หมวดข้อสอบ STRUCTURE (ตอนที่ 576)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

Direction:  Choose the best answer to each item.

(จงเลือกคำตอบที่ดีที่สุดของแต่ละข้อ)

 

1. The company’s old business models are not ________ any more.  They need new, ________ employees to develop innovative strategies.

(โมเดลทางธุรกิจที่เก่าแก่ของบริษัทไม่ __________ ต่อไปอีกแล้ว  พวกเขาต้องการลูกจ้างใหม่ๆ และ _______ เพื่อที่จะพัฒนายุทธศาสตร์ที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง - หรือที่นำสิ่งใหม่ๆ เข้ามา)

(a) effective ___________ creatively

(b) effect ___________ creative    (ผลกระทบ .................. มีความคิดสร้างสรรค์)

(c) effect ___________ creatively

(d) effective ___________ creative    (มีประสิทธิผล ....................... มีความคิดสร้างสรรค์)

       (เป็นคำคุณศัพท์ทั้ง ๒ คำ)

ตอบ  -  ข้อ  (d)  เนื่องจากเป็นคำคุณศัพท์ทั้ง  คำ  โดยคำแรกขยาย  “Verb to be” (Are)  ส่วนคำหลังขยายหน้าคำนาม  (Employees)

 

2. Refrigerating meats _______________________________________ the spread of bacteria.

(การแช่เย็นเนื้อ __________________________________ การแพร่กระจายของแบคทีเรีย)

(a) is retarded

(b) retards    (ขัดขวาง, ทำให้ช้า, หน่วงเหนี่ยว)

(c) to retard

(d) retarding

ตอบ  -  ข้อ  (b)  เนื่องจาก  “Refrigerating” (การแช่เย็น)  เป็นประธานของประโยค  โดยมี  “Meats”  ขยายประธาน (เป็นกรรมของประธานที่อยู่ในรูป  Gerund)  และมี  “Retards”  เป็นกริยาของประโยค  ซึ่งต้องเติม  “S”  เนื่องจาก  “Refrigerating”  (Gerund)  ถือเป็นคำนามเอกพจน์  ดูเพิ่มเติมการใช้  “Verb + ing”  (Gerund)  หรือ  “To + Verb 1”  (Infinitive with to)  เป็นประธานของประโยค  โดยถือเป็นคำนามเอกพจน์  และต้องใช้กับกริยาเอกพจน์  จากประโยคข้างล่าง

 • Swimming is a good exercise.

(= To swim is a good exercise.)

(การว่ายน้ำเป็นการออกกำลังกายที่ดี)

 • Playing badminton is his favorite hobby.

(= To play badminton is his favorite hobby.)

(การเล่นแบดมินตันเป็นงานอดิเรกที่โปรดปรานของเขา)

 • Working in cool weather is pleasure.

(= To work in cool weather is pleasure.)

(การทำงานในอากาศที่เย็นเป็นความรื่นรมย์)

 • Breathing is indispensable to all living things.

(= To breathe is indispensable to all living things.)

(การหายใจเป็นสิ่งจำเป็นยิ่งสำหรับสิ่งมีชีวิตทั้งหมด)

 • Sleeping is necessary to health.

(= To sleep is necessary to health.)

(การนอนหลับเป็นสิ่งจำเป็นต่อสุขภาพ)

 • Walking for three hours makes him tired.

(= To walk for three hours makes him tired.)

(การเดินเป็นเวลา  ๓  ชั่วโมงทำให้เขาเหนื่อย)

 • Fishing in the river gave them much relaxation.

(= To fish in the river gave them much relaxation.)

(การตกปลาในแม่น้ำให้ความผ่อนคลายกับพวกเขาอย่างมาก)

 

3. Please tell me the difference _________________________________ a habit and a custom.

(โปรดบอกผมความแตกต่าง ________ นิสัย  (หรือธรรมเนียมปฏิบัติ) และขนบธรรมเนียมประเพณี)

(a) of

(b) from

(c) between    (ระหว่าง)

(d) in

ตอบ   –   ข้อ  (c)  เนื่องจากเป็นการใช้   “คำคู่”  “Between”  และ  “And”  ดูเพิ่ม เติมการใช้คำคู่ ในประโยคข้างล่าง

                                 ตัวอย่างที่ 

 • Homemaking in preindustrial America required ___________________________ and skill.

