หมวดข้อสอบ STRUCTURE (ตอนที่ 583)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

Direction:  Choose the best answer to each item.

(จงเลือกคำตอบที่ดีที่สุดของแต่ละข้อ)

 

1. Some mammals migrate to warmer areas when ____________________________________.

(สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมบางชนิดอพยพไปสู่บริเวณที่อบอุ่นกว่า  เมื่อ ________________________)

(a) does winter come

(b) it comes winter

(c) comes winter

(d) winter comes    (ฤดูหนาวมาถึง)

ตอบ  -  ข้อ  (d)  เนื่องจากเป็นประธาน  (Winter)  และกริยา  (Comes) ของประโยคย่อย (อนุประโยค)  คือ  When winter comes

 

2. __________________ that Rachel Carson’s 1962 book ‘Silent Spring’ was one of the chief sources of inspiration for the development of nontoxic pesticides.

(______________________ ว่า  หนังสือในปี  ๑๙๖๒  ของราเชล  คาร์สัน (ที่ชื่อว่า) “ฤดูใบไม้ผลิที่เงียบสงบ”  เป็นหนึ่งในแหล่งสำคัญของแรงบันดาลใจสำหรับการพัฒนายาฆ่าสัตว์ที่รบกวนหรือทำลายสัตว์อื่น (หรือ ยาฆ่าแมลง หรือ ยาปราบศัตรูพืช) แบบไม่มีพิษ)

(a) There is likely

(b) It is likely to be

(c) It is likely    (มันเป็นไปได้, น่าจะเป็นไปได้, เหมาะสม, สมควร, มีหวัง)

(d) Likely

ตอบ  -  ข้อ  (c)  สำหรับโครงสร้างอื่นๆ  ของ  “Likely”  ได้แก่

                  ๑. เป็นไปได้ที่เหตุการณ์จะเป็นเช่นนั้น  หรือเกิดขึ้น

  • What do you think is the most likely time to see the Dean?

(คุณคิดว่าเวลาอะไรเป็นไปได้ (เหมาะสม) ที่สุด  ที่จะพบท่านคณบดี)

  • What kind of change is likely?

(ความเปลี่ยนแปลงแบบไหนนะ  ที่อาจเป็นได้)

  • We can’t imagine the likely consequences of going ahead with the scheme.

(เรานึกไม่ออกถึงผลลัพธ์ที่อาจเป็นได้ของการดำเนินโครงการต่อไป)

  • It seemed hardly likely that they would agree.

(มันดูเหมือนแทบเป็นไปไม่ได้  ว่าพวกเขาจะเห็นพ้องด้วย)

                  ๒. บุคคลหรือสิ่งต่างๆมีแนวโน้มที่จะ (ไม่) ทำเช่นนั้น

  • Jim is not likely to succeed

(จิมมีแนวโน้มที่จะไม่ประสบความสำเร็จ)

  • They were not likely to forget it.

(พวกเขาไม่น่าลืมมัน)  (เป็นไปไม่ได้ที่จะลืมมัน)

  • A butcher will not be likely to preach vegetarianism.

(พ่อค้าขายเนื้อไม่น่าเป็นไปได้ที่จะสั่งสอน (เทศน์) ลัทธิมังสวิรัติ)

  • These services are likely to be available to us all before long.

(บริการเหล่านี้เป็นไปได้ที่จะมีได้สำหรับพวกเราทุกคนในไม่ช้านี้)

                  ๓. Not likely”  ใช้ในการตอบคำถาม  โดยเฉพาะที่ว่าผู้ถูกถามจะทำเช่นนั้นหรือไม่  โดยเป็นการเน้นย้ำคำตอบว่า  “ไม่”  เช่น

       A: Will you come back when she recovers?

(คุณจะกลับมาหรือไม่  เมื่อเธอหายป่วย)

       B: Not likely!

