หมวดข้อสอบ STRUCTURE (ตอนที่ 571)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

Direction:  Choose the best answer to each item.

(จงเลือกคำตอบที่ดีที่สุดของแต่ละข้อ)

 

1. Frank: I think the radio is too loud.  It’s annoying.

(แฟรงค์:  ผมคิดว่าวิทยุเสียงดังเกินไป,  มันน่ารำคาญนะ)

    Peter: Oh, sorry.  ________________________________________________________.

(ปีเตอร์:  โอ้  เสียใจครับ _________________________________________________)

(a) I shall turn it up a little bit    (ผมจะเปิดเสียงให้ดังเพิ่มขึ้นอีกหน่อย)

(b) You are so annoying, too    (คุณเองก็น่ารำคาญมากเช่นกันนะ)

(c) I will turn it off now    (ผมจะปิดมัน (วิทยุ) เดี๋ยวนี้เลยครับ)

(d) I think I will turn on the TV instead    (ผมคิดว่าผมจะเปิดทีวีแทน)

ตอบ   -   ข้อ  (c)  เนื่องจากตอบตรงคำถาม  

 

2. The headmaster watched his students ____________________________________ school.

(ครูใหญ่เฝ้ามองนักเรียนของตน_____________________________________ โรงเรียน)

(a) leaving from

(b) to leave from

(c) leave    (เดินทางออกจาก)

(d) left

ตอบ  -  ข้อ  (c)  เนื่องจาก  “Subject + Watch +  กรรม + Verb 1” (Verb 1 = Infinitive without to)  ดูคำอธิบายเพิ่มเติมจากประโยคข้างล่าง

                                ตัวอย่างที่  

 • What she saw made her ______________________________________________ pale.

(สิ่งที่เธอเห็นทำให้เธอ _________________________________________ หน้าซีดเผือด)

(a) turn     (กลายเป็น)

(b) turning

(c) to turn

(d) turned

ตอบ  -  ข้อ  (a)  เนื่องจาก  “Make +กรรม + Verb 1

                                 ตัวอย่างที่ 

 • The purpose of our conference is to help employees ______________________ our policies.

(วัตถุประสงค์ของการประชุมของเราคือ  การช่วยให้พนักงาน _______________ นโยบายของเรา)

(a) understood    (เป็นกริยาช่องที่ ๒ และ ๓ ของ  “Understand”)

(b) understanding  

(c) understand    (เข้าใจ)                                                                                                                   

(d) are understanding  

ตอบ  -  ข้อ  (c)  ตามโครงสร้าง  “Subject + Help + Someone + Do (Verb 1) + Object”  ดูเพิ่มเติมคำกริยาที่ใช้แบบเดียวกับ  “Help”  จากตัวอย่างข้างล่าง

                                  ตัวอย่างที่ 

 • Every morning he could hear the birds _______________________________________.

(ทุกเช้า  เขาสามารถได้ยินนก _____________________________________________)

(a) song

(b) sing    (ร้องเพลง)

(c) sang

(d) sung

ตอบ  -  ข้อ  (b)  ตามโครงสร้าง  “Subject + Hear + กรรม + Verb 1 (+ ส่วนขยาย)                           

                                  ตัวอย่างที่ 

 • It makes you ______________________________________ with delight to think of that.

(มันทำให้คุณ _______________________________ ด้วยความปลาบปลื้มเมื่อคิดถึงเรื่องนั้น)

(a) to laugh

(b) laughed

(c) laughing

(d) laugh    (หัวเราะ)

ตอบ  -  ข้อ  (d)  เนื่องจาก  “Subject + Make + กรรม + Verb 1 (+ ส่วนขยาย)”  

                       ตัวอย่างที่ 

 • She made her guests ____________________________________________________.

(เธอทำให้แขกของเธอ ______________________________________________________)

(a) laugh    (หัวเราะ)

(b) laughed

(c) laughing

(d) to laugh

ตอบ  –  ข้อ  (a)  เนื่องจากอยู่ในรูป  “Subject + Make + กรรม  + Infinitive without to (Verb 1) (+ ส่วนขยาย)

                                 ตัวอย่างที่ 

 • Professor Collins _______________________________________________ about him.

