หมวดข้อสอบ STRUCTURE (ตอนที่ 606)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

Direction:  Choose the best answer to each item.

(จงเลือกคำตอบที่ดีที่สุดของแต่ละข้อ)

 

1. I’m sorry that I bought this little book-shelf.  It is __________________________ many books.

(ผมเสียใจที่ได้ซื้อชั้นวางหนังสือเล็กๆนี้มา,  มัน ______________________ หนังสือจำนวนมาก)

(a) very small to hold

(b) too small to hold    (เล็กเกินไปที่จะใช้วาง)

(c) enough small to hold

(d) small enough to hold    (เล็กพอที่จะใช้วาง)  (ผิดตรรกะ)  

ตอบ  -  ข้อ  (b)  พิจารณาจากข้อความ  “ผมเสียใจที่ได้ซื้อ.............”  จึงต้องบอกว่า  “ชั้นวางหนังสือเล็กเกินไปที่จะ............

 

2. If there __________________ no floods last year, the crop __________________ better now.

(ถ้าไม่ ______________ น้ำท่วมปีที่แล้ว,  พืชผล ______________ ดีกว่า (ที่เป็นอยู่) ในขณะนี้)

(a) were ___________ would be

(b) had ___________ would have been

(c) had been ___________ would be    (มี _________________ คงจะ)     

(d) was ___________ would have been

ตอบ  -  ข้อ  (c)  เป็นการผสมโครงสร้าง  “If clause”  แบบที่  ๓  และ  ๒  คือ  ข้อความในประโยคย่อย  (If clause)  เป็นแบบที่   ๓   คือ  กล่าวถึงเหตุการณ์ในอดีต  (ถ้าไม่มีน้ำท่วมปีที่แล้ว)  (แต่ความเป็นจริงคือมีน้ำท่วม)  ส่วนข้อความในประโยคใหญ่   (The crop would be better now)  เป็น  “If clause”  แบบที่  ๒  คือ  กล่าวถึงเหตุการณ์ในปัจจุบัน  (พืชผลคงดีกว่า – ที่เป็นอยู่ - ในขณะนี้)  (แต่ก็มิได้ดีกว่า)  จงเปรียบเทียบกับประโยค  If clause  แบบที่  ๓  ทั้งประโยค  (คือ  ทั้งประโยคใหญ่และย่อย)  จากประโยคข้างล่าง

 • If there had been no floods last year, the crop would have been better.

(ถ้าไม่มีน้ำท่วมปีที่แล้ว  พืชผลคงจะดีกว่า  -  ที่เป็นอยู่เมื่อปีที่แล้ว)  (เป็นเหตุการณ์ของปีที่แล้วทั้ง ๒ เหตุการณ์)  (แต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริง  คือ  “มีน้ำท่วมเมื่อปีที่แล้ว  พืชผลจึงไม่ดีขึ้นกว่าที่เป็นอยู่  เมื่อปีที่แล้ว) 

หมายเหตุ  -  ให้สังเกตความแตกต่างระหว่างประโยคข้างบนและประโยคใน  ข้อ    ที่ต้องการบอกว่า  “ถ้าไม่มีน้ำท่วมปีที่แล้ว  พืชผลคงจะดีกว่าที่เป็นอยู่  ในขณะนี้ (ปัจจุบันนี้)”  ซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงสำหรับประโยคใน ข้อ ๒  คือ  “มีน้ำท่วมปีที่แล้ว  พืชผลเลยไม่ดีขึ้นในปัจจุบัน”  เป็นการผสมกันระหว่างโครงสร้าง  “If clause”  แบบที่  ๓  และ  ๒  จึงต้องใช้ให้ถูกต้องตามโครงสร้างของ  If clause  แต่ละแบบด้วย,  ดูเพิ่มเติม  If clause  แบบที่  ๓  ในหมวดข้อสอบ  STRUCTURE  ตอนที่  ๕๕๐  ข้อ  ๓,  และ  If clause  แบบที่  ๒  ในหมวดข้อสอบ  STRUCTURE  ตอนที่  ๕๑๔  ข้อ  ๓

 

3. I met _________________________________________________________ at the party.

(ผมได้พบ __________________________________________________ ที่งานเลี้ยง)

(a) some friend of John’s

(b) some of John’s friends    (เพื่อนบางคนของจอห์น)  (มากกว่า    คน)

(c) some of John’s friend

(d) some of John friends

ตอบ  -  ข้อ  (b)  หรืออาจตอบข้อ  (a)  แต่ต้องแก้เป็น  “Some friends of John’s”  (เพื่อนบางคนของจอห์น)  (มากกว่า    คนเช่นกัน)  ก็ได้   ทั้งนี้  “Some”  สามารถตามด้วยคำนามนับไม่ได้  (เอกพจน์เสมอ)  หรือ  คำนามนับได้  พหูพจน์  ซึ่งหมายความว่า  ต้องมากกว่า  ๑  คน  หรือ  ๑  สิ่ง

 

