หมวดข้อสอบ STRUCTURE (ตอนที่ 586)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

Direction:  Choose the best answer to each item.

(จงเลือกคำตอบที่ดีที่สุดของแต่ละข้อ)

 

1. Newspapers make _______________________________________ money from advertising.

(หนังสือพิมพ์ทำเงินได้ _______________________________________ จากการโฆษณา)

(a) a number of    (มากมาย)  (ใช้กับคำนามนับได้  พหูพจน์)

(b) a great deal    (“A great deal of”  =  มากมาย  ใช้กับคำนามนับไม่ได้)

(c) a lot of    (มากมาย, จำนวนมาก)  (ใช้ได้ทั้งกับคำนามนับไม่ได้ และคำนามนับได้ พหูพจน์)

(d) lot of    (ต้องใช้  “Lots of”  =  มากมาย  )  (ใช้ได้ทั้งกับคำนามนับไม่ได้ และคำนามนับได้ พหูพจน์)

(e) much of

ตอบ  -  ข้อ  (c)  “Money”  เป็นคำนามนับไม่ได้  ทั้งนี้  อาจตอบ  “A great (good) deal of,  Lots of,  Much,  A large (great) amount of”  ทุกคำ  หมายถึง  "จำนวนมาก"  ก็ได้

 

2. Wherever there is plenty of rain during the growing season, life is ____________ in various forms.

(ที่ใดก็ตามที่มีฝนตกมากมายในระหว่างฤดูกาลเพาะปลูก  ชีวิต (ของพืชและสัตว์) จะ ________ ในรูปแบบที่หลากหลาย)

(a) abundance    (ความอุดมสมบูรณ์, ภาวะล้นเหลือ)  (เป็นคำนาม)

(b) abundant    (อุดมสมบูรณ์, ล้นเหลือ)  (เป็นคำคุณศัพท์)

(c) an abundant

(d) it abundant

ตอบ  -  ข้อ  (b)  ใช้คำคุณศัพท์กับ  “Verb to be”  (Is)

 

3. His music at last night’s performance was so emotional that _______ even his harshest critics admit to his talent.

(ดนตรีของเขาที่การแสดงของเมื่อคืนที่ผ่านมา  สะเทือน (เร้า) อารมณ์มากจนกระทั่ง _______ แม้แต่นักวิจารณ์ตัวเขาที่รุนแรงที่สุด  ยังยอมรับในความสามารถพิเศษของเขา)

(a) it makes

(b) it made    (มันทำให้)

(c) made it

(d) when it made

ตอบ  -  ข้อ  (b)  เนื่องจากเป็นประธาน  (It)  และกริยา  (Made)  ของอนุประโยค  (That it made even his...............talent.)  และเพราะว่ากริยาในประโยคใหญ่   “His music at last night’s performance was so emotional”  อยู่ในรูปอดีต (Was)  กริยาในอนุุประโยคจึงต้องอยู่ในรูปอดีต  คือ  “Made”  ด้วย

 

4. A country ___________ volume of exports is smaller than her imports can’t be said to be in a good situation economically.

(ประเทศ (ซึ่ง) ปริมาณของสินค้าออก __________ น้อยกว่าสินค้าเข้า  ไม่สามารถถูกกล่าวได้ว่าอยู่ในสถานการณ์ที่ดีทางเศรษฐกิจ)

(a) where

(b) when

(c) whose    (ของตน)

(d) which

ตอบ  -  ข้อ  (c)  เนื่องจากแสดงความเป็นเจ้าของ  (ซึ่งปริมาณสินค้าออกของตน)  ดูเพิ่มเติมการใช้  Whose  จากตัวอย่างข้างล่าง

                                  ตัวอย่างที่

 • A marsupial is an animal _______________ babies are raised in a pouch in the mother’s body.

(จิงโจ้เป็นสัตว์ (ซึ่ง) ลูกอ่อน _______________________ ถูกเลี้ยงในกระเป๋าในร่างกายของแม่)

(a) its

(b) who its

(c) that

(d) whose    (ของมัน)

ตอบ  -  ข้อ  (d)

                                 ตัวอย่างที่

 • Those were the research assistants __________________ to do the research work in the Lab.

