หมวดข้อสอบ STRUCTURE (ตอนที่ 610)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

Direction:  Choose the best answer to each item.

(จงเลือกคำตอบที่ดีที่สุดของแต่ละข้อ)

 

1. Though the question was difficult, _______________________________ boys could answer it.

(แม้ว่าคำถามจะยาก ____________________________________ เด็กชายสามารถตอบมัน)

(a) few    (มี - เด็กชาย - น้อยมาก)  (ใช้ในความหมายเป็นลบ)  (คือ มีเด็กชายน้อยมากสามารถตอบมัน)

(b) little    (น้อยมาก)  (ใช้ในความหมายเป็นลบ)  (ใช้กับคำนามนับไม่ได้)

(c) a few    (พอมี – เด็กชาย – อยู่บ้าง)  (คือ พอมีเด็กอยู่บ้างที่สามารถตอบคำถามได้)  (ใช้ในความหมายเป็นบวก)

(d) a little    (น้อย  แต่่พอมีอยู่บ้าง)  (ใช้ในความหมายเป็นบวก)  (ใช้กับคำนามนับไม่ได้)

ตอบ  -  ข้อ  (c)   “A few”  ใช้กับนามนับได้  พหูพจน์  (Boys)  และใจความมีความหมายทาง  “บวก”  คือ  “แม้คำถามจะยาก  แต่พอมีเด็กอยู่บ้างที่ตอบได้”  ดูคำอธิบายเพิ่มเติมจากตัวอย่างข้างล่าง

                                 ตัวอย่างที่  

 • Let’s go and have a bottle of beer.  I still have ____________________________ money left.

(เราออกไปดื่มเบียร์กันสักขวดเอาไหม  ผมยังคงมีเงินเหลืออยู่ __________________________)

(a) few    (น้อยมากจนแทบไม่มีเลย)  (ความหมายเป็นลบ)  (ใช้กับคำนามนับได้  พหูพจน์)   

(b) a few    (นิดหน่อย หรือเล็กน้อย  แต่พอมีอยู่บ้าง)  (ความหมายเป็นบวก)  (ใช้กับคำนามนับได้  พหูพจน์)  

(c) little    (น้อยมากจนแทบไม่มีเลย)  (ความหมายเป็นลบ)  (ใช้กับคำนามนับไม่ได้) 

(d) a little    (นิดหน่อย หรือเล็กน้อย  แต่พอมีอยู่บ้าง)  (ความหมายเป็นบวก)  (ใช้กับคำนามนับไม่ได้)

ตอบ  -  ข้อ  (d)  “Little,  A little”  ใช้กับคำนามนับไม่ได้  (ในที่นี้  คือ  “Money”)  ส่วน  “Few,  A few”  ใช้กับคำนามนับได้  และเป็นพหูพจน์  (ข้อนี้ความหมายเป็นบวก  คือ พอมีเงินอยู่บ้าง  จึงชวนเพื่อนไปดื่มเบียร์  จึงใช้  A little)

                                 ตัวอย่างที่  

 • I’m always so busy that I have _______________________________ time for amusements.

(ผมมีงานยุ่งมากเสมอ  จนกระทั่งผมมีเวลา _____________ สำหรับอารมณ์ขัน-กิจกรรมสันทนาการ)

(a) very few    (น้อยมาก)  (ใช้กับนามนับได้  พหูพจน์)

(b) very little    (น้อยมาก)  (ใช้กับนามนับไม่ได้)

(c) a few    (น้อย  แต่พอมีอยู่บ้าง)  (ความหมายเป็นบวก)  (ใช้กับนามนับได้  พหูพจน์)

(d) a little    (น้อย  แต่พอมีอยู่บ้าง)  (ความหมายเป็นบวก)  (ใช้กับนามนับไม่ได้)

ตอบ  -  ข้อ  (b)  เนื่องจาก  “Time”  เป็นนามนับไม่ได้  และต้องใช้ว่า  “น้อยมาก”  เพราะว่า  “มีงานยุ่งมากเสมอ”  (ความหมายเป็นลบ)   สำหรับข้อนี้  อาจตอบ  “Little”  ก็ได้  (ความหมายเป็นลบเช่นกัน)  เนื่องจากมีความหมายใกล้เคียงกับ  “Very little”  (น้อยมาก)  

                                 ตัวอย่างที่  

 • Since the weather was bad, _______________________________________ people came.

