หมวดข้อสอบ STRUCTURE (ตอนที่ 588)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

Direction:  Choose the best answer to each item.

(จงเลือกคำตอบที่ดีที่สุดของแต่ละข้อ)

 

1. An adult human must take eight steps to go ___________________ as a giraffe does in one stride.

(มนุษย์ที่โตเป็นผู้ใหญ่จะต้องก้าวเท้าถึง  ๘  เก้า  เพื่อที่จะไป ___ กับ ยีราฟไป  โดยก้าวเท้ายาวก้าวเดียว)

(a) how far

(b) as far    (ไกลเท่าๆ, ไกลพอๆ)

(c) farther    (ไกลกว่า)

(d) the farther

ตอบ  -  ข้อ  (b)  หมายถึง  คนต้องก้าวเท้าถึง ๘ ก้าว  จึงจะได้ระยะทางเท่ากับยีราฟก้าวเท้าเพียงก้าวเดียว

 

2. I don’t understand why he is always _______________________________________ money.

(ผมไม่เข้าใจว่าทำไมเขาจึง _______________________________________ เงินอยู่เสมอ)

(a) in short of

(b) in short for

(c) short of    (ขาด, ขาดแคลน)

(d) short for

ตอบ  -  ข้อ  (c)  “To be short of”  =   “ขาด, ขาดแคลน”  ดูเพิ่มเติมการใช้  Of  จากพารากราฟข้างล่าง

