หมวดข้อสอบ STRUCTURE (ตอนที่ 577)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

Direction:  Choose the best answer to each item.

(จงเลือกคำตอบที่ดีที่สุดของแต่ละข้อ)

 

1. A marsupial is an animal _______________ babies are raised in a pouch in the mother’s body.

(จิงโจ้เป็นสัตว์ (ซึ่ง) ลูกอ่อน _____________________ ถูกเลี้ยงในกระเป๋าในร่างกายของแม่)

(a) its

(b) who its

(c) that

(d) whose    (ของมัน)

ตอบ  -  ข้อ  (d)  ดูเพิ่มเติมการใช้  Whose  จากตัวอย่างข้างล่าง

                                  ตัวอย่างที่

 • Those were the research assistants _________________ to do the research work in the Lab.

(พวกเขาเหล่านั้นเป็นผู้ช่วยวิจัย ______________________ การทำงานวิจัยในห้องปฏิบัติการ)

(a) to whom it was their responsibility

(b) whose responsibility was    (ผู้ซึ่งความรับผิดชอบของเขาคือ)

(c) whose responsibility its was

(d) of whom with the responsibility

ตอบ  ข้อ  (b)  เนื่องจาก  “Whose responsibility was to do the research work in the Lab”  เป็นอนุประโยคแบบ  “Adjective clause”  ขยาย  “Research assistants”  โดยมี  “Whose responsibility”  เป็นประธานของอนุประโยค,  มี  “Was”  เป็นกริยา  และมี  “To do the research work”  เป็น  “Complement”  ของ  “Was”  ดูเพิ่มเติมการใช้  Whose  จากตัวอย่างข้างล่าง

                                  ตัวอย่างที่

 • My house, __________________________________________, is going to be sold soon.

(บ้านของผม, _______________________________________ , กำลังจะถูกขายในเร็วๆ นี้)

(a)  which the roof is made of brick

(b)  in which the roof is made of brick

(c)  whose roof is made of brick

(d)  of which the roof is made of brick    (ซึ่งหลังคาของมันทำด้วยอิฐ)

ตอบ  –  ข้อ  (d)  เนื่องจาก  “Of which”  ใช้กับการแสดงความเป็นเจ้าของๆ  “สัตว์และสิ่งของ  เช่น  บ้าน, รถ, สะพาน, แมว, หมา, เสือ, นก ฯลฯ”  (ตำราไวยากรณ์บางเล่ม  ใช้  Whose  กับ  "สัตว์"  เช่นประโยคใน ช้อ ๑ ของข้อสอบชุดนี้)  ส่วน  “Whose”  ใช้กับการแสดงความเป็นเจ้าของที่เป็นคนเท่านั้น  เช่น

 • The man whose house is next to mine is my teacher.

(ผู้ชายผู้ซึ่งบ้านของเขาอยู่ถัดจากของผมไป  เป็นครูของผมเอง)

 • The woman whose son was killed in the car accident is a company manager.

(ผู้หญิงซึ่งลูกชายของเธอตายในอุบัติเหตุทางรถยนต์  เป็นผู้จัดการบริษัท)  (หมายถึง  ผู้หญิงฯ เป็นผู้จัดการฯ)

 • The man whose car is burnt is dead.

(ชายคนที่ไฟไหม้รถตายเสียแล้ว)

 • Last week I talked to a woman whose husband deserted her.

(สัปดาห์ที่แล้ว  ผมคุยกับผู้หญิงคนหนึ่งผู้ซึ่งสามีได้ทิ้งเธอไป)

 • There are three witnesses whose testimony I know about.

(มีพยาน ๓ คน  ผู้ซึ่งคำให้การของพวกเขาผมทราบ)  (ทราบคำให้การ)

 • I would like to pay tribute to my constituents without whose loyalty I would not be in this House today.

(ผมขอคารวะประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  ผู้ซึ่งหากปราศจากความจงรักภักดีของพวกเขา  (ที่ลงคะแนนให้ผม)  ผมก็คงมิได้เข้ามาอยู่ในรัฐสภาแห่งนี้ในวันนี้)

 • He used to read aloud to his wife, whose eyesight was failing.