(เพราะว่าอากาศเลว  ผู้คน _________________ มา)  (ดูการแข่งขัน, เที่ยวในงานแสดงสินค้า ฯลฯ)

(a) little    (น้อยมาก  จนแทบไม่มีเลย)  (ความหมายเป็นลบ)  (ใช้กับนามนับไม่ได้)

(b) a little   (น้อย  แต่พอมีอยู่บ้าง)  (ความหมายเป็นบวก)  (ใช้กับนามนับไม่ได้)

(c) few    (น้อยมาก  จนแทบไม่มีเลย)  (ความหมายเป็นลบ)  (ใช้กับนามนับได้  พหูพจน์)

(d) a few   (น้อย  แต่พอมีอยู่บ้าง)  (ความหมายเป็นบวก)  (ใช้กับนามนับได้  พหูพจน์)

ตอบ  -  ข้อ  (c)  เนื่องจากข้อความในประโยค  มีความหมายเป็น  “ลบ”  คือ  อากาศเลว  คนจึงมากันน้อยมาก

                                  ตัวอย่างที่  

 • There are _________________________________ apples left.  Let’s have them for dessert.

(มีแอปเปิ้ลเหลืออยู่ ____________________________ พวกเรามากินมันเป็นของหวานกันเถอะ)

(a) little    (น้อย)  (จนแทบไม่มีเลย –  ความหมายเป็นไปในทางลบ)  (ใช้กับคำนามนับไม่ได้ – เอกพจน์เสมอ)

(b) a little   (น้อย)  (แต่พอมีอยู่บ้าง –  ความหมายเป็นไปในทางบวก)  (ใช้กับคำนามนับไม่ได้ – เอกพจน์เสมอ)

(c) few    (น้อย) (จนแทบไม่มีเลย  –  ความหมายเป็นไปในทางลบ)  (ใช้กับคำนามนับได้พหูพจน์)

(d) a few    (น้อย, เล็กน้อย)  (แต่พอมีอยู่บ้าง  –  ความหมายเป็นไปในทางบวก(ใช้กับคำนามนับได้พหูพจน์)

(e) the few    (น้อย  ใช้แสดงการเน้นจำนวนที่เหลือจากจำนวนทั้งหมดที่ได้กล่าวไปแล้ว)  (ใช้กับคำนามพหูพจน์)

(f) very few    (น้อยมากๆ)  (ใช้กับคำนามพหูพจน์)

ตอบ  -  ข้อ  (d)  เนื่องจากต้องการบอกว่า  “มีแอปเปิ้ลเหลืออยู่บ้าง  จึงชวนกันกินเป็นของหวาน”  (ความหมายเป็นบวก)  ดังนั้น  การจะเลือกข้อใด  จึงต้องดูว่าใช้ขยายคำนามนับได้  (พหูพจน์)  (ใช้  “Few”  หรือ  “A few”)  หรือนับไม่ได้  (เอกพจน์เสมอ)  (ใช้  “Little”  หรือ  “A little”)  และดูด้วยว่า  “มีน้อยมาก”  (ความหมายเป็นลบ)  (ใช้  “Few”  หรือ  “Little” )  หรือ  “พอมีอยู่บ้าง”  (ความหมายเป็นบวก)  (ใช้  “A few”  หรือ  “A little”)  ดังประโยคตัวอย่างข้างล่าง

 • She has a few friends at school, so she is not lonely.

(เธอมีเพื่อนอยู่บ้างที่โรงเรียน  ดังนั้น  เธอจึงไม่เหงา)

 • She has few friends at school, so she is very lonely.

(เธอมีเพื่อนน้อยมากที่โรงเรียน  ดังนั้น  เธอจึงเหงามาก)

 • I have a little money, so I’ll buy you some coffee.

(ผมพอมีเงินอยู่บ้าง  ดังนั้น  ผมจะเลี้ยงกาแฟคุณ)

 • I have little money, so I can’t lend you some.

(ผมมีเงินน้อยมาก  ดังนั้น  ผมไม่สามารถให้คุณยืมได้)

 

2. The first president of Cornell University, Andrew White ____________ the concept of a university unaffiliated with any religious sect or political party.