(งานบ้าน (งานดูแลบ้าน) ในอเมริกายุคก่อนอุตสาหกรรม  ต้องการ ________ และทักษะความชำนาญ)

(a) and strength

(b) both strength    (ทั้งพละกำลัง-ความแข็งแรง)

(c) in addition to strength

(d) strength besides

ตอบ  -  ข้อ  (b)  เนื่องจากเป็นการใช้คำคู่  (Both……….and……….)  หรืออาจใช้  “……..required strength besides (หรือ  “in addition to”  หรือ  “beside”) skill”  (............... ต้องการพละกำลัง  นอกเหนือจากทักษะความชำนาญ)  ดูเพิ่มเติมการใช้คำคู่จากตัวอย่างข้างล่าง

                                ตัวอย่างที่ 

 • The company’s staff displayed ___________ happiness nor excitement when the bid was won.

(พนักงานของบริษัท ______________ แสดงทั้งความสุขหรือความตื่นเต้นยินดี  เมื่อชนะการประมูล)

(a) either    (คน หรือสิ่งใดสิ่งหนึ่ง)

(b) both    (ทั้ง ๒ คน-สิ่ง, ทั้งคู่)

(c) neither    (ไม่, ไม่ทั้งสองคน-สิ่ง)

(d) whether    (หรือไม่)

ตอบ  -  ข้อ  (c)  เนื่องจากเป็นการใช้  “คำคู่”  (Neither ……. Nor ……..  =  ไม่ทั้ง ............ และ ...........)

                                 ตัวอย่างที่ 

 • We often put tramps in ________ beggars, but sometimes we feel a little envious of their simple way of life. 

(เรามักจัดคนจรจัดให้อยู่ใน _________ ขอทาน  แต่บางครั้งเรารู้สึกอิจฉานิดๆ กับวิถีการดำรงชีวิตแบบเรียบง่ายของพวกเขา)

(a) the same class to

(b) the same class with

(c) the same classes to

(d) the same class as    (ชั้นหรือกลุ่มเดียวกันกับ)

ตอบ  -   ข้อ  (d) เป็นการใช้คำคู่  “The same………….as

                                 ตัวอย่างที่  

 • Both breakfast ___________________________ lunch are served in the company cafeteria.

(ทั้งอาหารเช้า ______________________ อาหารกลางวันได้รับการเสิร์ฟในโรงอาหารของบริษัท)

(a) but    (แต่)

(b) or    (หรือ)

(c) either    (อย่างใดอย่างหนึ่ง)

(d) and    (และ)

ตอบ  -  ข้อ  (d)  เนื่องจากเป็นการใช้คำคู่  คือ  “both…..…and……..” (ทั้ง.........และ.........)

                                 ตัวอย่างที่

 • The company couldn’t decide whether to buy new computers ______ to update its old hardware.

(บริษัทไม่สามารถตัดสินใจว่าจะซื้อคอมพิวเตอร์เครื่องใหม่ _______ อัพเดทฮาร์ดแวร์ตัวเก่าของบริษัท)

(a) either    (อย่างใดอย่างหนึ่ง, คนใดคนหนึ่ง)

(b) or    (หรือ)

(c) and    (และ)

(d) not only    (ไม่เพียงแต่)

ตอบ  -  ข้อ  (b)  เป็นการใช้คำคู่  “Whether….....or…..…” (ว่า.........หรือ.........)  สำหรับคำคู่อื่นๆ  เช่น  “Between…….and”  (ระหว่าง ........ และ.......),  “Both……and…....” (ทั้ง.........และ.........),  “Either ……or…....” (....... หรือ....... คนใดคนหนึ่ง),  “Neither……nor…..” (ไม่ทั้ง.......และ..........),  “Not only…… but also……” (ไม่เพียงแต่........... แต่...........ด้วย)  ดูเพิ่มเติมจากตัวอย่างข้างล่าง

 • Passengers can check in for the charter flight between 8:00 and 12.00 tomorrow.

