หมวดข้อสอบ STRUCTURE (ตอนที่ 574)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

Direction:  Choose the best answer to each item.

(จงเลือกคำตอบที่ดีที่สุดของแต่ละข้อ)

 

1. If you could have bought a record, what _________________________________________?

(ถ้าคุณสามารถที่จะซื้อแผ่นเสียงได้ (ในอดีต  แต่ก็มิได้ซื้อ) _______________________ อะไร )

(a) would you buy

(b) would you have buy

(c) would you have bought    (คุณคงจะได้ซื้อ)  (แผ่นเสียงเพลงอะไร)

(d) would you be buying

ตอบ  -  ข้อ  (c)  เนื่องจากเป็น  “If clause”  แบบที่  ๓  คือ  เหตุการณ์มิได้เกิดขึ้นตามที่สมมติ  หรือ เกิดตรงข้ามกับข้อความในประโยค  สำหรับประโยคข้างบน  ถามว่า  “ถ้าคุณสามารถซื้อแผ่นเสียงในอดีต  คุณจะซื้อแผ่นเสียงเพลงอะไร”  ซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดจริง  คือ  “คุณมิได้ซื้อแผ่นเสียง”  ซึ่งถือเป็นการถามแบบสมมติเท่านั้น  ใน  “If clause”  แบบที่  ๓  นี้  ตามปกติกริยาใน  “If clause”  จะใช้รูป  (Past perfect tense)  “Had + Verb 3”  แต่สามารถอนุโลมใช้  “Could + Have + Verb 3”  ได้  ส่วนกริยาใน  “Main clause”  ใช้รูป  “Would (Should, Could, Might, Must) + Have + Verb 3”  (ในประโยคข้างบน  คือ  “………..Would you have bought”  เนื่องจากอยู่ในรูปคำถาม)

 

2. The ship changed its course _____________________________________ there was a storm.

(เรือเปลี่ยนเส้นทาง ________________________________________________ มีพายุ)

(a) on account of    (เพราะว่า, เนื่องจาก)  (ต้องตามด้วยคำนาม หรือวลี)

(b) due to    (เพราะว่า, เนื่องจาก)  (ต้องตามด้วยคำนาม หรือวลี)

(c) because of    (เพราะว่า, เนื่องจาก)  (ต้องตามด้วยคำนาม หรือวลี)

(d) because    (เพราะว่า, เนื่องจาก)  (ต้องตามด้วยประโยค  คือ  “Subject + Verb”)

ตอบ  -  ข้อ  (d)  หรืออาจตอบ  “The ship changed its course on account of (= due to = because of = owing to) a storm.”  (เรือเปลี่ยนเส้นทางเนื่องจากพายุ)  ก็ได้  ดูเพิ่มเติมการใช้คำอื่นๆ จากตัวอย่างข้างล่าง

                  ๑. Because of  Owing to  =  On account of  =  Due to  =  เนื่องจาก, เพราะว่า  (ตามด้วยคำนาม หรือวลี)  เช่น

 • The whole group played very badly because of (owing to, on account of, due to) stage fright.

(ทั้งกลุ่มแสดงได้แย่มาก  เพราะว่า (เนื่องจาก) ประหม่าเวที)

 • Because of (Owing to, On account of, Due to) the heavy rain, we could not go out.

(เนื่องจาก (เพราะว่า) ฝนตกหนัก  เราไม่สามารถออกไปข้างนอก)

 • Because of (Owing to, On account of, Due to) an accident, the train was delayed for 2 hours.  

(เนื่องจาก (เพราะว่า) อุบัติเหตุ  รถไฟถูกทำให้ล่าช้าไป   ชั่วโมง)

 • He could not go to university because of (owing to, on account of, due to) his poverty.  

(เขาไม่สามารถเรียนมหาวิทยาลัย  เนื่องจาก (เพราะว่า) ความยากจน) 

 • We shall not play football today because of (owing to, on account of, due to) the heat.

(เราจะไม่เล่นฟุตบอลวันนี้เพราะว่า (เนื่องจาก) ความร้อน  -  อากาศร้อน)

 • Because of (Owing to, On account of, Due to) his poor health, he could not work in a tropical country.

(เนื่องจาก (เพราะว่า) สุขภาพที่แย่ของเขา  เขาไม่สามารถทำงานในประเทศในเขตร้อน)

 • Because of (Owing to, On account of, Due to) her friendly personality, she is admired by all her friends.

(เนื่องจาก (เพราะว่า) บุคลิกที่เป็นมิตรของเธอ  เธอได้รับการยกย่องโดยเพื่อนๆ ทุกคน)

                 ๒. Because  =  Since  =  As  =  เพราะว่า, เนื่องจาก  (ตามด้วยประโยค  คือ  Subject + Verb)  เช่น

 • I couldn’t see Helen’s expression because (since, as) her head was turned.

