หมวดข้อสอบ STRUCTURE (ตอนที่ 612)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

Direction:  Choose the best answer to each item.

(จงเลือกคำตอบที่ดีที่สุดของแต่ละข้อ)

 

1. It took five men to carry the tree, which was ____________________ than a three-story building.

(ต้องใช้ผู้ชาย  ๕  คนเพื่อแบกต้นไม้นั้น  ซึ่ง ___________________________ อาคารสูง ๓ ชั้น)

(a) more taller

(b) taller    (สูงกว่า)

(c) as tall

(d) the tallest

ตอบ  -  ข้อ  (b)  เนื่องจากเป็นการเปรียบเทียบ  “ขั้นกว่า”  (Comparative degree)

 

2. He is a good student.  He does nothing but _______________________________________.

(เขาเป็นนักเรียนที่ดี  เขาไม่ทำอะไรเลย  นอกจาก _________________________________)

(a) to study

(b) study    (เรียนหนังสือ)

(c) studying

(d) studies

ตอบ  -  ข้อ  (b)  “But”  ในที่นี้เป็น  “Preposition”  หมายถึง  “นอกจาก, เว้นแต่”  ต้องตามด้วย  “Verb 1”  (Infinitive without to)  เสมอ    

 

3. Tommy hasn’t arrived yet.  He _______________________________________ an hour ago.

(ทอมมี่ยังมาไม่ถึงเลย  เขา _______________________________ เมื่อ  ๑  ชั่วโมงล่วงมาแล้ว)

(a) must have come    (จะต้องได้มา)

(b) had better come    (ควรจะมา)

(c) should have come    (ควรจะได้มา)  (แต่ก็ไม่ได้มา)

(d) was suppose to come

ตอบ  -  ข้อ  (c)  หรืออาจตอบ  “Was supposed to come”  (ถูกคาดการณ์ว่าจะมาสำหรับ  “Subject + Should + Have + Verb 3”  หมายถึง  ประธานประโยคควรจะได้ทำเช่นนั้น (ในอดีต)  แต่ก็ไม่ได้ทำ  หรือ  “Subject + Should + Not +  Have + Verb 3”  ประธานฯ ไม่ควรได้ทำเช่นนั้น  (ในอดีต)  แต่ก็ได้ทำลงไป  ดูเพิ่มเติมจากประโยคข้างล่าง

                                ตัวอย่างที่ 

 • Why didn’t you tell him?  You ____________________________________ him last night.

(ทำไมคุณจึงไม่บอกเขา  คุณ _________________________________ เขาเมื่อคืนที่ผ่านมา)

(a) should tell

(b) must have told

(c) ought have told

(d) should have told    (ควรจะได้บอก)  (แต่ก็ไม่ได้บอก)

ตอบ  -  ข้อ  (d)  เป็นการแนะนำว่า  ควรจะได้ทำเช่นนั้น (บอกเขา) ในอดีต (คืนที่ผ่านมา)  แต่ก็มิได้กระทำ

                                 ตัวอย่างที่ 

 • The teacher is late.  He might ______________________________________ an accident.

(ครูมาสาย  -  คือยังไม่โผล่หน้ามา  -  เขาอาจจะ _____________________________ อุบัติเหตุ)

(a) have had    (ได้รับ, ประสบ)

(b) had had

(c) had have

(d) will have

ตอบ  -  ข้อ  (a)  เนื่องจากเป็นการคาดการณ์เหตุการณ์ในอดีต  เช่น  ในข้อนี้  อาจหมายถึง  ได้รับอุบัติเหตุ เมื่อ    หรือ    ชั่วโมงที่ผ่านมา  ทำให้ครูมาไม่ทันเวลานัดหมาย   ให้ดูเปรียบเทียบกับ  “Might + Have + Verb 3” (อาจจะเกิดเหตุการณ์อย่างนั้นในอดีต)  (ซึ่งจริงๆ แล้ว  จะเกิดหรือไม่ก็ได้)  กับ  “Should + Have + Verb 3”  (ควรทำอย่างนั้นในอดีต  แต่ก็มิได้ทำ),  “Should + Not + Have + Verb 3”  (ไม่ควรทำอย่างนั้นในอดีต  แต่ก็ได้ทำลงไปแล้ว),  และ  “Must + Have +  Verb 3”  (คงจะได้ทำเช่นนั้นแน่ๆ เลยในอดีต),  จากตัวอย่างข้างล่าง

                                  ตัวอย่างที่ 

 • Mike went to the cinema last night, but he should ___________ home and prepared his lesson. 