(พวกเขาเหล่านั้นเป็นผู้ช่วยวิจัย _______________________ การทำงานวิจัยในห้องปฏิบัติการ)

(a) to whom it was their responsibility

(b) whose responsibility was    (ผู้ซึ่งความรับผิดชอบของเขาคือ)

(c) whose responsibility its was

(d) of whom with the responsibility

ตอบ  ข้อ  (b)  เนื่องจาก  “Whose responsibility was to do the research work in the Lab”  เป็นอนุประโยคแบบ  “Adjective clause”  ขยาย  “Research assistants”  โดยมี  “Whose responsibility”  เป็นประธานของอนุประโยค,  มี  “Was”  เป็นกริยา  และมี  “To do the research work”  เป็น  “Complement”  ของ  “Was”  

                                  ตัวอย่างที่

 • My house, __________________________________________, is going to be sold soon.

(บ้านของผม, _______________________________________ , กำลังจะถูกขายในเร็วๆ นี้)

(a)  which the roof is made of brick

(b)  in which the roof is made of brick

(c)  whose roof is made of brick

(d)  of which the roof is made of brick    (ซึ่งหลังคาของมันทำด้วยอิฐ)

ตอบ  –  ข้อ  (d)  เนื่องจาก  “Of which”  ใช้กับการแสดงความเป็นเจ้าของกับ  “สัตว์และสิ่งของ เช่น  บ้าน, รถ, สะพาน, แมว, หมา, เสือ, นก ฯลฯ”  ส่วน  “Whose”  ใช้กับการแสดงความเป็นเจ้าของที่เป็นคนเท่านั้น  อย่างไรก็ตาม  มีตำราไวยากรณ์บางเล่มใช้  Whose  กับสัตว์เช่นกัน  (ไม่ถือว่าผิด)  ดังเช่นในตัวอย่างที่ ๑,  ดูตัวอย่างการใช้  Whose  จากประโยคข้างล่าง

 • The man whose house is next to mine is my teacher.

(ผู้ชายผู้ซึ่งบ้านของเขาอยู่ถัดจากของผมไป  เป็นครูของผมเอง)

 • The woman whose son was killed in the car accident is a company manager.

(ผู้หญิงซึ่งลูกชายของเธอตายในอุบัติเหตุทางรถยนต์  เป็นผู้จัดการบริษัท)  (หมายถึง  ผู้หญิงฯ เป็นผู้จัดการฯ)

 • The man whose car is burnt is dead.

(ชายคนที่ไฟไหม้รถตายเสียแล้ว)

 • Last week I talked to a woman whose husband deserted her.

(สัปดาห์ที่แล้ว  ผมคุยกับผู้หญิงคนหนึ่งผู้ซึ่งสามีได้ทิ้งเธอไป)

 • There are three witnesses whose testimony I know about.

(มีพยาน ๓ คน  ผู้ซึ่งคำให้การของพวกเขาผมทราบ)  (ทราบคำให้การ)

 • I would like to pay tribute to my constituents without whose loyalty I would not be in this House today.

(ผมขอคารวะประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  ผู้ซึ่งหากปราศจากความจงรักภักดีของพวกเขา  (ที่ลงคะแนนให้ผม)  ผมก็คงมิได้เข้ามาอยู่ในรัฐสภาแห่งนี้ในวันนี้)

 • He used to read aloud to his wife, whose eyesight was failing.

(เขาเคยอ่าน (หนังสือ, หนังสือพิมพ์) ออกเสียงดังให้ภรรยาฟัง  ผู้ซึ่งสายตาของเธอกำลังเสื่อมถอย)

 • The police arrested the poacher, whose name was Dave.

(ตำรวจจับผู้ลักลอบจับสัตว์อย่างผิดกฎหมาย  ชื่อเดฟ)

****หมายเหตุWhose”  ต้องอยู่ข้างหน้าคำนามที่มันประกอบเสมอ  เช่น  “Whose house”, “Whose son”, “Whose car”, “Whose father”, “Whose dog”  เป็นต้น

                 ในกรณีแสดงความเป็นเจ้าของกับสัตว์และสิ่งของ  จะใช้  “Of which”  แทน  “Whose”  ดังตัวอย่าง

 • My house, of which the roof is made of brick, is going to be sold soon.

(บ้านของผมซึ่งหลังคาของมันทำด้วยอิฐ  กำลังจะถูกขายในเร็วๆ นี้)

 • The house of which the windows were painted green is now on fire.

