หมวดข้อสอบ STRUCTURE (ตอนที่ 593)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

Direction:  Choose the best answer to each item.

(จงเลือกคำตอบที่ดีที่สุดของแต่ละข้อ)

 

1. The house ________________________________________ was 5 kilometers from the town.

(บ้าน (ซึ่ง) ______________________________________ อยู่ห่างจากเมือง  ๕  กิโลเมตร)

(a) the manager lived in it

(b) which the manager lived in it

(c) the manager lived in    (ผู้จัดการอาศัยอยู่)

(d) which the manager lived

ตอบ  -  ข้อ  (c)  หรับข้อนี้อาจตอบได้อีกหลายโครงสร้าง  ดังประโยคข้างล่าง

 • The house the manager lived in was 5 kilometers from the town.
 • The house which the manager lived in was 5 kilometers from the town.
 • The house in which the manager lived was 5 kilometers from the town.
 • The house that the manager lived in was 5 kilometers from the town.
 • The house where the manager lived was 5 kilometers from the town.

(ทั้ง  ๕  ประโยคข้างบนถูกหลักไวยากรณ์  และมีความหมายเหมือนกัน)

 

2. In New York the tall buildings _____________________________________ high in the sky.

(ในนิวยอร์ค  ตึกสูงๆ _____________________________________________ ในท้องฟ้า)

(a) raising

(b) raise    (ยก (มือ), ขึ้น (เงินเดือน, เพิ่ม)  (ต้องมีกรรมมารับ)

(c) rising

(d) rise    (“Rise high”  =  พุ่งสูงขึ้นไป, อยู่สูงขึ้นไป(ไม่ต้องมีกรรมมารับ)

(e) raised

ตอบ  -  ข้อ  (d)  

 

3. His ambition is ____ the president of the company, and I’m sure he’ll do whatever is needed ___ it.

(ความทะเยอทยานของเขา  คือ ________ ประธานของบริษัท  และผมมั่นใจว่า  เขาจะทำอะไรก็ตามที่จำเป็น ________ มัน)

(a) becoming _________ achieving

(b) to become _________ achieve

(c) become _________ achieve

(d) to become _________ to achieve    (การเป็น ............... เพื่อที่จะบรรลุ)  (คือ  เป็นประธานบริษัท)

ตอบ  -  ข้อ  (d)  สำหรับช่องแรกจะตอบ  “To become”  หรือ  “Becoming”  ก็ได้   เนื่องจากเป็น  Complement  ของ  Verb to be (Is)  แต่ช่องหลังต้องตอบ  “To achieve”  เพียงอย่างเดียว  ไม่สามารถใช้  Gerund (Verb + ing)  คือ  Achieving  แทนได้  เนื่องจากแสดงวัตถุประสงค์  กล่าวคือ  “เขาจะทำอะไรก็ตามที่จำเป็น  เพื่อวัตถุประสงค์ใด"  ซึ่งก็คือ  เพื่อบรรลุผลสำเร็จ)

                 ดูเพิ่มเติมการใช้  “Gerund”  (Verb + ing)  และ  “Infinitive with to”  (To + Verb 1)  ซึ่งทำหน้าที่เป็น  “Complement”  (ส่วนที่มาช่วยทำให้สมบูรณ์) ของ  “Verb to be”  จากประโยคข้างล่าง

 • The duties of the secretary are receiving (to receive) visitors, opening (to open) the mail and typing (to type) letters.

(หน้าที่ของเลขานุการคือ  การรับแขก,  การเปิดไปรษณียภัณฑ์  และการพิมพ์จดหมาย)

 • His part-time job is teaching (to teach) in a college.

(งานพาร์ตไทม์ของเขาคือการสอนในมหาวิทยาลัย)

 • Her hobby is collecting (to collect) precious stones.

(งานอดิเรกของเธอคือการสะสมหินมีค่า)

 • What they like to do is swimming (to swim) in a river.

 (สิ่งที่พวกเขาชอบทำคือการว่ายน้ำในแม่น้ำ)

 • The only thing that interested me was riding (to ride) on a horseback.

  (เพียงสิ่งเดียวที่ทำให้ผมสนใจคือการขี่บนหลังม้า)

                  สำหรับการใช้  “Infinitive with to”  (To + Verb 1)  ขยายหลังคำกริยา  ทำหน้าที่เป็นกริยาวิเศษณ์  (Adverb)  เพื่อบอกว่าทำกริยานั้นเพื่อวัตถุประสงค์อะไร   เช่น

 • All students come to school to learn.

(นักเรียนทุกคนมาโรงเรียนเพื่อจะเรียน)

 • People should eat to live, not live to eat.

(คนเราควรกินเพื่ออยู่มิใช่อยู่เพื่อกิน)

 • I went there to meet my old friends.

(ผมไปที่นั่นเพื่อพบเพื่อนเก่า)

 • She studied hard to get a scholarship.

(เขาเรียนหนักเพื่อให้ได้รับทุนการศึกษา)

 • We stopped at the restaurant to eat.

(เราแวะที่ภัตตาคารเพื่อกินอาหาร)

 

4. A: __________________________________________________________________?

     B: Of course not, the more the merrier.