4. She has made _________________________ with her new neighbors and is well liked by them.

(เธอได้ผูก _______________ กับเพื่อนบ้านใหม่ของเธอ  และได้รับความรักเป็นอย่างดีจากพวกเขา)

(a) friend

(b) a friend

(c) the friend

(d) friends    (มิตร)

ตอบ  -  ข้อ  (d)  วลี  “Make friends with” (ผูกมิตรกับ),  “Friends”  ต้องอยู่ในรูปพหูพจน์เสมอ

 

5. The jury saw through the mendacious witness and convicted the defendant.

(คณะลูกขุนมองเห็นผ่านพยานผู้ซึ่ง  โกหก-ไม่ซื่อสัตย์-ปลอม-ไม่แท้  และตัดสินจำเลยว่ามีความผิด)

(a) inane    (อิ-เน่น)  (โง่เขลา, ขาดสติ)

(b) lying; dishonest    (โกหก, โป้ปดมดเท็จ; ไม่ซื่อสัตย์)

(c) abortive    (ล้มเหลว, ไม่สำเร็จ)

(d) abject    (น่าสังเวชใจ, น่าสงสาร, ต่ำช้า, เลวทราม)

(e) abstruse    (แอบ-สทรู้ส)  (เข้าใจยาก, เร้นลับ, ซ่อนเร้น)

ตอบ  -  ข้อ  (b

 

6. The paucity (พ้อ-ซิ-ที่) of natural resources in a country may force it to depend on imports; for instance, China has to import most of its oil.

(ความแร้นแค้น-ความขัดสน-ความยากจน-จำนวนเล็กน้อย  ของทรัพยากรธรรมชาติในประเทศหนึ่ง  อาจจะบังคับให้ประเทศนั้นต้องพึ่งพาสินค้านำเข้าจากต่างประเทศ  ตัวอย่างเช่น  จีนต้องนำเข้าน้ำมันส่วนใหญ่ของตน)

(a) development    (การพัฒนา)

(b) discovery    (การค้นพบ)

(c) scarcity    (สแค้ร์-ซิ-ที่)  (การขาดแคลน, การหาได้ยาก, การมีน้อย, ความไม่เพียงพอ)

(d) adequacy    (ความพอเพียง)

(e) departure    (การจากไป, การไป)

ตอบ  -  ข้อ  (c

 

7. The detective had little to go on because of the nondescript (น้อน-ดิส-คริพท) nature of the criminal.

(นักสืบทำอะไรต่อไปได้เพียงนิดหน่อย  เนื่องมาจากลักษณะ  ซึ่งไม่สามารถจะจัดอยู่ในพวกใดได้-พันทาง  ของเจ้าอาชญากร)  (คือ  นักสืบทำงานได้น้อย  เนื่องจากอาชญากรไม่มีลักษณะเด่น  หรือแตกต่างไปจากคนอื่น  ที่จะทำให้คนสังเกตเห็นพวกเขาได้ง่าย)  (Nondescript  เมื่อเป็นคำนาม  หมายถึง  “บุคคลที่ไม่มีลักษณะเด่น  ที่ทำให้แตกต่างไปจากผู้อื่น”)

(a) boisterous    (บ๊อย-สเทอ-เริส)  (หนวกหู, อึกทึก, เอะอะ, หยาบ, พล่าน)  

(b) eloquent    (เอ๊ล-โล-เควิ่นท)  (พูดคล่อง, มีคารมคมคาย, มีฝีปาก, ซึ่งโน้มน้าวจิตใจ) 

(c) contentious    (คัน-เท้น-เชิส)  (ชอบทะเลาะ, ชอบต่อสู้, ชอบโต้เถียง) 

(d) decrepit    (ดิ-เคร้พ-พิท)  (อ่อนกำลังด้วยวัยชรา, ชรา, แก่ตัว, เก่าแก่, เสื่อมเพราะการใช้มาก) 

(e) undistinguished; difficult to describe   (ไม่ต่างจากคนอื่น-ไม่ได้ทำให้แตกต่าง-ธรรมดา-ไม่ได้

       แยกแยะ-ไม่ชัดเจนอธิบายหรือบอกลักษณะรูปพรรณสัณฐานได้ยาก

ตอบ  -  ข้อ  (e

 

8. The prize is a _____________________________________________ to his achievements.

(รางวัลเป็น ___________________________________________ ต่อความสำเร็จของเขา)

(a) trial    (ไทร้-เอิ้ล)  (การทดลอง, การทดสอบ, การสอบสวน, การซ้อม, การทรมาน, การไต่สวนคดี)

(b) treason    (การทรยศ, การขายชาติ, การกบฏ, การทำให้เสียศรัทธา)

(c) truce    (ทรูซ)  (การสงบศึก, การพักรบ, สัญญาสงบศึก, การพักผ่อน, การหยุดพักชั่วคราว)

(d) tribute    (ทริบ-บิ้วท)  (บรรณาการ, ของขวัญ, ของถวาย, เงินบรรณาการ, คำสรรเสริญ)

(e) suburb    (ซับ-เบิร์บ)  (ชานเมือง, รอบนอกเมือง, ส่วนที่อยู่รอบนอก)

ตอบ  -  ข้อ  (d)  

 

9. Her father smokes cigars, and _________________________________________ does mine.

(พ่อของเธอสูบบุหรี่  และพ่อของฉันก็ _________________________________________)

(a) either

(b) also

(c) too

(d) so    (เช่นเดียวกัน)

ตอบ  -  ข้อ  (d)  ดูคำอธิบายเพิ่มเติมจากประโยคข้างล่าง

                                  ตัวอย่างที่  

 • As inevitably as human culture has changed with the passing of time, _______ the environment.