            สำหรับคำกริยา (Verb),  คุณศัพท์ (Adjective)  หรือวลี (Phrase) ที่ใช้กับ  “Of”  ได้แก่  “an airline of choice”  (สายการบินทางเลือก)  -  The Midwest Airline is an airline of choice for all customers.  (สายการบินมิดเวสต์เป็นสายการบินทางเลือกสำหรับลูกค้าทุกคน),  “kind of”  (ค่อนข้างจะ)  -  She is kind of an envious woman.  (เธอเป็นผู้หญิงที่ค่อนข้างจะขี้หึง),  “sick of”  (เบื่อ, สะอิดสะเอียน, เกลียดสุดๆ)  -  Jane is sick of some of her colleagues.  (เจนเบื่อระอาเพื่อนร่วมงานของเธอบางคน),  “keep out of”  (อย่ายุ่ง, อยู่ให้ไกล, ออกห่างจาก, ไม่เข้าไปเกี่ยวข้อง)  - Please keep out of my business.  (โปรดอย่าเข้ามายุ่งกับเรื่องของผม),  “in honor of”  (เพื่อเป็นเกียรติแก่)  -  The building was named in honor of the late President.  (อาคารถูกตั้งชื่อเพื่อเป็นเกียรติแก่ท่านประธานาธิบดีผู้ล่วงลับไปแล้ว),  “in charge of” (= take charge of)  (ดูแล, รับผิดชอบ)  -  They are in charge of organizing the meeting.  (พวกเขารับผิดชอบการจัดประชุม),  “inform someone of something”  (บอกใครเกี่ยวกับเรื่องอะไร)  -  Please inform me of your decision.  (โปรดบอกผมเกี่ยวกับการตัดสินใจของคุณ),   “of age”  (โตพอที่จะทำอะไรบางอย่าง, อายุมากพอที่จะลงคะแนนเลือกตั้งหรือซื้อเหล้า-เบียร์, ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มที่)  -  Mary will be of driving age on her next birthday  (แมรี่จะถึงวัยที่ได้รับอนุญาตให้ขับรถได้  ในวันเกิดของเธอปีหน้า),  “of course”  (แน่นอน, ไม่ต้องสงสัยเลย, เป็นเรื่องธรรมดา, เหมือนที่คาดหวังไว้)  -  Of course you know that girl; she is in your class  (แน่นอน  คุณรู้จักเด็กผู้หญิงคนนั้น  เธอเป็นเด็กนักเรียนของคุณ  -  หรือ เธอเรียนอยู่ในชั้นเดียวกับคุณ  –  คือเป็นเพื่อนคุณ),  “remind someone of”  (เตือนใครให้นึกถึงเรื่อง.........)  -  She reminded me of her mother.  (เธอเตือนให้ผมนึกถึงแม่ของเธอ  -  ด้านรูปร่างหน้าตาหรือนิสัยใจคอ),  “approve”  (อนุมัติ, เห็นชอบ)  -  The company doses not approve of women smoking.  (บริษัทไม่เห็นชอบให้ผู้หญิงสูบบุหรี่),  “boast”  (คุยโม้)  -  He often boasts of his wealth.  (เขามักคุยอวดความร่ำรวย),  “think”  (คิดถึงเรื่อง)  -  We are thinking of buying her a present.  (พวกเรากำลังคิดถึงเรื่องซื้อของขวัญให้เธอ),  “warn”  (เตือน)  -  She warned me of the danger.  (เธอเตือนผมถึงอันตราย),   “accuse someone of”  (กล่าวหาใครในเรื่อง..........)  -  They accused him of stealing their car.  (พวกเขากล่าวหาเขาว่าขโมยรถยนต์),  “suspect”  (สงสัย, ระแวง)  -  Andrew was suspected of treason.  (แอนดรูว์ถูกสงสัยว่าทรยศ-ขายชาติ),  “consist”  (ประกอบด้วย)  -  Water consists of oxygen and hydrogen.  (น้ำประกอบด้วยอ๊อกซิเจนและไฮโดรเจน),  “be composed of”  (ประกอบด้วย)  -  Our team is composed of a number of experts in several fields.   (ทีมของเราประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญจำนวนมากจากหลายสาขา),  “dream”  (ฝัน)  -  She never dreams of traveling abroad.  (เธอไม่เคยฝันว่าจะเดินทางไปต่างประเทศ),  “hear”  (ได้ยิน, รู้, ได้ข่าวคราว)  -  We have never heard of his plan.  (เราไม่เคยรู้เกี่ยวกับแผนของเขาเลย)  -  Have you heard of Lewis Baker?  (คุณรู้จักลูอิส  เบเกอร์ ไหม),  “beware”  (ระวัง)  -  Beware of dogs !  (ระวังสุนัข !),  “complain”  (บ่น, ร้องทุกข์)  -  They never complain of their hardship.  (พวกเขาไม่เคยบ่นอุทธรณ์ความยากลำบากเลย),  “convince”  (ทำให้เชื่อ)  -  These experiences served to convince me of the drug’s harmful effects.  (ประสบการณ์เหล่านี้ทำให้ผมเชื่อในผลกระทบที่เป็นอันตรายของยา),  “disapprove”  (ไม่อนุมัติ, ไม่เห็นด้วย)  -  The other members disapproved of his methods.  (สมาชิกคนอื่นๆ ไม่เห็นด้วยกับวิธีของเขา),  “assure”  (รับรอง, ทำให้มั่นใจ-เชื่อมั่น-  After he had been assured of his daughter’s safety, he was relaxed.  (หลังจากที่เขาถูกทำให้เชื่อมั่นในความปลอดภัยของลูกสาว  เขารู้สึกผ่อนคลาย)  -  Visitors can always be assured of the best in Manhattan Hotel.  (ผู้มาเยือน (แขก) สามารถจะมั่นใจได้เสมอ  ถึงสิ่งที่ดีที่สุดในโรงแรมแมนฮัตตัน  -  ในด้านการให้บริการ),   “cure”  (รักษา  หรือทำให้หายจากโรคหรืออาการบาง อย่าง,  การรักษาโรค),  -  I’m interested in the cure of cancer.  (ผมสนใจในการรักษาโรคมะเร็ง)  -  The shock of losing my purse cured me of all my former absent-mindedness.  (ความตกใจจากการทำกระเป๋าสตางค์หาย  ทำให้ผมหายจากอาการใจลอยเมื่อก่อนนี้ทั้งหมดทั้งสิ้น),   “smell”  (กลิ่น, ได้กลิ่น)  -  We had a smell of fresh bread when we entered the shop.  (เราได้กลิ่นขนมปังสด  เมื่อเราเข้าไปในร้าน)  -  The room smelled of cigars.  (ห้องมีกลิ่นซิการ์),  “full”  (เต็มไปด้วย)  - The street was full of water.   (ถนนเจิ่งนองไปด้วยน้ำ),  “fond”  (ชอบ, หลงใหล)  -  She is fond of music.  (เธอชอบดนตรี),  “careful”  (ระวัง, รอบคอบ)  -  Be careful of the floor.  I’ve just polished it.  (ระวังพื้นลื่นนะ  ผมเพิ่งจะขัดมัน),  “frightened”  (ตกใจกลัว)  -  She is frightened of the dark.  (เธอกลัวความมืด),  “confident”  (มั่นใจ)  -  You should be confident of yourselves.  (พวกคุณควรมั่นใจในตนเอง),  “short”  (ขาดแคลน)  -  They were short of food and water.  (พวกเขาขาดแคลนอาหารและน้ำ),  “tired”  (เบื่อ, เบื่อหน่าย, เหนื่อย)  -  Helen was tired of quarrelling with her husband.  (เฮเลนเบื่อการทะเลาะวิวาทกับสามีของเธอ)  -  Molly was getting tired of her students’ frequent protests.  (มอลลี่เริ่มเบื่อหน่ายกับการประท้วงบ่อยๆ ของนักเรียนของเธอ)  -  Sam was tired of working hard all day and night.  (แซมเหน็ดเหนื่อยกับการทำงานหนักทั้งวันทั้งคืน),  “sure”  (มั่นใจ, เชื่อมั่นในความสามารถ, ไว้วางใจหรือพึ่งพาอาศัย)  -  Something had gone wrong, Jack was sure of it.  (บางอย่างดำเนินไปอย่างผิดพลาด  แจ๊คมั่นใจเรื่องนี้)  -  Mike was not sure of (หรือ about) Alice.  (ไมค์ไม่สามารถไว้ใจอลิซ)  -  Bob was so confident, so sure of himself.  (บ๊อบมั่นใจมาก, เชื่อมั่นในตัวเองมาก)  -  We can be sure of success.  (เราสามารถมั่นใจได้ว่าจะประสบความสำเร็จ)  -  You could not be sure of winning this time.  (คุณไม่อาจมั่นใจได้ว่าจะชนะในครั้งนี้)  -  Paul was always sure of sympathy from his mother-in-law.  (พอลมั่นใจเสมอว่าจะได้รับความเห็นใจจากแม่ยายของตน),  “aware”  (ตระหนักเพราะได้ยิน-ได้เห็น-ได้กลิ่น-รู้สึก, รู้, รู้ดี)  -  If you were aware of all the facts, you would immediately change your mind.  (ถ้าคุณรู้ข้อเท็จจริงทั้งหมด  คุณจะเปลี่ยนใจในทันทีทันใดเลย)  -  Sarah was quite aware of this before she got married.  (ซาร่าห์รู้เรื่องนี้ดี  ก่อนเธอแต่งงาน)  -  Ralph was aware of the heat for the first time that day.  (ราล์ฟตระหนัก – รู้สึก – ถึงความร้อนเป็นครั้งแรกในวันนั้น),  “certain” (ไม่มีข้อสงสัย, มั่นใจ, แน่นอน, แท้จริง, ถูกต้อง)  -  I’m absolutely certain of that.  (ฉันไม่มีข้อสงสัยในเรื่องนั้นเลย),  “free”  (ปราศจาก, ไม่มี, ไม่ได้รับผลกระทบ)  -  The area will be free of pollution by the year 2025.  (พื้นที่นั้นจะปราศจากมลภาวะภายในปี ๒๐๒๕)  -  Our goods and services are free of taxes.  (สินค้าและบริการของเราไม่ต้องเสียภาษี – ไม่เก็บภาษีจากลูกค้า)  -  They’re happy to give their services free of charge.  (พวกเขามีความสุขที่ให้บริการฟรี – ไม่คิดมูลค่า),  -  Children can get into the museum free of charge.  (เด็กๆ สามารถเข้าไปในพิพิธภัณฑ์ได้โดยไม่เสียสตางค์ – ค่าผ่านประตู)  -  I was free of my previous cancer.  (ฉันไม่มี – ไม่ได้รับผลกระทบจาก – โรคมะเร็งเมื่อในอดีต – คือหายจากโรคนี้แล้ว)  แต่ใช้  “Are you free for lunch ?”  (คุณว่างไปทานอาหารกลางวันไหม)  -  Peter said he would work for free.  (ปีเตอร์กล่าวว่าเขาจะทำงานให้ฟรีๆ – ไม่คิดค่าแรง)  -  Frank got it for free.  (แฟร้งค์ได้มันมาฟรีๆ – ไม่ต้องจ่ายเงิน),  “proud”  (ภูมิใจ)  -  She is very proud of her son.  (เธอภูมิใจในตัวลูกชายมาก),  “hopeful”  (มีความหวัง)  -  There was a long queue of people hopeful of obtaining the few seats available.  (มีผู้คนเข้าแถวยาว  หวังว่าจะได้ที่นั่งเพียงไม่กี่ที่ – ในโรงหนัง, คอนเสิร์ต – ที่ยังพอหาได้),  “glad”  (ดีใจ)  -  Eddy was glad of a chance to change the date of appointment.  (เอ็ดดี้ดีใจที่มีโอกาสเปลี่ยนวันที่สำหรับการนัดหมาย),  แต่ใช้  “I’m glad to meet you again.”  (ผมดีใจที่ได้พบคุณอีกครั้ง)  -  “Many old people are glad to work part-time due to a family obligation.”  (คนแก่จำนวนมากยินดีที่จะทำงานบางเวลา  เนื่องมาจากภาระทางครอบครัว),  “capable”  (สามารถ)  -  They were capable of doing difficult job.  (พวกเขาสามารถทำงานยากๆ ได้),  “ashamed”  (ละอายใจ)  -  You should be ashamed of your conduct.  (คุณควรละอายใจในความประพฤติของตนเอง),  “suspicious”  (สงสัย, ระแวง, ไม่ไว้ใจ)  -  I’m suspicious of the government’s intentions.  (ฉันสงสัย – ไม่ไว้ใจ – เจตนาของรัฐบาล)  -  The policeman on duty became suspicious of the youth and asked him why he was standing there.  (ตำรวจที่กำลังปฏิบัติหน้าที่เริ่มสงสัยเด็กหนุ่มคนนั้น  และถามเขาว่าทำไมเขาจึงกำลังยืนอยู่ที่นั่น),  “tolerant”  (อดทน, สามารถยอมรับ, ใจกว้าง, ทนทาน)  -  They’re broad-minded enough to be tolerant of different beliefs.  (พวกเขาใจกว้างพอที่จะอดทนกับ (ยอมรับ) ความเชื่อที่แตกต่างออกไป)  -  The new compound is tolerant of temperatures exceeding 200C.  (สารประกอบชนิดใหม่ทนทานกับอุณหภูมิเกิน ๒๐๐ องศาเซลเซียส),  “considerate”  (เกรงใจ),  “ignorant”  (ไม่รู้)  -  The masses were largely ignorant of the options open to them.  (เหล่ามวลชนส่วนใหญ่ไม่รู้ถึงทางเลือกต่างๆ ที่เปิดให้แก่พวกเขา),  “convinced”  (เชื่อ),  “ahead”  (ล่วงหน้า),  “shy”  (อาย, ละอาย),  “conscious”  (รู้สึกถึง),  “jealous”  (อิจฉา, หึงหวง),  “envious”  (อิจฉา, หึงหวง),  “a cup of tea”  (ชา ๑ ถ้วย),  “a sheet of paper”  (กระดาษ ๑ แผ่น),  “a number of dogs”  (หมาจำนวนมาก),  “the number of students”  (จำนวนนักเรียน),  “a pair of trousers”  (กางเกงขายาว ตัว),  “millions of dollars”  (เงินหลายล้านดอลลาร์),  “two gallons of water”  (น้ำ แกลลอน),  “10% of the population”  (๑๐ เปอร์เซ็นต์ของประชากร),  “a town of 2,000 people”  (เมืองที่มีประชากร  ๒,๐๐๐ คน),  “Half of the boats sank.”  (เรือจำนวนครึ่งหนึ่งจมลง),  “Your letter of the 25th ”  (จดหมายของคุณซึ่งลงวันที่  ๒๕),  “a bag of gold”  (ทองถุงหนึ่ง),  “at a rate of 20 dollars a day”  (ในอัตรา ๒๐ เหรียญต่อวัน),  “a boy of sixteen”  (เด็กอายุ ๑๖ ปี),  “at the age of five”  (ตอนอายุ ๕ ขวบ),  “a baby of 6 months”  (ทารกอายุ ๖ เดือน),  “the first of a series of movies”  (ตอนแรกของภาพยนตร์ซีรี่ส์),  “one of the problems”  (หนึ่งในหลายปัญหา),  “two of the three”  ( ใน ),  “many of the students”  (นักเรียนหลายคน),  “a meeting of executives”  (การประชุมผู้บริหาร),  “a map of Sweden”  (แผนที่ประเทศสวีเดน),  “a picture of the refugees”  (ภาพของผู้อพยพ),  “an account of the event”  (เรื่องราวของเหตุการณ์),  “a collection of watches”  (การสะสมนาฬิกา),  “a big piece of cake”  (เค้กชิ้นใหญ่),  “Natural gas accounts for about 10% of our total energy consumption.”  (กาซธรรมชาติคิดเป็นประมาณ ๑๐ เปอร์เซ็นต์ของการบริโภคพลังงานทั้งหมดของเรา),  “the House of Representatives”  (สภาผู้แทน ราษฎร),  “We must do it with the approval of the trade unions.”  (เราจะต้องทำมันด้วยความเห็นชอบของสหภาพการค้า),  “We need the permission of the judge.”  (เราต้องการการอนุญาตจากผู้พิพากษา),  “the religious beliefs of the ancient people”  (ความเชื่อทางศาสนาของคนโบราณ),  “The average age of participants is over 50”  (อายุเฉลี่ยของผู้เข้าร่วม  คือ  เกินกว่า  ๕๐  ปี),  “the traditional role of women”  (บทบาทดั้งเดิมของสตรี),  “That is a book of mine.”  (นั่นเป็นหนังสือของผม),  She would like to have a house of her own.”  (เธอต้องการจะมีบ้านเป็นของตัวเอง),  “A child of hers was run over by a car.”  (ลูกคนหนึ่งของเธอถูกรถทับ),  “He is a friend of Stephen’s.”  (เขาเป็นเพื่อนของสตีเฟน),  เป็นต้น

