หมวดข้อสอบ STRUCTURE (ตอนที่ 573)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

Direction:  Choose the best answer to each item.

(จงเลือกคำตอบที่ดีที่สุดของแต่ละข้อ)

 

1. Helen asked for _________________________________________________ these apples.

(เฮเลนขอแอปเปิ้ลเหล่านี้  ________________________________________________)

(a) some more

(b) any more

(c) some more of    (เพิ่มขึ้นอีก)

(d) any more of

ตอบ  -  ข้อ  (c)  ดูรายละเอียดการใช้  “Some”  จากประโยคข้างล่าง

                                  ตัวอย่างที่  

 • May I have _______________________________________________ these oranges?

(ผมขอรับประทานส้มเหล่านี้ ______________________________________ ได้ไหมครับ)

(a) any more

(b) some more

(c) any more of

(d) some more of    (เพิ่มขึ้นอีกหน่อย)

ตอบ  -  ข้อ  (d)  “Some”  โดยทั่วไปใช้กับประโยคบอกเล่า  อย่างไรก็ตาม  ในประโยคคำถามที่เป็นการขอร้อง  (เช่น  ขอกินข้าวหรือดื่มกาแฟ)  เชื้อเชิญ  (เชิญกินหรือดื่ม)  และประโยคคำถามปฏิเสธ  ต้องใช้  “Some”  เพราะความหมายเป็นบอกเล่า  เช่น

 • Would you please give me some water?

(= Please give me some water.)

(ขอน้ำกินหน่อย)

 • Will you have some coffee?

(= Please have some coffee)

(เชิญดื่มกาแฟซิครับ) 

 • Aren’t there some taxis here?

(= There are some taxis here, aren’t there?)

(มีรถแท็กซี่ที่นี่ใช่ไหม)

                   คำถามทั่วไป  ที่ผู้ถามต้องการถามว่า  “จะเอาไหม”  หรือ  “มีใครอยู่ไหม”  ก็นิยมใช้  “Some”  เช่น

 • Do you want some white sugar or some red sugar?

(คุณต้องการน้ำตาลทรายขาวหรือแดง)  

 • I heard a knock; is there someone at the door?

(ผมได้ยินเสียงเคาะ  มีใครอยู่ที่ประตูหรือเปล่า)

                   นอกจากนั้น  คำถามที่ขึ้นต้นด้วย   “Question word”  ก็ใช้  “Some

 • Where can I buy some stamps?  

(ผมจะซื้อแสตมป็ได้ที่ไหน) 

 • When will you give me some advice?

(คุณจะให้คำแนะนำผมเมื่อไหร่)

 • Why do they always have some problems?

(ทำไมพวกเขามีปัญหาเสมอ) 

                  สำหรับ  “Some”  เมื่อใช้กับนามนับได้  พหูพจน์  หรือ นามนับไม่ได้  จะแสดงจำนวน  “บ้าง,  บาง, .............จำนวนหนึ่ง”  เช่น

 • Some people like to play sports.

(คนบางคนชอบเล่นกีฬา)

 • I gave him some money.

(ผมให้เงินเขาจำนวนหนึ่ง)  

 • There is some furniture in the room.

(มีเฟอร์นิเจอร์อยู่บ้างในห้อง)  

                   และ  “Some”  ยังอาจมีความหมายว่า  “ไม่น้อย”  ก็ได้  เช่น

 • The project will take some time.

(โครงการจะใช้เวลาไม่น้อยทีเดียว)

 • The village is some distance from here.

(หมู่บ้านอยู่ห่างออกไปจากที่นี่ไม่น้อยเลย)   

 • It is true to some extent.

(มันเป็นความจริงอยู่ไม่น้อย)  

 • We has some difficulty in following his advice. 

(เราพบกับความยากลำบากไม่น้อย  ในการทำตามคำแนะนำของเขา) 

                 Some”  ถ้าใช้กับคำแสดงจำนวน  หมายถึง  “ราวๆ”  เช่น

 • There are some fifty students in the room.

(มีนักเรียนราวๆ  ๕๐  คนในห้อง)

 • I’ve waited for her for some twenty minutes.