(เขาเคยอ่าน (หนังสือ, หนังสือพิมพ์) ออกเสียงดังให้ภรรยาฟัง  ผู้ซึ่งสายตาของเธอกำลังเสื่อมถอย)

 • The police arrested the poacher, whose name was Dave.

(ตำรวจจับผู้ลักลอบจับสัตว์อย่างผิดกฎหมาย  ชื่อเดฟ)

****หมายเหตุWhose”  ต้องอยู่ข้างหน้าคำนามที่มันประกอบเสมอ  เช่น  “Whose house”, “Whose son”, “Whose car”, “Whose father”, “Whose dog”  เป็นต้น

                  ในกรณีแสดงความเป็นเจ้าของกับสัตว์และสิ่งของ  จะใช้  “Of which” แทน  “Whose”  ดังตัวอย่าง

 • My house, of which the roof is made of brick, is going to be sold soon.

(บ้านของผมซึ่งหลังคาของมันทำด้วยอิฐ  กำลังจะถูกขายในเร็วๆ นี้)

 • The house of which the windows were painted green is now on fire.

(บ้านซึ่งหน้าต่างทาสีเขียว  กำลังถูกไฟไหม้)

****หมายเหตุ  –  Of which”  สามารถวางไว้ข้างหลังคำนามที่มันประกอบได้  โดย ๒ ประโยคข้างบน  สามารถเขียนได้ดังข้างล่าง

 • The house the windows of which were painted green is now on fire.

(บ้านซึ่งหน้าต่างทาสีเขียว  กำลังถูกไฟไหม้)

 • My house, the roof of which is made of brick, is going to be sold soon.

(บ้านของผมซึ่งหลังคาของมันทำด้วยอิฐ  กำลังจะถูกขายในเร็วๆ นี้)

                 โปรดสังเกตด้วยว่า  เมื่อใช้  “Whose”  ไม่ต้องมี  “The”  แต่เมื่อใช้  “Of which”  ต้องมี  “The”  เสมอ  เช่น  “Whose son”,  “Whose cat”,  “Whose car”  แต่ใช้  “Of which the windows”,  “The windows of which”  เป็นต้น

****หมายเหตุ  –  ในปัจจุบัน  มีการใช้  “Whose”  กับทั้งคน, สัตว์ และสิ่งของ  เช่น

 • The house the windows of which…………….บ้านซึ่งหน้าต่างของมัน
 • The house of which the windows…………….บ้านซึ่งหน้าต่างของมัน
 • The house whose windows…………………..บ้านซึ่งหน้าต่างของมัน
 • My house, the roof of which…………………บ้านซึ่งหลังคาของมัน
 • My house, of which the roof…………………บ้านซึ่งหลังคาของมัน
 • My house, whose roof………………………..บานซึ่งหลังคาของมัน
 • In the countryside the tourists could see small houses whose doors open directly onto the street.

(ในชนบท  นักท่องเที่ยวมองเห็นบ้านหลังเล็กๆ  ซึ่งประตูของมันเปิดตรงไปสู่ถนน)

****คำอธิบายว่าทำไมบาง  Adjective Clause  จึงไม่มีเครื่องหมายคอมม่าคั่น  และบาง  Adjective Clause  มีเครื่องหมายคอมม่าคั่น,  เปรียบเทียบจากประโยคข้างล่าง

 • The house of which the windows (หรือ the windows of which) were painted green is now on fire.

(บ้านซึ่งหน้าต่างทาสีเขียว  กำลังถูกไฟไหม้ขณะนี้)  (เนื่องจากไม่ชัดเจนว่าบ้านหลังไหนกำลังถูกไฟไหม้  จึงต้องมี  “Defining Adjective Clause” (ไม่มีเครื่องหมายคอมม่าคั่น) มาขยาย  เพื่อบอกให้รู้ว่า  บ้านหลังใดกำลังถูกไฟไหม้)

          จงเปรียบเทียบกับประโยคข้างล่าง

 • My house, of which the windows (หรือ the windows of which) were painted green, is on Sukhumvit Road.

