับคำนามนับได้  พหูพจน์)

(d) number

ตอบ  -  ข้อ  (c)  หรืออาจตอบ  “A great number of,  A large number of,  A number of”  (มากมาย, จำนวนมาก)  (ทั้ง ๓ วลีใช้กับคำนามนับได้  พหูพจน์)  ก็ได้,  สำหรับ  “A great deal of, A good deal of, A great amount of”  (จำนวนมาก)  ใช้กับคำนามนับไม่ได้  (เป็นเอกพจน์เสมอ)  เช่น

 • She spent a great deal of money on her clothes.

(เธอใช้เงินทองมากมายไปกับเสื้อผ้าของเธอ)

 • I found a good deal of information for my research.

(ผมพบข้อมูลมากมายสำหรับการวิจัยของผม)

 • They spent a great amount of time on sports.

(พวกเขาใช้เวลามากมายไปกับกีฬา)

 

5. The purpose of the survey was to ______________________ the travelers with local conditions. 

(วัตถุประสงค์ของการสำรวจคือเพื่อ ______________ นักเดินทาง-นักท่องเที่ยว  กับสภาพในท้องถิ่น)

(a) inform    (บอก, แจ้งให้ทราบ, รายงาน, ให้ความรู้)

(b) acquaint    (ทำให้คุ้นเคยหรือเคยชิน)  (ทำให้นักเดินทางคุ้นเคยกับสภาพท้องถิ่น)

(c) instruct    (สอน, แนะนำ)

(d) notify    (แจ้ง, แจ้งความ, ประกาศ, บอกให้ทราบ)

(e) display    (แสดง, เปิดเผย)  

ตอบ  -  ข้อ  (b

 

6. The existing disparities between rich and poor nations, always a source of great trouble, are increasing rather than decreasing.

(ความแตกต่างกัน-ความไม่เหมือนกัน  ที่มีอยู่ระหว่างประเทศที่ร่ำรวยและยากจน,  ซึ่งมักเป็นบ่อเกิดของความยุ่งยากอย่างใหญ่หลวงอยู่เสมอ,  กำลังเพิ่มขึ้นมากกว่าที่จะลดลง)

(a) difference    (ความแตกต่าง)

(b) similarities    (ความคล้ายกัน, ความเหมือนกัน)

(c) connections    (ความเกี่ยวโยง, ความเชื่อมโยง)

(d) fortitude    (ฟ้อร์-ทิ-ทิวด์ หรือ ทูด)  (ความกล้าหาญ, ความทรหดอดทน, ความแข็งแกร่ง)

(e) vigor    (วิ-เกอะ)  (กำลังวังชา, พละกำลัง, ความกระฉับกระเฉง, ความแข็งแรง)

ตอบ  -  ข้อ  (a

 

7. The leader of the lost group appealed to them not to panic (แพ้น-นิค).

(ผู้นำของกลุ่มที่หลงทางขอร้องพวกเขา (คนในกลุ่ม) มิให้  ตกใจกลัว-อกสั่นขวัญหาย)

(a) instigate    (ปลุกเร้า, ปลุกระดม, ยั่วยุ, กระตุ้น)

(b) intervene    (แทรกแซง, ก้าวก่าย, ยุ่ง, เกิดขึ้นโดยบังเอิญและขัดขวาง, เกิดขึ้นระหว่าง)

(c) fear    (กลัว, หวาดกลัว)  (เมื่อเป็นคำนาม  หมายถึง  “ความกลัว, ความหวาดกลัว”)

(d) exasperate    (ทำให้โกรธเคืองมาก, เพิ่มความรุนแรง)

(e) evince    (แสดงออก, เผยให้เห็น, ทำให้เห็น, ประจักษ์)

ตอบ  -  ข้อ  (c)  Panic  เมื่อเป็นคำนาม  หมายถึง  “ความตกใจกลัว, ความหวาดกลัว, ความอกสั่นขวัญหาย

 

8. He is not a good leader, he is not _________________________________________ enough.

(เขาไม่ใช่ผู้นำที่ดี  (เพราะ)  เขาไม่ ________________________________________ พอ)

(a) deciding    (ตัดสินใจ)

(b) decision    (การตัดสินใจ)  (เป็นคำนาม)

(c) decisive    (เด็ดขาด, แน่วแน่, สามารถตัดสินใจอย่างรวดเร็ว)  (เป็นคำคุณศัพท์)

(d) decided    (ตัดสินใจแล้ว, แน่นอน, ไม่มีปัญหา)

ตอบ  -  ข้อ  (c)  

 

เรียน   ท่านผู้ติดตามอ่านเว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th                 

 

            ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง  e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บไซต์นี้  ตาม  Address  <wpookaotong@yahoo.com>  (โปรดระบุหัวเรื่องด้วยว่า “ปรับปรุงเว็บไซต์”)  เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้ต่อไป