(ผู้โดยสารสามารถเช็คอิน (แสดงตั๋วและยื่นสัมภาระที่จะนำขึ้นเครื่อง) สำหรับเที่ยวบินเช่าเหมาลำ  ระหว่าง ๘ โมงและเที่ยงวันวันพรุ่งนี้)

 • There has been a rise in trade between China and Indonesia at present.

(มีการเพิ่มขึ้นด้านการค้าระหว่างจีนและอินโดนีเซียในปัจจุบัน)

 • I have spent a lifetime commuting between Britain and the United States.

(ฉันได้ใช้เวลาตลอดทั้งชีวิตเดินทางไปมาระหว่างอังกฤษและสหรัฐฯ)

 • The Supreme Court is an arbiter between the States and the federal government.

(ศาลสูงสุดเป็นผู้ชี้ขาด – อนุญาโตตุลาการ – ระหว่างรัฐต่างๆ และรัฐบาลกลาง)

 • Either John or his sister will come to my party.

(จอห์นหรือน้องสาวของเขา  คนใดคนหนึ่ง – ระหว่างเขากับน้องสาว –จะมางานเลี้ยงของผม)

 • Neither you nor I can achieve the goals.

(ไม่ทั้งคุณและผมสามารถบรรลุจุดหมาย  –  คือทั้งคุณและผมไม่สามารถบรรลุจุดหมาย)

 • Not only Peter but also Frank passes the test.

(ไม่เพียงแต่ปีเตอร์  แต่ยังแฟร้งค์อีกด้วย  ที่ผ่านการสอบ  –  คือสอบผ่านทั้ง ๒ คน)

 • The fruit delivered directly from the orchard was not only ripe but also delicious.

(ผลไม้ซึ่งส่งโดยตรงมาจากสวนผลไม้  ไม่เพียงแต่สุกเท่านั้น  แต่ยังอร่อยอีกด้วย)

 • Both Mary and her sister have divorced their husbands.

(ทั้งแมรี่และพี่สาวของเธอได้หย่าร้างกับสามี)

 • The training session has been changed from 8:30 to 9:00.

(การประชุมฝึกอบรมถูกเปลี่ยนจาก ๘.๓๐ น. เป็น ๙.๐๐ น.)

 • Both breakfast and lunch are served in the company cafeteria.

(ทั้งอาหารเช้าและอาหารกลางวันได้รับการเสิร์ฟในโรงอาหารของบริษัท)

 

4. James could not enlist in the army because he was _______________________________ age.

(เจมส์ไม่สามารถสมัครเข้าเป็นทหารในกองทัพ  เพราะว่าเขา _____________________________)

(a) out of

(b) under    (Under age  =  ยังไม่บรรลุนิติภาวะ  คือ  อายุต่ำกว่า ๑๘ ปี)

(c) over

(d) without

ตอบ  -  ข้อ  (b)   