(บ้านของผม  ซึ่งหน้าต่างทาสีเขียว  อยู่บนถนนสุขุมวิท)  (“บ้านของผม”  ชี้เฉพาะ หรือชัดเจนอยู่แล้วว่าเป็นบ้านหลังใด  ซึ่งอยู่บนถนนสุขุมวิท  ดังนั้น  ข้อความที่มาขยาย  จึงเป็น  Non-defining Adjective Clause (ต้องมีเครื่องหมายคอมม่าคั่น)  คือเพียงแต่บอกข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบ้านของผมเท่านั้น  ซึ่งไม่ต้องมีคลอสนี้ก็ได้  ประโยคใหญ่ (Main clause)  ก็ยังคงได้ใจความชัดเจน)

 

2. They went straight home after __________________________________________ the club.

(เขาตรงกลับบ้านหลังจาก _______________________________________________ สโมสร)

(a) leave

(b) left

(c) leaving    (ออกจาก)

(d) to leave

ตอบ  -  ข้อ (c)  เนื่องจากหลัง  “Preposition” (After)  ต้องตามด้วย  “Gerund” (Verb + ing)  หรือ คำนาม, วลี

 

3. She acts as if she _________________________________________________ his fiancée.

(เธอแสดงตัวประหนึ่งว่า (ราวกับว่า) เธอ ______________________________ คู่หมั้นของเขา)

(a) be

(b) is

(c) was

(d) were    (เป็น)

ตอบ  -  ข้อ  (d)  เนื่องจากอนุประโยคที่ตามหลัง  “As if, As though”  (ประหนึ่งว่า, ราวกับว่า)  จะอยู่ในรูป  “Past simple tense  หรือ  Past perfect tense”  แล้วแต่ว่าเป็นเหตุการณ์ปัจจุบัน หรืออดีต  สำหรับกรณีเป็นเหตุการณ์ปัจจุบัน  (เช่นในข้อนี้)  และกริยาเป็น  “Verb to be”  ให้ใช้  “Were”  กับประธานทุกตัว  ทั้งนี้  As if, As though  มีลักษณะการใช้เช่นเดียวกับ  “Wish”  เราเรียกโครงสร้างแบบนี้ว่า  “Past subjunctive”  ดูเพิ่มเติมการใช้  “As if, As though”  จากตัวอย่างข้างล่าง

                                  ตัวอย่างที่ 

 • He acted as though he ___________________________________________ a mad man.

(เขาทำราวกับว่า  (ประหนึ่งว่า) เขา ______________________________________ คนบ้า)

(a) is

(b) was

(c) were    (เป็น)  (ใช้กับเหตุการณ์ปัจจุบัน)

(d) had been    (เป็น)  (ใช้กับเหตุการณ์ในอดีต)

(e) would have been

ตอบ  -  ข้อ  (d)  ดูคำอธิบาย  “As though, As if”  (ประหนึ่งว่า, ราวกับว่า)  จากประโยคตัวอย่างข้างล่าง

                                 ตัวอย่างที่             {จงเลือกข้อที่ผิดหลักไวยากรณ์  จาก ข้อ (๑) – (๔)}

(1) Despite its size, a whale can swim (2) as it (3) were (4) almost weightless

(ทั้งๆ ที่ขนาด (ใหญ่โต) ของมัน  ปลาวาฬสามารถว่ายน้ำได้ราวกับว่า (ประหนึ่งว่า)  มันเกือบจะไร้น้ำหนัก)

ตอบ  -  ข้อ  ๒  แก้เป็น  “as if  หรือ  as though”  เพราะมีความหมายว่า  “ประหนึ่งว่า, ราวกับว่า”  และต้องตามด้วย  “Past simple tense” (Verb 2)  (ถ้าใช้ในความหมายปัจจุบัน  และต้องใช้   “Were”  กับประธานทุกตัวในกรณีของ  “Verb to be”)   สำหรับในกรณีที่ใช้กับเหตุการณ์ในอดีต  ให้ใช้  “Past perfect tense” (Had + Verb 3)   อนึ่ง  ที่ต้องใช้รูป  “Past simple” (Verb 2)  หรือ “Past perfect” (Had + Verb 3)  หลัง  “As if, As though”  เนื่องจากเป็นเพียงการเปรียบเทียบว่า  “ราวกับว่าเป็นเช่นนั้น, ประหนึ่งว่าเป็นเช่นนี้”  ซึ่งมิใช่เรื่องที่เกิดขึ้นจริงๆ  หรือตรงข้ามกับความเป็นจริง  เหมือนกับการใช้  “Wish”  ซึ่งเป็นเพียงความปรารถนาให้เป็นเช่นนั้นเช่นนี้  แต่มิได้เกิดขึ้นจริง  โดยเราเรียกโครงสร้างแบบนี้ว่า  “Past subjunctive” 