(อาจารย์คอลลินส์ ___________________________________________ เกี่ยวกับตัวเขา)

(a) heard the students to talk

(b) heard the talk by the students

(c) heard the students’ talking

(d) heard the students talk    (ได้ยินนักเรียนพูดคุย)

ตอบ  -  ข้อ  (d

                                 ตัวอย่างที่ 

 • We begged him to let us __________________________________ through the telescope.

(เราขอร้องเขาให้อนุญาตให้เรา _______________ ผ่านกล้องโทรทัศน์ (กล้องส่องทางไกล) ตัวนั้น)

(a) look    (มอง, ดู)

(b) to look

(c) looking

(d) looked

ตอบ  -  ข้อ  (a)  เนื่องจาก  “Let + กรรม + Verb 1 (+ ส่วนขยาย)                           

                                  ตัวอย่างที่ 

 • The manager let everyone ____________________ the office early to attend the convention.

(ผู้จัดการปล่อย (ยอม) ให้ทุกคน _______________ สำนักงานแต่เนิ่นๆ  เพื่อไปเข้าร่วมการประชุม)

(a) to leave

(b) leaves

 (c) left

(d) leave    (ออกจาก)

ตอบ  -  ข้อ  (d)  เนื่องจากหลังกรรมของ  “Make, Let, Have (ใช้), See, Hear, Feel, Watch, Help”  ต้องอยู่ในรูป  “Infinitive without to”  คือ กริยาช่องที่ ที่ไม่มี  “To”  นำหน้า (Verb 1)  ยกเว้นกริยา  “See, Hear, Feel, Watch”  ที่อาจตามด้วย  “Present participle” (Verb + ing)  ก็ได้  โดยความหมายต่างกันเล็ก น้อย  ดังตัวอย่างประโยค  เช่น

                                  ตัวอย่างที่ 

 • I felt the house ________________________________________________________.

(ผมรู้สึกว่าบ้าน _______________________________________________________)

(a) to move

(b) moving    (กำลังไหว, กำลังสะเทือน)

(c) be moving

(d) to be moved

ตอบ  -  ข้อ  (b)  หรือ  “Move” (ไหว, สะเทือน) ก็ได้  สำหรับกริยาที่ต้องตามด้วย  “Infinitive without to”  (Verb 1)  ได้แก่  “Make, Let, Have (ใช้), See, Hear, Feel, Watch, Help  ยกเว้นบางตัว  เช่น  “Feel, Watch, See, Hear”  อาจตามด้วย  “Present participle” (Verb + ing)  หรือ  Verb 1 ก็ได้  โดยมีความหมายต่างกันเล็กน้อย  ดังประโยคข้างล่าง

 • She lets them play in the field.

(เธอปล่อยให้พวกเขาเล่นในสนาม)

 • We made them laugh.

(เราทำให้พวกเขาหัวเราะ)

 • They helped her do the work.

(พวกเขาช่วยเธอทำงาน)

 • I heard her sing.

(ผมได้ยินเธอร้องเพลง)

 • She heard him singing.

(เธอได้ยินเขากำลังร้องเพลง)

 • He saw her walk in the street.

(เขาเห็นเธอเดินในถนน)

 • I saw him reading in the library.

(ผมเห็นเขากำลังอ่านหนังสือในห้องสมุด)

 • She had them clean her room.

(เธอให้พวกเขาทำความสะอาดห้อง)

 • We watched them play in the field.

(เราดูพวกเขาเล่นในสนาม)

 • I watched her walking along the road.

(ผมเฝ้าดูเธอกำลังเดินไปตามถนน)

 • She felt the wind blow.

(เธอรู้สึกว่าลมพัด)

 • We felt the train moving from the station.

(เรารู้สึกว่ารถไฟกำลังเคลื่อนออกจากสถานี)

 

3. Tim: Do you mind if I turn on the air-conditioner?

(ทิม:  คุณจะรังเกียจไหม  ถ้าผมจะเปิดแอร์)

     Bob: ______________________________________________________ I’ve a fever now.