              สำหรับวลีที่ใช้กับ  “Under”  ได้แก่  “under one’s arm”  (หนีบอยู่ใต้รักแร้)  Cindy came in the room with a book under her arm.  (ซินดี้เข้ามาในห้อง  โดยมีหนังสือหนีบอยู่ใต้รักแร้),  แต่ใช้  “in his hand”  (ในมือของเขา-  He has a cup of coffee in his hand.  (เขามีถ้วยกาแฟอยู่ในมือ),  “under age”  (อายุน้อยเกินไป, ยังไม่โตพอ, ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)  -  Rose was not allowed to enroll in the Life Saving Course because she was under age.  (โรสไม่ได้รับอนุญาตให้ลงทะเบียนเรียนในหลักสูตรการช่วยชีวิต  เพราะว่าเธอยังไม่โตพอ),  “under arrest”  (ถูกจับกุมโดยตำรวจ)  -  Thomson is under arrest now.  (ทอมสันถูกจับกุมโดยตำรวจในขณะนี้),  “The road runs under the bridge.”  (ถนนวิ่งผ่านใต้สะพาน),  “He has a large staff under him.”  (เขามีคณะเพื่อนร่วมงานกลุ่มใหญ่ภายใต้การกำกับดูแลของเขา),  “She is under notice to leave our employment.”  (เธอได้รับการเตือน – ข้อความที่เตือน – ให้ออกจากงาน – ให้พ้นจากการว่าจ้างของเรา) (ในช่วงเวลาที่กำหนดไว้),  “Jeff is swimming under the water.”  (เจฟฟ์กำลังแหวกว่ายอยู่ใต้น้ำ),  “The agreement bans all nuclear tests in the atmosphere, under the sea and in outer space.  (ข้อตกลง – สัญญา – ห้ามการทดลองอาวุธนิวเคลียร์ทุกประเภทในชั้นบรรยากาศ, ใต้ทะเล และในอวกาศนอกโลก),  “Under his calm manner he is a very excitable person.”  (ภายใต้กิริยาท่าทางที่สงบนิ่ง  เขาเป็นบุคคลที่ตื่นเต้นได้ง่ายมาก),  “Stand here under the wall and you will be protected from the rain.”  (จงยืนอยู่ที่นี่ใกล้ๆ กำแพง  และคุณจะได้ที่กำบังฝน),  “We made the journey in under an hour.”  (เราเดินทางน้อยกว่า ๑ ชั่วโมง),  “He bought the house for under $10,000.”  (เขาซื้อบ้านในราคาต่ำกว่า ๑๐,๐๐๐ ดอลลาร์),  “The regiment is under the command of Colonel Smith.”  (กองทหารอยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของพันเอกสมิธ),  “Mary has been under the doctor for several weeks.”  (แมรี่อยู่ในการดูแลของหมอเป็นเวลาหลายสัปดาห์จนถึงขณะนี้),  “Under the terms of the contract, Daniel cannot be dismissed without three months’ notice.  (ภายใต้ข้อตกลง – ข้อกำหนด – ของสัญญา  แดเนี่ยลมิอาจถูกไล่ออกจากงานโดยมิได้รับการแจ้งเตือนล่วงหน้าเป็นเวลา ๓ เดือน)  (ถ้าจะไล่ออกจากงาน  ต้องแจ้งเตือนล่วงหน้า ๓ เดือน),  “Bill is under a strain because of his wife’s illness.”  (บิลมีความเครียด – วิตกกังวล – เนื่องมาจากความเจ็บป่วยของภรรยา),  “I am under oath not to disclose any information to the press.”  (ผมอยู่ภายใต้คำสาบานว่าจะไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารใดๆ กับหนังสือพิมพ์),  “under pressure”  (ภายใต้ความกดดัน หรือแรงกดดัน)  -  When a motor tyre (= tire) is fully inflated, it is under considerable pressure.  (เมื่อยางรถยนต์ถูกสูบลมเข้าไปจนเต็ม,  มันอยู่ภายใต้ความดัน (แรงดัน) อย่างมากมาย),  “I feel under an obligation to her.”  (ผมรู้สึกเป็นหนี้บุญคุณต่อเธอ  หรือมีข้อผูกพันกับเธอ),  “The group sing under the name of the Beatles.”  (กลุ่มนี้ร้องเพลงภายใต้ชื่อ “เดอะบีเทิลส์”  -  คือไม่เปิดเผยชื่อจริง),  “The matter is under review.”  (เรื่องราวกำลังอยู่ในระหว่างการพิจารณา-ทบทวน),  “People under 18 are not allowed to buy alcoholic drink in a pub.  (ผู้ที่มีอายุต่ำกว่า ๑๘ ปี  ไม่ได้รับอนุญาตให้ซื้อเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในร้านเหล้า),  “In the library you can find a book listed under its title, not under its author’s name.  (ในห้องสมุด  คุณสามารถค้นหาหนังสือซึ่งลงรายการภายใต้ชื่อของมัน  ไม่ใช่ภายใต้ชื่อของผู้เขียน),  “under cover”  (ภายใต้กำบัง, อย่างซ่อนเร้น, อย่างปิดบังอำพราง)  -  The prisoners escaped under cover of darkness.  (นักโทษหลบหนีไปภายใต้กำบังของความมืด หรือ โดยซ่อนเร้นไปกับความมืด),  “under fire” (ถูกยิงหรือถูกโจมตี, ถูกโจมตีด้วยอาวุธปืนหรือคำพูด),  “under one’s breath”  (ในแบบกระซิบ, ด้วยเสียงที่แผ่วเบา)  -  I told Jim the news under my breath, but Tom overheard me.  (ผมบอกข่าวแก่จิมด้วยเสียงที่แผ่วเบาหรือแบบกระซิบ  แต่ทอมแอบได้ยินผมพูด),  “under one’s nose  (= under the nose of)”   อยู่ในสายตา, เห็นอยู่ตำตา, ต่อหน้าต่อตา,  อยู่ในที่ที่สามารถมองเห็นหรือสังเกตเห็นได้ง่าย  -  The thief walked out of the museum with the painting, right under the nose of the guards.  (เจ้าขโมยเดินออกไปจากพิพิธภัณฑ์พร้อมกับภาพวาด  ต่อหน้าต่อตา รปภ. เลยทีเดียว  -   โดยที่ รปภ. ไม่เห็น),  “under one’s wing”  (ภายใต้การดูแลเอาใจใส่ หรือปกป้องคุ้มครองของ,  “under the circumstances  (= in the circumstances)”  (ในสถานการณ์ที่เป็นอยู่, ในสภาวะปัจจุบัน, ตามที่สิ่งต่างๆ เป็นอยู่)  Under (In) the circumstances, the stagecoach passengers had to give the robbers their money.  (ภายใต้สถานการณ์ที่เป็นอยู่  ผู้โดยสารรถม้าจำเป็นต้องให้เงินของพวกเขาแก่โจร) (พวกโจรเอาปืนจี้หัวพวกเขา  ทำให้พวกเขาไม่อาจปฏิเสธได้),  “under the sun”  (บนโลกนี้, ในโลกนี้  -  ใช้เพื่อแสดงการเน้น) -  The President’s assassination shocked everyone under the sun. (การลอบสังหารท่านประธานาธิบดีทำให้ทั้งโลกตกตะลึง)  -  Where under the sun could I have put my purse?  –  ไม่รู้ว่าผมเอากระเป๋าสตางค์ไปวางไว้ที่ไหนบนโลกนี้),  “under the counter”  (แอบซื้อหรือขายกันอย่างลับๆ  –  เปรียบเหมือนใต้เคาน์เตอร์)  -  The liquor dealer was arrested for selling beer under the counter to teenagers.  (คนขายสุราถูกตำรวจจับเพราะขายเบียร์ให้เด็กวัยรุ่นอย่างผิดกฎหมาย  -   คือลักลอบขาย),  “under the table”  (ใต้โต๊ะ),  “under the bench”  (ใต้ม้านั่ง),   “under the blanket”  (ใต้ผ้าห่ม หรือห่มผ้าห่ม),  “under the earth (the ground)”  (ใต้ดิน),  “under the sea”  (ใต้ทะเล),  “under difficult circumstances”  (ภายใต้สถานการณ์ที่ยากลำบาก),  “China under Chairman Mao”  (จีนภายใต้การปกครองของประ ธานเหมา),  “Vietnam under communist rule”  (เวียดนามภายใต้การปกครองระบอบคอมมิวนิสต์),  “under capitalism”  (ภายใต้ระบอบทุนนิยม),  “under repair”  (กำลังอยู่ระหว่างการซ่อมแซม)  The road is under repair.  (ถนนกำลังอยู่ระหว่างการซ่อมแซม),  “under investigation”  (กำลังอยู่ระหว่างการสืบสวน-สอบสวน),  “under construction”  (กำลังอยู่ระหว่างการก่อสร้าง)  -  The village’s pond is under construction.  (สระน้ำของหมู่บ้านกำลังอยู่ระหว่างการก่อสร้าง),  “under discussion”  (กำลังอยู่ระหว่างการปรึกษาหารือกัน)  -  There is a new film project under discussion.  (มีโครงการภาพยนตร์โครงการใหม่กำลังอยู่ระหว่างการปรึกษาหารือกัน),  “under supervision”  (ภายใต้การกำกับดูแล)   “under cultivation” (กำลังอยู่ระหว่างการเพาะปลูก)  -  Only 20% of the land is under cultivation.  (เพียง ๒๐ เปอร์เซ็นต์ของผืนดินเท่านั้นกำลังอยู่ระหว่างการเพาะปลูก),  “under surveillance” (อยู่ภายใต้การสอดส่องดูแล-สำรวจตรวจตรา)  -  David is put under surveillance.  (เดวิดถูกจัดให้อยู่ภายใต้การสอดส่องดูแล-สำรวจตรวจตรา – ของตำรวจ  โดยสงสัยว่าเขาพัวพันกับการค้ายาเสพย์ติด),  “under attack”  (ถูกโจมตี),   “under guard”  (ได้รับความคุ้มครองป้องกัน)  -  You should remain under heavy guard until the job is done.  (คุณควรยังคงได้รับความคุ้มครองป้องกันอย่างแน่นหนา  จนกระทั่งงานแล้วเสร็จ),  “under police escort”  (ภายใต้การคุ้มกันของตำรวจ)  -  (The bank robbers were taken to court under heavy police escort.)  (โจรปล้นธนาคารถูกนำตัวไปศาลภายใต้การคุ้มกันอย่างแน่นหนาของตำรวจ),  “under suspicion”  (ถูกระแวงสงสัย)  Andy knew he was under suspicion.  (แอนดี้รู้ว่าตัวเขาถูกระแวงสงสัย),  “under someone’s influence”  (ภายใต้อิทธิพลของใครบางคน)  -  Calcutta came heavily under European influence.  (เมืองกัลกัตตา – ในอินเดีย – ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของยุโรปอย่างรุนแรง),  “under the impression”  (มีความประทับใจ)  -  Carol was evidently under the impression that Morris was the doctor.  (คาโรลมีความประทับใจอย่างเห็นได้ชัดว่า  มอร์ริสเป็นหมอ – ซึ่งอาจไม่ใช่ก็ได้),  “under the assumption”  (มีหรือภายใต้ข้อสมมติฐาน)  -  Brenda had joined under the assumption that she was to be promoted.  (เบร็นด้าเข้าไปร่วมภายใต้ข้อสมมติฐานว่า  เธอต้องได้รับการเลื่อนตำแหน่ง),  “under pressure”  (อยู่ภายใต้ หรือได้รับความกดดัน)  -  The company was under enormous pressure to act quickly.  (บริษัทได้รับความกดดันให้ดำเนินการอย่างรวดเร็ว),  “under stress” (อยู่ภายใต้ หรือได้รับความเครียด)  -  The organization aims to help families under stress.  (องค์กรนี้มีเป้าหมายช่วยเหลือครอบครัวที่ได้รับความเครียด),  “The people on the stage were completely under his spell.  (ผู้คนบนเวที – นักแสดง – อยู่ภายใต้อิทธิพลครอบงำ (หรือ เสน่ห์, แรงดึงดูดใจ) ของเขาโดยสิ้นเชิง),  “under immediate threat”  (อยู่ภายใต้ หรือได้รับการคุกคาม-อันตรายโดยตรง)  -  The 24 acres are under no immediate threat of development.  (ที่ดิน ๒๔ เอเคอร์แปลงนั้นมิได้รับการคุกคามโดยตรงจากการพัฒนา) (หมายถึง  โครงการพัฒนามิได้มีผลกระทบทางลบกับที่ดินแปลงนั้น,  “under treatment”  (ได้รับการเยียวยารักษา)  -  He is under treatment for an ulcer.  (เขากำลังได้รับการเยียวยารักษาแผลพุพอง-เน่าเปื่อย)  -  The patients under local anaesthesia were fully conscious during the operation.  (ผู้ป่วยซื่งมีการไร้ความรู้สึก (การชา) เฉพาะที่ (ของร่างกาย)  จะรู้สึกตัวเต็มที่ในระหว่างการผ่าตัด)  -  Except when under sedation, he talked incessantly.  (ยกเว้นเมื่ออยู่ภายใต้การกดประสาท (ด้วยฤทธิ์ยา)  เขาจะพูดคุยอย่างไม่รู้จักหยุด),  “under his real name”  (เขียนหนังสือ) โดยใช้ชื่อจริง  -  มิได้ใช้นามแฝงหรือชื่อคนอื่น),  “land under cash crops”  (ที่ดินที่กำลังใช้ปลูกพืชเศรษฐกิจ),  “He studied under Professor Thomas.”  (เขาเรียนภายใต้การสอนโดยอาจารย์โทมัส),  “John worked under his supervisor.”  (จอห์นทำงานภายใต้การสอนหรือกำกับของผู้ควบคุมดูแลของเขา),  “I’ve got two clerks under me in my section.”  (ผมมีเสมียนเป็นลูกน้อง  ๒  คนในแผนก),  “children under 12”  (เด็กอายุต่ำกว่า ๑๒ ปี),  “expenditure under $ 10 million”  (ค่าใช้จ่ายต่ำกว่า ๑๐ ล้านเหรียญ),  “under retirement age”  (อายุต่ำกว่าวัยเกษียณ  คือ ต่ำกว่า  ๖๐  ปี)  เป็นต้น