(ไมค์ไปดูหนังในคืนที่ผ่านมา  แต่ว่าเขาควร ________________ อยู่กับบ้าน  และตระเตรียมบทเรียน)

(a) stay

(b) to stay

(c) have stayed    (จะได้พัก)

(d) have been stayed

ตอบ  -  ข้อ  (c)  “Should + Have + Verb 3”  =  “ควรจะได้ทำสิ่งนั้นในอดีต  แต่ก็มิได้ทำ”  ในกรณีของประโยคข้างบน  คือ  ควรจะพักอยู่กับบ้าน และเตรียมบทเรียน  แต่ก็เปล่า  กลับไปดูหนังแทน  ส่วน  “Should + Not + Have + Verb 3”  =   “ไม่ควรทำสิ่งนั้นในอดีต  แต่ก็ได้ทำลงไป” 

                                 ตัวอย่างที่  

 • You lost all your money, didn’t you?  You __________________________ that much on you.

(คุณสูญเงินหมดเลยใช่ไหม   คุณ _________________________ เงินติดตัวจำนวนมากเช่นนั้น)

(a) should carry    (ควรพกพา หรือถือ)

(b) did not carry    (ไม่พกพา หรือถือ)

(c) should have carried    (ควรได้พกพา หรือถือ)

(d) shouldn’t have carried     (ไม่ควรได้พกพา  หรือถือ)

ตอบ  -  ข้อ  (d)  เนื่องจาก  “Shouldn’t + Have + Verb 3”  =  “ไม่ควรได้ทำเช่นนั้น (ในอดีต)  แต่ก็ทำ”   ในประโยคข้างบน  “คุณสูญเงินไปหมดแล้ว”  ผู้พูดจึงบอกว่า  “คุณไม่ควรพกเงินไปมากเช่นนั้น”  แต่ก็ได้พกไปแล้ว  และสูญเงินจนหมด  ซึ่งอาจเกิดจากการถูกปล้น หรือถูกขโมย,  สำหรับโครง สร้าง  “Should + Have + Verb 3”   (ควรได้ทำเช่นนั้น (ในอดีต)  แต่ก็ไม่ได้ทำ)  ดูเพิ่มเติมโครงสร้างทั้ง  ๒  แบบนี้จากตัวอย่างข้างล่าง

                                  ตัวอย่างที่ 

 • A: “You were late for your appointment.”

(คุณมาสายสำหรับการนัดหมาย)

 • B: “I know.  I shouldn’t ___________________________________ so long at the library.”

(ผมทราบ  ผมไม่ควรจะ_____________________________________ นานมากที่ห้องสมุด)

(a) have been staying

(b) have stayed     (ได้อยู่, ได้หยุดอยู่)

(c) had stayed

(d) be staying

ตอบ  -  ข้อ  (b)  เนื่องจาก  “Shouldn’t have stayed”  =  “ไม่ควรได้อยู่  หรือ ไม่ควรได้หยุดอยู่”  แต่ในความเป็นจริง  คือ  ได้อยู่  หรือ  ได้หยุดอยู่ที่ห้องสมุดเป็นเวลานาน  ทำให้มาสายในการนัดหมาย,  สำหรับ  “Should (= Ought to) + Have + Verb 3”  =  “ควรได้ทำ............. ในอดีต”  แต่ก็มิได้ทำ  ดังตัวอย่างข้างล่าง

                                  ตัวอย่างที่  

 • I’m very sorry.  I should ________________________ him a birthday present, but I did not.

(ผมเสียใจมาก  ผมควร __________________________________ ของขวัญวันเกิดไปให้เขา)

(a) send

(b) be sending

 (c) have sent    (ได้ส่งไปแล้ว)

(d) sent

ตอบ  -  ข้อ  (c)  “Should (Ought to) + Verb 1”  =  “ควรทำ............ในปัจจุบัน หรืออนาคต”  ส่วน  “Should (Ought to) + Have + Verb 3” =  “ควรได้ทำ.............ไปแล้วในอดีต”  (แต่ก็ไม่ได้ทำ)  สำหรับความหมายของประโยคข้างบน  คือ  “ผมเสียใจมาก  ผมควรจะได้ส่งของขวัญวันเกิดไปให้เขาแล้ว  แต่ผมก็ไม่ได้ส่ง”  ตัวอย่างอื่นๆ เช่น

 • You should study harder next term.

(คุณควรขยันเรียนมากขึ้นเทอมหน้า)  (เป็นอนาคต)

 • He should propose to her now.