(บ๊อบ: ____________________________________________ ผมเป็นไข้อยู่ครับ  ขณะนี้)

(a) I’m afraid I can’t.    (ผมเกรงว่า  ผมทำไม่ได้ครับ)

(b) No, please do.    (ไม่รังเกียจครับ  เชิญได้เลย)

(c) Yes, I do.  Sorry,    (รังเกียจสิครับ  เสียใจด้วยนะ)

(d) No way! I’m sick of it.    (ไม่มีทาง  ผมเบื่อ (เอียน) มันจัง)

ตอบ  -  ข้อ  (c)  เนื่องจากสอดรับกับข้อความข้างหลัง  (ผมเป็นไข้อยู่ครับ  ขณะนี้)

 

4. James Baker _____________________________________ math throughout his college life.

(เจมส์ เบเกอร์ ______________________ วิชาคณิตศาสตร์  ตลอดชีวิตในมหาวิทยาลัยของเขา)

(a) bored    (ทำให้เบื่อ)

(b) was bored of

(c) was bored by

(d) was bored with    (เบื่อหน่ายกับ, รู้สึกเบื่อหน่ายกับ)

ตอบ  -  ข้อ  (d)

 

5. George was sanguine (แซ้ง-กวิน) about his chances of winning the award, because, as a disable person, he had done much better than other contenders.

(จอร์ช  ร่าเริง-เบิกบานใจ-มั่นใจ-มองโลกแง่ดี-เต็มไปด้วยความหวัง  เกี่ยวกับโอกาสของเขาที่จะชนะและได้รางวัล  เพราะว่า – ในฐานะคนพิการ - เขาทำได้ดีกว่าคู่แข่งคนอื่นๆ อย่างมากมายทีเดียว)

(a) commensurate    (ซึ่งได้สัดส่วนกับ, ซึ่งเทียบเท่า, ซึ่งมีปริมาณหรือขนาดเท่ากันกับ, พอเพียง)  

(b) abortive     (อะ-บ๊อร์-ทิฟว)   (ไร้ผล, ไม่สำเร็จ, แท้ง, ที่คลอดก่อนกำหนด, ซึ่งทำให้แท้ง) 

(c) innate    (อิ-เน้ท)  (ซึ่งมีมาแต่กำเนิด, โดยกำเนิด, แต่ดั้งเดิม, โดยสันดาน, ในตัว)

(d) fallacious    (ฟะ-เล้-ชัส)  (ผิดพลาด, ซึ่งทำให้ผิดหวัง, ซึ่งทำให้เข้าใจผิด, หลอกลวง, ลวง)  

(e) cheerful    (ร่าเริง, เบิกบาน, ยินดี, ดีใจ, ปลื้มปิติยินดี)  

ตอบ  -  ข้อ  (e)

 

6. In his will, Mr. Larson warned his children not to squander (สคว้อน-เดอะ) their inheritance.  

(ในพินัยกรรมของเขา  มิสเตอร์ลาร์สัน เตือนลูกๆ ของเขามิให้  ใช้จ่ายอย่างสุรุ่ยสุร่าย-ใช้สิ้นเปลือง-ถลุง  มรดกของพวกตน)

(a) intrude    (บุกรุก, ล่วงล้ำ)

(b) compile    (คัม-ไพล่)  (รวบรวม, เรียบเรียง)

(c) waste or spend foolishly   {ใช้ (เงิน, เวลา) อย่างสิ้นเปลือง  หรือ  ใช้ (เงิน-เวลา-แรงงาน) อย่าง

       โง่เขลา)}

(d) disburse    (จ่ายเงิน)

(e) illuminate    (ทำให้สว่าง, ให้ความสว่างแก่)

ตอบ  -  ข้อ  (c)

 

7. The officer compelled the suspect to wait at the scene of the crime.  

(เจ้าหน้าที่ตำรวจ  บังคับ-ผลักดัน-เกณฑ์-ต้อน  ผู้ต้องหา (ผู้ต้องสงสัย) ให้รออยู่ที่สถานที่เกิดอาชญากรรม)

(a) beseeched   (อ้อนวอน, วิงวอน, ขอร้อง)

(b) inspired    (ดลใจ, เร้าใจ, ปลุกปั่น, กระตุ้น, ผลักดัน, ทำให้เกิด, หายใจเข้า)

(c) tortured    (ทรมาน, ทำให้เกิดความเจ็บปวดแก่กายและจิตใจ, บิดหรืองอ, การทรมาน, ความเจ็บปวด,

       ความทุกข์ทรมานอย่างแสนสาหัส)

