หมวดข้อสอบ STRUCTURE (ตอนที่ 597)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

Direction:  Choose the best answer to each item.

(จงเลือกคำตอบที่ดีที่สุดของแต่ละข้อ)

 

1. When my father went to school, he ____________________ get up at 4 o’clock every morning.

(เมื่อตอนที่พ่อของผมไปโรงเรียน  เขา _________________________ ตื่นนอนตอนตีสี่ทุกเช้า)

(a) could have to    (สามารถจำเป็นต้อง)     

(b) must have

(c) should have

(d) had to    (จำเป็นต้อง)

ตอบ  -  ข้อ  (d)   

 

2. In bacteria and in other organisms, __________ is the nucleic acid DNA that provides the genetic information.

(ในแบคทีเรียและในสิ่งมีชีวิตอื่นๆ _________ เป็น (คือ) ดีเอ็นเอกรดนิวคลีอิค  ที่ให้ข้อมูลข่าวสารด้านพันธุกรรม)

(a) both

(b) which

(c) and

(d) it    (มัน)

ตอบ  -  ข้อ  (d)  เนื่องจากอยู่ในโครงสร้าง  {It + is (was) + วลี + That + Subject + Verb  “มันเป็น (วลี) ที่ประธาน.............”} “It is in this house that I was born.”  (มันเป็นในบ้านหลังนี้ที่ผมเกิด)   “It was in 1919 that the First World War took place.”  (มันเป็นในปี  ๑๙๑๙  ที่สงครามโลกครั้งที่  ๑  เกิดขึ้น)  ดูเพิ่มเติมจากประโยคข้างล่าง

                                 ตัวอย่างที่ 

 • _______ was as an administrator and teacher at a frontier university that Grace R. Hebard made her principal contribution.

(_____ เป็นในฐานะผู้บริหารและครูที่มหาวิทยาลัยใกล้ชายแดน  ที่เกรซ อาร์ เฮบาร์ด  ได้สร้างคุณูปการ (การมีส่วนช่วยเหลือ) ที่สำคัญที่สุดของเธอ)

(a) There

(b) While she

(c) There she

(d) It    (มัน)

ตอบ  -  ข้อ  (d)  เนื่องจากอยู่ในโครงสร้าง  {It + Is (Was) + วลี + That + Subject + Verb  =  “มันเป็น (วลี) ที่ประธาน.............”}  เช่น  “It is in this house that she was murdered.”  (มันเป็นในบ้านหลังนี้ที่เธอถูกฆาตกรรม)   “It is in 2022 that Russia has tried to occupy Ukraine but fails.”  (มันเป็นในปี ๒๐๒๒ ที่รัสเซียพยายามยึดครองยูเครน  แต่ไม่สำเร็จ)  ดูเพิ่มเติมจากประโยคข้างล่าง

*****หมายเหตุ  -   สำหรับในตัวอย่างที่   สามารถตอบได้อีกโครงสร้างหนึ่ง  โดยมีความหมายเหมือนกัน  คือ

 • While she was an administrator and teacher at a frontier university, Grace R. Hebard made her principal contribution.

                  จงเปรียบเทียบความแตกต่างของโครงสร้างข้างบน  กับประโยคในตัวอย่างที่

 • It was as an administrator and teacher at a frontier university that Grace R. Hebard made her principal contribution.

                                  ตัวอย่างที่ 

 • ________________________________ in May that the rainy season begins in Thailand.

(_______________________________ ในเดือนพฤษภาคม  ที่ฤดูฝนเริ่มต้นในประเทศไทย)

(a) There is

(b) It is    (มันเป็น)

(c) He said

(d) It was

ตอบ  -  ข้อ  (b)  ดูเพิ่มเติมโครงสร้าง  {It Is (Was) + วลี + That + Subject + Verb}  จากประโยคข้างล่าง

                                 ตัวอย่างที่ 

 • It is because he is very rich _____________________________________ she loves him.