(ผมมองไม่เห็นกิริยาท่างทางของเฮเลน  เพราะว่าศีรษะของเธอหันไปอีกทาง)

 • She couldn’t come because (since, as) she was too busy.

(เธอมาไม่ได้เพราะว่าเธอมีงานยุ่งมากเกินไป)

 • Because (Since, As) he used an abrasive cleaner on the bath, it scratched the surface.

(เพราะว่าเขาใช้เครื่องทำความสะอาดที่กัดกร่อนกับ (พื้น) ห้องน้ำ)  มันเลยขีดข่วนพื้นผิวหน้าเป็นรอย)

 • Fortunately someone was in the house because (since, as) I could hear music playing faintly.

(โชคดีที่มีใครบางคนอยู่ในบ้าน  เพราะว่าฉันสามารถได้ยินเสียงดนตรีเล่นแผ่วๆ)

 • Because (Since, As) it rained all night, there was a flood the following day.

(เพราะว่าฝนตกตลอดทั้งคืน  มีน้ำท่วมในวันต่อมา)

 • She missed the plane because (since, as) she left home very late.

(เธอตกเครื่องบิน  เพราะว่าเธอออกจากบ้านสายมาก)

 • Because (Since, As) it was Mr. Peterson’s birthday, his staff took him to lunch.

(เพราะว่ามันเป็นวันเกิดของมิสเตอร์ปีเตอร์สัน  คณะผู้ร่วมงานของเขาพาเขาไปทานอาหารกลางวัน)

 • Because (Since, As) none of us were familiar with the city.  Mr. Gustav drove us to the meeting.

(เพราะว่าพวกเราไม่คุ้นเคยกับเมือง  มิสเตอร์กุสตาฟขับรถพาเราไปประชุม)

 

3. They went home and watched television.  ___________________________ they went to bed.

(พวกเขากลับบ้านและดูทีวี ___________________________________ พวกเขาก็เข้านอน)

(a) In addition    (นอกเหนือจากนั้น)

(b) However    (อย่างไรก็ตาม)

(c) Later    (ต่อมา)

(d) As a result    (ผลที่ตามมา คือ)

ตอบ  –  ข้อ  (c)  เนื่องจากเป็นการเรียงเหตุการณ์ตามลำดับเวลา  (กลับบ้าน-ดูทีวี-เข้านอน)

 

4. ______________________________________________ the second time, the snake died.

(___________________________________________________ เป็นครั้งที่ ๒,  งูตาย)

(a) Beat

(b) Beating    (ตี)

(c) Beaten    (ถูกตี)

(d) To beat

ตอบ  –  ข้อ  (c)  เนื่องจากประธานของประโยค (The snake) เป็นผู้ถูกกระทำ  (ถูกตี)   จึงต้องใช้กริยาช่องที่  ๓  ขึ้นต้นประโยค  ดูเพิ่มเติม การใช้  “Verb + ing”  และ  “Verb 3”  ขึ้นต้นประโยค  โดยขยายประธานที่อยู่ข้างในประโยค  (หลังเครื่องหมายคอมม่า)  เพื่อแสดง  “Active voice”  และ “Passive voice” (ตามลำดับ)  จากตัวอย่างข้างล่าง

                                  ตัวอย่างที่              (จงหาข้อที่ผิดหลักไวยากรณ์ จาก ข้อ  ๑ – ๔)           

(1) Loving throughout the Western world, ballet is a (2) theatrical art that tells a story (3) through dance (4) accompanied by music.

(ได้รับความรักไปทั่วโลกตะวันตก  ระบำบัลเลต์เป็นศิลปะเกี่ยวกับละคร  ซึ่งเล่าเรื่องราวโดยผ่านทางการเต้นรำ  ที่ประกอบด้วยดนตรี)

ตอบ  –  ข้อ  (1)  แก้เป็น  “Loved”   เนื่องจากประธานของประโยค  คือ  “Ballet”  เป็นสิ่งที่  “ถูกรัก” (ถูกกระทำ)  กริยา  “Loved”  จึงต้องอยู่ในรูปกริยาช่องที่ ๓  (Past participle)  สำหรับวลี  “Loved throughout the Western world”  เป็นข้อความที่ขยายประธาน  ทำหน้าที่เป็น  “Adjective phrase”  ตัวอย่างอื่นๆ ในแบบนี้  (Passive voice)  ได้แก่

 • Punished by his teacher, Jack tried hard to improve himself.