(d) forced    (บังคับ, ผลักดัน, ใช้กำลัง, รุน, ดัน, ยัดเยียด, เร่ง)  (Force  เมื่อเป็นคำนาม  หมายถึง 

        “กำลัง, แรง, พลัง, อำ นาจ, อนุภาพ, อำนาจจูงใจ, กองทัพ, อำนาจจิต, พลังจิต”)

(e) commenced    (เริ่มต้น)

ตอบ  -  ข้อ  (d)

 

8. Sri Lanka is _______________________________________________ the south of India.  

(ประเทศศรีลังกาอยู่ ________________________________________ ทิศใต้ของอินเดีย)

(a) in

(b) to    (ทาง) 

(c) at

(d) below

(e) under

ตอบ  -  ข้อ  (b)  ดูเพิ่มเติมการใช้  To  จากพารากราฟข้างล่าง

              สำหรับคำคุณศัพท์  (Adjective)  ที่ใช้กับ  “To”  ได้แก่  kind  (กรุณา, ใจดี)  -  He is very kind to me.  (เขากรุณาต่อผมมาก),  new  (ใหม่)  -  It is new to me.  (มัน (เป็นเรื่อง) ใหม่สำหรับผม),  close  (ใกล้, ใกล้เคียง, ใกล้ชิด)  -  His house is close to the bridge.  (บ้านของเขาอยู่ใกล้สะพาน),  The novel is true to life.  (นิยายเรื่องนั้นเป็นเรื่องจริงของชีวิต),  cruel  (โหดร้ายกับ)  -  Most people don’t like those who are cruel to animals.  (คนส่วนใหญ่ไม่ชอบบุคคลที่โหดร้ายกับสัตว์),  hostile  (มุ่งร้าย หรือเป็นปฏิปักษ์)  -  She thinks some of her colleagues are hostile to her.  (เธอคิดว่าเพื่อนร่วมงานบางคนมุ่งร้ายต่อเธอ),  obvious  (ชัดเจนแก่)  It was obvious to everyone that Helen didn’t love Jim.  (มันเห็นได้ชัดกับทุกคนว่าเฮเลนไม่ได้รักจิม),  obedient  (เชื่อฟังต่อ)  The students were obedient to their teachers.  (พวกนักเรียนเชื่อฟังครูของตน),  peculiar  (แปลกประหลาด, พบได้เฉพาะที่, ไม่เหมือนใคร)  -  Some of this change is not peculiar to London but is national.  (การเปลี่ยนแปลงบางอย่างครั้งนี้มิได้แปลกประหลาดต่อ – พบได้เฉพาะที่ – ลอนดอน  แต่เป็นระดับชาติทีเดียว),  equal  (เท่ากันกับ)  -  A table-tennis ball is roughly equal in size to a golf ball.  (ลูกปิงปองมีขนาดเท่ากันโดยประมาณกับลูกกอล์ฟ),  grateful  (ขอบคุณ, เป็นหนี้บุญคุณ)  -  I’m very grateful to your kind assistance.  (ผมขอบคุณอย่างมากต่อความช่วยเหลือของคุณ),  harmful  (เป็นอันตรายต่อ)  -  Smoking is is harmful to people’s health.  (การสูบบุหรี่เป็นอันตรายต่อสุขภาพคน),  dear  (เป็นที่รักแก่)  - Chiang Mai is very dear to her.  (เธอรักเชียงใหม่มาก),  faithful  (ศรัทธา)  - Those soldiers were faithful to their old leader.  (ทหารเหล่านั้นมีความศรัทธาต่อผู้นำชราของพวกเขา),  junior  (อาวุโสน้อยกว่า)  -  He’s been given a company car, even though he is junior to me.  (เขาได้รับรถยนต์ของบริษัท – รถประจำตำแหน่ง – แม้ว่าเขาอาวุโสน้อยกว่าผม),  senior  (อาวุโสมากกว่า)  -  He is senior to me in the army.  (เขาอาวุโสกว่าผมในกองทัพ  -  คือมียศสูงกว่า),  inferior  (ด้อยกว่า, เลวกว่า, แย่กว่า)  -  Mark, aged sixteen, felt much inferior to boys of his own age.  (มาร์ค, อายุ ๑๖ ปี, รู้สึกด้อยกว่า (ด้านพละกำลัง) เด็กชายอายุเท่ากันกับเขา  อย่างมากมาย),  superior  (ดีกว่า, เหนือกว่า)  -  He is superior to me in strength.  (เขาเหนือกว่าผมในด้านความแข็งแรง),  polite  (สุภาพต่อ)  -  He is polite to everyone he meets.  (เขาสุภาพกับทุกคนที่เขาเจอะเจอ),  familiar  (คุ้นเคยกับ)  -  Most people at the party were familiar to me.  (คนส่วนใหญ่ที่งานเลี้ยงคุ้นเคยกับผม),  useful  (เป็นประโยชน์)  -  His advice was useful to me as far as my career was concerned.  (คำแนะนำของเขาเป็นประโยชน์กับผม  ในส่วนที่เกี่ยวกับอาชีพของผม),  similar  (คล้ายกับ, เหมือนกับ)  -  He is similar to his father in many ways.  (เขาคล้ายกับพ่อของเขาในหลายๆ อย่าง),  rude (หยาบคายกับ)  -  You mustn’t be rude to your aunt.  (คุณจะต้องไม่หยาบคายกับป้าของคุณ),  The examination is open to students whose native language is not English.  (การสอบเปิดให้กับนักเรียนผู้ซึ่งภาษาที่ใช้ตั้งแต่เกิดมิใช่ภาษาอังกฤษ),  To my mind, the best thing to do would be to ring.  (ในความคิด – ใจ – ของผม  สิ่งที่ดีที่สุดที่จะทำคือโทรศัพท์ – ไปหา.........),  Do what you like.  It’s all the same to me.  (จงทำในสิ่งที่คุณชอบเถอะ  มันก็เหมือนกันทั้งนั้นแหละ  สำหรับผม),  To my surprise, Daniel said nothing about the argument we had had.  (ด้วยความประหลาดใจของผม  แดเนียลไม่พูดอะไรเลยเกี่ยวกับข้อโต้แย้งที่เรามี - ก่อนหน้านั้น),  previous  (ก่อน)  -  Previous to her marriage, she lived in London.  (ก่อนแต่งงาน  เธออาศัยอยู่ในลอนดอน –  ตอนนี้ไม่ได้อยู่แล้ว),  used  (เคย)  -  She used to work in a bank before her current job.  (เธอเคยทำงานในธนาคาร  ก่อนงานปัจจุบันของเธอ),  accustomed  (คุ้นเคย, เคยชิน)  -  They are accustomed to hot weather.  (พวกเขาคุ้นเคยกับอากาศร้อน),  clear  (ชัดเจนกับ),  essential  (จำเป็นกับ),  necessary  (จำเป็นต่อ),  good  (ปฏิบัติดีต่อ),  identical  (เหมือนกับ)  -  The material is almost identical to limestone.  (วัตถุชิ้นนั้นเกือบจะเหมือนกันเป๊ะกับหินปูน),  satisfactory (เป็นที่พอ ใจของ),  important  (สำคัญต่อ),  significant  (สำคัญต่อ),  equivalent  (เท่า กับ, เสมือนกับ),  loyal  (จงรักภักดีต่อ)  เป็นต้น