(เป็นประธานคนแรกของมหาวิทยาลัยคอร์เนลล์,  แอนดรูว์ ไวท์ _______ แนวความคิดของมหาวิทยาลัยซึ่งไม่ผูกพัน (เข้าร่วม) กับนิกายทางศาสนา หรือพรรคการเมืองใดๆ)

(a) develop

(b) developing

(c) develops

(d) developed    (พัฒนา)

ตอบ  -  ข้อ  (d)  เนื่องจากเป็นกริยาของประโยค  โดยมี  “Andrew White”  เป็นประธานฯ,  สำหรับ  “The first president of Cornell University”  เป็นวลีที่ทำหน้าที่ขยายประธาน  (แอนดรูว์ ไวท์)  

 

3. Early forms of life on Earth, __________ in the absence of oxygen, required elements such as sulfur instead.

(รูปแบบยุคแรกๆ ของชีวิตบนโลก, _____________โดยปราศจากออกซิเจน, ต้องการธาตุต่างๆ  เช่น ซัลเฟอร์  แทน)

(a) which lived    (ซึ่งดำรงชีวิต)

(b) whose life

(c) lived

(d) were living

ตอบ  -  ข้อ  (a)  เนื่องจากทำหน้าที่เป็นประธาน  (Which)  และกริยา  (Lived)  ของอนุประโยค   “Which lived in the absence of oxygen”  (เป็น  Non-defining adjective clause)  ทำหน้าที่ขยายประธานของประโยค  (Early forms of life on Earth)  โดยมี  “Required”  เป็นกริยาของประโยคใหญ่,  ดูเพิ่มเติม  Defining  และ  Non-defining adjective clause  ในหมวดข้อสอบ  STRUCTURE  ตอนที่  ๕๗๘  ข้อ  ๔

 

4. Which is __________________________________________________: thirty or thirteen?

(อันไหน _______________________________________________ สามสิบหรือสิบสาม)

(a) more    (มากกว่า)

(b) the more

(c) more than

(d) many 

ตอบ  -  ข้อ  (a)  

 

5. There was such a tumult (ทิ้ว-มั่ลท) in the hall that we concluded an accident had occurred.

(มี  ความวุ่นวาย-ความสับสนอลหม่าน-ความอึกทึกครึกโครม-ความว้าวุ่น-อารมณ์ว้าวุ่น-ความกระอักกระอ่วน  อย่างมากในห้องโถง  จนกระทั่งเราสรุปว่า  อุบัติเหตุได้เกิดขึ้นแล้ว)

(a) silence    (ความเงียบ)

(b) uproar  (อั๊พ-รอร์);  violent disturbance or disorder    (ความเอะอะ, ความสับสนวุ่นวาย, ความ

       โกลาหล, ความอึกทึกครึกโครม;  ความปั่นป่วนวุ่นวายอย่างรุนแรง  หรือความไม่เป็นระเบียบ-ความ

       ยุ่งเหยิงอย่างรุนแรง)

(c) skirmish    (การต่อสู้กันประปราย, การต่อสู้ระหว่างกองทหาร หรือกลุ่มเล็กๆ)

(d) massacre    (แมส-ซะ-เค่อะ)  (การสังหารหมู่, การฆ่าคนจำนวนมากอย่างไม่จำเป็น)

(e) echo    (เอ๊ค-โค)  (เสียงสะท้อน, ผู้หรือสิ่งที่สะท้อน, ผู้เลียนแบบ, การเลียนแบบ)

ตอบ  -  ข้อ  (b)  

 

6. Rainy days give some people a feeling of melancholy (เม้ล-เลิน-คอล-ลี่) and sluggishness.

(วันที่ฝนตกทำให้บางคนเกิดความรู้สึก  ภาวะจิตใจหดหู่-ใจคอเหี่ยวแห้ง  และความเกียจคร้าน-เงื่องหงอย-ซบเซา-เฉื่อยชา)

(a) failure    (เฟล-เลียร์)  (ความล้มเหลว, ความไร้ผล, ความไม่สำเร็จ, การสอบตก, สิ่งที่ล้มเหลว)

(b) apprehension    (การจับกุม, ความเข้าใจ, ความกลัว)

(c) desperation    (ความสิ้นหวัง, ภาวะที่ล่อแหลม, ภาวะที่ร้ายแรง)

(d) sadness    (ความเศร้าโศก-เสียใจ-สลดใจ-ตรอมใจ)

(e) concentration    (สมาธิ, ความเข้มข้น, ภาวะที่เข้มข้น, ความตั้งอกตั้งใจ, การรวมพล, ความใส่ใจในสาขา

      วิชาหนึ่ง)

ตอบ  -  ข้อ  (d)  

 

7. The party will begin immediately after the _________________________ of the new building.  

(งานเลี้ยงจะเริ่มต้นในทันทีทันใด  หลังจาก _________________________ ของอาคารหลังใหม่)

(a) mitigation    (การทำให้บรรเทาเบาบาง, การทำให้ลดน้อยลง)