(มันเป็นเพราะว่าเขารวยมาก _______________________________________ เธอรักเขา)

(a) so     (ดังนั้น, เพราะฉะนั้น)

(b) that     (ที่)

(c) why

(d) therefore     (ดังนั้น, เพราะฉะนั้น)

ตอบ  -  ข้อ  (b)  เนื่องจากเป็นไปตามโครงสร้าง  “It + Is (Was) +วลี {มักนำหน้าด้วย  “Preposition” (in, on, at, with, during)  หรือ  “Because” + ประโยค} + That + Subject + Verb

                                  ตัวอย่างที่  

 • __________________________________ on Saturday morning that we had our meeting.

(________________________________________ เช้าวันเสาร์  ที่พวกเรามีการประชุมกัน)

(a) There had

(b) It was    (มันเป็น)

(c) It is

(d) There was

ตอบ  -  ข้อ  (b)  ต้องใช้  “It was”  เพราะกริยาในอนุประโยค  คือ  “Had”  และยังเป็นไปตามโครงสร้าง  “It + Is (Was) + วลี (มักนำหน้าด้วย  “Preposition”) + That + Subject + Verb”  เช่น

 • It is in this house that I was born.

(มันเป็นในบ้านหลังนี้แหละ  ที่ผมเกิด)

 • It is at night that we go to bed.

(มันเป็นเวลากลางคืนที่พวกเราเข้านอน)

 • It is on Sunday morning that people go to church.

(มันเป็นเช้าวันอาทิตย์ที่ผู้คนไปโบสถ์)

 • It is in the country that we like to stay.

(มันเป็นในชนบท  ที่พวกเราชอบพัก)

 • It was in January that we went to England.

(มันเป็นในเดือนมกราคม  ที่เราไปอังกฤษ)

 • It was by mistake that she took my book.

(มันเป็นการเข้าใจผิด  ที่เธอเอาหนังสือของผมไป)

 • It was in 1917 that the First World War took place.

(มันเป็นในปี  ๑๙๑๗  ที่สงครามโลกครั้งที่  ๑  เกิดขึ้น)

 • It was because he was lazy that he failed.

(มันเป็นเพราะว่าเขาเกียจคร้าน  ที่เขาล้มเหลว)

 • It was under that sea that the nuclear weapon had been tested.

(มันเป็นใต้ทะเล  ที่อาวุธนิวเคลียร์ถูกทดลอง)

 

3. If you are patient, you’ll soon ______________________________________ your troubles.

(ถ้าคุณอดทน  คุณจะ _________________________________ ปัญหาของคุณได้ในไม่ช้า)

(a) get about    (เดินทาง, ไปไหนมาไหน, แพร่ออกไป)

(b) get off    (ลงจากรถ, ขึ้นจากเรือ, ออกเดินทาง, ถอดทิ้ง)

(c) get around    (ไปไหนมาไหน, หลบหลีก, หลีกเลี่ยง)

(d) get through    (ผ่าน, ผ่านพ้น, สอบได้, เสร็จ)

ตอบ  -  ข้อ  (d)   

 

4. My eldest sister, like my parents, ______________________ not approve of my staying out late.

(พี่สาวคนโตของผม, เช่นเดียวกับพ่อแม่ของผม, ______ ไม่เห็นด้วยกับการอยู่นอกบ้านจนดึกของผม)

(a) has

(b) have

(c) does     

(d) do

ตอบ  -  ข้อ  (c)  ต้องใช้กริยา  (Does not approve)  ตามประธานตัวหน้า  (My eldest sister)  ซึ่งเป็นเอกพจน์  ดูคำอธิบายการใช้กริยาตามประธานตัวหน้า  ในกรณีที่ประโยคมีประธาน  ตัว  โดยมีคำบางคำเป็นคำเชื่อม  จากตัวอย่างข้างล่าง

                                 ตัวอย่างที่  

 • John as well as Jim ________________________________ going to London for a holiday.