(ผมได้รอเธอเป็นเวลาราวๆ  ๒๐  นาทีแล้ว) 

 • There were some five hundred houses destroyed during the storm.

(มีบ้านราว  ๕๐๐  หลัง ถูกทำลายไประหว่างมีพายุ) 

                  และ  “Some”  เมื่อใช้กับนามนับได้เอกพจน์  มีความหมาย  คือ  ผู้พูดไม่รู้จัก หรือไม่ประสงค์จะระบุสถานที่  หรือ จำนวน หรือ สิ่งของนั้นๆ แบบชี้ชัดลงไป  เช่น

 • She is living at some place in Chiang Mai.    

(เธอกำลังอาศัยอยู่ที่ไหนสักแห่งหนึ่งในเชียงใหม่) 

 • They are buying some cars.  

(พวกเขากำลังซื้อรถจำนวนหนึ่ง)  

                 นอกจากนั้น  “Some”  ยังใช้คู่กับ  “Others” (= อื่นๆ,  บาง..........) ด้วย  เช่น

 • Some people like animals; others don’t.

(บางคนชอบสัตว์  แต่บางคน (คนอื่นๆ) ไม่ชอบ) 

 • Some cars are expensive; others are not.

(รถบางคันราคาแพง  แต่บางคัน (คันอื่นๆ) ไม่แพง)   

 

2. They ______________________________________________________ for the program.

(พวกเขา _____________________________________________ ต่อโครงการ-รายการ)

(a) responsible    (รับผิดชอบ)  (เป็นคำคุณศัพท์)

(b) should be responsible    (ควรรับผิดชอบ)

(c) should responsible

(d) should response    (response – ริส-พ้อนซ – เป็นคำนาม  หมายถึง  “คำตอบ, การตอบ, การตอบสนอง,

       การโต้ตอบ, การขานรับ)

ตอบ  -  ข้อ  (c)  “Responsible”  เป็นคำคุณศัพท์  จึงต้องใช้กับ  “Verb to be”  ดังนั้น  จึงต้องใช้เป็น  “Should be, Shall be, Will be, Would be, Can be, Could be, Must be, May be”  ดังตัวอย่างข้างล่าง

 • I shall be there before noon.

(ผมจะอยู่ที่นั่นก่อนเที่ยง)

 • We should be careful when we cross the street.

(เราควรระมัดระวัง  เมื่อเราข้ามถนน)

 • She will be glad to get a new job.

(เธอจะดีใจที่ได้งานใหม่)

 • They can be helpful in time of need.

(พวกเขาสามารถให้ความช่วยเหลือได้  ในเวลาที่ต้องการ)

 • It could be dangerous to swim across that river.

(มันอาจมีอันตรายที่จะว่ายข้ามแม่น้ำนั้น)

 • We must not be late for the class.

(เราจะต้องไม่ไปเรียนสาย)

 • He may be too confident about the future of his company.

(เขาอาจจะมั่นใจมากเกินไป  เกี่ยวกับอนาคตของบริษัท)

 • She might be reluctant to accept your offer.

(เธออาจไม่เต็มใจที่จะรับข้อเสนอของคุณ)

 

3. Unless economic conditions improve next year, _________ widespread unrest in the United States.

(ถ้าสภาวะทางเศรษฐกิจไม่ดีขึ้นปีหน้า _________ ความปั่นป่วน-วุ่นวายที่แพร่กระจายไปทั่วในสหรัฐฯ)

(a) there would be

(b) there is

(c) there should be

(d) there will be    (จะมี)

ตอบ  -  ข้อ  (d)  เนื่องจากเป็น  “If clause”  แบบที่   คือ  “Real present”  (เป็นจริงในปัจจุบัน)  คือ  ถ้าเหตุการณ์ใน  “If clause”  เกิดขึ้นจริง  เหตุการณ์ใน  “Main clause”  ก็จะเกิดขึ้นตามไปด้วย  เพียงแต่  “If clause”  อยู่ในรูปปฏิเสธ  (“Unless”  =  If……….......…not)  สำหรับประโยคข้างบน  “ถ้าเศรษฐกิจไม่ดีขึ้นปีหน้า  จะเกิดความวุ่นวายไปทั่วในสหรัฐฯ”  ทั้งนี้  กริยาใน  “If clause”  จะใช้รูป  “Present simple tense”  (Improve)  ส่วนกริยาใน  “Main clause”  ใช้รูป  “Present future tense”  (Will + Verb 1)  ซึ่งในกรณีนี้  คือ  “Will be”)  ดูเพิ่มเติมการใช้   Unless  จากตัวอย่างข้างล่าง

                Unless  =  ถ้า .................. ไม่,  ต้องตามด้วยประโยคบอกเล่า  (Subject + Verb)  เสมอ  เช่น

 • He will not come unless he has time.

