หมวดข้อสอบ STRUCTURE (ตอนที่ 596)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

Direction:  Choose the best answer to each item.

(จงเลือกคำตอบที่ดีที่สุดของแต่ละข้อ)

 

1. I don’t think it is a good idea to make arrangements for a picnic tomorrow.  In accordance with the weather forecast, it _______ rain.

(ผมไม่คิดว่าเป็นความคิดที่ดีที่จะเตรียมการสำหรับการไปปิกนิกวันพรุ่งนี้  (เพราะว่า)  ตามที่พยากรณ์อากาศว่าไว้  ฝน ________ ตก)  (ในวันพรุ่งนี้)

(a) must    (จะต้อง)

(b) has to    (จำเป็นต้อง)

(c) would rather    (อยากที่จะ)

(d) might    (อาจจะ)

ตอบ  -  ข้อ  (d)  เนื่องจากเป็นการคาดการณ์ว่าฝนอาจตก  สำหรับ  Might  สามารถใช้กับเหตุการณ์ในอดีต, ปัจจุบัน และอนาคต

 

2. A: __________________________________________________________________?

    B: Yes.  I got a letter from my friend, and you got something from college.

(ได้รับครับ,  ผมได้จดหมายจากเพื่อน  และคุณก็ได้อะไรบางอย่างจากมหาวิทยาลัย)

(a) Did we send something by mail    (เราส่งอะไรทางไปรษณีย์หรือเปล่า)

(b) Did we receive any mail today    (เราได้รับจดหมาย  หรือพัสดุทางไปรษณีย์บ้างไหม  วันนี้)

(c) Did you mail your letter today    (คุณส่งจดหมายหรือเปล่า  วันนี้)

(d) Did you order something by mail    (คุณสั่งซื้ออะไรทางไปรษณีย์หรือเปล่า)

ตอบ  -  ข้อ  (b) เนื่องจากคำถามสอดรับกับคำตอบ

 

3. Under US equal opportunity laws, an employee _________ against on grounds of race, religion or gender.

(ภายใต้กฎหมายโอกาสเท่าเทียมกันของสหรัฐฯ  ลูกจ้าง _______ ด้วยเหตุผลในด้านเชื้อชาติ,  ศาสนา  หรือเพศ)

(a) should not discriminate    (ไม่ควรแบ่งแยก หรือ เลือกที่รักมักที่ชัง)

(b) didn’t use to discriminate     (ไม่เคยแบ่งแยก หรือ เลือกที่รักมักที่ชัง)   

(c) can’t be discriminated    (ไม่สามารถถูกแบ่งแยก หรือ เลือกที่รักมักที่ชัง)

(d) has to be discriminated    (จำเป็นต้องถูกแบ่งแยก หรือ เลือกที่รักมักที่ชัง)

ตอบ  -  ข้อ  (c)  เนื่องจากถูกต้องทั้งด้านความหมายและไวยากรณ์  คือ  ต้องอยู่ในรูป  “Passive voice”  เพราะประธานประโยค  (ลูกจ้าง)  เป็นผู้ถูกกระทำ  (ถูกแบ่งแยก หรือ ถูกเลือกที่รักมักที่ชัง)

 

4. I have _____________________________________________ to see my parents tomorrow.

(ผมจำเป็น _______________________________________ เยี่ยมพ่อแม่ของผม  วันพรุ่งนี้)

(a) go

(b) gone

(c) going

(d) to go    (ต้องไป)

(e) been

ตอบ  -  ข้อ  (d)  “Have to + Verb 1”  =  “จำเป็นต้อง.............”   ใช้ในความหมายปัจจุบันและอนาคต  ส่วน  “Have gone to see”  =   “ได้ไปเยี่ยม.............”  หมายถึงขณะที่พูดประโยคนี้  ก็ยังไปเยี่ยมอยู่  จะต้องใช้กับ  “Present perfect tense”  ซึ่งไม่ใช้กับ  “Tomorrow

 

5. The conspirators plotted their sordid (ซ้อร์-ดิด) schemes at a series of secret meetings in an abandoned warehouse.

(ผู้ร่วมสมคบกระทำผิดวางแผนการ (แผนลับ, แผนร้าย) ที่  ชั่วร้าย-ชั่วช้า-เลวทราม-เห็นแก่ตัว-สกปรก-โสมม  ที่การประชุมแบบลับๆ หลายครั้ง  ณ  โกดังร้างแห่งหนึ่ง)

(a) specious    (สพี้-เชิส)  (ดูเรียบร้อยภายนอก, น่าชมแต่ภายนอก, หน้าเนื้อใจเสือ, ปากหวานก้นเปรี้ยว,