(เขาควรขอแต่งงานกับเธอในตอนนี้)  (เป็นปัจจุบัน)

 • The workers should not have made a strike last month.

(คนงานไม่ควรนัดหยุดงานเมื่อเดือนที่แล้ว)  (แต่ก็นัดหยุดงาน  และเกิดความเสียหายมากมาย)  (เป็นอดีต)

                                  ตัวอย่างที่  

 • You ought _______________________________________________ for her last night.

(คุณควรจะ ____________________________________________ เธอเมื่อคืนที่ผ่านมา)

(a) wait

(b) to wait

(c) to have waited     (ได้รอคอย)

(d) have waited

ตอบ  -  ข้อ  (c)  เนื่องจาก  “Ought + To + Verb 1” (=  Should + Verb 1) (=  ควรที่จะมีความหมายเป็นปัจจุบัน และอนาคต  ว่าควรทำเช่นนั้นเช่นนี้  แต่ถ้าต้องการบอกว่า  “ควรทำในอดีต”  (แต่ก็ไม่ได้ทำ)  เช่น  ประโยคข้างบน  มีความหมายว่า  “คุณควรที่จะได้รอคอยเธอเมื่อคืนนี้”  (แต่ในความเป็นจริงคือ  “คุณมิได้รอเธอ”)  ซึ่งจะต้องใช้โครงสร้าง  “Ought to (= Should) + Have + Verb 3”  ดังตัวอย่างประโยคข้างล่าง

 • I ought to (= should) have told you the truth last year.

(ผมควรที่จะได้บอกความจริงแก่คุณเมื่อปีที่แล้ว)  (แต่ก็ไม่ได้บอก)

 • She ought to (= should) have applied for that highly paid job (last month).

(เธอควรที่จะได้สมัครงานเงินเดือนสูงนั้น  –  เมื่อเดือนที่แล้ว)  (แต่ก็ไม่ได้สมัคร)

 • They ought to (= should) have visited their mother before she  died.

(พวกเขาควรที่จะได้ไปเยี่ยมแม่ของตัวเองก่อนที่เธอตาย)  (แต่ก็มิได้ไปเยี่ยม)

                  จงเปรียบเทียบกับ  “Must + Have + Verb 3”   (จะต้องได้ทำไปแล้ว,  คงได้ทำลงไปแล้ว)  จากประโยคตัวอย่างข้างล่าง

                                 ตัวอย่างที่ 

 • What terrible coffee!  She ____________________________________ it with cold water.

(กาแฟน่ากลัว (เฮงซวย) อะไรเช่นนี้  เธอ ________________________ มัน (กาแฟ) ด้วยน้ำเย็น)

(a) had to make   (จำเป็นต้องชง)  (เป็น “Past simple tense”)

(b) must make    (จะต้องชง)

(c) had had to make    (จำเป็นต้องชง)  (เป็น “Past perfect tense”)

(d) must have made    (จะต้องได้ชง)

ตอบ  -  ข้อ  (d)  เนื่องจาก  “Must + Verb 1”  =  “จะต้องทำในปัจจุบัน  หรืออนาคต”  ส่วน “Must + Have + Verb 3”  =  “จะต้องได้ทำลงไปแล้วในอดีต”  สำหรับประโยคข้างบน   เหตุการณ์ได้เกิดผ่านไปแล้ว  โดยสังเกตจากข้อความที่ผู้พูดบอกว่า  “กาแฟเฮงซวยฯ”  ดังนั้น  “คนชงฯ คงจะต้องใส่น้ำเย็นลงไปแล้ว”  เป็นการคาดการณ์หรือเดา  ดังประโยคตัวอย่างข้างล่าง

 • He must work harder to pass the exam.

(เขาต้องขยันเรียนมากขึ้นเพื่อที่จะสอบผ่าน)  (เป็นเรื่องของปัจจุบัน หรืออนาคต  คือต้องขยันในตอนนี้ หรือในอนาคต)

 • He looks very excited.  He must have passed the exam.

(เขามีท่าทางตื่นเต้นมาก  เขาคงจะได้สอบผ่านแล้ว (เป็นอดีต)   (คือ  เพิ่งมีการประกาศผลสอบ  และเห็นเขามีท่าทางตื่นเต้น  เดาว่าเขาคงจะสอบผ่านแล้ว)

 • She has bought a new house.  She must have won the first prize in lottery.