(เขาจะไม่มา  ถ้าเขาไม่มีเวลา)

 • I shall not help him unless he asks me.

(ผมจะไม่ช่วยเขา  ถ้าเขาไม่ขอร้องผม)

 • You couldn’t get a grant unless you had five years’ teaching experience.

(คุณไม่สามารถได้รับเงินช่วยเหลือ  ถ้าคุณไม่มีประสบการณ์สอน ๕ ปี)

 • Unless you work hard, you won’t succeed.

(ถ้าคุณไม่ขยัน  คุณจะไม่ประสบความสำเร็จ)

 • She said nothing unless she was spoken to.

(เธอไม่พูดอะไร  ถ้าเธอไม่ถูกพูดด้วย  -  คือ ถ้าไม่มีใครพูดกับเธอ)

 • Unless they respected us, we wouldn’t care for what they said.

(ถ้าพวกเขาไม่เคารพเรา  เราจะไม่ใส่ใจในสิ่งที่เขาพูด)

 

4. There will be a thunderstorm tomorrow morning ____________________ the weather forecast.

(จะมีฝนตกหนักซึ่งมีพายุฟ้าคะนองเช้าวันพรุ่งนี้ __________________ พยากรณ์อากาศ)  (a) over

(b) on

(c) owing to    (เนื่องมาจาก, เพราะว่า)

(d) according to    (สอดคล้องกับ, ตามที่ – พยากรณ์อากาศ - กล่าวไว้)

ตอบ  -  ข้อ  (d)  ดูเพิ่มเติมการใช้  According to  จากตัวอย่างข้างล่าง

                  According to  =  In accordance with  =  สอดคล้องกับ,  ตามที่ ……...…… กล่าวไว้  (ตามด้วยคำนาม หรือวลี)  เช่น

 • According to (In accordance with) the secretary, we don’t have to work this Sunday.

(ตามที่เลขานุการกล่าว  เราไม่จำเป็นต้องทำงานวันอาทิตย์นี้)

 • According to (In accordance with) the weather forecast, there will be a lot of rain next week.

(ตามที่การพยากรณ์อากาศกล่าวไว้  จะมีฝนมากสัปดาห์หน้า)

 • According to (In accordance with) the teacher, there will be an exam the day after tomorrow.

(ตามที่อาจารย์กล่าวไว้  จะมีการสอบวันมะรืนนี้)

 • According to (In accordance with) Dr. Smith, the cause of death was drowning.

(ตามที่หมอสมิธกล่าว  สาเหตุของการตายคือการจมน้ำ)

 • The road was some forty miles long according to (in accordance with) my map.

(ถนนยาวประมาณ ๔๐ ไมล์  ตามที่แผนที่ของฉันบอก)

 • Each person was given tasks according to (in accordance with) his/her skills.

(แต่ละคนได้รับมอบงานสอดคล้องกับทักษะ-ความชำนาญของเขาหรือเธอ)

 • There are six classes organized according to (in accordance with) age.

(มี ๖ ชั้นเรียนสอดคล้องกับ (แบ่งตาม) อายุ)

 • Everything went according to (in accordance with) plan.

(ทุกสิ่งทุกอย่างดำเนินไปสอดคล้องกับ (ตาม) แผน)

 

5. Enmity grew between the directors of the rival companies after one of them endorsed a plan to take over the other company.

