หมวดข้อสอบ STRUCTURE (ตอนที่ 579)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

Direction:  Choose the best answer to each item.

(จงเลือกคำตอบที่ดีที่สุดของแต่ละข้อ)

 

1. I don’t smoke now.  I ____________________________ before the tax on tobacco was so high.

(ผมไม่สูบบุหรี่แล้วในปัจจุบัน  ผม __________________________ ก่อนที่ภาษียาสูบจะสูงมาก)

(a) used to smoking

(b) was used to smoke

(c) used to    (เคยสูบ)

(d) was used to smoking    (คุ้นเคยกับการสูบบุหรี่)  (ในอดีต)

ตอบ  –  ข้อ  (c)  เนื่องจากต้องการบอกว่า  ปัจจุบันไม่สูบแล้ว  แต่เคยสูบ (ในอดีต)  ก่อนที่ภาษีจะขึ้นสูง  ดูคำอธิบายเพิ่มเติมจากประโยคข้างล่าง

                                  ตัวอย่างที่  

 • He _________ go abroad often for his work, but he has changed jobs and now no longer travels.

(เขา ___________ เดินทางไปต่างประเทศบ่อยในเรื่องงาน  แต่เขาได้เปลี่ยนงานมาหลายงาน  และในปัจจุบัน  มิได้เดินทางต่อไปอีกแล้ว)

(a) uses    (ใช้)

(b) used to    (เคย)

(c) was used    (ถูกใช้ – ในอดีต)

(d) is used to    (คุ้นเคย, เคยชิน – ในปัจจุบัน)

ตอบ  –  ข้อ  (b)  “Used to”  หมายถึง  เคยทำในอดีต  ปัจจุบันเลิกทำเช่นนั้นแล้ว  กล่าวคือ   ต้องเป็นเรื่องของอดีตเพียงอย่างเดียว   และต้องตามด้วยกริยาช่องที่ ๑  (Used to + Verb 1)  ส่วน  “Be used to”  หรือ  “Get used to” (= Be accustomed to  หรือ  Get accustomed to)  หมายถึง  “คุ้นเคย, เคยชิน”  ต้องตามด้วย   “คำนาม-วลี”  หรือ  “Gerund” (Verb + ing)  จะใช้กับเหตุการณ์ในอดีต, ปัจจุบัน  หรือ อนาคต  ก็ได้  เช่น

 • He is used to getting up late.

(= He is accustomed to getting up late.)

(= He get used to getting up late.)

(= He get accustomed to getting up late.))

(เขาคุ้นเคย – เคยชิน - กับการตื่นสาย) (เป็นปัจจุบัน)

 • She was used to watching TV late at night.

(= She was accustomed to watching TV late at night.)

(= She got used to watching TV late at night.)

(= She got accustomed to watching TV late at night)

(เธอคุ้นเคย – เคยชิน - กับการดูทีวีจนดึกเวลากลางคืน) (เป็นอดีต)

 • They are used to cold weather.

(= They are accustomed to cold weather.)

(= They get used to cold weather.)

(= They get accustomed to cold weather.)

(พวกเขาคุ้นเคย – เคยชิน - กับอากาศเย็น) (เป็นปัจจุบัน)

 • We got used to swimming when we were at college.

(= We got accustomed to swimming when we were at college.)

(= We were used to swimming when we were at college.)

(= We were accustomed to swimming when we were at college.)

 (พวกเราคุ้นเคย – เคยชิน - กับการว่ายน้ำ  เมื่อเราเรียนมหาวิทยาลัย)  (คือไปว่ายน้ำบ่อยๆ)  (เป็นอดีต)

 • She gets used to eating in a Chinese restaurant.

(= She gets accustomed to eating in a Chinese restaurant.)

(= She is used to eating in a Chinese restaurant.)

(= She is accustomed to eating in a Chinese restaurant.)

(เธอเคยชิน – คุ้นเคย - กับการกินอาหารในภัตตาคารจีน – คือไปกินบ่อยๆ)  (เป็นปัจจุบัน)

 • African people are used to hot weather.

(= African people are accustomed to hot weather.)

(= African people get used to hot weather.)

(= African people get accustomed to hot weather.)

(คนแอฟริกันคุ้นเคย – เคยชิน - กับอากาศร้อน)  (เป็นปัจจุบัน)

 • Jack will be (get) used to working late at night soon.

(= Jack will be (get) accustomed to working until late at night soon.

(แจ๊คจะคุ้นเคย – เคยชิน – กับการทำงานจนกระทั่งดึกดื่นในไม่ช้า)  (เป็นอนาคต)

 • Helen will be (get) used to playing golf after she has practiced it.

(= Helen will be (get) accustomed to playing golf after she has practiced it.)