(จอห์น  เช่นเดียวกับจิม ____________________________ กำลังเดินทางไปลอนดอนเพื่อพักผ่อน)

(a) is

(b) are

(c) was

(d) were

ตอบ  -  ข้อ  (a)  ต้องใช้กริยาตามประธาน  “John”  เนื่องจากประธานทั้ง ๒ ตัว (John, Jim)  เชื่อมด้วย  “As well as

                                 ตัวอย่างที่  

 • Peter as well as I _________________________________ a great deal of time swimming.

(ปีเตอร์ เช่นเดียวกับผม _________________________________ เวลามากมายกับการว่ายน้ำ)

(a) spend

(b) spends    (ใช้)

(c) am spending

(d) are spending

ตอบ  -  ข้อ  (b)  เนื่องจากประธาน  ตัว  เชื่อมด้วย  “As well as = With (พร้อมด้วย) = Together with (พร้อมกับ) = Along with (เช่นเดียวกับ, พร้อมกับ) = Including (รวมทั้ง) = Plus (รวมทั้ง, เช่นเดียวกับ) = In addition to = Besides (นอกจาก), But = แต่, Except = ยกเว้น, No less than = รวมด้วย, Excluding = ไม่นับ, ไม่รวม, Accompanied by = ติดตามโดย, พร้อมด้วย, Not = ไม่ใช่, No one but = ไม่มีใครนอกจาก, Plus = บวก, รวมทั้ง, Like = เช่นเดียว กับ, In company with = พร้อมด้วย”   ให้ใช้กริยาในประโยคตามประธานตัวหน้า  ในตัวอย่างที่ ๒  คือ  “Peter”  ตัวอย่างอื่นๆ  เช่น

 • My dog as well as my cats eats twice a day.

(หมาของผมรวมทั้งแมว  กินอาหารวันละ  มื้อ)  (ใช้กริยาตาม  My dog)

 • The boy with his dogs is here.

(เด็กชายรวมทั้งหมาของเขาอยู่ที่นี่แล้ว)  (ใช้กริยาตาม  The boy)

 • John as well as I has been to Hua-Hin several times.

(จอห์นเช่นเดียวกับผม  เคยไปหัวหินหลายครั้ง)  (ใช้กริยาตาม  John)

 • Nowadays, young men with a technical education are well paid due to the demand for highly skilled workmen.

(ปัจจุบัน  เด็กหนุ่มที่มีการศึกษาด้านช่าง  ได้ค่าจ้างแพงเนื่องจากความต้องการคนงานที่มีทักษะสูง)  (ใช้กริยาตาม  Young men)

 • The company president along with his secretaries was responsible for the mismanagement of the fund.

(ประธานบริษัทพร้อมทั้งเลขาฯ ของเขา  รับผิดชอบต่อการบริหารเงินกองทุนผิดพลาด)  (ใช้กริยาตาม  The company president)

 

5. The seasonal changes in fashion styles have turned fashion photography into a lucrative industry.  

(การเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาลด้านสไตล์แฟชั่น  ได้เปลี่ยนการถ่ายภาพแฟชั่นให้กลายเป็นอุตสาหกรรมที่  มีกำไร-ให้ผลกำไร-ให้ผลตอบแทน)

(a) amusing    (น่าตลกขบขัน, น่าสนุกสนาน)

(b) declining    (ลดลง, เสื่อมลง)

(c) profitable    (มีกำไร, ซึ่งทำกำไร, ซึ่งเป็นประโยชน์)

(d) formidable    (น่ากลัว, ซึ่งเอาชนะได้ยาก, น่าเกรงขาม, ยาก, ลำบาก, มีอำนาจหรือกำลังมาก)

(e) deliberate    (ซึ่งจงใจ, ซึ่งมีเจตนา, รอบคอบ, สุขุม, ใคร่ครวญ, ระมัดระวัง)  (Deliberate  เมื่อเป็นคำกริยา