(บ้านซึ่งหน้าต่างทาสีเขียว  กำลังถูกไฟไหม้)

****หมายเหตุ  –  Of which”  สามารถวางไว้ข้างหลังคำนามที่มันประกอบได้  โดย ๒ ประโยคข้างบน  สามารถเขียนได้ดังข้างล่าง

 • The house the windows of which were painted green is now on fire.

(บ้านซึ่งหน้าต่างทาสีเขียว  กำลังถูกไฟไหม้)

 • My house, the roof of which is made of brick, is going to be sold soon.

(บ้านของผมซึ่งหลังคาของมันทำด้วยอิฐ  กำลังจะถูกขายในเร็วๆ นี้)

                 โปรดสังเกตด้วยว่า  เมื่อใช้  “Whose”  ไม่ต้องมี  “The”  แต่เมื่อใช้  “Of which”  ต้องมี  “The”  เสมอ  เช่น  “Whose son”,  “Whose cat”,  “Whose car”  แต่ใช้  “Of which the windows”,  “The windows of which”  เป็นต้น

****หมายเหตุ  –  ในปัจจุบัน  มีการใช้  “Whose”  กับทั้งคน, สัตว์ และสิ่งของ  เช่น

 • The house the windows of which…………….บ้านซึ่งหน้าต่างของมัน
 • The house of which the windows…………….บ้านซึ่งหน้าต่างของมัน
 • The house whose windows…………...... ..บ้านซึ่งหน้าต่างของมัน
 • My house, the roof of which……………..... .. บ้านซึ่งหลังคาของมัน
 • My house, of which the roof…………….........บ้านซึ่งหลังคาของมัน
 • My house, whose roof………………..........…บานซึ่งหลังคาของมัน
 • In the countryside the tourists could see small houses whose doors open directly onto the street.

(ในชนบท  นักท่องเที่ยวมองเห็นบ้านหลังเล็กๆ  ซึ่งประตูของมันเปิดตรงไปสู่ถนน)

****คำอธิบายว่าทำไมบาง  Adjective Clause  จึงไม่มีเครื่องหมายคอมม่าคั่น  และบาง  Adjective Clause  มีเครื่องหมายคอมม่าคั่น,  เปรียบเทียบจากประโยคข้างล่าง

 • The house of which the windows (หรือ the windows of which) were painted green is now on fire.

(บ้านซึ่งหน้าต่างทาสีเขียว  กำลังถูกไฟไหม้ขณะนี้)  (เนื่องจากไม่ชัดเจนว่าบ้านหลังไหนกำลังถูกไฟไหม้  จึงต้องมี  “Defining Adjective Clause” (ไม่มีเครื่องหมายคอมม่าคั่น) มาขยาย  เพื่อบอกให้รู้ว่า  บ้านหลังใดกำลังถูกไฟไหม้)

                 จงเปรียบเทียบกับประโยคข้างล่าง

 • My house, of which the windows (หรือ the windows of which) were painted green, is on Sukhumvit Road.

(บ้านของผม  ซึ่งหน้าต่างทาสีเขียว  อยู่บนถนนสุขุมวิท)  (“บ้านของผม”  ชี้เฉพาะ หรือชัดเจนอยู่แล้วว่าเป็นบ้านหลังใด  ซึ่งอยู่บนถนนสุขุมวิท  ดังนั้น  ข้อความที่มาขยาย  จึงเป็น  "Non-defining Adjective Clause" (ต้องมีเครื่องหมายคอมม่าคั่น)  คือเพียงแต่บอกข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบ้านของผมเท่านั้น  ซึ่งไม่ต้องมีคลอสนี้ก็ได้  ประโยคใหญ่ (Main clause)  ก็ยังคงได้ใจความชัดเจน)

****หมายเหตุ  -  ดูเพิ่มเติม  Defining (Non-defining) Adjective Clause  ในหมวดข้อสอบ  STRUCTURE  ตอนที่  ๕๗๘  ข้อ  ๔

 

5. The history professor gave a synopsis of the events leading to World War I. 

(ศาสตราจารย์ด้านประวัติศาสตร์ให้  การสรุปย่อ-สรุปความ-ข้อสรุป-บทสรุป-ใจความสำคัญ-สาระสำคัญ  ของเหตุการณ์ที่นำไปสู่สงครามโลกครั้งที่ ๑)