       ดูคล้ายมีเหตุผล - แต่ความจริงไม่ใช่) 

(b) sporadic    (สเพอร์-แร้ด-ดิค)  (๑. เป็นครั้งเป็นคราว, เป็นพักๆ, เป็นระยะ,  ๒. กระจัดกระจาย, บางตา) 

(c) spurious    (สพิ้ว-เรียส)  (ไม่แท้, เก๊, ปลอม, หลอกลวง) 

(d) vile; filthy   (ชั่วร้าย; สกปรก)

(e) static   (สแต๊ท-ทิค)  (อยู่กับที่, ไม่เคลื่อนที่, คงที่, ไม่เปลี่ยนแปลงหรือเคลื่อนไหว, ไม่กระฉับกระเฉง)

ตอบ  -  ข้อ  (d)  

 

6. After a while the novelty (น้อฟ-เวิล-ที่) of camping wore off.

(ภายหลังจากช่วงเวลาหนึ่ง  ความแปลก-ความใหม่-เหตุการณ์ใหม่-ประสบการณ์ใหม่-เรื่องหรือสิ่งใหม่-สินค้าใหม่ที่แปลกและมักอยู่ในตลาดได้ชั่วคราวเท่านั้น  ของการตั้งค่ายพักแรม  ค่อยๆ เสื่อมไป)  (คือ ไม่ได้รับความนิยมเหมือนช่วงแรกๆ)

(a) newness    (ความใหม่)     

(b) fear    (ความกลัว)

(c) excitement    (ความตื่นเต้น)

(d) feasibility    (ความสามารถที่จะทำได้, ความสามารถที่จะดำเนินการได้, ความเหมาะสม)

(e) panic    (แพ้น-นิค)  (ความตื่นตระหนก, ความตกใจกลัว

ตอบ  -  ข้อ  (a)  

 

7. She was far too polite to allude (อะ-ลู้ด) to the stain on his jacket.

(เธอสุภาพมากเกินไปที่จะ  พูดถึง-พูดเป็นนัย-พาดพิงถึง-แย้ม  รอยเปื้อน (รอยด่าง) บนเสื้อนอกของเขา)  (คือ  สุภาพมากจนไม่กล้าบอกถึงรอยเปื้อนบนเสื้อ)

(a) allow    (อนุญาตให้, ยอมให้)

(b) entice    (เอน-ไท้ส) (ล่อลวง, ชักนำไปในทางผิด, ทำให้หลงเข้าใจผิด)

(c) refer    (อ้างถึง, กล่าวถึง, พาดพิง, อ้างอิง, กล่าวโยงไปถึง, ถาม, ตรวจดู)

(d) deface    (ทำให้เสียโฉม, ทำให้ใบหน้าเสีย, เอาผิวหน้าออก, ทำให้ผิวหน้าบาดเจ็บ, ทำลาย)

(e) evict    (อิ-วิคท)  (ขับออก, ไล่ออก)

ตอบ  -  ข้อ  (c)  

 

8. Chiang Mai is ____________________________________________the north of Thailand.

(เชียงใหม่อยู่ _______________________________________ ภาคเหนือของประเทศไทย)

(a) to

(b) at

(c) in    (ใน)

(d) above

(e) over

ตอบ  -  ข้อ  (c) แต่ถ้าต้องการจะบอกว่า  “เมียนมาร์  อยู่ทาง  “ทิศเหนือ”  ของประเทศไทย”  ต้องใช้ว่า

  • Myanmar is to the north of Thailand.