(ถูกลงโทษโดยครูของเขา  แจ๊คพยายามอย่างหนักที่จะปรับปรุงตัวเอง) (แจ๊คถูกลงโทษ)

 • Bitten by a snake, the dog died.

(ถูกกัดโดยงู  สุนัขตาย) (สุนัขถูกกัด)

 • Killed in the battlefield in the war, he was praised by fellow soldiers.

(ถูกฆ่าตายในสนามรบในสงคราม  เขาได้รับการสรรเสริญโดยเพื่อนทหาร) (เขาถูกฆ่าตาย)

 • Asked by her parents, she came home from abroad to help in the family business.

(ถูกขอร้องโดยพ่อแม่ของเธอ  เธอกลับมาบ้านจากต่างประเทศ  เพื่อช่วยเหลือในธุรกิจของครอบครัว) (เธอถูกขอร้อง)

                  อย่างไรก็ตาม  ถ้าประธานของประโยคเป็นผู้ทำกริยาในวลี  กริยานั้นจะต้องเป็น  “Present participle” (Verb + ing)  เช่น

 • Walking along the road, he met his old friend.

(เดินไปตามถนน  เขาพบเพื่อนเก่าของเขา) (เขาเป็นผู้ทำกริยา  “เดิน”)

 • Seeing her teacher, Jane went to greet him.

(เห็นครูของเธอ  เจนเข้าไปทักทายเขา) (เจนเป็นผู้ทำกริยา  “เห็น”)

 • Looking out of the window, we could see beautiful scenery.

(มองออกไปนอกหน้าต่าง  เราสามารถเห็นทัศนียภาพที่สวยงาม) (เราเป็นผู้ทำกริยา  “มอง”)

 • Hoping to be there in time, Kim started early in the morning.

(หวังว่าจะไปที่นั่นให้ทันเวลา  คิมเริ่มออกเดินทางแต่เช้าตรู่) (คิมเป็นผู้ทำกริยา  “หวัง”)

 

5. We worked without respite (เรส-พิท) from five in the morning until five in the afternoon.

(เราทำงานโดยปราศจาก  การพักผ่อน-การหยุดชั่วคราว-การทุเลา-การยืดเวลาออกไป-การเลื่อนเวลาออกไป  จากตีห้าในตอนเช้า  จนกระทั่ง  ๕  โมงเย็น)

(a) reprisal    (ริ-ไพร้-เซิ่ล)  (การโต้ตอบด้วยกำลัง หรือกำลังทางทหาร, การแก้แค้น, การยึดทรัพย์สินเพื่อเป็น

       การโต้ตอบ)  

(b) reparation     (เรพ-พะ-เร้-ชั่น)  (การชำระเงินคืน, การชดเชย, การเยียวยา, การ     แก้ไข, การปรับปรุง, การ

       ซ่อมแซม, การฟื้นฟู, การปฏิสังขรณ์)  

(c) a period of rest or relief    (ช่วงเวลาการพักผ่อน หรือผ่อนคลาย)   

(d) repercussion    (รี  หรือ  เรพ-เพอร์-คั้ช-ชั่น)  (ผลลัพธ์, ผลกระทบทางอ้อม, การสะท้อนกลับ, การเด้งกลับ,

       สิ่งที่สะท้อนกลับ, ผลสะท้อน, เสียงสะท้อน)  

(e) requisite    (เร้ค-ควิ-ซิท)  (ข้อกำหนด, สิ่งที่จำเป็น, สิ่งที่จะขาดเสียมิได้)  

ตอบ  –  ข้อ  (c)

 

6. Modeling clay is very malleable (แม้ล-ลี-อะ-เบิ้ล).  So is Tim.  We can make him do whatever we want him to do.

(ดินเหนียวสำหรับทำ (ปั้น) แบบ  ดัดหรือตีแผ่ให้เป็นรูปทรงต่างๆได้-ทำหรือดัดให้เป็นรูปทรงต่างๆได้ง่าย-ดัดแปลงได้-เปลี่ยนแปลงได้  มาก  (และ) ทิมก็เช่นเดียวกัน  เราสามารถใช้ให้เขาทำอะไรก็ตาม  ที่เราต้องการให้เขาทำ)   (คือ   ทิมเป็นคนใช้งานง่าย  สั่งให้ทำอะไรก็ทำ  เปรียบได้กับดินเหนียวที่ใช้ปั้นสิ่งต่างๆ)

(a) obscene    (ออบ-ซีน)  (๑. ลามก, อนาจาร, หยาบโลน, หยาบคาย, ทำให้เกิดกำหนัด-ตัณหา,  ๒. น่ารังเกียจ,

       น่าขยะแขยง, สกปรก)  