(เธอได้ซื้อบ้านหลังใหม่  เธอจะต้องถูกลอตเตอรี่รางวัลที่ ๑ไปแล้ว)  (เป็นอดีต)  (เป็นการคาดการณ์เหตุการณ์ในอดีต  ว่าจะต้องเป็นอย่างนั้นอย่างแน่นอน  โดยดูจากเหตุการณ์แวดล้อม  ที่เธอมีเงินซื้อบ้านหลังใหม่)

 

4. __________________________________ the air being so warm, he decided to sleep outside.

(______________________________ อากาศที่อบอุ่นมาก  เขาตัดสินใจนอนข้างนอก)  (ห้อง)

(a) Since    (เพราะว่า, เนื่องจาก, ตั้งแต่)

(b) With    (ด้วย)

(c) As    (เพราะว่า, เนื่องจาก, ในขณะที่, ในฐานะ, เป็น)

(d) For

ตอบ  -  ข้อ  (b)  เนื่องจากข้อความที่ตามหลัง  “With”  ต้องอยู่ในรูปวลี  “The air being so warm”  หรืออาจใช้  Since  หรือ  As  ในความหมาย  “เพราะว่า, เนื่องจาก”  โดยต้องตามด้วยประโยค  (Subject + Verb)  ดังประโยคข้างล่าง

 • Since (As) the air was so warm, he decided to sleep outside.

(เพราะว่าอากาศอบอุ่นมาก  เขาตัดสินใจนอนข้างนอก - ห้อง)

                  ดูเพิ่มเติมวลีที่ใช้กับ  “With”  จากพารากราฟข้างล่าง

           คำคุณศัพท์ (Adjective) ที่ใช้กับ  “With”  ได้แก่  “pleased”  (ยินดี, พอใจ)  -  She is pleased with her new workplace.  (เธอพอใจ-ยินดีกับที่ทำงานแห่งใหม่),  “popular”  (เป็นที่นิยม)  -  Holiday camps are popular with married couples with young children.  (ค่ายพักแรมวันหยุดเป็นที่นิยมสำหรับคู่สามีภรรยาที่มีลูกเล็กๆ),  “satisfied”  (พอใจ)  -  The company is satisfied with its employees’ performance.  (บริษัทพึงพอใจกับการทำงานของพนักงาน),  “angry”  (โกรธ)  -  Susan was angry with her neighbors.  (ซูซานโกรธเพื่อนบ้านของเธอ) (โกรธคนใช้  With  แต่โกรธการกระทำ-คำพูด  ใช้  At)  -  Mary was angry at Sam’s statement.  (แมรี่โกรธคำพูดของแซม),  “busy”  (มีงานยุ่ง)  -  She is busy with the  preparation for her exam.  (เธอยุ่งอยู่กับการเตรียมตัวสอบ)  -  He was busy with his term paper.  (เขายุ่งอยู่กับรายงานประจำเทอมของตน),  “familiar”  (คุ้นเคย)  -  He is not familiar with his new neighbors.  (เขาไม่คุ้นเคยกับเพื่อนบ้านใหม่),  “patient”  (อดทน)  -  His parents are very patient with him.  (พ่อแม่ของเขามีความอดทนกับเขามาก),  “friendly”  (เป็นมิตร)  -  She is friendly with everyone she meets.  (เธอเป็นมิตรกับทุกคนที่เธอพบเจอ),  “careful”  (ระมัดระวัง, รอบคอบ)  -  Paul warned Alice to be careful with that.  (พอลเตือนอลิซให้ระมัดระวัง – รอบคอบ – กับเรื่องนั้น)  -  He has the reputation for being a little careful with his money.  (เขามีชื่อเสียงว่าระมัดระวังเพียงเล็กน้อย – ค่อนข้างสุรุ่ยสุร่าย – กับเงินของตน),  หรืออาจใช้  They are very careful about money.  (พวกเขาระมัดระวังกับเรื่องเงิน),  careless  (สะเพร่า, ไม่รอบคอบ, ไม่ระวัง)  -  They are very careless with money.  (พวกเขาสุรุ่ยสุร่ายมากกับเรื่องเงิน),  หรืออาจใช้  “She is careless about her hair and her skin and her clothes.  (เธอไม่เอาใจใส่ผมและผิวพรรณของเธอและเสื้อผ้าด้วย),  “content”  (พอใจ)  -  Men should be content with what they have.  (มนุษย์ควรพอใจกับสิ่งที่ตนมี),  “identical”  (เหมือนกันทุกอย่าง)  -  India’s internal structure can never be identical with Europe’s.  (โครงสร้างภายในของอินเดียไม่มีทางที่จะเหมือนกับของยุโรปเลย),  “annoyed”  (ขุ่นเคือง, โกรธ  -  เหตุการณ์, การกระทำ) (ถ้าขุ่นเคืองคน  ใช้  “At”-  I was annoyed with his statement.  (ฉันขุ่นเคือง – โกรธ - คำพูดของเขาแต่ใช้  Sylvia was annoyed at some of her colleagues.  (ซิลเวียโกรธเพื่อนร่วมงานบางคนของเธอ)  เป็นต้น