                                 ตัวอย่างที่ 

 • He spends his money _____________________________ though he were a very rich man.

(เขาใช้จ่ายเงิน ____________________ เขาเป็นคนที่ร่ำรวยมาก)  (แต่จริงๆ แล้วมิได้เป็นคนรวย)

(a) so much

(b) as    (ประหนึ่งว่า, ราวกับว่า)

(c) very little

(d) (No word is needed.)

ตอบ  –  ข้อ  (b)  เนื่องจาก  “As though”  หรือ  “As if”  หมายถึง  “ประหนึ่งว่า, ราวกับว่า”  โดยในกรณีนี้เป็นเหตุการณ์ปัจจุบัน (สังเกตจากกริยา  “spends”)  จึงใช้  “Were”  กับประธาน  “He”  ในประโยคย่อย,  แต่ถ้าเป็นเหตุการณ์ในอดีต  ต้องเปลี่ยนเป็น  “Had been” (……as though he had been a………..)  ตัวอย่างประโยคอื่นๆ  ได้แก่

 • He acts as if he were a millionaire.   (เป็นปัจจุบัน)

(เขาทำตัวราวกับว่าเขาเป็นเศรษฐี – ปัจจุบัน)  (แต่จริงๆ แล้วไม่ได้เป็น)

 • He acted as though he had been a millionaire.  (เป็นอดีต)

(เขาทำตัวราวกับว่าเป็นเศรษฐี – ในอดีต)  (แต่จริงๆ แล้วไม่ได้เป็น)

 • The boy plays with his toy as if it were a living thing.  (เป็นปัจจุบัน)

(เด็กคนนั้นเล่นกับของเล่น  ราวกับว่ามันเป็นสิ่งมีชีวิต - ในปัจจุบัน)  (แต่จริงๆ แล้วไม่ได้เป็นสิ่งมีชีวิต)

 • He says as though he loved her.   (เป็นปัจจุบัน)

(เขาพูดราวกับว่าเขารักเธอ - ในปัจจุบัน)  (แต่จริงๆ แล้วไม่ได้รัก)

 • I saw it a long time ago, but I remember it as though I had seen it yesterday.   (เป็นอดีต)

(ผมเห็นมันเมื่อนานมาแล้ว  แต่ผมจำมันได้  ราวกับว่า  ผมเห็นมันเมื่อวานนี้ – เป็นอดีต)  (จริงๆ แล้ว  ไม่ได้เห็นเมื่อวานนี้)

 

4. In this city, there are many private schools all _____________________________ are famous.

(ในเมืองนี้  มีโรงเรียนเอกชนจำนวนมาก _________________________ ทั้งหมดล้วนมีชื่อเสียง)

(a) of that

(b) of which    (ซึ่ง)

(c) that

(d) which

ตอบ  –  ข้อ  (b)  มาจาก  All of them  แต่ต้องใช้  All of which  เนื่องจากใช้เป็นประธานของ  Adjective clause (All of which are famous)  ขยายคำนาม  Private schools

 

5. The preeminence of the newspaper as a daily source of information has been undermined as a result of the rapid expansion of the audiovisual media.  