(a) discussion    (การประชุมปรึกษาหารือ)

(b) report    (รายงาน)

(c) preview    (การชมก่อน, การดูก่อนการแสดง, การแสดงก่อน, การฉายหนังก่อน, การฉายหนังตัวอย่างก่อน

       หนังจริง)

(d) summary    (การสรุป, บทความย่อ, ใจความสำคัญ, สาระสำคัญ)

(e) locality    (โล-แค้-ลิ-ทิ่)  (สถานที่, ตำแหน่งที่ตั้ง)

ตอบ  -  ข้อ  (d)

 

6. His employer appeared to be in such an affable mood that Tom decided to ask for a raise. 

(นายจ้างของเขาดูเหมือนจะอยู่ในอารมณ์ที่  เป็นมิตร-กรุณา-ง่าย  อย่างมาก  จนกระทั่งทอมตัดสินใจที่จะขอเงินเดือนขึ้น)

(a) respondent    (เกี่ยวกับการตอบ-ตอบสนอง-ขานรับ)

(b) irresponsible     (ไม่รับผิดชอบ)

(c) uncertain     (ไม่แน่นอน)

(d) agreeable    (เห็นด้วย, เต็มใจหรือพร้อมที่จะตกลง, น่าคบ, น่าพอใจ, สอดคล้อง)

(e) isolated    (ไอ๊-สะ-เล-ทิด)  (โดดเดี่ยว, ปลีกตัวออก, แยกตัวออก)

ตอบ  -  ข้อ  (d)

 

7. There is no reason to insult and ____________ the man simply because you do not agree with him.

(ไม่มีเหตุผลที่จะดูหมิ่น-เหยียดหยามและ _________ ชายคนนั้น  เพียงเพราะว่าคุณไม่เห็นด้วยกับเขา)

(a) depict    (พรรณนา, วาดให้เห็น, อธิบาย)

(b) distort    {บิดเบือน (ข้อเท็จจริง), ทำให้ผิดรูป, ทำให้ผิดส่วน}

(c) defame   (ทำลายชื่อเสียง, สบประมาท, ใส่ร้ายป้ายสี)

(d) implore    (อ้อนวอน, วิงวอน, ขอร้อง, เรียกร้อง)

(e) flatter    (ประจบ, ป้อยอ, ยกย่องเกินความเป็นจริง)

ตอบ  -  ข้อ  (c)  

 

8. An innovator, ballerina Augusta Maywood was ______________________ a traveling company.

(เป็นนักประดิษฐ์คิดค้นสิ่งใหม่ๆ  นักเต้นระบำบัลเลต์หญิง  ออร์กุสตา เมย์วูด  เป็น _____ บริษัทท่องเที่ยว)

(a) to form the first

(b) the first to form    (บุคคลแรกผู้ซึ่งก่อตั้ง)

(c) who formed the first

(d) forming the first

ตอบ  -  ข้อ  (b)  ดูคำอธิบายจากประโยคข้างล่าง

                                  ตัวอย่างที่ 

 • Jim was the last ________________________________________ at the party last night.

(จิมเป็นคนสุดท้ายที่ _______________________________________ ที่งานเลี้ยงเมื่อคืนนี้)

(a) came

(b) come

(c) to come    (มา)

(d) coming 

ตอบ   –  ข้อ  (c)  เนื่องจากอยู่ในโครงสร้าง {The first (second, third….....last) + To + Verb 1}  =  (เป็นคนแรก, คนที่สอง............คนสุดท้าย + ที่ (กริยาคำไหนก็ได้ เช่น  มาถึง, สอบผ่าน, บินเดี่ยวรอบโลก, คิดสร้างโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ฯลฯ)

 • Judy was the second (woman, person) to receive the scholarship from the committee.

(จูดี้เป็นคน (ผู้หญิงคน, บุคคล) ที่  ๒  ที่ได้รับทุนการศึกษาจากคณะกรรมการ)

 • Charles Lindberg was the first (person) to fly around the world.

(ชาร์ลส์ ลินด์เบิร์ก  เป็นคน (บุคคล) แรกที่บินรอบโลก)

 

เรียน   ท่านผู้ติดตามอ่านเว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th                 

 

             ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง  e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บไซต์นี้  ตาม  Address < wpookaotong@yahoo.com>  (โปรดระบุหัวเรื่องด้วยว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)  เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้ต่อไป