         สำหรับวลีที่ใช้   “In”  ได้แก่  “in my opinion”  (ในความเห็นของผม)  -  In my opinion, the whole affair was a waste of time.  (ในความเห็นของผม  เรื่องทั้งหมดเสียเวลาเปล่า),  “I love to walk in the rain.”  (ฉันชอบเดินในท่ามกลางสายฝน),  “George is afraid to go out in the dark.”  (จอร์ช กลัวที่จะออกไปข้างนอกท่ามกลางความมืด),  “Paul and Sarah are in love.”  (พอลและซาร่าห์รักกัน),  “We are all in good health.”  (เราทุกคนมีสุขภาพดี),  “This book is written in English.”  (หนังสือเล่มนี้ถูกเขียนเป็นภาษาอังกฤษ),  “Please write your name in capital letters.”  (กรุณาเขียนชื่อของคุณด้วยอักษรตัวใหญ่),  “blind in one eye”  (ตาบอดข้างหนึ่ง)  -  She is blind in one eye.  (เธอตาบอดข้างหนึ่ง),  “in a hurry’  (เร่งรีบ, รีบร้อน)  -  Jim was in a hurry to go to his college.  (จิมกำลังรีบเร่งจะไปมหาวิทยาลัย),  Jerry lives in London.  (เจอร์รี่อาศัยอยู่ในลอนดอน),  “The girl in this photograph”  (เด็กผู้หญิงในภาพถ่ายใบนี้),  “in my opinion”  (ในความเห็นของผม),  “deep in water and mud”  (จมลึกอยู่ในน้ำและโคลน),  “arrive in”  (มาถึงในเมือง หรือ ประเทศ)  (แต่ถ้ามาถึงโรงเรียน, ธนาคาร, วัด, บ้าน ฯลฯ ใช้  “arrive at”),  “interested in”  (สนใจใน)  -  Grace is interested in cooking.  (เกรซสนใจในการปรุงอาหาร)“qualified in”  (มีคุณสมบัติในเรื่อง)  -  She is absolutely qualified in her new job.  (เธอมีคุณสมบัติอย่างเต็มที่ในงานใหม่ของเธอ)“weak in”  (อ่อนในเรื่อง)“deficient in  (ขาดหรือบกพร่องในเรื่อง)“proficient in”  (ชำนาญหรือคล่องแคล่วในเรื่อง)“successful in”  (ประสบความสำเร็จในเรื่อง), “disappointed in”  (ผิดหวังในเรื่อง)“in a box”  (ในกล่อง)“in a pocket”  (ในกระเป๋า)  -  He put the money in his pocket.  (เขาใส่เงินไว้ในกระเป๋าเสื้อ-กางเกง),  “He threw the case in the river.  (เขาโยนลัง – หีบ – ลงไปในแม่น้ำ),  “She went in that direction.  (เธอไปทางนั้น  -  พูดพร้อมกับชี้มือ),  “sit in an armchair”  (นั่งในเก้าอี้ท้าวแขน)  แต่ใช้  “sit on a chair”  (นั่งบนเก้าอี้)“in bed”  (ในเตียงหรือบนเตียง)“in the bath”  (ในอ่างน้ำ)“in her hand”  (ในมือของเธอ)“in each other’s arms” (ในอ้อมแขนของกันและกัน),  “in the area”  (ในพื้นที่)“in the garden”  (ในสวน)“in the air”  (ในอากาศ)“in the middle of the room”  (ที่กลางห้อง)“in the direction of”  (ในทิศทางของ)“in a restaurant”  (ในภัตตาคาร)“in the bathroom”  (ในห้องน้ำ)“in school”  (ในโรงเรียน)“in hospital”  (ในโรงพยาบาล)“in the kitchen”  (ในครัว),  “in a shop-window”  (ในตู้โชว์กระจกของร้าน)  -  I saw it in a shop-window.  (ฉันเห็นมันในตู้โชว์กระจกของร้าน)“in a mirror”  (ในกระจก)“in a lake”  (ในทะเลสาบ)“in black suit”  (ในชุดดำ)“in the water”  (ในน้ำ)“write in ink”  (เขียนด้วยหมึก)“write in pencil”  (เขียนด้วยดินสอ)“in the first chapter”  (ในบทที่ )“in the film”  (ในภาพยนตร์)“wait in the queue”  (รออยู่ในแถว), “be in a play”  (ร่วมแสดงละคร)“in April”  (ในเดือนเมษายน)  แต่ใช้  “on March 1st  (วันที่ ๑ มีนาคม)“in  2016”  (ในปี ๒๐๑๖)  -  He was born in 1970.  (เขาเกิดในปี ๑๙๗๐)“in the morning (afternoon, evening)”  (ในตอนเช้า-บ่าย-เย็น)“in the night” (= at night) (ในตอนกลางคืน)  -  It rained a lot in the night.  (ฝนตกมากในตอนกลางคืน),  “He will be back in an hour.  (เขาจะกลับมาในอีก ๑ ชั่วโมง),  “There are seven days in a week and twelve months in a year.  (มี ๗ วันใน ๑ สัปดาห์  และ ๑๒ เดือนใน ๑ ปี),  “She was (dressed) in blue.  (เธอใส่ชุดสีน้ำเงิน),  “The man in the dark suit”  (ผู้ชายในชุดดำ),  “in recent years”  (ในช่วงไม่กี่ปีมานี้)“in the winter (summer, spring)”  (ในหน้าหนาว-ร้อน-ใบไม้ผลิ)“in the meantime”  (ในระหว่างนั้น)“in two months”  (ภายใน ๒ เดือน)“in my absence”  (ตอนที่ผมไม่อยู่)“in the aftermath of the accident”  (ภายหลังจากอุบัติเหตุ),  “in half an hour”  (ภายในครึ่งชั่วโมง)“in two minutes”  (ใน ๒ นาที)“in ancient society”  (ในสังคมสมัยโบราณ),  “in nature”  (ในธรรม ชาติ),  “in these circumstances”  (ในสภาพแวดล้อมเหล่านี้)“in this situation”  (ในสถานการณ์เช่นนี้)“in a state of near chaos”  (อยู่ในสภาวะใกล้จลาจล)“in a position to help others”  (อยู่ในฐานะที่ช่วยคนอื่นได้)“in the sun”  (ท่ามกลางแสงอาทิตย์),  “in the dark”  (ในหรือท่ามกลางความมืด),  “in the dim light” (ท่ามกลางแสงสลัวๆ),  “in her voice”  (ในน้ำเสียงของเธอ),  “in love”  (ในความรัก-ตกหลุมรัก),  “in a state of shock”  (อยู่ในสภาวะช้อค),  “in low spirits”  (ในสภาพจิตใจหดหู่ หรือตกต่ำ),  “in a temper”  (ด้วยความโกรธหรือในอารมณ์โกรธ),  “in favor of free speech”  (เห็นด้วยกับการพูดแบบมีเสรี),  “cry out in pain”  (ร้องด้วยความเจ็บปวด),  “look up in surprise”  (เงยหน้ามองด้วยความประหลาดใจ),  “in an effort to”  (ในความพยายามที่จะ)  -  She studied very hard in an effort to pass the exam.  (เธอเรียนหนักมาก  ในความพยายามที่จะสอบให้ผ่าน),  “in response to”  (เพื่อตอบสนองต่อ)“in answer to”  (เพื่อเป็นการตอบ),  “have confidence in”  (มีความเชื่อมั่นใน)  -  At present the people have no confidence in the government.  (ในปัจจุบัน  ประชาชนไม่มีความเชื่อมั่นในรัฐบาล),  “take interest in”  (สนใจใน),  “a course in Chinese”  (คอร์สภาษาจีน),  “an expert in”  (ผู้เชี่ยวชาญในเรื่อง............),  “make money in business”  (หาเงินในธุรกิจ),  “make his career in music”  (ประกอบอาชีพทางดนตรี),  “in his old age”  (ในวัยชราของเขา),  “a woman in her twenties”  (ผู้หญิงในวัย ๒๐ – ๒๙),  “in my opinion”  (ในความเห็นของผม),  “in her view”  (ในทัศนะของเธอ),  “recruit workers in hundreds”  (รับคนงานเป็นร้อยๆ คน),  “in my experience”  (จากประสบการณ์ของผม),  “in her own eyes”  (ในสายตาของเธอ),  “speak in Italian”  (พูดภาษาอิตาเลียน), “speak in a calm voice”  (พูดด้วยน้ำเสียงที่สงบ),  “his complaints in writing”  (การร้องเรียนของเขาเป็นลายลักษณ์อักษร),  “in financial difficulty”  (ในสภาวะยุ่งยากทางการเงิน),  “$100,000 in cash”  (เป็นเงินสด  ๑๐๐,๐๐๐  ดอลลาร์),  “dressed in black”  (ใส่ชุดสีดำ),  “in real danger”  (ตกอยู่ในอันตรายอย่างแท้จริง),  “in the planning stage”  (ในขั้นตอนการวาง แผน),  “10 meters in length”  (ยาว ๑๐ เมตร),  “cut it in two”  (ตัดมันออกเป็น ส่วน), “shrink in size”  (มีขนาดเล็กลง-หดลง),  “join in”  (ร่วมวงด้วย),  “a one in five chance of success”  (โอกาสสำเร็จ ใน ),  “the pain in my feet”  (การเจ็บที่เท้าของผม),  “the hole in his shirt”  (รู – รอยขาด – ในเสื้อเชิ้ตของเขา), “was shot in the leg”  (ถูกยิงที่ขา),  “in fashion”  (กำลังเป็นที่นิยม),  “result in his death”  (ส่งผลให้เขาตาย)  -  Cancer has resulted in many people’s death each year.  (มะเร็งส่งผลให้คนตายจำนวนมากในแต่ละปี)  แต่ใช้  “as a result of”  (เนื่องมาจาก,  เป็นผลมาจาก)  -  Many people die as a result of cancer each year.  (ผู้คนจำนวนมากตายเนื่องมาจากมะเร็งในแต่ละปี)“believe in”  (เชื่อมั่น-ศรัทธาใน)  -  They don’t believe in God.  (พวกเขาไม่ศรัทธาในพระเจ้า),  “in the first place”  (ในประการแรก)  (กล่าวเมื่อจะบอกเหตุผลหลายๆ ประการเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่ง  แล้วตามด้วยเหตุผลที่ต้องการจะบอก),  “in danger”  (ตกอยู่ในอันตราย),  “in use”  (ใช้งาน),  “in his name”  (โดยใช้ชื่อของเขา,  ในนามของเขา  -  เช่น  เช่ารถยนต์  หรือบริจาคเงิน)  -  The car was rented in his name.  (รถถูกเช่าในนามของเขา),  “in a hurry’  (เร่งรีบ, รีบร้อน, ใจร้อน)  -  He was in a hurry because he was late.  (เขารีบเร่งเพราะเขาสายแล้ว),  “in a jam”  (อยู่ในฐานะลำบาก),  “in a nutshell”  (กล่าวโดยย่อๆ, กล่าวโดยสรุป, พูดสั้นๆ)  -  In a nutshell, Jim’s problem is that he is lazy.  (พูดสั้นๆ เลยนะ  ปัญหาของจิมคือว่าเขาขี้เกียจ),  “in a way”  (บางครั้ง, บ้างเหมือนกัน),  “in any case”  (อย่างไรก็ดี, อย่างไรก็ตาม, ในทุกกรณี),  “in any event”  (อย่างไรก็ตาม, ทุกกรณี),  “in advance”  (ล่วงหน้า)  -  You’ve to make a reservation in advance.  (คุณจำเป็นต้องจองล่วงหน้า),  “in good shape”  (มีสุขภาพดี, อยู่ในสภาพดี)  -  Sarah has regular exercise and she is always in good shape.  (ซาร่าห์ออกกำลังกายเป็นประจำ  และเธอมีสุขภาพดีเสมอ)  -  Daniel kept his car in good shape.  (แดเนี่ยลรักษารถยนต์ของเขาให้อยู่สภาพดี),  “in bad shape”  (เสื่อมโทรม, ทรุดโทรม, สุขภาพไม่ดี, อยู่ในฐานะลำบาก)  -  After losing his job, Bill was in bad shape.  (หลังจากตกงาน  บิลอยู่ในฐานะลำบาก),  -  Tom has smoked for many years and now he is in bad shape.  (ทอมสูบบุหรี่มาหลายปี  และตอนนี้เขาสุขภาพย่ำแย่),  “in charge of”  (รับผิดชอบ, ดูแล, จัดการ)  -  He is in charge of the factory.  (เขาเป็นผู้ดูแล-รับผิดชอบโรงงาน),  “in fact”  (แท้ที่จริงแล้ว, อันที่จริงแล้ว)  -  In fact, she arrived an hour early.  (จริงๆ แล้ว  เธอมาถึงก่อนเวลา ๑ ชั่วโมง)  -  In fact, this book wasn’t the book I was looking for.  (จริงๆ แล้ว  หนังสือเล่มนี้ไม่ใช่หนังสือที่ฉันกำลังมองหาอยู่),  “in order”  (อย่างมีระเบียบ, เรียบร้อย)  -  Please put the books on the table in order.  (กรุณาวาง – จัด – หนังสือบนโต๊ะให้เป็นระเบียบ),  “in time (ทันเวลา, ไม่สาย, พอดี, ตามจังหวะ, พอดีจังหวะ),  “in the bag”  (แน่นอน, แหงแก๋, ของตาย, อยู่ในกำมือแล้ว, สำเร็จเรียบร้อย),  “in the long run (term)”  (ในระยะยาว)  -  In the long run (term) the company can make lots of profits.  (ในระยะยาว  บริษัทสามารถทำกำไรได้มาก),  “in the pink”  (สภาพดีเยี่ยม, สมบูรณ์, มีสุขภาพดี),  “in tune with”  (สอดคล้องกับ, ไปกันได้กับ),  “in vain”  (ไม่สำเร็จ, ไร้ประโยชน์, ปราศจากผล)  -  All our efforts were in vain.  (ความพยายามทั้งหมดของเราไม่เป็นผล-ล้มเหลว)  -  He tried in vain to convince her that she was wrong  (เขาพยายามอย่างไร้ผล  ที่จะทำให้เธอเชื่อว่าเธอเป็นฝ่ายผิด),  เป็นต้น

          

เรียน   ท่านผู้ติดตามอ่านเว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th                 

 

             ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง  e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บไซต์นี้  ตาม  Address  <wpookaotong@yahoo.com>  (โปรดระบุหัวเรื่องด้วยว่า “ปรับปรุงเว็บไซต์”)  เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้ต่อไป