(ความเป็นศัตรู (ความเกลียดชัง) เพิ่มมากขึ้นระหว่างผู้อำนวยการของบริษัทที่เป็นคู่แข่งกัน  หลังจากที่ผู้อำนวยการคนหนึ่ง (ใน  ๒  คน)  สนับสนุน-เห็นด้วย-อนุมัติ-รับรอง-เซ็นชื่อรับรอง-สลักหลังเช็คหรือตั๋วเงิน-ลงนามเห็นด้วยหรืออนุมัติ   แผนการที่จะเข้าครอบครอง (บริหาร) อีกบริษัทหนึ่ง)

(a) beguiled    (บิ-ไกล)   (๑. หลอก, หลอกลวง, ล่อลวง, ต้มตุ๋น,  ๒. ทำให้เพลิด เพลิน, ทำให้ยินดี,

       ทำให้หลงใหล)  

(b) deplored     (ดิ-พล่อร์)  (เสียใจมาก, โศกเศร้ามาก, ร้องไห้คร่ำครวญ)  

(c) approved; supported    (เห็นด้วย-เห็นชอบ; สนับสนุน)

(d) dismissed    (๑. ไล่ออก (จากงาน, โรงเรียน),  ๒.  เลิก, บอกให้เลิกแถว, ปล่อยตัวไป, (ครู) ปล่อยนักเรียน

       กลับบ้านหลังจากเลิกเรียน,  ๓. ไม่พิจารณา, ไม่รับฟ้อง, ยกฟ้อง)  

(e) dispersed    (ทำให้กระจายไป, ทำให้แพร่หลาย, ทำให้หายไป, ไล่ไป, กระจาย, หายไป)  

ตอบ  -  ข้อ  (c

 

6. The doctor told the patients about many things that could impair a person’s health.

(หมอเล่าให้คนป่วยฟังเกี่ยวกับหลายๆ สิ่งซึ่งสามารถ  ทำลาย-ทำให้เสียหาย-ทำให้บาดเจ็บ-ทำให้เลวลง-ลดคุณค่า  สุขภาพของบุคคล)

(a) promote     (๑. ส่งเสริม, สนับสนุน,  ๒. กระตุ้น, ปลูกฝัง, ก่อตั้ง, ทำให้รุนแรงขึ้น,  ๓. เลื่อนชั้น, ให้รางวัล) 

(b) damage     (ทำลาย, ทำให้เสียหาย, ทำให้เป็นอันตราย)

(c) remove     (๑. เอาออกไป, ย้าย, โยกย้าย, ขนของ,  ๒. ขจัด, กำจัด, ฆ่า, ลบออก, เอาทิ้งไป,  ๓. ปลดออก,

      ไล่ออก, เอาออกจากตำแหน่ง, ไล่ไป, เนรเทศ,  ๔. เอาออก, สกัดออก, ร่อน, ทำให้บริสุทธิ์, แยกออก, ตัด

       ออก, ทิ้งไป) 

(d) endorse     (สนับสนุน, เห็นด้วย, รับรอง, อนุมัติ) 

(e) conspire    (สมคบคิด, ร่วมกันวางแผนร้าย, ร่วมหัวกันวางอุบาย)

ตอบ  -  ข้อ  (b

 

7. Rats are nocturnal animals and tend to sleep during the day.

(หนูเป็นสัตว์ออกหากินเวลากลางคืน  และ  มีแนวโน้ม-โน้มเอียง-มักชอบ  หลับในระหว่างกลางวัน)

(a) are certain   (แน่นอน  -  คือต้องทำอย่างนั้น (นอนกลางวัน) อย่างแน่นอน)

(b) are afraid    (กลัว)

(c) are prone    (มีแนวโน้ม, ชอบ, มีใจเอนเอียง, นอนคว่ำ, หมอบลง, นอบน้อมเกินไป)

(d) are reluctant    (ไม่เต็มใจ)

(e) are recalcitrant    (ดื้อรั้น, ดื้อดึง, ไม่เชื่อฟัง, ไม่อ่อนน้อม, หัวแข็ง, หัวรั้น)

ตอบ  -  ข้อ  (c

 

8. The harder the shrub is to grow, ______________________________________________.

(ยิ่งต้นไม้เล็กๆ (พันธุ์เตี้ยๆ) โตยาก  __________________________________________)

(a) the higher the price it is

(b) the higher is the price

(c) the higher the price    (ราคาก็ยิ่งแพงขึ้น)  (ตอบแบบไม่มีกริยา)

(d) the higher is the price become

ตอบ  -  ข้อ  (c)  หรืออาจตอบ   “The higher the price is”  (ตอบแบบมีกริยา)  หรือ   “The higher the price becomes”  (แบบมีกริยา)  ก็ได้  ดูเพิ่มเติมโครงสร้างแบบนี้จากประโยคข้างล่าง

                                 ตัวอย่างที่ 

 • The more he tried to help her, ___________________________ she seemed to appreciate it.