 

3. What kind of ______________________________________________ is that young man?

(ชายหนุ่มคนนั้นเป็น ____________________________________________ ประเภทใด)

(a) person    (บุคคล)

(b) a person

(c) the person

(d) this person

ตอบ  -  ข้อ  (a)  ไม่ต้องใช้  “Article”  (A, The)

 

4. Commercial expansion from city to suburb has affected the way in which people in the United States __________.

(การขยายตัวทางการค้าจากเมืองใหญ่ไปสู่บริเวณชานเมือง  มีผลกระทบต่อวิธีการ (รูป แบบ) ที่ผู้คนในสหรัฐฯ _________)  (มีผลกระทบต่อวิถีชีวิตและการงานของประชาชน)

(a) living and working

(b) they live and work

(c) to live and to work

(d) live and work    (ดำเนินชีวิตและทำงาน)

ตอบ  -  ข้อ  (d)  เนื่องจากเป็นกริยาของอนุประโยค (Subordinate clause)  คือ  In which people in the United States live and work  ซึ่ง (อนุประโยค) ทำหน้าที่ขยายกรรมของประโยคใหญ่  (Main clause)  คือ  The way

 

5. She gave an ambiguous (แอม-บิ้ก-กิว-อัส) answer and nobody could understand it.   

(เธอให้คำตอบที่  คลุมเครือ-มีสองนัย-มีหลายความหมาย  และไม่มีใครเข้าใจมัน)

