หมวดข้อสอบ STRUCTURE (ตอนที่ 598)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

Direction:  Choose the best answer to each item.

(จงเลือกคำตอบที่ดีที่สุดของแต่ละข้อ)

 

1. A: What is the thing you hate doing most?

(อะไรคือสิ่งที่คุณเกลียดการทำมากที่สุด)  (คือ ไม่ชอบทำมากที่สุด)

     B:_________________________________________________________________.

(a) I don’t mind cleaning the house    (ผมไม่รังเกียจการทำความสะอาดบ้านครับ)

(b) I can’t bear getting up early    (ผมทนไม่ได้ที่จะตื่นแต่เช้าตรู่)  (คือ เกลียดการตื่นแต่เช้าตรู่

       มากที่สุด)

(c) I like to go shopping with my family    (ผมชอบไปช้อปปิ้งกับครอบครัวครับ)

(d) I hate pigs.  They are dirty animals.    (ผมเกลียดหมูครับ  มันเป็นสัตว์ที่สกปรก)

ตอบ  -  ข้อ  (b)  เพราะตอบตรงคำถาม

 

2. A: Would you like to come to dinner at my house tonight?

(คุณอยากจะมากินอาหารค่ำที่บ้านผมคืนนี้ไหม)

    B: ____________________________________________________________.

(a) No, thanks, I’m afraid I have to do my homework    (ไม่ละครับ  ขอบคุณ,  ผมเกรงว่าผม

       จำเป็นต้องทำการบ้านครับ)  (คือ  มีงานต้องทำ)

(b) No, thanks, I’m full    (ไม่ละครับ  ขอบคุณ  ผมอิ่มแล้ว)

(c) No, thanks, I’m afraid I have to go by bus to your house    (ไม่ละครับ  ขอบคุณ  ผมเกรงว่าผมจำเป็น

       ต้องไปบ้านคุณโดยรถประจำทาง)

(d) No, thanks, I’d like to    (ไม่ละครับ  ขอบคุณ,  ผมอยากไปครับ)

ตอบ  -  ข้อ  (a) เพราะตอบตรงคำถาม

 

3. Sound travels _________________________________________________________ air.

(เสียงเดินทาง __________________________________________________ อากาศ)

(a) through water faster and

(b) faster through water than through    (ผ่านน้ำเร็วกว่าผ่าน)

(c) faster than through water and

(d) where it is faster through water than through

ตอบ  -  ข้อ  (b)  ต้องเรียงประโยคตามโครงสร้างดังกล่าว  เพื่อให้สมดุล หรือคู่ขนานกัน  คือ  Through water  และ  Through air  ดูเพิ่มเติมโครงสร้างแบบสมดุล  ในหมวดข้อสอบ  STRUCTURE  ตอนที่ ๕๙๑  ข้อ ๓

 

4. The student’s fountain pen, _________________, ran out of ink in the middle of the examination.

(ปากกาหมึกซึมของนักเรียน, ____________________, หมึกหมดในระหว่างกึ่งกลางของการสอบ)

(a) which he was writing

(b) which he was writing with it

(c) with which he was writing    (ซึ่งเขากำลังใช้เขียนด้วย)

(d) he was writing with

ตอบ  -  ข้อ  (c)  หรืออาจตอบ  “Which he was writing with”  ก็ได้  แต่ต้องมี   “With”  อยู่ด้วย  เนื่องจากมาจากโครงสร้างประโยค  “The student was writing with a fountain pen.”  (นักเรียนกำลังเขียนด้วยปากกาหมึกซึม)  ดูเพิ่มเติม  Defining (Non-defining) Adjective Clause  ในหมวดข้อสอบ  STRUCTURE  ตอนที่ ๕๗๘  ข้อ ๔

 

5. The government will allocate (แอ๊ล-โล-เคท) its budget for the dam construction to provide a sufficient supply of water to villagers throughout the year.