(b) obsolete    (อ๊อบ-ซะ-ลีท)  (พ้นสมัย, ล้าสมัย, เลิกใช้แล้ว, เก่าคร่ำครึ)  

(c) pallid    (แพ้ล-ลิด)  {ซีด, จาง, อ่อน, ไม่เพียงพอ, ขาดแคลน (กำลังหรือความสนใจ)}  

(d) easy to shape or bend    (ดัดให้เป็นรูปทรงหรือบิดงอได้ง่าย)  

(e) scandalous    (สแค้น-ดะ-เลิส)  (น่าอาย, น่าอัปยศอดสู, อื้อฉาว, ฉาวโฉ่, ทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียง)  

ตอบ  –  ข้อ  (d)

 

7. Since the rhinoceros does not perspire, it cools off by wallowing (ว้อล-โล่) in mud or water.  

(เนื่องจากแรดไม่มีเหงื่อออก  มันทำให้ตัวเย็นขึ้นโดยการ  กลิ้ง-กลิ้งตัว-เกลือกกลิ้ง-หมกมุ่น  ในโคลนหรือน้ำ)

(a) swimming    (ว่ายน้ำ) 

(b) rolling    (กลิ้ง, หมุนตัว)    

(c) fighting    (ต่อสู้)

(d) dozing    (งีบหลับ, เคลิ้มหลับ, สัปหงก)   

(e) escalating    (ขยาย, เพิ่ม, ทำให้มากขึ้น)

ตอบ  –  ข้อ  (b)

 

8. Americans today are marrying at an earlier age than their parents and grandparents ___________.

(คนอเมริกันในปัจจุบันกำลังแต่งงานเร็วกว่า (ที่อายุน้อยกว่า)  พ่อแม่และปู่ย่าของตน  ____________)

(a) are

(b) were

(c) did    (แต่งงาน)

(d) do

(e) were used to    (คุ้นเคย, เคยชิน)

ตอบ  -  ข้อ  (c)  เป็นการใช้   “Verb to do” (Did)  แทนคำกริยาที่กล่าวถึงมาก่อนแล้ว  (Marry)   โดยเป็นเรื่องในอดีต  (พ่อแม่-ปู่ย่า แต่งงาน)   สำหรับข้อนี้  อาจตอบว่า  “Used to” (เคย)  (หมายถึง  เคยแต่งงาน) ก็ได้  แต่ไม่ใช้   “Were”  เนื่องจากแทน   “Were marrying”  ซึ่งหมายถึง  “กำลังแต่งงานในอดีต”  ซึ่งผิด  เพราะประโยคนี้ต้องการเพียงบอกว่า  พ่อแม่-ปู่ย่า  “แต่งงาน” (ในอดีต)  เท่านั้น  ดูเพิ่มเติมจากประโยคข้างล่าง

                                 ตัวอย่างที่  

 A: “Who went to Hua-Hin with you?”

(ใครไปหัวหินกับคุณ)

 B: “_____________________________________________________________.”

(a) My brother went

(b) My brother did    (น้องชายของผมไปครับ)

(c) No, my brother didn’t

(d) Yes, my brother went with me

ตอบ  -  ข้อ  (b)  เมื่อคำถามขึ้นต้นด้วย   “Question words”  (What, When, Where, Why, How, How much, How many, How long, How often, etc.)   ไม่ต้องตอบด้วย   “Yes” หรือ  “No”  แต่ต้องตอบให้ตรงคำถาม  และต้องใช้กริยาช่วย  (Do, Does, Did  -  ซึ่งแล้วแต่ประธานและ Tense)  แทนกริยาที่พูดไปแล้วก่อนหน้า  เพื่อหลีกเลี่ยงการใช้กริยาตัวนั้นซ้ำ   (ในที่นี้คือ  “Went”  จึงต้องใช้  “Did” แทน)  ดูเพิ่มเติมจากประโยคข้างล่าง

 • I’m not going to read this book.  Would you like to ?  (= Would you like to read it ?

(ผมจะไม่อ่านหนังสือเล่มนี้  คุณอยากจะอ่านมันไหม)

 • I haven’t spoken to the teacher yet, but I have to very soon.  (= but I have to speak to her very soon)

(ฉันยังไม่ได้คุยกับอาจารย์เลย  แต่ฉันจำเป็นต้องคุยกับอาจารย์เร็วๆ นี้)

 

เรียน   ท่านผู้ติดตามอ่านเว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th                 

 

             ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง  e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บไซต์นี้  ตาม  Address  <wpookaotong@yahoo.com>   (โปรดระบุหัวเรื่องด้วยว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)  เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้ต่อไป