       หมายถึง  “คิดอย่างไตร่ตรอง, ปรึกษาเพื่อหาคำตอบ”)

ตอบ  -  ข้อ  (c)  

 

6. The boy felt disgraced because he knew that he had been wrong to steal.

(เด็กคนนั้นรู้สึก  อัปยศอดสู-อับอาย-ขายหน้า  เพราะว่าเขารู้ว่า  เขาผิดที่ไปลักขโมยของ)

(a) worried    (วิตกกังวล, ห่วงใย)

(b) ashamed    (ละอาย, อับอาย, กระดากใจ)

(c) tempted    (ถูกยั่วยวน, ถูกล่อใจ)

(d) phony    (เก๊, ปลอม, ไม่แท้)

(e) hostile    (ฮอส-เทิ่ล  หรือ  ไทล)  (มีเจตนาร้าย, เป็นศัตรู, ไม่เป็นมิตร, เป็นปรปักษ์, ที่ต่อต้าน, ไม่รับแขก)

ตอบ  -  ข้อ  (b)  

 

7. The chef was prodigal (พร้อด-ดิ-เกิ้ล) with his employer’s money, spending thousands of dollars on ingredients for what was supposed to be a simple meal. 

(หัวหน้าพ่อครัว  ฟุ่มเฟือย-สุรุ่ยสุร่าย-ไม่มีความเสียดาย-สิ้นเปลืองยิ่ง  กับเงินของนาย จ้างของเขา  โดยการใช้จ่ายเงินหลายพันเหรียญไปกับส่วนผสม (ของอาหาร)  ซึ่งได้รับการคาดคะเนว่าเป็นเพียงมื้ออาหารธรรมดาๆ)

(a) banal    (บะ-แน่ล)  (ซ้ำๆซากๆ, น่าเบื่อ, เก่าแก่, ไร้ความสดชื่น) 

(b) glib    (กลิบ)  (๑. พูดคล่อง, พูดจ้อ,  ๒.  คล่องแคล่ว, กะล่อน)

(c) acrimonious    (แอค-ริ-โม้-เนียส)  (รุนแรง, เผ็ดร้อน, ดุเดือด, บาดหู, ถึงพริกถึงขิง) 

(d) wastefully extravagant    (๑. สุรุ่ยสุร่ายฟุ่มเฟือยโดยเปล่าประโยชน์,  ๒.  มากมาย, อุดม

       สมบูรณ์ )

(e) callous    (แค้ล-ลัส)  (ใจแข็ง, ใจจืดใจดำ, ด้าน, ตายด้าน, ไม่รู้สึก, ไม่สนใจ, เมินเฉย, ไม่เห็นอกเห็นใจ) 

ตอบ  -  ข้อ  (d)  “Prodigal”  ในประโยคข้างบนเป็นคำคุณศัพท์  แต่เมื่อเป็น  “คำนาม”  หมายถึง  “คนสุรุ่ยสุร่าย, คนใช้จ่ายฟุ่มเฟือย

 

8. When you have finished using the telephone, please hang ____________________________.

(เมื่อคุณใช้โทรศัพท์เสร็จแล้ว  กรุณา _____________________________________ ด้วย)

(a) on    (“Hang on”  =  ยึดรักษาไว้อย่างเหนียวแน่น, ยึดแน่น, จับแน่น)

(b) over

(c) up    (“Hang up”  =  วางหูโทรศัพท์, แขวน)     

(d) out

ตอบ  -  ข้อ  (c)  

 

เรียน   ท่านผู้ติดตามอ่านเว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th                 

 

             ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง  e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บไซต์นี้  ตาม  Address  <wpookaotong@yahoo.com>  (โปรดระบุหัวเรื่องด้วยว่า “ปรับปรุงเว็บไซต์”)  เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้ต่อไป