หมวดข้อสอบ STRUCTURE (ตอนที่ 589)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

Direction:  Choose the best answer to each item.

(จงเลือกคำตอบที่ดีที่สุดของแต่ละข้อ)

 

1. The early work of Edith Wharton _____ the relationship between the individual and the community.

(งานชิ้นแรกๆ ของเอดิธ  วอร์ตัน ________________ ความสัมพันธ์ระหว่างปัจเจกบุคคลและชุมชน)

(a) focuses attention on    (มุ่งเน้นความสนใจไปที่)

(b) focusing the attention on

(c) the attention focused on

(d) is the attention and focus

ตอบ  -  ข้อ  (a)  เนื่องจาก  “Focuses” (มุ่งเน้น)  เป็นกริยาของประโยค  โดยมี  “The early work”  เป็นประธานฯ  และมี  “Of Edith Wharton”  เป็นส่วนขยายประธาน  ส่วนข้อความทั้งหมดที่ตามหลัง  “On”  เป็น “กรรม” ของ  Preposition “On

 

2. The car rent business was run quite ____________________________________________.

(ธุรกิจรถเช่าถูกดำเนินไป _________________________________________ มากทีเดียว)

(a) profit    (กำไร)

(b) profiting

(c) profitably    (อย่างมีกำไร)

(d) profiteer    (ผู้เอากำไรเกินควร, พ่อค้าหน้าเลือด, เอากำไรเกินควร, ขูดรีดกำไรเกินควร)

ตอบ  –  ข้อ  (c)  เนื่องจากขยายกริยา (Was run  =  “ถูกดำเนินไป”)   จึงต้องอยู่ในรูปกริยาวิเศษณ์  (Adverb)

 

3. The ___________________________________ businessperson always dresses appropriately.

(นักธุรกิจ _________________________________________ มักจะแต่งตัวอย่างเหมาะสมเสมอ) 

(a) succeed     (ประสบความสำเร็จ)  (เป็นคำกริยา)

(b) success     (ความสำเร็จ)  (เป็นคำนาม)

(c) successful     (ซึ่งประสบความสำเร็จ)  (เป็นคำคุณศัพท์)

(d) succession     (การต่อเนื่อง, ลำดับ, การสืบมรดก, การสืบทอดตำแหน่ง, การรับช่วง, สิทธิการรับช่วง,

       ผู้รับช่วงต่อ, ทายาท, ผู้สืบตระกูล)  (เป็นคำนาม)

ตอบ  -  ข้อ  (c)  เนื่องจากคำที่ขยายหน้าคำนาม  คือ  “Businessperson”  ต้องเป็นคำคุณศัพท์  (Adjective)  ซึ่งก็คือ  “Successful

 

4. Don’t you find ________________________________________ rather dull to stay at home?

(คุณไม่ได้พบว่า _________________________ ค่อนข้างน่าเบื่อหน่ายที่จะพักอยู่กับบ้านใช่ไหม)

(a) yourself

(b) something

(c) anything

(d) it    (มัน)

(e) (No word is needed.)    (ไม่ต้องเติมคำใดเลย)

ตอบ  -  ข้อ  (d)  เป็นไปตามโครงสร้าง  “Subject + Find + It (หรือ คำนาม-สรรพนาม) + Adjective + To + Verb 1”   ดูเพิ่มเติมจากตัวอย่างข้างล่าง

                                  ตัวอย่างที่  

  • I began to read my papers again, but found ___________________ difficult to improve them.

(ผมเริ่มต้นอ่านรายงานของผมอีกครั้ง  แต่พบว่า __________ ยากที่จะปรับปรุงมัน (รายงาน) ให้ดีขึ้น)

(a) it    (มัน)

(b) myself

(c) too

(d) (No word is needed.)

ตอบ  -  ข้อ  (a)  เนื่องจากเป็นไปตามโครงสร้าง  “Find (Consider) + It (หรือ คำนาม-สรรพนาม) + Adjective + To + Verb 1”  ซึ่ง  “It”  ในที่นี้  มิได้มีความหมายแต่ประการใด  เป็นเพียงการสมมติขึ้นมาเป็น  “กรรม”  ของ  “Find  (หรือ  Consider)”  เท่านั้น

                                 ตัวอย่างที่  

  • The boys found the experiment _____________________________________________.

(เด็กๆ พบว่าการทดลอง _________________________________________________)

(a) to fascinate   (ทำให้หลงใหล, ทำให้ปลื้ม, ดึงดูดใจ)

(b) fascinate

(c) fascinating     (น่าหลงใหล, มีเสน่ห์)

(d) fascinated    (รู้สึกหลงใหล, หลงเสน่ห์)

ตอบ  -  ข้อ  (c)  เนื่องจากเป็นไปตามโครงสร้าง  “Subject + Find (Consider) + Object  (it, him, her, them, you  หรือ  คำนาม) + Adjective + To + Verb 1”  =  ประธาน + พบ (ถือว่า) + กรรม (มัน, เขา, เธอ, เรา, ท่าน  หรือ  คำนาม) + คำคุณศัพท์  To + Verb1}

                                  ตัวอย่างที่              (จงเลือกข้อที่ผิดหลักไวยากรณ์  จากข้อ  (๑)  ถึง  (๔)

  • Because (1) some critics considered it decadent, subversive, and (2) incomprehensibly, abstract art (3) encountered much opposition in its (4) early years.