(ความเหนือกว่า-ดีกว่า-เด่นกว่า-มีอำนาจหรืออิทธิพลมากกว่า-ความดีเลิศ-ความเด่นชัด  ของหนังสือพิมพ์ในฐานะแหล่งข่าวสารข้อมูลรายวัน  ได้ถูกทำลายทีละน้อย (ทำให้อ่อนลง)  อันเป็นผลลัพธ์มาจากการขยายตัวอย่างรวดเร็วของสื่อที่มีภาพและเสียง)

(a) shortcoming    (จุดอ่อน, ข้อด้อย, ข้อบกพร่อง, ความล้มเหลว, ปมด้อย)

(b) superiority    (ความเหนือกว่า-ดีกว่า, ความดีเลิศ, ความยอดเยี่ยม)

(c) rank    (ตำแหน่ง, ชั้น, ยศ, แถว, ขบวน)

(d) advantage    (ประโยชน์, ความได้เปรียบ, คุณประโยชน์, โอกาส, จุดดี, จุดเด่น)

(e) compassion    (ความสงสาร, ความเวทนา, ความเห็นอกเห็นใจ)

ตอบ  –  ข้อ  (b)

 

6. The student revised his paper carefully, following the professor’s suggestions.  

(นักเรียนคนนั้น  เปลี่ยนรูปแบบการพิมพ์-แก้ไขหรือปรับปรุงใหม่  รายงานของเขาอย่างรอบคอบ  ตามคำแนะนำของอาจารย์)

(a) copied    (ลอกเลียน, เลียนแบบ, ถ่ายสำเนา)

(b) outlined    (ร่างเค้าโครง, ร่างภาพคร่าวๆ, สรุปความ)

(c)scrutinized    (พิจารณาอย่างละเอียดถี่ถ้วน)

(d) retyped    (พิมพ์ใหม่อีกครั้ง)  (ความหมายของข้อนี้)

(e) relinquished    (รี-ลิ้ง-ควิช)  (สละ, ทิ้ง)

ตอบ  –  ข้อ  (d)

 

7. The doctor advised me to stay away from unwholesome (อัน-โฮ้ล-เซิ่ม) foods.

(หมอแนะนำให้ผมอยู่ห่าง (หลีกเลี่ยง) จากอาหารที่  เป็นอันตรายต่อกายหรือใจ-มีสุขภาพไม่ดี-เสื่อมเสียศีลธรรม)

(a) conspicuous    (คอน-สพิ้ค-คิว-อัส)  (เห็นได้ง่าย, เห็นเด่นชัด, เห็นโทนโท่, มองดูสะดุดตา

(b) loquacious    (โล-เคว้-เชิส)  (พูดมาก, โว, ช่างพูด)

(c) infallible    (อิน-แฟ้ล-ลิ-เบิ้ล)  (ไม่รู้จักผิดพลาด, ไม่ทำผิดพลาด, แน่นอนที่สุด, คนที่ไม่ทำผิดพลาด หรือทำ

       ถูกโดยตลอด, สิ่งที่ถูกต้องตลอด) 

(d) unnourishing    (อั๊น-เนอ-ริช-ชิ่ง)  (ซึ่งไม่บำรุงเลี้ยง, ซึ่งไม่หล่อเลี้ยง, ซึ่งไม่เสริมกำลัง, ซึ่งไม่บำรุง

       ด้วยอาหาร, ซึ่งไม่สนับสนุน, ซึ่งไม่เลี้ยงหรือถนอม)

(e) incommensurate    (ไม่ได้สัดส่วน, ซึ่งเปรียบเทียบไม่ได้, ไม่เพียงพอ)

ตอบ  –  ข้อ  (d)

 

8. Today’s libraries differ greatly from ____________________________________________.

(ห้องสมุดในยุคปัจจุบัน  แตกต่างอย่างมากจาก ___________________________________)

(a) the past

(b) those of the past    (ห้องสมุดในอดีต)

(c) that are past

(d) those past

ตอบ  -  ข้อ  (b)  เนื่องจากใช้  “Those”  แทน  “Libraries”  ซึ่งเป็นคำนามนับได้  พหูพจน์  ดูเพิ่มเติมการใช้คำแทนคำนาม  เพื่อหลีกเลี่ยงการกล่าวคำนั้นซ้ำ  จากตัวอย่างข้างล่าง

                                  ตัวอย่างที่ 

 • Fossil evidence indicates that the earliest cockroaches looked very much like _____________.