           คำกริยา (Verb) ที่ใช้กับ  “With”  ได้แก่  “stay”  (พัก, อยู่กับ)  -  Paul stayed with Mary until dusk.  (พอลอยู่กับแมรี่จนกระทั่งเวลาโพล้เพล้ – ยามค่ำ),  “Ralph didn’t want to walk home with any of the others.”  (ราล์ฟไม่ต้องการเดินกลับบ้านกับคนอื่นๆ),  “Britain has a treaty with America that the two countries share the results of scientific research.”  (อังกฤษมีสนธิสัญญากับอเมริกาว่า  ทั้ง ๒ ประเทศจะแบ่งปันผลการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ให้กันและกัน),  “The U.S. President had a series of meetings with Jewish leaders.”  (ประธานาธิบดีของสหรัฐฯ ได้ประชุมกันหลายรอบกับผู้นำของยิว),  Mr. Smith discussed the idea with his publishers.”  (มิสเตอร์สมิธปรึกษาหารือความคิดกับผู้พิมพ์บทความ-เรื่องราวของเขา),  “David pleaded with Jennifer to give their marriage another chance.”  (เดวิดวิงวอนเจนนิเฟ่อร์ว่าให้โอกาสการแต่งงานของพวกเขา – ทั้ง ๒ คน – อีกสักครั้ง) (หมายถึง  อย่าเพิ่งหย่าร้างเลย),  “Russia doesn’t want to make a naval war with America.”  (รัสเซียไม่ต้องการทำสงครามทางเรือกับอเมริกา),  “Alice had a row with her sister.”  (อลิซทะเลาะวิวาทเสียงดังกับน้องสาวของเธอ),  “Put the knives with the other cutlery.”  (เก็บมีดไว้กับเครื่องตัดอื่นๆ – เช่น เลื่อย, กรรไกร ฯลฯ),  “Sarah cooked meat with potatoes and gravy.”  (ซาร่าห์ปรุงเนื้อกับมันฝรั่งและน้ำเกรวี่),  “The X-ray showed enlargement of the heart with slight expansion of the aorta.”  (การเอ็กซเรย์แสดงให้เห็นการขยายตัวของหัวใจ  พร้อมกับการขยายตัวเล็กน้อยของเส้นเลือดใหญ่จากห้องล่างซ้ายของหัวใจ),  “charge”  (ฟ้องร้อง,  ดำเนิน คดี)  -  He was arrested and charged with a variety of offences.  (เขาถูกจับกุมและดำเนินคดีด้วยความผิดหลายกระทง)  -  He denied the crimes with which he was charged.  (เขาปฏิเสธอาชญากรรมซึ่งเขาถูกฟ้องร้อง-ดำเนินคดี),  compare  (เปรียบเทียบ)  -  Compare this car with that one.  (จงเปรียบเทียบรถยนต์คันนี้กับคันนั้น),  “compete”  (แข่งขัน)  -  I had to compete with a number of candidates for the job.  (ผมจำเป็นต้องแข่งขันกับผู้สมัครเข้าแข่งขันจำนวนมากเพื่องานนั้น),  “Were you with Tony when you met Sarah ?”  (เธออยู่กับโทนี่หรือเปล่า  เมื่อเธอพบซาร่าห์),  “Mr. Smith is with the manager at the moment.”  (มิสเตอร์สมิธอยู่กับผู้จัดการในขณะนี้),  “Ralph is a man with a bald head.”  (ราล์ฟเป็นชายศีรษะล้าน),  “Grace is a girl with a beautiful mouth.”  (เกรซเป็นเด็กสาวที่มีเรียวปากสวยงาม),  “She has a house with two bedrooms, and with a large garden.”  (เธอมีบ้านที่มีห้องนอน ๒ ห้อง  และมีสวนขนาดใหญ่),  “Robert is a man with more money than sense.”  (โรเบิร์ตเป็นคนที่มีเงินมากกว่าจิตสำนึก – หรือไหวพริบ, ความสามารถในการพินิจพิเคราะห์),  “There is someone outside with a message for you.”  (มีใครบางคนอยู่ข้างนอก (ห้อง, บ้าน) พร้อมกับข่าวสารสำหรับคุณ),  “He hit me with a stick.”  (เขาตีผมด้วยกิ่งไม้ – ไม้เรียว, ไม้ตีกลอง),  “Collins wrote the letter with his new pen.”  (คอลลินส์เขียนจดหมายด้วยปากกาด้ามใหม่ของเขา),  “Susan made the cake with butter, eggs and flour.”  (ซูซานทำขนมเค้กด้วยเนยเหลว, ไข่ และแป้ง),  “With the death of his father, Brian found himself responsible for all the family affairs.”  (เมื่อพ่อของเขาตาย  ไบรอันพบว่าตัวเองต้องรับผิดชอบธุรกิจ (เรื่อง) ทั้งหมดของครอบครัว),  “With that, Michael walked out, banging the door behind him.”  (เมื่อเกิดเรื่องนั้นขึ้นแล้ว หรือเมื่อได้พูดเรื่องนั้นแล้ว  ไมเคิ่ลก็เดินออกไป  ปิดประตูเสียงดังโครมไว้เบื้องหลังเขา),  “We must change with the times.”  (เราต้องเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย),  “She tries to keep up with the fashion.”  (เธอพยายามก้าวให้ทันกับแฟชั่น),  “Alex likes to go with the crowd.”  (อเล็กซ์ชอบไปกับฝูงชน –  ชอบไปเป็นกลุ่ม),  “It is easier to swim with the current than against it.”  (ว่ายตามกระแสน้ำง่ายกว่าว่ายทวนกระแส),  “Come and play with me.”  (มาเล่นกับฉันสิ),  “I will discuss the matter with you another time.”  (ผมจะคุยเรื่องนั้นกับคุณทีหลัง),  “Is Paula still living with her parents ?”  (พอลล่ายังอาศัยอยู่กับพ่อแม่ของเธอหรือเปล่า),  “What’s wrong with Gary ?”  (แกรี่เป็นอะไรไปหรือ  -  เขามีปัญหาอะไรหรือเปล่า),  “I don’t know if Mark’s happy or sad.  I never know with him.”  (ฉันไม่รู้ว่ามาร์คสุขหรือเศร้า  ฉันไม่รู้อะไรเกี่ยวกับตัวเขาเลย),  “agree”  (ตกลง, เห็นพ้อง)  -  I agree with you on this point.  (ผมเห็นด้วยกับคุณในประเด็นนี้),  “disagree”  (ไม่เห็นด้วย)  -  She disagreed with me on that subject.  (เธอไม่เห็นด้วยกับผมในเรื่องนั้น),  “We’re with you on this matter.”  (เราสนับสนุนคุณในเรื่องนี้) (= We are on your side.) (เราอยู่ฝ่ายเดียวกับคุณ – เราสนับสนุนคุณ),  “Do you think this tie goes with my jacket ?”  (คุณคิดว่าเน็คไทเส้นนี้เข้ากันได้กับเสื้อแจ็กเก็ตของผมหรือเปล่า) (= Does it match my jacket ?  (มันเข้ากันกับเสื้อแจ็กเก็ตของผมไหม)  หรือ  =  Is it in harmony with my jacket ?  (มันกลมกลืน – เข้ากันได้ – กับเสื้อแจ็กเก็ตของผมไหม),  “Do you want me to deal with it ?”  (คุณต้องการให้ผมจัดการกับมันไหม),  “What are you going to do with that old picture ?”  (คุณจะทำอะไร – อย่างไร – กับภาพเก่าภาพนั้น),  “The floor was covered with books.”  (พื้นห้องถูกปกคลุมไปด้วยหนังสือ – มีหนังสือวางอยู่ระเกะระกะ),  “The ground is covered with snow.”  (พื้นดินถูกปกคลุมไปด้วยหิมะ),  “Susan is not happy with her job.”  (ซูซานไม่มีความสุขกับงานของเธอ),  “Marvin was disappointed with his work.”  (มาร์วินผิดหวังกับงานของตน),  “Edward trembled with rage.”  (เอ็ดเวิร์ดตัวสั่นด้วยความโกรธ),  “Rebecca shivered with cold.”  (รีเบ็คค่าสั่นด้วยความหนาวเหน็บ),  “put up with”  (อดทนกับ)  -  The natives have to put up with gaping tourists.  (ชาวพื้นเมืองจำเป็นต้องอดทนกับนักท่องเที่ยวที่จ้องมอง (พวกเขา) ด้วยความสงสัยพร้อมอ้าปากค้าง)  -  The visitors could put up with any amount of boredom.  (ผู้มาเยือนสามารถอดทนกับความเบื่อหน่ายขนาดใด – มากเท่าใด – ก็ได้),  “Jenny walked with an affected air.”  (เจนนี่เดินด้วยลักษณะท่าทางที่ไม่เป็นธรรมชาติ – เดินแบบดัดจริต),  “Jack lay on the bed with his feet turned upwards.”  (แจ๊คนอนบนเตียงพร้อมกับขาทั้ง ๒ ข้างหันขึ้นข้างบน),  “It’s difficult to drive fast, with ice on the road.”  (มันยากที่จะขับรถเร็วเมื่อมีพื้นผิวที่เป็นน้ำแข็งบนถนน),  “With all Eddy’s faults, he still attracts Lucy.”  (ทั้งๆ ที่เอ็ดดี้มีข้อบกพร่องเยอะแยะ  เขายังคงทำให้ลูซี่หลงใหลในตัวเขา),  “acquaint”  (ทำให้คุ้นเคย หรือเคยชิน)  -  You should acquaint yourself with your new job.  (คุณควรทำตัวเองให้คุ้นเคยกับงานใหม่ของคุณ),  “begin”  (เริ่มต้น)  -  I will begin my reading with the first chapter.  (ผมจะเริ่มต้นการอ่านด้วยบทแรก),  “interfere”  (แทรกแซง, เข้าไปยุ่งเกี่ยว)  -  We should not interfere with other people’s business.  (เราไม่ควรไปยุ่งเกี่ยวกับธุระของคนอื่น),  “quarrel”  (ทะเลาะ, วิวาท)  -  Some people often quarrel with their neighbors.  (คนบางคนทะเลาะกับเพื่อนบ้านบ่อยๆ),  “argue”  (โต้แย้ง, โต้เถียง)  -  She argued with her friends about race and religion.  (เธอโต้เถียง – ไม่เห็นด้วย – กับเพื่อนๆ เกี่ยวกับเชื้อชาติและศาสนา)  -  We were too exhausted to argue with anyone.  (เราเหนื่อยล้าเกินกว่าที่จะโต้เถียงกับใครๆ),  “help”  (ช่วยเหลือ)  -  Tom helped me with my research work.  (ทอมช่วยเหลือผมในเรื่องงานวิจัย),  “supply”  (จัดหาให้)  -  We supplied them with food and water.  (เราจัดหาอาหารและน้ำให้กับพวกเขา)  -  The army was supplied with more armament.  (กองทัพได้รับการจัดหาอาวุธยุทโธปกรณ์เพิ่มมากขึ้น),  “cooperate”  (ร่วมมือ)  -  “The suspect did not cooperate with the police.  (ผู้ต้องหาไม่ยอมร่วมมือกับตำรวจ),  “deal”  (เกี่ยวข้อง, รับมือ)  -  “I don’t want to deal with that man.”  (ผมไม่ต้องการติดต่อ-เกี่ยวข้องกับเจ้าหมอนั่น),  “contrast”  (ขัดแย้ง, ตรงข้าม, แตกต่างกันอย่างมาก)  -  “This type of machine contrasts sharply with that one.”  (เครื่องจักรชนิดนี้แตกต่างอย่างมากกับชนิดนั้น),  เป็นต้น