(อย่างไม่อาจจะหลีกเลี่ยงได้เท่าๆ กับวัฒนธรรมของมนุษย์  ที่ได้เปลี่ยนแปลงไปพร้อมกับการผ่านไปของเวลา,  สภาพแวดล้อมก็ _______)

(a) so does

(b) so is

(c) so will

(d) so has    (ได้เปลี่ยนแปลงไปเช่นเดียวกัน)    

ตอบ  –  ข้อ  (d)  ใช้  “ so has”  เนื่องจากต้องใช้กริยาในรูป  “Present perfect tense” {Subject + Has (Have) + V. 3}  ให้เหมือนกับในประโยคข้างหน้า  และเพราะว่า  “Environment”  อยู่ในรูปเอกพจน์   จึงต้องใช้กริยา  “Has” (changed)  ตัวอย่างอื่นๆ ในแบบเดียวกัน  เช่น

 • He has studied hard, so have they.

(เขาขยันเรียน – พวกเขาก็เช่นกัน)

 • She had gone to the party, so had I.

(เธอได้ไปงานเลี้ยง – ผมก็เช่นกัน)

 • They are working hard, so are we.

(พวกเขากำลังทำงานหนัก – พวกเราก็เช่นเดียวกัน)

 • She is reading. So is he.

(เธอกำลังอ่านหนังสือ – เขาก็เช่นเดียวกัน

 • I will go to the movies tonight.  So will they.

(ผมจะไปดูหนังคืนนี้ – พวกเขาก็จะไปเช่นเดียวกัน)

 • He would travel by plane to Hong Kong, so would his parents.

(เขาจะเดินทางโดยเครื่องบินไปฮ่องกง – พ่อแม่ของเขาก็เช่นเดียวกัน)

 • We can swim well, so can our neighbors.

(พวกเราสามารถว่ายน้ำได้เก่ง – เพื่อนบ้านของเราก็สามารถเช่นเดียวกัน)

 • He could speak Japanese well.  So could his sister.

(เขาสามารถพูดภาษาญี่ปุ่นได้ดี – น้องสาวของเขาก็เช่นเดียวกัน)

หมายเหตุ  –  ในกรณีที่ประโยคข้างหน้าอยู่ในรูป  “Present simple tense”  หรือ  “Past simple tense”  กริยาในประโยคหลัง  จะต้องใช้  “Do”,  “Does”  หรือ  “Did”  ทั้งนี้  แล้วแต่  “Tense”  ของประโยคข้างหน้า  และประธานของประโยคหลัง   (ว่าเป็นเอกพจน์หรือพหูพจน์  เลือกใช้ระหว่าง  Do  และ  Does  สำหรับ  Present simple tense)   ยกเว้นเมื่อประโยคหน้าเป็น  “Past simple tense”  กริยาในประโยคหลังจะใช้  “Did”  กับประธานทุกตัว  ดังตัวอย่างต่อไปนี้

 • They speak French very fluently, so does he.

(พวกเขาพูดฝรั่งเศสคล่องมาก – เขาก็เช่นเดียวกัน)

 • She sings beautifully, so do her sisters.

(เธอร้องเพลงเพราะ – น้องสาวของเธอก็เช่นเดียวกัน)

 • We get up early in the morning.  So does she.

(พวกเราตื่นแต่เช้า – เธอก็เช่นเดียวกัน)

 • He goes for a walk in the afternoon.  So do his neighbors.

(เขาออกเดินในตอนบ่าย – เพื่อนบ้านของเขาก็เช่นเดียวกัน)

 • They used to play football when they were young, so did we.

(พวกเขาเคยเล่นฟุตบอลตอนเป็นเด็ก – พวกเราก็เช่นเดียวกัน)

 • She liked to play sports when she was in college.  So did her sister.

(เธอชอบเล่นกีฬาตอนเธอเรียนมหาวิทยาลัย – น้องสาวของเธอก็เช่นเดียวกัน)

 

เรียน   ท่านผู้ติดตามอ่านเว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th                 

 

             ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง  e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บไซต์นี้  ตาม  Address  <wpookaotong@yahoo.com>  (โปรดระบุหัวเรื่องด้วยว่า “ปรับปรุงเว็บไซต์”)  เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้ต่อไป