(รัฐบาลจะ  จัดสรร-แบ่งสรร  งบประมาณสำหรับการก่อสร้างเขื่อน  เพื่อจัดหาปริมาณน้ำอย่างเพียงพอให้กับชาวบ้านตลอดทั้งปี)

(a) invest    (ลงทุน)

(b) contribute    (มีส่วนทำให้เกิด, ก่อให้เกิด, มีคุณูปการ, บริจาค)

(c) obtain    (ได้รับ)

(d) distribute    (ดิส-ทริ้บ-บิ้วท)  (แบ่งสันปันส่วน, แจก, แยก, แพร่กระจาย, จำหน่าย)

(e) eulogize    (ยู้-ละ-ไจส)  (ยกย่อง, สรรเสริญ, สดุดี)

ตอบ  -  ข้อ  (d   

 

6. A venomous (เว้น-นะ-เมิส) snake is dangerous to both people and their pets.

(งูซึ่ง  มีพิษ-เป็นพิษ-มุ่งร้าย-ชั่วร้าย  เป็นอันตรายทั้งกับคนและสัตว์เลี้ยง)

(a) exotic    (อิก-ซ้อท-ทิค)  (ซึ่งเป็นของแปลก, เกี่ยวกับหรือมาจากต่างประเทศ, ไม่ใช่ของพื้นเมือง, ผิดธรรมดา,

       ประหลาด)

(b) desolate    (เด๊ส-ซะ-เลท)  (ว่างเปล่า, อ้างว้างเปล่าเปลี่ยว, รกร้างไร้ผู้คน, ที่หดหู่ใจ, ที่รู้สึกถูกทอดทิ้ง)

(c) ferocious    (ดุร้าย, โหดร้าย, ทารุณ, สุดขีด, รุนแรง)

(d) poisonous    (พ้อย-เซิน-นัส)  (มีพิษ, มีอันตราย, เป็นภัย, เป็นพิษ, ร้าย)

(e) squalid    (ส-คว้อล-ลิด)  (สกปรกมอซอ, รุ่มร่าม, เสื่อมทราม, ยากแค้น, น่าสงสาร)

ตอบ  -  ข้อ  (d

  

7.  I agree that some businessmen are so _________ that they cheat their customers by silently raising their prices.

(ผมเห็นด้วยว่านักธุรกิจบางคน _______ มาก  จนกระทั่งพวกเขาหลอกต้มลูกค้า  โดยการขึ้นราคาสินค้าอย่างเงียบๆ)  (คือ  แอบขึ้นราคา)

(a) relentless    (ไม่ผ่อนผัน, ไม่ยอมผ่อนปรน, ไม่ระย่อ, ทรหด, บึกบึน, ไม่ปรานี, ไม่ไว้หน้า)

(b) greedy    (โลภ, ละโมบ, อยากได้, ตะกละ)

(c) generous    (เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่, ใจกว้าง)

(d) bony    (โบ๊-นี่)  (ผอมแห้งเหลือแต่กระดูก, เต็มไปด้วยกระดูก, คล้ายกระดูก)

(e) impromptu    (อิม-พร้อมพ-ทู)  (ไม่ได้เตรียมตัวมาก่อน, (แสดง) สด)

ตอบ  -  ข้อ  (b

 

8. We went to the reception without _______________, and so they didn’t even let us enter the hall.

(เราไปที่งานเลี้ยงโดยปราศจาก _____ และดังนั้น  พวกเขามิยอมแม้กระทั่งให้พวกเราเข้าไปในห้องโถง)

(a) to invite

(b) inviting

(c) being invited    (ได้รับการเชื้อเชิญ หรือ ถูกเชื้อเชิญ)

(d) invited

ตอบ    ข้อ  (c)  เนื่องจากต้องอยู่ในรูป  “Passive voice” (Verb to be + Verb 3)  เพราะ  ถูกเชื้อเชิญ”  แต่เนื่องจากอยู่หลัง  “Preposition” (Without)  กริยาจึงต้องอยู่ในรูป “Gerund” (V. + ing)  คือ  “Being invited

 

เรียน   ท่านผู้ติดตามอ่านเว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th                 

 

             ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง  e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บไซต์นี้  ตาม  Address  <wpookaotong@yahoo.com>  (โปรดระบุหัวเรื่องด้วยว่า “ปรับปรุงเว็บไซต์”)  เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้ต่อไป