(b) inauguration    (อิน-ออ-กิว-เร้-ชั่น)  (การเปิดทำการ, การเริ่มเป็นทางการ,  การเข้ารับตำแหน่ง

       เป็นทางการ, การเปิดฉาก)

(c) compunction    (คัม-พั้งค-ชั่น)  (ความเสียใจต่อการกระทำของตน, ความไม่สบายใจหรือวิตกกังวลต่อสิ่ง

       ที่ได้ทำไปแล้ว)

(d) precipitation   {ผลิตผลการรวมตัวกันของไอน้ำในอากาศ (ฝน, หิมะ, ลูกเห็บ, น้ำค้าง), ปริมาณที่รวมตัวกัน

       ดังกล่าว, การเร่งให้เกิดขึ้น, การตกตะกอน, ความใจร้อน-เร่งรีบ-หุนหันพลันแล่น}

(e) altercation    (การวิวาท, การทะเลาะเบาะแว้ง)

ตอบ  -  ข้อ  (b)  

 

8. In the fourteenth century, _________ that glass coated with silver nitrate would turn yellow when fired in an oven.

(ในศตวรรษที่  ๑๔ ________ ว่ากระจกซึ่งถูกเคลือบด้วยซิลเวอร์ไนเตรท  จะกลายเป็นสีเหลือง  เมื่อถูกทำให้ร้อน (เผา) ในเตาอบ)

(a) if it was discovered

(b) it was discovered    (มันถูกค้นพบ)

(c) with the discovery

(d) the discovery

ตอบ  -  ข้อ  (b)  เนื่องจากเป็นประธาน  (It)  และกริยา  (Was discovered)  ของประโยค  โดยมีข้อความ  “That glass coated with silver nitrate would turn yellow when fired in an oven”  ซึ่งอยู่ในรูป  “Noun clause”   ทำหน้าที่เป็นกรรมของกริยา  (Was discovered)  สำหรับวลี  “In the fourteenth century”  เป็น  “Adverbial phrase of time”  (วลีที่เป็นกริยาวิเศษณ์บอกเวลา)  ซึ่งขยายกริยา   “Was discovered”  เช่นเดียวกัน  (บอกให้รู้ว่ามันถูกค้นพบเมื่อใด)  ดูเพิ่มเติม  Noun clause  ที่ทำหน้าที่เป็นกรรมของกริยาในประโยค  ทั้งในแบบ  Active voice  และ   Passive voice  โดยจะมี  That  นำหน้า  Clause  หรือไม่ก็ได้  จากตัวอย่างข้างล่าง

 • We believe (that) Joey is innocent.

(เราเชื่อว่าโจอี้บริสุทธิ์)

 • It is believed (that) she told the truth.

(มันถูกเชื่อว่าเธอพูดความจริง)

 • It was found (that) Dr. Smith was guilty.

(มันถูกพบว่า  ด็อกเตอร์สมิธมีความผิด)

 • Jeff says (that) coffee grows in Brazil.

(เจฟฟ์กล่าวว่ากาแฟงอกงาม – เติบโตได้ดี - ในบราชิล)

 • It is said (that) tortoises live longer than humans.

(มันถูกกล่าวว่า  เต่ามีอายุยืนกว่ามนุษย์)

 • Mike told me (that) he was going to get married soon.

(ไมค์บอกฉันว่าเขาจะแต่งงานเร็วๆ นี้)

 • It was told (that) Jeff had killed his wife.

(มันถูกเล่าว่า  เจฟฟ์ฆ่าภรรยาของตน)

 • Jennifer believes (that) all men are born equal.

(เจนนิเฟอร์เชื่อว่า  มนุษย์ทุกคนเกิดมาเท่าเทียมกัน)

 • The doctor suggested (that) James go to hospital.

(หมอแนะนำว่าเจมส์ควรไปโรงพยาบาล)

 • Paul wished (that) he had a new car.

(พอลปรารถนาว่า  เขามีรถยนต์คันใหม่)

 • It is advised (that) Mary (should) take a rest for a few weeks.

(มันได้รับการแนะนำว่า  แมรี่ควรพักผ่อนสักสอง-สามสัปดาห์)

 

เรียน   ท่านผู้ติดตามอ่านเว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th                 

 

             ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง  e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บไซต์นี้  ตาม  Address  <wpookaotong@yahoo.com>  (โปรดระบุหัวเรื่องด้วยว่า “ปรับปรุงเว็บไซต์”)  เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้ต่อไป