(ยิ่งเขาพยายามช่วยเหลือเธอมากขึ้น  เธอก็ยิ่งดูเหมือนว่าชื่นชม (เห็นคุณค่า) มัน ______)  (ยิ่งเขาช่วยเธอมากขึ้น  เธอก็ยิ่งชื่นชมมันน้อยลง)

(a) less

(b) lesser    (น้อยกว่า, เล็กน้อย)

(c) the less    (น้อยลง)

(d) the lesser

ตอบ  -  ข้อ  (c)  ดูเพิ่มเติมการใช้โครงสร้าง  “ยิ่ง .................. ก็ยิ่ง .................”  ในประโยคข้างล่าง

                                 ตัวอย่างที่ 

 • The more money we earn, ______________________________ percentage we pay in taxes.

(ยิ่งเราหาเงินได้มากขึ้น  เปอร์เซ็นต์ที่เราจะต้องเสียภาษี  _____________________________)

(a) the high the

(b) higher an

(c) a high

(d) the higher the    (ก็ยิ่งสูงขึ้น)  

ตอบ  -  ข้อ  (d)

                                 ตัวอย่างที่ 

 • The higher the standard of living and the greater the national wealth, the _______________.

(ยิ่งมาตรฐานการครองชีพสูงขึ้น  และความมั่งคั่งของชาติเพิ่มมากขึ้น, ___________________)

(a) greater is the amount of paper is used

(b) greater amount of paper is used

(c) amount of paper is used is greater

(d) greater the amount of paper used    (ปริมาณกระดาษที่ใช้ก็ยิ่งเพิ่มมากขึ้น)

ตอบ  -  ข้อ  (d)   

                                   ตัวอย่างที่ 

 • On enough logical reasons, the fewer seeds, ____________________________________.

(ตามเหตุผลที่เป็นไปตามหลักตรรกะอย่างเพียงพอ  ยิ่ง (หว่าน) เมล็ดน้อย  __________________)

(a) the less plants grow

(b) the fewer plants    (ก็ยิ่ง (ได้) ต้นไม้ (หรือพืช) น้อย)  (ความหมาย คือ  ยิ่งหว่านเมล็ดลงไปน้อย  ก็ยิ่งได้ต้นไม้น้อย)

(c) the less plants

(d) the plants the fewer

ตอบ  -  ข้อ  (b)  เพื่อให้สมดุลกับ  “The fewer seeds”,  “Fewer”  (น้อยกว่า)  มาจาก  “Few”  ต้องใช้กับคำนามนับได้ พหูพจน์  ส่วน  “Less”  (น้อยกว่า)  มาจาก  “Little”  ใช้กับคำนามนับไม่ได้  (เอกพจน์เสมอ)  ในประโยคข้างบน  “Seeds”  และ  “Plants”   เป็นนามนับได้ พหูพจน์  จึงต้องตัด  ข้อ   (a)  และ  (c)   ทิ้งไป  สำหรับการเรียงโครงสร้าง  “ยิ่ง................ก็ยิ่ง................”  ดูคำอธิบายจากประโยคข้างล่าง

                                 ตัวอย่างที่  

 • The longer you stay here, _________________________________________________.