(เฮเลนจะคุ้นเคย – เคยชิน – กับการเล่นกอล์ฟ  หลังจากเธอได้ฝึกฝนมัน)  (เป็นอนาคต)

 • They will be (get) used to severe weather after they’ve worked in Alaska for some time.

(= They will be (get) accustomed to severe weather after they’ve worked in Alaska for some time.)

(พวกเขาจะคุ้นเคย – เคยชิน – กับอากาศหนาวอย่างรุนแรง  หลังจากพวกเขาได้ทำงานในอลาสกาสักระยะหนึ่ง)  (เป็นอนาคต)

                 อนึ่ง  เมื่อต้องการทำเป็นประโยคปฏิเสธ  ให้ใส่  “Not”  หลัง  “Verb to be”  หรือ  “Will”  หรือ ใช้  “Verb to do” (Do, Does, Did)  ช่วย  ในกรณีของ  “Get used to, Get accustomed to”  เช่น

 • The manager is not used (accustomed) to speaking in public.

(ผู้จัดการไม่คุ้นเคย – เคยชิน - กับการพูดในที่สาธารณะ)  (เป็นปัจจุบัน)

 • She did not get used (accustomed) to going shopping when she was young.

(เธอไม่คุ้นเคย – เคยชิน - กับการไปช้อปปิ้ง  ตอนเธอเป็นเด็ก)  (เป็นอดีต)

 • Billy does not get used (accustomed) to eating with chopsticks.

(บิลลี่ไม่คุ้นเคย – เคยชิน – กับการทานอาหารด้วยตะเกียบ)  (เป็นปัจจุบัน)

 • Kevin will not be (get) used to living in a small room after he has lived in a large apartment.

(= Kevin will not be (get) accustomed to living in a small room after he has lived in a large apartment.)

(เควิ่นจะไม่คุ้นเคยกับการอาศัยอยู่ในห้องเล็กๆ  หลังจากเขาได้อาศัยอยู่ในห้องเช่าขนาดใหญ่)  (เป็นอนาคต)

                  สำหรับรูปปฏิเสธของ  “Used to”  (เคย)  ต้องใช้  “Did not”  เท่านั้น  เช่น

 • We did not use to read a newspaper in the morning.

(เราไม่เคยอ่านหนังสือพิมพ์ในตอนเช้า) (เป็นอดีต)

 • They didn’t use to walk to school like their classmates.

(พวกเขาไม่เคยเดินไปโรงเรียนเหมือนเพื่อนร่วมชั้น) (เป็นอดีต)

 

2. Nick was delighted to be elected ______________________________________________.

(นิคมีความยินดี-ปลาบปลื้มที่ได้รับเลือกเป็น _____________________________________)

(a) the president

(b) a president

(c) president    (ประธาน, ประธานาธิบดี)

(d) being president

ตอบ  -  ข้อ  (C) ไม่ต้องมี  “Article” (A, The)

 

3. The box __________________________________________________ cost a lot of money.

(กล่อง ____________________________________________________ มีราคาแพง)

(a) which lid you painted

(b) whose lid you painted    (ซึ่งคุณทาสีฝาปิดของมัน)

(c) you painted the lid

(d) its lid you painted

ตอบ  -  ข้อ  (b)  เนื่องจากแสดงความเป็นเจ้าของ  (ฝาปิดของมัน)  จึงต้องใช้  “Whose  ดูเพิ่มเติม  Defining (Non-defining) Adjective Clause  ในหมวดข้อสอบ  STRUCTURE  ตอนที่  ๕๗๘  ข้อ  ๔

 

4. I couldn’t find the scissors.  Where ____________________________________________?

(ผมหากรรไกรไม่เจอ  ______________________________________________ ที่ไหน)

(a) they are

(b) is it

(c) are they    (มันอยู่)

(d) it is

ตอบ  -  ข้อ  (c)  “Scissors” (กรรไกร)  ถือเป็นคำนามพหูพจน์  และต้องแทนด้วยสรรพนาม  “They”  สำหรับเครื่องมือชนิดอื่นๆ  ที่ต้องใช้เป็นคู่หรือประกอบด้วย  ๒  ส่วน  ซึ่งจะต้องอยู่ในรูปพหูพจน์  และใช้กับกริยาแบบพหูพจน์  ได้แก่  scissors  (กรรไกร),  glasses (eyeglasses) (แว่นตา),  spectacles  (แว่นตา),  tongs (ปากคีบ, คีม),  chopsticks  (ตะเกียบ),  pincers  (คีม),  pliers  (คีมปากยาว), dividers  (วงเวียน),  sheers  (กรรไกรตัดต้นไม้),  calipers  (callipers)  (วงเวียนใช้วัด)  เป็นต้น