(a) impressive    (น่าประทับใจ)

(b) understandable    (สามารถเข้าใจได้)

(c) reasonable    (มีเหตุมีผล, สมเหตุผล)

(d) unclear    (ไม่ชัดเจน, ไม่แจ่มแจ้ง, เข้าใจยาก)

(e) cruel    (ครู้-เอิ้ล)  (โหดร้าย, อำมหิต, ทำทารุณอย่างตั้งใจ)

ตอบ  -  ข้อ  (d)

 

6. In addition to wearing green uniforms, the soldiers ________ themselves with leaves and branches.

(นอกจากสวมเครื่องแบบสีเขียวแล้ว  ทหารยัง ____________ ตัวของพวกเขาเองด้วยใบไม้และกิ่งไม้)

(a) revealed    (เปิดเผย, แสดง) 

(b) camouflaged    (แค้ม-มู-ฟลาจ)  (อำพราง, ซ่อน, ลวงตา)

(c) placated    (แพล้ค-เคท)  (ปลอบโยน, ปลอบใจ, ทำให้สงบ, ทำให้พอใจ, ปิดปาก)

(d) encircled    (ล้อมรอบ, เวียนรอบ, ตีวง)

(e) distinguished    (ดิซ-ทิ้ง-กวิช)  (เห็นความแตกต่างระหว่าง, เป็นเครื่องแสดงความแตกต่าง, แยกแยะ)

ตอบ  -  ข้อ  (b)

 

7. If this policy continues, then violence is inevitable.

(ถ้านโยบายนี้ยังดำเนินต่อไป  ความรุนแรงก็  ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้-แน่นอน-จำเป็น)

(a) indifferent    (ไม่แยแส, ไม่สนใจ, ไม่เอาใจใส่)

(b) inefficient    (ไม่มีประสิทธิภาพ)

(c) apparent    (เด่นชัด, ชัดเจน, แจ่มแจ้ง, ภายนอก)

(d) unavoidable    (ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้, แน่นอน, ยกเลิกไม่ได้, ลบล้างไม่ ได้,   อยู่ในภาวะจำยอม)

(e) dull    (ดัล)  (จืดชืด, ไม่มีรสชาติ, ไม่น่าสนใจ, น่าเบื่อ, ไม่มีชีวิตชีวา)  (ใช้ได้ทั้งกับคน  อาหาร  และวัตถุ)

ตอบ  -  ข้อ  (d)

 

8. We __________________________ finish this work soon because the deadline is approaching.

(เรา _______________________ ทำงานนี้ให้เสร็จโดยเร็ว  เพราะว่าเส้นตายกำลังใกล้เข้ามาแล้ว)

(a) have

(b) will have

(c) had to    (จำเป็นต้อง)  (ความหมายเป็นอดีต)

(d) have to    (จำเป็นต้อง)  (ใช้ในความหมายปัจจุบัน  หรือ อนาคต)

ตอบ  -  ข้อ  (d)  ใช้  “Have to”  ในรูปปัจจุบัน  (Present simple tense)  เพราะ   “Clause”  ที่ตามหลัง  “Because”  ซึ่งเป็นอนุประโยค  อยู่ในรูป  “Present continuous tense” (is approaching)  จึงต้องใช้  “Tense”  ให้สอดคล้องกัน  คือ  “Present simple”  กับ  “Present continuous”  ส่วนข้อ (c) ผิดเพราะเป็น  “Past tense”  (เหตุการณ์ในอดีต),  สำหรับข้อ  (a)  และ (b)  ผิด  เพราะหลัง  “Verb” have  ต้องตามด้วย  “Verb”  ช่องที่ 3  (Have finished)  เสมอ

 

เรียน   ท่านผู้ติดตามอ่านเว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th                 

 

              ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง  e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บไซต์นี้  ตาม  Address  <wpookaotong@yahoo.com>  (โปรดระบุหัวเรื่องด้วยว่า “ปรับปรุงเว็บไซต์”)  เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้ต่อไป