(ไม่)  (อย่างแน่นอน)

 

3. Even though rhubarb is a vegetable, ____________________________________ as a dessert.

(แม้ว่ารูบ๊าร์บเป็นผัก ________________________________________ ในฐานะของหวาน)

(a) but it is popular

(b) which is popular

(c) it is popular    (มันเป็นที่นิยมชมชอบ)

(b) it also popular

ตอบ  -  ข้อ  (c)  เมื่อใช้  Even though (แม้ว่า) แล้ว  ไม่ต้องมี But,  ส่วน  It  เป็นประธานของประโยคใหญ่ (Main clause)   โดยมี  Is  เป็นกริยา  และมี  Popular  เป็น  Complement (สิ่งที่มาช่วยทำให้สมบูรณ์) ของ  Is

 

4. The first witness’s version of the accident was quite __________ from the second witness’s version.

(คำให้การของพยานคนแรกในเรื่องอุบัติเหตุ  _________ มากทีเดียวกับคำให้การของพยานคนที่สอง)

(a) differ    (แตกต่าง) (คำกริยา)

(b) difference    (ความแตกต่าง) (คำนาม)

(c) different    (แตกต่าง) (คำคุณศัพท์)

(d) differently

ตอบ  –  ข้อ  (c)  เนื่องจากขยาย  “Verb to be” (Was)  จึงต้องอยู่ในรูปคำคุณศัพท์

 

5. We should ponder (พ้อน-เดอะ) the alternatives and select the most effective one.

(เราควร  พิจารณา-ไตร่ตรอง-คำนึงถึง  ทางเลือกต่างๆ  และเลือกแนวทางที่มีประสิทธิผลที่สุด)

(a) modify    (เปลี่ยนแปลง, แก้ไข)

(b) explain    (อธิบาย)

(c) approve    (เห็นชอบ, เห็นด้วย, อนุมัติ)

(d) consider    (พิจารณา, ครุ่นคิด, คิด, คำนึงถึง)

(e) admire    (แอ็ด-ไม้-เออร์)  (ชมเชย, ชื่นชม, ยกย่อง, นิยมนับถือ)

ตอบ  –  ข้อ  (d)

 

6. Psychologists have found that stern disciplinary measures do not always make a child behave better. 

(นักจิตวิทยาได้พบว่า  มาตรการทางระเบียบวินัยที่  เข้มงวด-กวดขัน-เคร่งครัด-ไม่ผ่อนผัน  มิได้ทำให้เด็กประพฤติตัวดีขึ้นเสมอไป)

(a) consistent    (สม่ำเสมอ, คงเส้นคงวา)

(b) excessive    (มากเกิน, มากเกินพอดี)

(c) strict    (เข้มงวด, กวดขัน, เคร่งครัด)

(d) tentative    (ซึ่งเป็นการทดลอง, ซึ่งยังไม่แน่นอน อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้)

(e) halcyon    (แฮ้ล-เซี่ยน)  (เงียบสงบ, มีความสุข)

ตอบ  –  ข้อ  (c)

 

7. Polar bears are well equipped for life in the perpetual ice and snow of the far north.  

(หมีขั้วโลกมีการเตรียมพร้อมอย่างดีสำหรับชีวิตในน้ำแข็งและหิมะ (ที่มีอยู่อย่าง)  ถาวร-ตลอดฤดู-ตลอดปี-ตลอดไป-ตลอดกาล-ต่อเนื่อง  ของซีกโลกทางเหนือที่อยู่ห่างไกล)  (คือแถบอาร์คติก)

(a) freezing    (เย็นจัดจนเป็นน้ำแข็ง)

(b) melting    (หลอมละลาย)

(c) permanent    (ถาวร, ยาวนาน, ยืนยง, คงทน, (สี) ไม่ตก)

(d) ambiguous    (แอม-บิ๊ก-กิว-อัส)  (คลุมเครือ, กำกวม, มีหลายความหมาย, ยากที่จะเข้าใจ)