 

5. She is a contemporary writer who has received much critical acclaim. 

(เธอเป็นนักเขียน  สมัยปัจจุบัน-ในยุคสมัยหรือรุ่นเดียวกัน-ร่วมสมัย   ผู้ซึ่งได้รับการยกย่องสรรเสริญ (หรือต้อนรับ) ในแบบวิพากษ์วิจารณ์)

(a) realistic    (เป็นจริง, เกิดได้จริง, สมจริงสมจัง)

(b) witty    (มีสติปัญญา, เฉลียวฉลาด, มีไหวพริบ, มีความรู้, รอบรู้)

(c) modern    (ทันสมัย, ปัจจุบัน)

(d) colorful    (เต็มไปด้วยสีสัน, มีชีวิตชีวา)

(e) valiant    (กล้าหาญ)

ตอบ  -  ข้อ  (c

 

6. Because tornadoes are more prevalent (เพรฟ-วะ-เลินท) in the middle states, the area from Minnesota to Texas is called Tornado Alley. 

(เพราะว่าพายุทอร์นาโด   มีอยู่ทั่วไป-ดาษดื่น-แพร่หลาย-เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป   ในรัฐทางตอนกลางของประเทศ,  พื้นที่จากรัฐมินเนโซต้าถึงเท็กซัส  จึงถูกเรียกว่า “ตรอกหรือซอยพายุทอร์นาโด”)

(a) severe    (รุนแรง)

(b) short-lived    (มีอายุสั้น, ไม่ถาวร)

(c) feared     (ถูกกลัว)

(d) widespread    (แพร่หลาย, มีอยู่ทั่วไป, กว้างขวาง, กระจาย, กางออก, ขยายออก)

(e) indignant    (โกรธ, โมโห, เคือง)

ตอบ  -  ข้อ  (d)

 

7. Generally, monkeypox causes appalling facial and bodily scars.

(โดยทั่วไป  ไข้ฝีดาษลิงก่อให้เกิดแผลเป็นที่ใบหน้าและร่างกาย  ที่  น่ากลัว-น่าใจหาย-น่าตกใจ)

(a) deep    (ลึก)

(b) disfiguring    (ซึ่งทำให้เสียโฉม, ซึ่งทำให้ผิดรูปผิดร่าง)

(c) dreadful    (เดร๊ด-ฟูล)  (น่ากลัวมาก, น่าหวาดกลัว, เลวมาก, น่าเคารพยำเกรง)

(d) permanent    (ถาวร, คงทน)

(e) candid    (ตรงไปตรงมา, จริงใจ, ด้วยน้ำใสใจจริง, เปิดเผย, เป็นธรรม, ปราศจากอคติ)

ตอบ  -  ข้อ  (c)

 

8. We hire out bicycles _______________________________________________________.

(เราให้เช่ารถจักรยาน __________________________________________________)

(a) by hours

(b) by an hour

(c) by the hour    (เป็น (ราย) ชั่วโมง)

(d) for hours    (เป็นเวลาหลายชั่วโมง)

ตอบ  -  ข้อ  (c)  ดูคำอธิบายจากประโยคข้างล่าง

                                 ตัวอย่างที่  

 • Some workers are paid ______________________________________________ week.

(คนงานบางคนได้รับค่าจ้าง ______________________________________ (ราย) สัปดาห์)

(a) in a

(b) by the    (เป็น)

(c) by a

(d) in the

ตอบ  -  ข้อ  (b)  หลัง  “is (are) paid by”  (ได้รับค่าจ้างเป็น)  หรือหลัง  “is (are) sold by”  (ถูกขายเป็น)   มีหลัก  คือ  ถ้าคำนามที่ตามหลัง  “By”  เป็นนามนับได้  เช่น  Week, Dozen, Kilo, Pound, Meter, Yard, Foot, etc.  หน้าคำนามนั้นต้องใช้   “The”  ขยาย,  แต่ถ้าเป็นนามนับไม่ได้  เช่น  Weight, Length, Time, etc.  หน้าคำนามนั้น  ไม่ต้องมี  “Article”  (A, An, The)  ใดๆ ขยายเลย  เช่น

 • In England eggs are sold by the pound.

(ในอังกฤษ  ไข่ถูกขายเป็นปอนด์)  (“Pound”  เป็นนามนับได้)

(= In England eggs are sold by weight.)

(ในอังกฤษ  ไข่ถูกขายเป็น (โดย) น้ำหนัก)  (“Weight”  เป็นนามนับไม่ได้)

 • Cloth is generally sold by the yard.

(ผ้าโดยทั่วๆ ไปถูกขายเป็นหลา)  (“Yard”  เป็นนามนับได้)

(= Cloth is generally sold by length.)

(ผ้าโดยทั่วๆ ไปถูกขายเป็นความยาว  -  ของผ้า)  (“Length”  เป็นนามนับไม่ได้)

 • Sugar is sold by the kilogram.

(น้ำตาลถูกขายเป็นกิโลกรัม)  (“Kilogram”  เป็นนามนับได้)

(= Sugar is sold by weight.)

(น้ำตาลถูกขายเป็น (โดย) น้ำหนัก)  (“Weight”  เป็นนามนับไม่ได้)

 • Salaried people are usually paid by the month.

(มนุษย์เงินเดือนตามปกติได้รับค่าจ้างเป็นเดือน)  (“Month”  เป็นนามนับได้)

(= Salaried people are usually paid by time.)

(มนุษย์เงินเดือนตามปกติได้รับค่าจ้างเป็นเวลา - การทำงาน)  (“Time”  เป็นนามนับไม่ได้)

 

เรียน   ท่านผู้ติดตามอ่านเว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th                 

 

             ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง  e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บไซต์นี้  ตาม  Address  <wpookaotong@yahoo.com>  (โปรดระบุหัวเรื่องด้วยว่า “ปรับปรุงเว็บไซต์”)  เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้ต่อไป