(หลักฐาน (จาก) ฟอสซิล (ซากพืชหรือสัตว์ที่เป็นหิน) บ่งชี้ว่า  แมลงสาบยุคแรกสุด  มีลักษณะเหมือนกันมากกับ __________)

(a) today does

(b) those of today    (แมลงสาบในปัจจุบัน)

(c) what do cockroaches now

(d) the cockroaches which are now

ตอบ  -  ข้อ  (b)  เนื่องจากใช้  “Those”  แทน  “Cockroaches”  ซึ่งเป็นคำนามนับได้  พหูพจน์   ดูเพิ่มเติมการใช้คำ  (Those, That, One)  แทนคำนามที่กล่าวมาก่อนหน้าแล้ว  เพื่อหลีกเลี่ยงการกล่าวคำซ้ำ  จากประโยคข้างล่าง

                                  ตัวอย่างที่ 

 • This school has a new pool, so ________________ should have __________________ too.

(โรงเรียนนี้มีสระว่ายน้ำใหม่  ดังนั้น _______________ ควรมี _______________ เช่นเดียวกัน)

(a) our school __________ new pool

(b) our __________ new one

(c) we __________ pool

(d) ours __________ one    (โรงเรียนของเรา .................. สระว่ายน้ำใหม่)

ตอบ  -  ข้อ  (d)  เนื่องจากเป็นการใช้คำแทนคำนามที่ได้กล่าวไปแล้วทั้งคู่  คือ  ใช้   “Ours”  แทน  “Our school”  (ต้องใช้คำให้สมดุลกัน  คือ  “Our school”  และ  “This school” )  และ  “One”  แทน  “A new pool”  ซึ่งเป็นคำนามนับได้  เอกพจน์                   

                                 ตัวอย่างที่ 

 • People in highly developed countries are generally better fed than ________ in underdeveloped countries.

(ผู้คนในประเทศที่พัฒนาแล้วอย่างมาก  โดยทั่วไปจะมีอาหารการกินที่ดีกว่า ________ ในประเทศด้อยพัฒนา)

(a) that

(b) those    (ผู้คน)

(c) them

(d) the one

ตอบ  -  ข้อ  (b)  เนื่องจากต้องใช้  “Those”  แทนคำนามนับได้  พหูพจน์  (People)   

                                  ตัวอย่างที่ 

 • The furniture _____ is manufactured here is as good as ____ made anywhere else in the world.

(เฟอร์นิเจอร์ __________ ถูกผลิตที่นี่  ดีพอๆ กับ __________ (ซึ่งถูก) ผลิต  (ทำ) ที่อื่นใดในโลก)

(a) that ____________ which

(b) which ____________ that    (ซึ่ง  .........................  เฟอร์นิเจอร์)

(c) that ____________ those

(d) which ____________ which

ตอบ  -  ข้อ  (b)  ในช่องแรกอาจตอบ  “Which”  หรือ  “That”  ก็ได้  แต่ในช่องหลัง  ต้องตอบ  “That”  เพียงอย่างเดียว  เนื่องจาก  ใช้แทน  “Furniture”  ซึ่งเป็นคำนาม นับไม่ได้

                                 ตัวอย่างที่ 

 • I’ve lost my pen.  Have you got __________________________________ I can borrow?

(ผมได้ทำปากกาหาย  คุณมี _____________________________________ ให้ผมยืมไหม)

(a) them

(b) anyone

(c) it

(d) one    (ปากกาด้ามหนึ่ง)

ตอบ  -  ข้อ  (d)  ใช้  “One”  แทนนามนับได้ เอกพจ    น์  (Pen)

                                 ตัวอย่างที่ 

 • The Prime Minister is giving a press conference now; he also gave ______ at this time last week.

(นายกรัฐมนตรีกำลังประชุมให้สัมภาษณ์หนังสือพิมพ์อยู่ในขณะนี้  และเขาได้จัดประชุม _______ ด้วย  ในเวลาเดียวกันนี้  เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว)

(a) it

(b) the same

(c) them

(d) one    (ครั้งหนึ่ง, หนหนึ่ง)

ตอบ  -  ข้อ  (d)  เนื่องจากแทนคำนามนับได้  เอกพจน์  (Press conference)

                                 ตัวอย่างที่ 

 • The houses here are a little less modern than ____________________________ in the city.  