 

5. Steve endeavors (เอน-เดฟว-เว่อะ) to swim across the strong current so as to show off his stamina.   

(สตีฟ  พยายาม-บากบั่น  ที่จะว่ายข้ามกระแสน้ำที่เชี่ยว  เพื่อที่จะโอ้อวดพละกำลัง-ความแข็งแกร่งของตน)

(a) plans    (วางแผน, มีแผน, แผน)

(b) promises    (สัญญา, คำมั่นสัญญา)

(c) shuns    (หลีกเลี่ยง)

(d) attempts    (อะ-เท้มพท) (พยายาม, ทดลอง)  (Attempt  เมื่อเป็นคำนาม  หมายถึง  “ความ

       พยายาม”)

(e) glorifies    (กล๊อ-ริ-ไฟ)  (สดุดี, แซ่ซ้องสรรเสริญ, ยกย่องว่าประเสริฐเลิศเลอ)

ตอบ  -  ข้อ  (d)  Endeavor  เมื่อเป็นคำนาม  หมายถึง  “ความพยายาม, ความบากบั่น   

 

6. He gave a lucid explanation as to how he had escaped from the prison.  

(เขาให้คำอธิบายที่  แจ่มแจ้ง-สามารถเข้าใจได้ง่าย-สว่าง-โปร่งใส-ฉลาด-หลักแหลม-มีเหตุผล  เกี่ยวกับว่าเขาหลบหนีออกจากคุกอย่างไร)

(a) difficult    (ยาก, ลำบาก,

(b) tedious    (น่าเบื่อ, น่ารำคาญ)

(c) clear    (แจ่มแจ้ง, ชัดเจน, เข้าใจได้ง่าย, ชัดถ้อยชัดคำ, แน่ชัด,  ใสแจ๋ว, ใสสะอาด, สว่าง, แจ้ง,

       โล่ง, ไร้มลทิน, เปิดเผย, ไม่มีสินค้า, ไม่มีหนี้สิน)

(d) convincing    (น่าเชื่อถือ, จูงใจให้เชื่อ)

(e) apathetic    (แอ-พะ-เธ้-ทิค)  (เฉื่อยชา, เฉยเมย, เซื่องซึม, ไม่แยแส)

ตอบ  -  ข้อ  (c)

 

7. Heavy rain turned the football field into such a quagmire (แคว้ก-ไม-เออะ) that neither team could make much progress on offense.