(เพราะว่านักวิจารณ์บางคนมองว่ามัน (ศิลปะฯ) เสื่อมโทรม, บ่อนทำลาย, และไม่สามารถเข้าใจได้,  ศิลปะแบบแอบสแตร็คได้เผชิญกับการต่อต้านอย่างมากในช่วงปีแรกๆ ของมัน)

ตอบ  –  ข้อ  (2)  แก้เป็น  “Incomprehensible”  เนื่องจากต้องอยู่ในรูปคำคุณศัพท์  ให้สมดุลกับอีก  ๒  คำข้างหน้ามัน  คือ  “Decadent”  และ  Subversive”  ตามโครงสร้าง  Subject + Consider (Find) + It (Him, Her  หรือ  คำนาม) + Adjective  หรือ  Subject + Consider (Find) + It (Him, Her  หรือ  คำนาม) + A + Adjective + Noun  เช่น

  • We considered (found) it successful.

(เธอถือ (พบ) ว่ามันประสบความสำเร็จ)

  • He considered (found) it useful.

(เขาถือ (พบ) ว่ามันมีประโยชน์)

  • She considers (finds) it important.

(เธอถือ (พบ) ว่ามันสำคัญ)

  • We consider (find) him a good boy.

(เราถือ (พบ) ว่าเขาเป็นเด็กดี)

  • She considers (finds) me her best friend.

(เธอถือ (พบ) ว่าผมเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของเธอ)

  • The boss considered (found) her a good secretary.

(เจ้านายถือ (พบ) ว่าเธอเป็นเลขาฯ ที่ดี)

 

5. There is a conspicuous (คัน-สพิค-คิว-อัส) sign beside the road, telling in which direction the waterfall goes.

(มีป้าย  ที่เห็นได้โทนโท่-เตะตา-เด่นชัด-ชัดแจ้ง  อยู่ข้างถนน  บอกว่าน้ำตกไปในทิศทางใด)

(a) attractive    (มีเสน่ห์, ดึงดูดใจ, น่าหลงใหล)

(b) tremendous    (ใหญ่โตมาก, มหึมา, มากมาย, น่ากลัว, น่าตกตะลึง, อย่างยิ่ง)

(c) microscopic    (เล็กจิ๋ว, เล็กมากจนมองแทบไม่เห็นด้วยตาเปล่า)

(d) easily seen    (เห็นได้ง่าย)

(e) savage    (แซ้-วิจ)  (โหดเหี้ยม, ป่าเถื่อนและดุร้าย)

ตอบ  -  ข้อ  (d)

 

6. Because the soldier fought so valiantly, he was ________ by the president who awarded him an honorary medal.

(เพราะว่าทหารคนนั้นสู้รบอย่างกล้าหาญมาก  เขาได้รับการ ________ โดยท่านประธานาธิบดี  ผู้ซึ่งมอบเหรียญเกียรติยศให้กับเขา)

(a) abolished    (ยกเลิก, เลิกล้ม, ลบล้าง, ทำลาย)

(b) criticized    (วิจารณ์, จับผิด)

(c) confronted    (เผชิญหน้า)

(d) commended    (ยกย่อง, สรรเสริญ, แนะนำ, ให้ความไว้วางใจ, มอบ, ฝากฝัง)

(e) abandoned    (ละทิ้ง, ทิ้ง, ทอดทิ้ง, จากไปโดยไม่กลับมาอีก)

ตอบ  -  ข้อ  (d)

 

7. MIT is one of the most prestigious (เพรส-ทิ้จ-เจิส หรือ ที้-เจิส) universities in the United States.

(เอ็มไอทีเป็นหนึ่งในบรรดามหาวิทยาลัยที่  มีชื่อเสียง-มีเกียรติ-สำคัญ, มีอิทธิพล และได้รับการยกย่อง-เป็นที่เคารพนับถือ  มากที่สุดในสหรัฐฯ)

(a) notorious    (โน-ท้อ-เรียส) (มีชื่อเสียงในทางไม่ดี, ดังกระฉ่อน, รู้จักกันทั่วไป)

(b) eminent    (เอ๊ม-มิ-เนิ่นท)  (มีชื่อเสียง, เด่น, สูงส่ง)

(c) prodigious    (โพร-ดิ๊จ-เจิส)  (ใหญ่โตมโหฬาร, มหาศาล, มหัศจรรย์, แปลกประหลาด)

(d) monotonous    (มอน-น้อท-เทิน-เนิส)  (ซ้ำซาก, ซ้ำกัน, น่าเบื่อ, มีเสียงเดียว)

(e) unresponsive    (ไม่โต้ตอบ, ไม่ตอบสนอง, เฉยๆไม่แสดงความรู้สึกตอบ)

ตอบ  -  ข้อ  (b)

 

8. The researchers wanted to ensure that experiment was carefully ________________________.

(นักวิจัยต้องการให้ความมั่นใจว่า  การทดลองได้รับการ ____________________ อย่างระมัดระวัง)

(a) control

(b) controls

(c) controlling

(d) controlled    (ควบคุม)

ตอบ  –  ข้อ  (d)  เนื่องจากต้องอยู่ในรูป  “Passive voice”  (Subject + Verb to be + Verb 3) (Experiment was ….....…. controlled)  เพราะการทดลองถูกกระทำ  คือ  “ได้รับการควบคุม”  หรือ  “ถูกควบคุม

 

เรียน   ท่านผู้ติดตามอ่านเว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th                 

 

             ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง  e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บไซต์นี้  ตาม  Address  <wpookaotong@yahoo.com>  (โปรดระบุหัวเรื่องด้วยว่า “ปรับปรุงเว็บไซต์”)  เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้ต่อไป