(บ้านที่นี่ทันสมัยน้อยกว่า ____________________________________ ในเมืองอยู่เล็กน้อย)

(a) that

(b) those    (บ้าน)

(c) they

(d) ones

ตอบ  -  ข้อ  (b)  เนื่องจากแทน  “Houses”  ซึ่งเป็นคำนามนับได้ พหูพจน์  แต่ถ้าเป็นคำนามนับได้ เอกพจน์  (House, Car, Book, Pen, Dog)  ให้แทนด้วย  “One”   และถ้าเป็นคำนามนับไม่ได้  (เอกพจน์เสมอ)  เช่น  Furniture, Advice, News, Information, Equipment, Evidence, etc.  ให้แทนด้วย  “That

                                 ตัวอย่างที่  

 • When the boy saw the kite I had made, he asked me to make ___________________ for him. 

(เมื่อเด็กคนนั้นเห็นว่าวที่ผมทำ  เขาขอร้องผมให้ทำ _____________________________ ให้แก่เขา)

(a) other

(b) it

(c) one    (ตัวหนึ่ง)

(d) the kite

ตอบ  -  ข้อ  (c)  เนื่องจาก  “Kite”  เป็นคำนามนับได้ เอกพจน์  เมื่อจะกล่าวถึงอีกครั้งหนึ่ง (กล่าวซ้ำ)  ต้องใช้  “One”  แทน

                                 ตัวอย่างที่ 

 • The air of the hills is cooler than ____________________________________________.

(อากาศของเนินเขาเย็นกว่า _______________________________________________)

(a) one of the plains

(b) of the plains

(c) that of the plains    (อากาศของที่ราบ)

(d) the plains

ตอบ  –  ข้อ  (c)  เนื่องจาก  “Air”  เป็นคำนามนับไม่ได้  จึงต้องแทนด้วย  “That”  และตามด้วย  “of the plains”  เพื่อให้สมดุลกัน  ในกรณีเป็นนามนับได้  ให้ใช้  “One”  แทน  และถ้าเป็นนามพหูพจน์  ให้ใช้  “Those”  แทน,  สำหรับเหตุผลที่ไม่เลือกข้อ  (d)  เนื่องจาก  จะเป็นการเปรียบเทียบระหว่าง  “อากาศ”  และ  “ที่ราบ”  มิใช่   “อากาศของเนินเขา”  และ  “อากาศของที่ราบ”  ซึ่งผิดความหมายที่ต้องการเปรียบ เทียบ  ตัวอย่างอื่นๆ  เช่น

 • The book you gave me is more informative than the one I bought from a bookstore.

(หนังสือที่คุณให้ผมให้ข้อมูลข่าวสารมากกว่าเล่มที่ผมซื้อจากร้านหนังสือ)  (book  เป็นนามเอกพจน์นับได้  จึงต้องใช้  one  แทน เมื่อจะกล่าวซ้ำ)

 • The students in this class are more hard-working than those in that class.

(นักเรียนในห้องนี้ขยันมากกว่านักเรียนในห้องนั้น)  (students  เป็นนามพหูพจน์ จึงต้องใช้  those  แทน  เมื่อจะกล่าวซ้ำ)

 • The knowledge one obtains from self-study is sometimes much higher than that one derives from class.

(ความรู้ที่คนเราได้รับจากการศึกษาด้วยตนเอง  บางทีมากกว่าความรู้ที่ได้รับจากห้องเรียนมากมายทีเดียว)  (knowledge  เป็นนามนับไม่ได้ – เอกพจน์เสมอ – จึงต้องใช้  that  แทน  เมื่อจะกล่าวซ้ำ)

 

เรียน   ท่านผู้ติดตามอ่านเว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th                 

 

            ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง  e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บไซต์นี้  ตาม  Address  <wpookaotong@yahoo.com>  (โปรดระบุหัวเรื่องด้วยว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)  เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้ต่อไป