(ฝนที่ตกหนักเปลี่ยนสนามฟุตบอลให้กลายเป็น  บึง-หนอง-หล่ม-บ่อเลน-ปลัก-สถาน การณ์ที่ลำบากมาก  จนกระทั่งไม่มีทีมใดสามารถคืบหน้าไปได้มาก  ในการเป็นฝ่ายรุก)

(a) profusion    (โพร-ฟิ้วส-ชั่น)   (ปริมาณที่มากมายเกินไป, ความฟุ่มเฟือย, ความสุรุ่ยสุร่าย)  

(b) oblivion     (อะ-บลิ้ฟ-เวี่ยน)  (การถูกลืม, การสูญจากความทรงจำ, การลืมเลือน, การให้อภัย, การอภัยโทษ)  

(c) soft wet boggy land    (พื้นดินที่เป็นบึง-หนอง ที่เปียกชื้นและอ่อนนุ่ม)  

(d) nonchalance    (น้อน-ชะ-เลิ่นซ  หรือ  ล่านซ)   (ความเมินเฉย, ความไม่ใยดี, ความไม่สนใจ, ความห่างเหิน)  

(e) drought    (เดร้าท์)  (ความแห้งแล้ง, ความขาดแคลนน้ำ, ฤดูแล้ง, การขาดแคลนที่ยาวนาน, ความกระหายน้ำ)  

ตอบ  -  ข้อ  (c

 

8. It’s so dark in here.  You’d better be careful, _________________________ you should stumble.

(มันมืดมากเลยในที่นี้  คุณควรระมัดระวัง ___________________ คุณ (อาจ) เดินสะดุด-ก้าวพลาด)

(a) unless    (ถ้า........................ไม่)

(b) so that    (เพื่อที่ว่า)

(c) lest    (โดยเกรงว่า,  เพื่อไม่ให้)

(d) as a result    (ผลที่ตามมาคือ)

ตอบ  -  ข้อ  (c)  ดูเพิ่มเติมการใช้  “Lest”  จากประโยคข้างล่าง

                                 ตัวอย่างที่ 

A: “The doctor told him to stop taking drugs __________________ he should suffer brain damage.”

(หมอบอกเขาให้เลิกกินยาเสพย์ติด ____________________ เขา (อาจ) ได้รับอันตรายทางสมอง)

B: “I don’t think he’ll listen.”

(ผมไม่คิดว่าเขาจะฟัง (ที่หมอบอก) หรอก)

(a) unless    (ถ้า...................ไม่)

(b) nevertheless    (อย่างไรก็ตาม)

(c) in order that    (เพื่อที่ว่า)

(d) lest    (โดยเกรงว่า, เพื่อไม่ให้)

ตอบ  -  ข้อ  (d) เนื่องจากได้ความหมายดีที่สุด  ดูเพิ่มเติมการใช้  “Lest”  จากประโยคข้างล่าง

 • We watched all night lest the bandits should return.

(เราเฝ้าดูตลอดทั้งคืน  โดยเกรงว่า (เพื่อไม่ให้) พวกโจรจะกลับมา)

 • I had to grab the iron rail at my side lest I slipped off.

(ผมจำเป็นต้องเกาะราวเหล็กข้างตัวเอาไว้  โดยเกรงว่า (เพื่อไม่ให้) ผมจะลื่นล้ม)

 • He was extra polite to his superiors lest something adverse might be written into his records.

(เขาสุภาพเป็นพิเศษกับผู้บังคับบัญชา  โดยเกรงว่า (เพื่อไม่ให้) บางสิ่งบางอย่างในทางลบ  อาจถูกเขียนลงไปในประวัติของเขา)

 • John Glenn, lest the reader has forgotten, was the first American astronaut to orbit in space.

(จอห์น เกลนน์,  โดยเกรงว่าผู้อ่านจะลืมไป,  เป็นนักบินอวกาศชาวอเมริกันคนแรกที่โคจรในอวกาศ)  (ใช้  Lest  ในการกล่าวนำเหตุผลสำหรับข้อมูลพิเศษที่ผู้พูดต้องการจะบอกแก่ผู้ฟัง)

 

เรียน   ท่านผู้ติดตามอ่านเว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th                 

 

         ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง  e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บไซต์นี้  ตาม Address  <wpookaotong@yahoo.com>  (โปรดระบุหัวเรื่องด้วยว่า “ปรับปรุงเว็บไซต์”)  เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้ต่อไป