หมวดข้อสอบ STRUCTURE (ตอนที่ 585)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

Direction:  Choose the best answer to each item.

(จงเลือกคำตอบที่ดีที่สุดของแต่ละข้อ)

 

1. ___________________ recurring fear is out of proportion to any real danger, it is called a phobia.

(________ ความกลัวซึ่งเกิดซ้ำ (กำเริบ) มากเกินสัดส่วนของอันตรายที่แท้จริงใดๆ  มันถูกเรียกว่า  โรคกลัว - หรือความหวาดกลัวแบบคิดไปเอง  เช่น ของคนเป็นโรคจิต)

(a) Whereas    (แต่ทว่า, ในทางตรงกันข้าม)

(b) When    (เมื่อ)

(c) Whether    (หรือไม่)

(d) Which    (ซึ่ง)

ตอบ  -  ข้อ  (b)  เนื่องจากเป็นคำเชื่อมนำหน้าอนุประโยค  Adverb clause of time (When recurring fear is out of proportion to any real danger)      

 

2. Total color blindness, _____________________________, is the result of a defect in the retina.

(การตาบอดสีโดยสมบูรณ์, _________ , เป็นผลของความบกพร่องในส่วนหลังของลูกตา  ที่มีหน้าที่รับภาพจากแก้วตา)

(a) a rare condition that

(b) a rare condition    (สภาวะที่หาได้ยาก หรือ เกิดไม่บ่อย)

(c) that a rare condition

(d) is a rare condition

ตอบ  -  ข้อ  (b)  เนื่องจากทำหน้าที่ขยายประธานของประโยค  “Total color blindness”  โดยลดรูปมาจากอนุประโยค  “…...…., which is a rare condition,”  สำหรับ  ข้อ  (d)  ไม่สามารถใช้ได้  เพราะประโยคนี้มีกริยาแท้อยู่แล้ว  คือ  “Is” (the result of…..…..)  จึงไม่สามารถมีกริยาแท้ซ้อนขึ้นมาอีก  คือ  “Is” (a rare…...…)  ดูเพิ่มเติม  Defining (Non-defining) Adjective Clause ในหมวดข้อสอบ  STRUCTURE  ตอนที่  ๕๗๘  ข้อ  ๔

 

3. Even though ________ a stiff breeze blowing across the beach, sitting outside was still pleasurable.

(แม้ว่า ____ ลมพัดโชยที่รุนแรงพัดข้ามชายหาด  การนั่งข้างนอก (ในที่แจ้ง) ก็ยังคงน่ารื่นรมย์-สบายดี)

(a) that there was

(b) there was    (มี)

(c) when there was

(d) was there

ตอบ  -  ข้อ  (b)  เนื่องจากเป็นประธาน  (There)  และกริยา  (Was)  ของอนุประโยค  (Subordinate clause) Even though there was a stiff breeze blowing across the beach  โดยมี  Sitting outside was still pleasurable  เป็นประโยคใหญ่  (Main clause)

 

4. Industrialization has been responsible for ___________ most radical of the environmental changes caused by humans.

(การเปลี่ยนประเทศ (หรือสังคม) ให้เป็นอุตสาหกรรม  รับผิดชอบต่อ  (เป็นสาเหตุของ) ________ ความรุนแรงที่สุดของการเปลี่ยนแปลงทางด้านสิ่งแวดล้อม  ซึ่งมีสาเหตุมาจากมนุษย์)

(a) a

(b) the

(c) some of which

(d) which are the

ตอบ  -  ข้อ  (b)  เพราะเป็นการเปรียบเทียบ  “ขั้นสุด”  (Superlative degree)  (ความรุนแรงที่สุด)

 

5. After a moment’s reflection, Tom decided to depart for London as soon as possible.

(หลังจาก  การพิจารณา-การไตร่ตรอง-การสะท้อนกลับ-การส่องกลับ-ภาพสะท้อน-แสงสะท้อน-สิ่งที่สะท้อนกลับ  ชั่วขณะหนึ่ง,  ทอมตัดสินใจที่จะจากไปลอนดอนโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้)

(a) thinking    (การคิด, การพิจารณา)

(b) trying    (การพยายาม, การทดลอง)

(c) acting    (การกระทำ, การแสดง)

(d) resting    (การพักผ่อน)

(e) aspiring    (ปรารถนา, ต้องการ, อยาก)

ตอบ  -  ข้อ  (a

 

6. The subject of nuclear power utilization is still controversial.

(หัวข้อเรื่องการใช้ประโยชน์พลังงานนิวเคลียร์ยังคง  เป็นเรื่องที่โต้เถียงกันหรือขัดแย้งกัน)

(a) arousing a lot of curiosity    (ปลุกเร้าให้เกิดความอยากรู้อยากเห็นอย่างมาก)

(b) much argued about    (โต้เถียงหรือถกเถียงกันอย่างมาก)

(c) difficult to understand    (เข้าใจได้ยาก)

(d) causing displeasure    (ก่อให้เกิดความไม่พอใจหรือไม่สบายใจ) 

(e) cute    (คิ้วท)  (เอ็นดู, น่ารักน่าเอ็นดู)

ตอบ  -  ข้อ  (b

 

7. Registration is ______________________________________ in order to vote in an election.

(การลงทะเบียน ________ เพื่อที่จะลงคะแนนเสียงในการเลือกตั้ง)  (หมายถึง ต้องลงทะเบียนก่อน  จึงจะลงคะแนนได้)

(a) urgent    (เร่งด่วน, รีบเร่ง)

(b) compulsory    (เป็นเชิงบังคับ, บังคับ, เป็นหน้าที่ที่ต้องกระทำ, ซึ่งต้องกระทำ)

(c) irresistible    (เออ-ริ-ซิส-ทิ-เบิ้ล)  (ซึ่งไม่อาจต้านทานได้, มีเสน่ห์, ยั่วยวนใจ, เย้ายวนใจ)

(d) trivial    (ทริฟ-เวียล)  (ไม่สำคัญ, มีค่าน้อย, ขี้ปะติ๋ว, หยุมหยิม, ไร้สาระ)

(e) irrelevant    (อิ-เร้ล-ลิ-เวิ่นท)  (ไม่ตรงประเด็น, นอกเรื่อง)

ตอบ  -  ข้อ  (b)  

 

8. Although statistics show that there are only slightly fewer males than females in the teaching profession, it is ________ believed that most teachers are women.

(แม้ว่าสถิติแสดงว่า  มีผู้ชายน้อยกว่าผู้หญิงเพียงเล็กน้อยในอาชีพสอนหนังสือ (อาชีพครู) (แต่) มันถูกเชื่อ ________ ว่า  ครูส่วนใหญ่เป็นผู้หญิง)

(a) popular    (ทั่วไป, เป็นที่นิยมกัน, เกี่ยวกับประชากร-ราษฎร, พื้นๆ, โดยประชาชน)  (เป็นคำคุณศัพท์)

(b) popularity     (ความเป็นที่นิยมชมชอบ)  (เป็นคำนาม)

(c) popularly    (โดยทั่วไป, อย่างเป็นที่นิยมกัน, โดยประชาชน)

(d) a popular

ตอบ  -  ข้อ  (c)  เนื่องจากขยายกริยา  “Is believed”  จึงต้องใช้รูปกริยาวิเศษณ์  (Adverb)

 

เรียน   ท่านผู้ติดตามอ่านเว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th                 

 

              ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง  e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บไซต์นี้  ตาม  Address  <wpookaotong@yahoo.com>  (โปรดระบุหัวเรื่องด้วยว่า “ปรับปรุงเว็บไซต์”)  เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้ต่อไป