(ยิ่งคุณพักอยู่ที่นี่นานยิ่งขึ้น  ______________________________________________)

(a) it will be better

(b) it will be the better

(c) the better will it be

(d) the better it will be    (มันก็ยิ่งดีมากขึ้น)

ตอบ  -  ข้อ  (d)  เนื่องจากเป็นไปตามโครงสร้าง  “The + Adjective (ขั้นกว่า) + Subject + Verb,  the + Adjective (ขั้นกว่า) + Subject + Verb”  หรือ  แบบย่อๆ  เช่น

 • The sooner, the better.   (ยิ่งเร็วก็ยิ่งดี)
 • The more, the merrier.   (ยิ่ง (คน) มาก  ก็ยิ่งสนุก)
 • The slower, the safer.   (ยิ่งช้า  ก็ยิ่งปลอดภัย)
 • The longer, the higher price.   (ยิ่งนานไป  ก็ยิ่งราคาสูงขึ้น)

                                 ตัวอย่างที่  

 • The older he grows, ____________________________________________ he becomes.

(ยิ่งเขาอายุมากขึ้น  เขาก็ ________________________________________________)

(a) more foolish

(b) foolish

(c) foolisher    (ไม่มีใช้รูปนี้)

(d) the more foolish    (ยิ่งโง่มากขึ้น)

ตอบ  -  ข้อ  (d)

                                  ตัวอย่างที่                 (จงเลือกข้อที่ผิดไวยากรณ์จากข้อ  ๑ – ๔)

 • Sometimes (1) the more we attempt to explain (2) our mistake, the (3) worst our story (4) sounds.  

(บางครั้ง  ยิ่งเราพยายามที่จะอธิบายความผิดของเรา (คือแก้ตัว)  เรื่อง (ที่พูดแก้ตัว) ของเรา  ก็ดูเหมือนว่ายิ่งเลวร้ายมากยิ่งขึ้น)

ตอบ  –  ข้อ  (3)  แก้เป็น  “Worse”  (แย่ หรือเลวร้ายมากขึ้น)  (มาจาก  “Bad,  Worse,  Worst” – แย่-เลวร้าย, แย่กว่า-เลวร้ายกว่า, แย่ที่สุด-เลวร้ายที่สุด)  เนื่องจากมาจากโครงสร้าง   “ยิ่ง.................ก็ยิ่ง.................”  โดยมีโครงสร้าง  คือ  The + Adjective (ขั้นกว่า) + Subject + Verb, the + Adjective (ขั้นกว่า) + Subject + Verb  เช่น

 • The more one has, the more one wants.

(คนเรายิ่งมีมาก  ก็ยิ่งต้องการมาก)  (ยิ่งมีมาก  ยิ่งโลภมาก)

 • The sooner she arrives, the better it is.

(ยิ่งเธอมาถึงเร็ว  ก็ยิ่งดี)

 • The bigger the house is, the more expensive it is.

(ยิ่งบ้านหลังใหญ่ขึ้น  ราคาก็ยิ่งแพงขึ้น)

 • The more he tried to explain, the less she understood him.

(ยิ่งเขาพยายามอธิบายมากขึ้น  เธอก็ยิ่งเข้าใจเขาน้อยลง)

 • The more the people come to our party, the funnier it will be.  (= The more, the merrier. - ยิ่ง (คน) มาก  ก็ยิ่งสนุก)

(ยิ่งคนมางานเลี้ยงของเรามากขึ้น  มันก็ยิ่งสนุกมากขึ้น)

 • The heavier the boxes are, the more difficult it is to carry them.

(ยิ่งกล่องหนักขึ้น  ก็ยิ่งแบกมันลำบากมากขึ้น)

 • The more he loves her, the less she loves him.

(ยิ่งเขารักเธอมากขึ้น  เธอก็ยิ่งรักเขาน้อยลง)

 • The more money we gave them, the more (money) they wanted from us. 

(ยิ่งเราให้เงินเขามากขึ้น  เขาก็ยิ่งต้องการ (เงิน) จากเรามากขึ้น)

 • The more we read, the wiser we become.

(ยิ่งเราอ่านมากขึ้น  เราก็ยิ่งฉลาดมากขึ้น)

 • The more loan he takes, the deeper he is in debt.

(ยิ่งเขากู้เงินมากขึ้น  เขาก็ยิ่งเป็นหนี้มากขึ้น)

 

เรียน   ท่านผู้ติดตามอ่านเว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th                  

 

             ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง  e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บไซต์นี้  ตาม  Address  <wpookaotong@yahoo.com>   (โปรดระบุหัวเรื่องด้วยว่า “ปรับปรุงเว็บไซต์”)  เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้ต่อไป