          นอกจากนั้น  เครื่องแต่งกายที่ต้องใช้ในรูปพหูพจน์เสมอ  คือ  shorts (กางเกงขาสั้น),  trousers  (กางเกงขายาว),  pants  (กางเกง, กางเกงชั้นใน – ของผู้หญิงหรือเด็ก),  panties  (กางเกงชั้นในของผู้หญิงหรือเด็ก),  clothes  (เสื้อผ้า), breeches  (กางเกงขี่ม้า),  pajamas  (pyjamas) (เสื้อกางเกงชุดนอน)  เป็นต้น

 

5. The president appears to have been in earnest (เอิ๊ร์น-นิสท) when he promised to try to balance the national budget. 

(ท่านประธานาธิบดีดูเหมือนว่าได้  เอาจริงเอาจัง-มุ่งมั่น  เมื่อเขาสัญญาว่าจะพยายามทำให้งบประมาณของชาติมีความสมดุล)

(a) dreaming    (ฝัน)

(b) joking    (ล้อเล่น, พูดเล่น, พูดตลก, ทำตลก, เล่นตลก)

(c) serious    (จริงจัง, เอาจริงเอาจัง, ไม่ล้อเล่น, ไม่เหลาะแหละ, สำคัญ, สาหัส, ร้ายแรง)

(d) lying    (พูดโกหก)

(e) furious    (โมโห, เดือดดาล)

ตอบ  -  ข้อ  (c)  

 

6. Reading a variety of good books elevates (เอ๊ล-ละ-เวท) the mind.

(การอ่านหนังสือหลากหลายชนิด  ยกระดับ-ทำให้สูงขึ้น  ปัญญา-จิตใจ)  (ทำให้ปัญญา-จิตใจสูงขึ้น)

(a) magnifies    (ขยาย, ทำให้ใหญ่ขึ้น, เพิ่มขนาด, พูดขยาย, ยกยอ, สรรเสริญ) 

(b) lifts up   (ยก, ทำให้สูงขึ้น)

(c) penetrates    (ทะลุเข้าไป, ฝ่าเข้าไป, เจาะทะลุ, ลอด, บุกเข้าไป, แทรกซึม, มองทะลุ, มองผ่าน, มีผลลึกซึ่งต่อ)

(d) perforates    (ทำให้เป็นรู, เจาะรู, เป็นรู, มีรูเต็ม)

(e) relieves    (บรรเทา, ทำให้ลดน้อยลง, ปลดเปลื้อง, ทำให้โล่งใจ)

ตอบ  -  ข้อ  (b)  

 

7. The chairman did not rule out the possibility of an agreement.

(ท่านประธานไม่  ตัดออกไป-ตัดประเด็น-ไม่พิจารณา  ความเป็นไปได้ของการตกลงกันหรือยินยอมกัน)  (คือ ไม่ตัดประเด็นการเจรจาหรือหาข้อตกลง  ทิ้งไป)

(a) promise    (สัญญา)

(b) reject    (ปฏิเสธ)

(c) forestall    (ป้องกัน, ขัดขวาง, ยับยั้ง, ชิงทำก่อน, ดักหน้า, ป้องกันการขายโดยวิธีต่างๆ เช่น กว้านซื้อทำให้

       ราคาสูงขึ้น)

(d) approve    (เห็นชอบ, เห็นด้วย, อนุมัติ)

(e) applaud    (อะ-พล้อด)  (ปรบมือแสดงความนิยมชมชอบ, แซ่ซ้องสรรเสริญ)

ตอบ  -  ข้อ  (b)  

 

8. Ironically, sails were the salvation of many steamships _________________ mechanical failures.

(พูดอย่างเย้ยหยัน-เหน็บแนม,  ใบเรือเป็นสิ่งที่ช่วยเหลือให้พ้นภัยหรือรอดชีวิตของเรือกลไฟ (ใช้พลังไอน้ำ) จำนวนมาก ________ ความล้มเหลวของเครื่องยนต์กลไก)  (หมายถึง  เมื่อเครื่องยนต์ของเรือกลไฟเสีย  จึงชักใบใช้ลมแทน  ทำให้คนบนเรือรอดชีวิตมาได้)

(a) they suffered

(b) suffered

(c) were suffered

(d) that had suffered    (ซึ่งได้รับความเดือดร้อนจาก)

ตอบ  -  ข้อ  (d)  เนื่องจากเป็นประธาน (That) และกริยา (Had suffered) ของอนุประโยค  (Subordinate clause)  แบบ  Defining adjective clause (That had suffered mechanical failures)  ขยายคำนาม  Steamships  ดูเพิ่มเติม  Defining (Non-defining) Adjective Clause  ในหมวดข้อสอบ  STRUCTURE  ตอนที่  ๕๗๘  ข้อ  ๔

 

เรียน   ท่านผู้ติดตามอ่านเว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th                 

 

             ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง  e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บไซต์นี้  ตาม  Address  <wpookaotong@yahoo.com>  (โปรดระบุหัวเรื่องด้วยว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)  เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้ต่อไป