(e) laudable    (ล้อ-ดะ-เบิ้ล)  (น่าสรรเสริญ, น่ายกย่อง, น่าสดุดี)

ตอบ  –  ข้อ  (c)

 

8. Her father died __________________________________________________________.

(พ่อของเธอตาย ______________________________________________________)

(a) by an accident

(b) from an accident

(c) in an accident    (ในอุบติเหตุ)

(d) with an accident

ตอบ  –  ข้อ  (c)  ต้องใช้ในรูปนี้  หรือ  “Her father was killed in an accident.” (พ่อของเธอตายจากอุบัติเหตุ) ก็ได้

            สำหรับวลีที่ใช้   “In”  ได้แก่  “in my opinion”  (ในความเห็นของผม)  -  In my opinion, the whole affair was a waste of time.  (ในความเห็นของผม  เรื่องทั้งหมดเสียเวลาเปล่า),  “I love to walk in the rain.”  (ฉันชอบเดินในท่ามกลางสายฝน),  “George is afraid to go out in the dark.”  (จอร์ช กลัวที่จะออกไปข้างนอกท่ามกลางความมืด),  “Paul and Sarah are in love.”  (พอลและซาร่าห์รักกัน),  “We are all in good health.”  (เราทุกคนมีสุขภาพดี),  “This book is written in English.”  (หนังสือเล่มนี้ถูกเขียนเป็นภาษาอังกฤษ),  “Please write your name in capital letters.”  (กรุณาเขียนชื่อของคุณด้วยอักษรตัวใหญ่),  “blind in one eye”  (ตาบอดข้างหนึ่ง)  -  She is blind in one eye.  (เธอตาบอดข้างหนึ่ง),  “in a hurry’  (เร่งรีบ, รีบร้อน)  -  Jim was in a hurry to go to his college.  (จิมกำลังรีบเร่งจะไปมหาวิทยาลัย),  Jerry lives in London.  (เจอร์รี่อาศัยอยู่ในลอนดอน),  “The girl in this photograph”  (เด็กผู้หญิงในภาพถ่ายใบนี้),  “in my opinion”  (ในความเห็นของผม),  “deep in water and mud”  (จมลึกอยู่ในน้ำและโคลน),  “arrive in”  (มาถึงในเมือง หรือ ประเทศ)  (แต่ถ้ามาถึงโรงเรียน, ธนาคาร, วัด, บ้าน ฯลฯ ใช้  “arrive at”),  “interested in”  (สนใจใน)  -  Grace is interested in cooking.  (เกรซสนใจในการปรุงอาหาร),  “qualified in”  (มีคุณสมบัติในเรื่อง)  -  She is absolutely qualified in her new job.  (เธอมีคุณสมบัติอย่างเต็มที่ในงานใหม่ของเธอ),  “weak in”  (อ่อนในเรื่อง),  “deficient in  (ขาดหรือบกพร่องในเรื่อง),  “proficient in”  (ชำนาญหรือคล่องแคล่วในเรื่อง),  “successful in”  (ประสบความสำเร็จในเรื่อง), “disappointed in”  (ผิดหวังในเรื่อง),  “in a box”  (ในกล่อง)“in a pocket”  (ในกระเป๋า)  -  He put the money in his pocket.  (เขาใส่เงินไว้ในกระเป๋าเสื้อ-กางเกง),  “He threw the case in the river.  (เขาโยนลัง – หีบ – ลงไปในแม่น้ำ),  “She went in that direction.  (เธอไปทางนั้น  -  พูดพร้อมกับชี้มือ),  “sit in an armchair”  (นั่งในเก้าอี้ท้าวแขน)  แต่ใช้  “sit on a chair”  (นั่งบนเก้าอี้),  “in bed”  (ในเตียงหรือบนเตียง),  “in the bath”  (ในอ่างน้ำ),  “in her hand”  (ในมือของเธอ),  “in each other’s arms” (ในอ้อมแขนของกันและกัน),  “in the area”  (ในพื้นที่),  “in the garden”  (ในสวน),  “in the air”  (ในอากาศ),  “in the middle of the room”  (ที่กลางห้อง),  “in the direction of”  (ในทิศทางของ),  “in a restaurant”  (ในภัตตาคาร),  “in the bathroom”  (ในห้องน้ำ),  “in school”  (ในโรงเรียน),  “in hospital”  (ในโรงพยาบาล),  “in the kitchen”  (ในครัว),  “in a shop-window”  (ในตู้โชว์กระจกของร้าน)  -  I saw it in a shop-window.  (ฉันเห็นมันในตู้โชว์กระจกของร้าน),  “in a mirror”  (ในกระจก),  “in a lake”  (ในทะเลสาบ),  “in black suit”  (ในชุดดำ),  “in the water”  (ในน้ำ),  “write in ink”  (เขียนด้วยหมึก),  “write in pencil”  (เขียนด้วยดินสอ),  “in the first chapter”  (ในบทที่ ),  “in the film”  (ในภาพยนตร์),  “wait in the queue”  (รออยู่ในแถว), “be in a play”  (ร่วมแสดงละคร),  “in April”  (ในเดือนเมษายน)  แต่ใช้  “on March 1st  (วันที่ ๑ มีนาคม),  “in  2016”  (ในปี ๒๐๑๖)  -  He was born in 1970.  (เขาเกิดในปี ๑๙๗๐),  “in the morning (afternoon, evening)”  (ในตอนเช้า-บ่าย-เย็น)“in the night” (= at night) (ในตอนกลางคืน)  -  It rained a lot in the night.  (ฝนตกมากในตอนกลางคืน),  “He will be back in an hour.  (เขาจะกลับมาในอีก ๑ ชั่วโมง),  “There are seven days in a week and twelve months in a year.  (มี ๗ วันใน ๑ สัปดาห์  และ ๑๒ เดือนใน ๑ ปี),  “She was (dressed) in blue.  (เธอใส่ชุดสีน้ำเงิน),  “The man in the dark suit”  (ผู้ชายในชุดดำ),  “in recent years”  (ในช่วงไม่กี่ปีมานี้),  “in the winter (summer, spring)”  (ในหน้าหนาว-ร้อน-ใบไม้ผลิ),  “in the meantime”  (ในระหว่างนั้น),  “in two months”  (ภายใน ๒ เดือน),  “in my absence”  (ตอนที่ผมไม่อยู่),  “in the aftermath of the accident”  (ภายหลังจากอุบัติเหตุ),  “in half an hour”  (ภายในครึ่งชั่วโมง),  “in two minutes”  (ใน ๒ นาที),  “in ancient society”  (ในสังคมสมัยโบราณ),  “in nature”  (ในธรรม ชาติ),  “in these circumstances”  (ในสภาพแวดล้อมเหล่านี้),  “in this situation”  (ในสถานการณ์เช่นนี้),  “in a state of near chaos”  (อยู่ในสภาวะใกล้จลาจล),  “in a position to help others”  (อยู่ในฐานะที่ช่วยคนอื่นได้),  “in the sun”  (ท่ามกลางแสงอาทิตย์),  “in the dark”  (ในหรือท่ามกลางความมืด),  “in the dim light” (ท่ามกลางแสงสลัวๆ),  “in her voice”  (ในน้ำเสียงของเธอ),  “in love”  (ในความรัก-ตกหลุมรัก),  “in a state of shock”  (อยู่ในสภาวะช้อค),  “in low spirits”  (ในสภาพจิตใจหดหู่ หรือตกต่ำ),  “in a temper”  (ด้วยความโกรธหรือในอารมณ์โกรธ),  “in favor of free speech”  (เห็นด้วยกับการพูดแบบมีเสรี),  “cry out in pain”  (ร้องด้วยความเจ็บปวด),  “look up in surprise”  (เงยหน้ามองด้วยความประหลาดใจ),  “in an effort to”  (ในความพยายามที่จะ)  -  She studied very hard in an effort to pass the exam.  (เธอเรียนหนักมาก  ในความพยายามที่จะสอบให้ผ่าน),  “in response to”  (เพื่อตอบสนองต่อ)“in answer to”  (เพื่อเป็นการตอบ),  “have confidence in”  (มีความเชื่อมั่นใน)  -  At present the people have no confidence in the government.  (ในปัจจุบัน  ประชาชนไม่มีความเชื่อมั่นในรัฐบาล),  “take interest in”  (สนใจใน),  “a course in Chinese”  (คอร์สภาษาจีน),  “an expert in”  (ผู้เชี่ยวชาญในเรื่อง............),  “make money in business”  (หาเงินในธุรกิจ),  “make his career in music”  (ประกอบอาชีพทางดนตรี),  “in his old age”  (ในวัยชราของเขา),  “a woman in her twenties”  (ผู้หญิงในวัย ๒๐ – ๒๙),  “in my opinion”  (ในความเห็นของผม),  “in her view”  (ในทัศนะของเธอ),  “recruit workers in hundreds”  (รับคนงานเป็นร้อยๆ คน),  “in my experience”  (จากประสบการณ์ของผม),  “in her own eyes”  (ในสายตาของเธอ),  “speak in Italian”  (พูดภาษาอิตาเลียน), “speak in a calm voice”  (พูดด้วยน้ำเสียงที่สงบ),  “his complaints in writing”  (การร้องเรียนของเขาเป็นลายลักษณ์อักษร),  “in financial difficulty”  (ในสภาวะยุ่งยากทางการเงิน),  “$100,000 in cash”  (เป็นเงินสด  ๑๐๐,๐๐๐  ดอลลาร์),  “dressed in black”  (ใส่ชุดสีดำ),  “in real danger”  (ตกอยู่ในอันตรายอย่างแท้จริง),  “in the planning stage”  (ในขั้นตอนการวาง แผน),  “10 meters in length”  (ยาว ๑๐ เมตร),  “cut it in two”  (ตัดมันออกเป็น ส่วน), “shrink in size”  (มีขนาดเล็กลง-หดลง),  “join in”  (ร่วมวงด้วย),  “a one in five chance of success”  (โอกาสสำเร็จ ใน ),  “the pain in my feet”  (การเจ็บที่เท้าของผม),  “the hole in his shirt”  (รู – รอยขาด – ในเสื้อเชิ้ตของเขา), “was shot in the leg”  (ถูกยิงที่ขา),  “in fashion”  (กำลังเป็นที่นิยม),  “result in his death”  (ส่งผลให้เขาตาย)  -  Cancer has resulted in many people’s death each year.  (มะเร็งส่งผลให้คนตายจำนวนมากในแต่ละปี)  แต่ใช้  “as a result of”  (เนื่องมาจาก,  เป็นผลมาจาก)  -  Many people die as a result of cancer each year.  (ผู้คนจำนวนมากตายเนื่องมาจากมะเร็งในแต่ละปี)“believe in”  (เชื่อมั่น-ศรัทธาใน)  -  They don’t believe in God.  (พวกเขาไม่ศรัทธาในพระเจ้า),  “in the first place”  (ในประการแรก)  (กล่าวเมื่อจะบอกเหตุผลหลายๆ ประการเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่ง  แล้วตามด้วยเหตุผลที่ต้องการจะบอก),  “in danger”  (ตกอยู่ในอันตราย),  “in use”  (ใช้งาน),  “in his name”  (โดยใช้ชื่อของเขา,  ในนามของเขา  -  เช่น  เช่ารถยนต์  หรือบริจาคเงิน)  -  The car was rented in his name.  (รถถูกเช่าในนามของเขา),  “in a hurry’  (เร่งรีบ, รีบร้อน, ใจร้อน)  -  He was in a hurry because he was late.  (เขารีบเร่งเพราะเขาสายแล้ว),  “in a jam”  (อยู่ในฐานะลำบาก),  “in a nutshell”  (กล่าวโดยย่อๆ, กล่าวโดยสรุป, พูดสั้นๆ)  -  In a nutshell, Jim’s problem is that he is lazy.  (พูดสั้นๆ เลยนะ  ปัญหาของจิมคือว่าเขาขี้เกียจ),  “in a way”  (บางครั้ง, บ้างเหมือนกัน),  “in any case”  (อย่างไรก็ดี, อย่างไรก็ตาม, ในทุกกรณี),  “in any event”  (อย่างไรก็ตาม, ทุกกรณี),  “in advance”  (ล่วงหน้า)  -  You’ve to make a reservation in advance.  (คุณจำเป็นต้องจองล่วงหน้า),  “in good shape”  (มีสุขภาพดี, อยู่ในสภาพดี)  -  Sarah has regular exercise and she is always in good shape.  (ซาร่าห์ออกกำลังกายเป็นประจำ  และเธอมีสุขภาพดีเสมอ)  -  Daniel kept his car in good shape.  (แดเนี่ยลรักษารถยนต์ของเขาให้อยู่สภาพดี),  “in bad shape”  (เสื่อมโทรม, ทรุดโทรม, สุขภาพไม่ดี, อยู่ในฐานะลำบาก)  -  After losing his job, Bill was in bad shape.  (หลังจากตกงาน  บิลอยู่ในฐานะลำบาก),  -  Tom has smoked for many years and now he is in bad shape.  (ทอมสูบบุหรี่มาหลายปี  และตอนนี้เขาสุขภาพย่ำแย่),  “in charge of”  (รับผิดชอบ, ดูแล, จัดการ)  -  He is in charge of the factory.  (เขาเป็นผู้ดูแล-รับผิดชอบโรงงาน),  “in fact”  (แท้ที่จริงแล้ว, อันที่จริงแล้ว)  -  In fact, she arrived an hour early.  (จริงๆ แล้ว  เธอมาถึงก่อนเวลา ๑ ชั่วโมง)  -  In fact, this book wasn’t the book I was looking for.  (จริงๆ แล้ว  หนังสือเล่มนี้ไม่ใช่หนังสือที่ฉันกำลังมองหาอยู่),  “in order”  (อย่างมีระเบียบ, เรียบร้อย)  -  Please put the books on the table in order.  (กรุณาวาง – จัด – หนังสือบนโต๊ะให้เป็นระเบียบ),  “in time (ทันเวลา, ไม่สาย, พอดี, ตามจังหวะ, พอดีจังหวะ),  “in the bag”  (แน่นอน, แหงแก๋, ของตาย, อยู่ในกำมือแล้ว, สำเร็จเรียบร้อย),  “in the long run (term)”  (ในระยะยาว)  -  In the long run (term) the company can make lots of profits.  (ในระยะยาว  บริษัทสามารถทำกำไรได้มาก),  “in the pink”  (สภาพดีเยี่ยม, สมบูรณ์, มีสุขภาพดี),  “in tune with”  (สอดคล้องกับ, ไปกันได้กับ),  “in vain”  (ไม่สำเร็จ, ไร้ประโยชน์, ปราศจากผล)  -  All our efforts were in vain.  (ความพยายามทั้งหมดของเราไม่เป็นผล-ล้มเหลว)  -  He tried in vain to convince her that she was wrong  (เขาพยายามอย่างไร้ผล  ที่จะทำให้เธอเชื่อว่าเธอเป็นฝ่ายผิด),  เป็นต้น

 

เรียน   ท่านผู้ติดตามอ่านเว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th                 

 

             ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง  e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บไซต์นี้  ตาม  Address  <wpookaotong@yahoo.com>  (โปรดระบุหัวเรื่องด้วยว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)  เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้ต่อไป