(ไม่อย่างแน่นอนครับ  ยิ่ง (คน) มากก็ยิ่งสนุก)

(a) Do you mind if I don’t come until later    (คุณจะรังเกียจไหม  ถ้าผมจะมาสายสักหน่อย)

(b) Do you want some more    (คุณต้องการ  -  อาหาร, เครื่องดื่ม  -  เพิ่มไหมครับ)

(c) Would you mind if Mary came too    {คุณจะรังเกียจไหม  ถ้าแมรี่มา (ร่วมงาน) ด้วย}

(d) May I carry your packages out    (ให้ผมยกหีบห่อสัมภาระของคุณออกไปข้างนอกไหมครับ)

ตอบ   -   ข้อ  (c)  เนื่องจากคำถามสอดรับกับคำตอบ

 

5. Utilization of synthetic fertilizers has become a conventional technique, supplanting organic methods. 

(การใช้ประโยชน์ปุ๋ยสังเคราะห์  ได้กลายเป็นเทคนิค  แต่ดั้งแต่เดิม-ที่มีมานานแล้ว  โดยมาแทนวิธีการแบบ (ปุ๋ย) อินทรีย์)  (คือ  มีการใช้ปุ๋ยสังเคราะห์แทนปุ๋ยคอกมานานแล้ว)

(a) traditional    (แต่ดั้งเดิม, เกี่ยวกับจารีต, สืบทอดตามประเพณี)

(b) commonplace    (ธรรมดาสามัญ, ปกติ, ทั่วไป)

(c) economical    (ประหยัด)

(d) widespread    (แพร่หลาย, กว้างขวาง)

(e) equivocal    (คลุมเครือ, กำกวม, ตีความได้มากกว่า ๑ แง่, มีสองนัย, ไม่แน่ชัด, ไม่แน่นอน, น่าสงสัย)

ตอบ   -   ข้อ  (a)

 

6. If we act wisely, posterity will praise us.

(ถ้าเราทำอะไรอย่างชาญฉลาด  ชนรุ่นหลัง-ทายาท  จะสรรเสริญเรา)

(a) renovation    (การตกแต่งเสียใหม่, การปรับปรุงใหม่, การซ่อมแซม, การทำให้กลับคืนดีดังเดิม)

(b) ancestors    (บรรพบุรุษ)

(c) descendants    (ดิ-เซ้น-เดิ้นท)  (ลูกหลาน, ผู้สืบเชื้อสาย, ผู้สืบสกุล, ทายาท)

(d) fellow-citizens    (พลเมืองร่วมชาติ)

(e) octogenarian    (ผู้มีอายุระหว่าง  ๘๐-๘๙  ปี)

ตอบ   -   ข้อ  (c)

 

7. He took part in an expedition  (เอคส-พิ-ดิ๊ช-ชั่น) to the South Pole.

(เขามีส่วนร่วมใน  การเดินทาง-การเดินทางเพื่อสำรวจหรือทำสงคราม ฯลฯ  ไปยังขั้วโลกใต้)

(a) project     (โครงการ) 

(b) journey     (การเดินทาง)

(c) dispute     (การโต้เถียง, การทะเลาะวิวาท) 

(d) proposal     (ข้อเสนอ) 

(e) utensil    (ยู-เท้น-เซิ่ล)  (เครื่องมือ, เครื่องใช้, ภาชนะ)  (ในบ้าน หรือในครัว)

ตอบ   -   ข้อ  (b)

 

8. The investigation required the cooperation of a ______________________ of different sections.

(การสืบสวน-สอบสวนต้องการความร่วมมือของแผนกต่างๆ ___________________________)

(a) several    (หลาย, แยะ, มากกว่า ๒, นานา, ต่างๆ)  (เมื่อเป็นคำนาม  หมายถึง  “หลายคน, หลายสิ่ง, นานา)

(b) number    (จำนวนมาก)

(c) few    (น้อยมาก, สอง-สาม, จำนวนน้อยมาก, จำนวนสอง-สาม)

(d) groups

ตอบ  –  ข้อ  (b)  “A number of,  A large number of,  A great number of”  =  “จำนวนมาก, มากมาย”  ต้องตามด้วยคำนามนับได้  พหูพจน์),  สำหรับข้อ  (d)  ต้องแก้เป็น  A group  ส่วน  Several  ใช้ดังตัวอย่างข้างล่าง

 • Jeff returned home several hours later.

(เจฟฟ์กลับบ้านหลายชั่วโมงต่อมา)  (หลังจากเขาออกไปนอกบ้านเพื่อทานอาหาร หรือทำธุระอย่างอื่น)

 • There have been several thousand civilians killed in the Russia-Ukraine war.

(มีพลเรือนหลายพันคนถูกฆ่าตายในสงครามระหว่างรัสเซียและยูเครน)

 • Several of us are married and have children.

(พวกเราหลายคนแต่งงานแล้วและมีลูก)

 • Polly burned several of the letters.

(พอลลี่เผาจดหมายทิ้งไปหลายฉบับ)

 • I feel the burden of these worries and several I haven’t mentioned.

(ผมรู้สึกเป็นภาระ – รับผิดชอบ – ต่อความกังวลเหล่านี้  และ (อีก) หลายๆ สิ่งที่ผมยังมิได้กล่าวถึง)

 

เรียน   ท่านผู้ติดตามอ่านเว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th                 

 

             ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง  e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บไซต์นี้  ตาม  Address  <wpookaotong@yahoo.com>  (โปรดระบุหัวเรื่องด้วยว่า “ปรับปรุงเว็บไซต์”)  เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้ต่อไป