            สำหรับคำกริยา  (Verb)  ที่ใช้กับ  “To”  ได้แก่  happen  (เกิดขึ้น)  -  The accident happened to his family a long time ago.  (อุบัติเหตุเกิดขึ้นกับครอบครัวของเขานานมาแล้ว),  I am going to New York next month.  (ผมจะไปนิวยอร์กเดือนหน้า),  When you get to the main road, turn right.  (เมื่อคุณไปถึงถนนสายหลัก  ให้เลี้ยวขวา),  At last, the performance came to an end.  (ในที่สุด  การแสดงก็ยุติลง),  He pointed to a man who was walking in the street.  (เขาชี้มือไปยังผู้ชายที่กำลังเดินอยู่บนถนนแต่ใช้  Paul pointed the gun at the man threatening to shoot him.  (พอลเล็งปืนไปที่ชายคนนั้น  ขู่ว่าจะยิงเขา),  He raised the glass to his lips.  (เขายกแก้วขึ้นชิดริมฝีปาก – เพื่อที่จะดื่ม),  I will go with you to the door.  (ผมจะไปกับคุณ – ไปส่งคุณ – แค่ถึงประตูนะ),  Andrew counted to three and then pressed the button.  (แอนดรูว์นับถึง ๓  และจากนั้นก็กดปุ่ม),  To the best of my knowledge, this is the oldest building in the town.  (เท่าที่ผมรู้มาดีที่สุด  นี่เป็นอาคารที่เก่าแก่ที่สุดในเมือง)  หรืออาจใช้  As far as I know  (เท่าที่ผมทราบ),  John will be staying from Monday to Friday.  (จอห์นจะพักอยู่จาก – ตั้งแต่ - วันจันทร์ถึงวันศุกร์),  The office is open from 9.30 to 5.30 every day.  (สำนักงานเปิดตั้งแต่ ๙.๓๐ น. ถึง ๕.๓๐ น. ทุกวัน),  The bill came to $15.  (ค่าบิลรวมเป็น ๑๕ ดอลลาร์),  The pork price has gone up to 200 baht a kilo.  (ราคาเนื้อหมูได้เพิ่มขึ้นเป็นกิโลกรัมละ ๒๐๐ บาท),  Paula spoke to me about the meeting.  (พอลลาพูดคุยกับผมเกี่ยวกับการประชุม),  Are you going to write to your father ?  (คุณจะเขียนจดหมายถึงพ่อใช่ไหม),  Let us now drink to the happy couple.  (ตอนนี้พวกเรามาดื่มให้แก่คู่บ่าวสาวที่มีความสุขกันเถอะ),  He announced his engagement to the delight of everyone present.  (เขาประกาศการหมั้นของตน  ท่ามกลางความยินดีของทุกคนที่อยู่ที่นั่น),  She sat down next to me.  (เธอนั่งลงข้างๆ ผม),  Peter lives in the house opposite to my uncle’s.  (ปีเตอร์อาศัยอยู่ในบ้านตรงกันข้ามกับบ้านของลุงผม),  The steak was cooked to order.  (เนื้อสเต็กถูกปรุงตามสั่ง),  I prefer tennis to golf.  (ผมชอบกีฬาเทนนิสมากกว่ากอล์ฟ),  Our team won the match by three goals to one.  (ทีมของเราชนะการแข่งขัน ๓ ประตูต่อ ๑),  The shelves are fixed to the wall.  (ชั้นวางหนังสือถูกยึดติดกับผนังห้อง),  She is tied to her job in New York and cannot move to another part of the country.  (เธอถูกผูกมัดกับงานในนิวยอร์ก  และไม่สามารถย้ายไปส่วนอื่นของประเทศ),  They danced to the music of the band.  (พวกเขาเต้นรำไปตามจังหวะดนตรีของวงดนตรี),  Summer changed to autumn.  (ฤดูร้อนเปลี่ยนเป็นฤดูใบไม้ร่วง),  She changed the kitten from one shoulder to the other.  (เธอเปลี่ยนการอุ้มลูกแมวจากไหล่ข้างหนึ่งของเธอไปยังอีกข้างหนึ่ง),  There has been a change to another educational system.  (มีการเปลี่ยนไปใช้อีกระบบการศึกษาหนึ่ง),  We talked to (with) her from time to time.  (เราพูดคุยกับเธอเป็นบางโอกาส),  Kim is shouting to her husband at the top of her voice.  (คิมกำลังตะโกนใส่สามีของเธออย่างสุดเสียง),  Give it to me.  (ให้มันแก่ผมเถอะ),  David showed the photograph to his wife.  (เดวิดแสดงภาพถ่ายให้ภรรยาของเขาดู),  She threw the ball to Johnny so that he could catch it.  (เธอขว้างบอลไปที่จอนห์นี่  เพื่อที่ว่าเขาจะได้รับมัน)  แต่ใช้  Jeff threw stones at other children in order to hit them.  (เจฟฟ์ขว้างก้อนหินไปที่เด็กคนอื่นๆ  เพื่อให้โดนพวกเขา – เพื่อทำร้ายพวกเขา) ,  occur  (เกิดขึ้น),  resort  (หันไปใช้)  -  You must never resort to violence.  (คุณจะต้องไม่หันไปใช้ความรุนแรง),  compare  (เปรียบเทียบว่าเหมือนกับ)  -  Some people compare sleep to death.  (บางคนเปรียบเทียบการนอนหลับว่าเหมือนกับความตาย),  belong  (เป็นของ)  -  That car belongs to me.  (รถยนต์คันนั้นเป็นของผม),  attend  (เอาใจใส่)  -  You should attend to your teacher’s advice.  (คุณควรเอาใจใส่คำ แนะนำของอาจารย์),  see to it  (ดูแลในเรื่อง, จัดการในเรื่อง)  -  I will see to it that you get what you want.  (ผมจะดูแลให้ว่า  คุณได้ทุกอย่างที่คุณต้องการ),  consent  (ยินยอมต่อ)  -  He consented to postponement of the trip.  (เขายินยอมกับการเลื่อนการเดินทางออกไป),  attribute  (มีสาเหตุมาจาก)   -  He attributed the worsening situation to increased conflicts between the government and the people.  (เขาคิดว่าสถานการณ์ที่แย่ลง  มีสาเหตุมาจากความขัดแย้งระหว่างรัฐบาลและประชาชน),  apply  (สมัคร, ขอ)  -  She has applied to an American university.  (เธอได้สมัคร (เข้าเรียน) ไปยังมหาวิทยาลัยอเมริกันแห่งหนึ่ง),  reply  (ตอบ, โต้ตอบ)  -  He gave me no chance to reply to his question.  (เขาไม่เปิดโอกาสให้ผมตอบคำถามของเขา)  -  We replied to the enemy’s attack by bombing their navy.  (เราโต้ตอบการโจมตีของศัตรูโดยการทิ้งระเบิดเรือของพวกเขา),  appeal  (อุทธรณ์, ชวนให้เกิดความสนใจ หรือ หลงใหล, เรียกร้อง, วิงวอน, ร้องขอ)  -  These books are designed to appeal to children.  (หนังสือเหล่านี้ถูกออกแบบเพื่อทำให้เด็กๆ สนใจ)  -  We appeal to her sense of duty.  (เราเรียกร้องให้เธอสำนึกในหน้าที่)  -  She appealed to the Revenue Department for a tax rebate.  (เธอร้องขอให้กรมสรรพากรคืน หรือลดเงินภาษี),  แต่ใช้  They were appealing for funds to build a new school.  (พวกเขากำลังร้องขอเงินทุนเพื่อสร้างโรงเรียนหลังใหม่),  confine  (จำกัดวง, จำกัดอยู่ใน)  -  It is very difficult to confine the disease to the farm where it has broken out.  (มันยากมากที่จะจำกัดวงโรคให้อยู่เฉพาะในฟาร์มที่มันเกิดขึ้นเท่านั้น)  -  The report does not confine itself to married women.  (รายงานมิได้จำกัดตัวเองเฉพาะกับผู้หญิงที่แต่งงานแล้วเท่านั้น)  -  They confine themselves to discussing the weather.  (พวกเขาจำกัดวงตัวเองเฉพาะกับการพูดคุยเรื่องดินฟ้าอากาศเท่านั้น),  turn  (หันไปหา, หันไปใช้)  -  She turned to Jimmy and began to explain.  (เธอหันไปทางจิมมี่และเริ่มต้นอธิบาย)  -  Mark turned the TV to the wall.  (มาร์กหันหน้าทีวีไปทางผนังห้อง),  amount  (รวมเป็นจำนวน, รวมเป็นเงิน)  -  Sandy had to pay high fees which amounted to $200.  (แซนดี้ต้องจ่ายค่าธรรมเนียมแพง   ซึ่งรวมเป็นเงิน ๒๐๐ ดอลลาร์)  Dutch shipping in Indonesia only amounted to 24,000 tons.  (การขนส่งทางเรือของชาวดัช – เนเธอร์แลนด์ – ในอินโดนีเซียมีจำนวนเพียง ๒๔,๐๐๐ ตัน (ต่อปี) เท่านั้น)  -  Jane’s attitude toward Brian amounted to loathing.  (ทัศนคติของเจนที่มีต่อไบรอันเกือบจะเหมือนกับ (เท่ากับ) ความรังเกียจ-เกลียดชัง)  -  It is unlikely that the forthcoming talks will amount to very much.  (มันไม่น่าเป็นไปได้ว่าการสนทนาที่กำลังจะมาถึงจะมีค่า (มีความสำคัญ) มากมาย),  -  What do these rumors amount to ?  (ข่าวลือ – เรื่องนินทา – เหล่านี้มีความสำคัญ (มีค่า) อะไรหรือ),  surrender  (ยอมจำนน)  -  The protesters surrendered to the police after about an hour.  (ผู้ประท้วงยอมจำนนต่อตำรวจ  หลังจากเวลาผ่านไปประมาณ ๑ ชั่วโมง)  -  He must decide either to curb his appetites or surrender to them.  (เขาจะต้องตัดสินใจว่าจะระงับความต้องการทางร่างกาย (หรือความอยากอาหาร) ของตน  หรือว่ายอมจำนนต่อมัน)  -  Some nations of nature-lovers seemed to have surrendered to technology.  (บางประเทศที่รักธรรมชาติ  ดูเหมือนว่าได้ยอมจำนนต่อเทคโนโลยี)  (คือ ยอมรับเทคโนโลยีซึ่งไม่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม)  -  Our country would never surrender this territory to the enemy.  (ประเทศของเราจะไม่มีวันยอมมอบดินแดนนี้ให้กับศัตรู)  -  The ruling class will not easily surrender its wealth and power to the public.  (ชนชั้นปกครองจะไม่ยอมมอบความมั่งคั่งและอำนาจของตนให้กับประชาชนอย่างง่ายๆ)  -  Most parents agreed to the teachers’ surrender to the students’ demands  (ผู้ปกครองส่วนใหญ่เห็นด้วยกับการยอมจำนนของอาจารย์ต่อข้อเรียกร้อง – ความต้องการ – ของนักเรียน), be opposed to  (คัดค้าน หรือไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง)  -  The President was opposed to the development of nuclear weapons.  (ท่านประธานาธิบดีไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งกับการพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์)  -  The civil service was strongly opposed to the new Ministry.  (พวกข้าราชการไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งกับ (การจัดตั้ง) กระทรวงใหม่),  listen  (ฟัง)  - Natalee listened carefully to what Gary said.  (นาตาลีฟังอย่างระมัดระวัง (รอบคอบ) ในสิ่งที่แกรี่พูด)  -  Lisa does her ironing while listening to the radio  (ลิซ่ารีดผ้าในขณะที่ฟังวิทยุ)  -  He would listen to some music or read until I came in.  (เขาจะฟังดนตรีหรืออ่านหนังสือ  จนกว่าผมจะกลับมา)  -  I told her what to do but she didn’t listen to it.  (ผมบอกเธอว่าควรจะทำอย่างไร  แต่เธอไม่ยอมทำตาม),  No one here will listen to you, not without proof.  (ไม่มีใครที่นี่เชื่อคุณหรอก,  ไม่เชื่อโดยไม่มีหลักฐาน),  Jack refused to listen to reason.  (แจ็คปฏิเสธที่จะฟังเหตุผล – เขาชอบทำตามใจตนเอง),  แต่ใช้  Julia sat quite still, listening for her baby’s cry.  (จูเลียนั่งนิ่งเงียบ  คอยเฝ้าระวังเสียงร้องของลูกน้อยของเธอ)  -  Listen out for (หรือ  Listen for) the signal to start.  (จงเฝ้าระวังสัญญาณให้เริ่มต้น),  recommend  (แนะนำว่าดี)  -  My friends recommended a good doctor to me.  (เพื่อนของผมแนะนำหมอที่เก่งให้กับผม),  Sally’s doctor recommends to her that she should do more exercise.  (หมอของแซลลี่แนะนำกับเธอว่า  เธอควรออกกำลังกายให้มากขึ้น),  devote  (อุทิศ)  - They have devoted all their time to helping the sick.  (พวกเขาได้อุทิศเวลาทั้งหมดของตนให้กับการช่วยเหลือผู้ป่วย)  -  Grace devoted herself to her studies.  (เกรซอุทิศตัวเองให้กับการศึกษา)   -  He is devoted to his mother.  (เขารักแม่ของเขามาก)  -  Most of the company’s resources are devoted to foreign investment.  (ทรัพยากรส่วนใหญ่ของบริษัทถูกอุทิศให้กับการลงทุนในต่างประเทศ),  accustom  (ทำให้คุ้นเคย หรือเคยชิน)  -  Stephen sat very still, trying to accustom himself to the darkness.  (สตีเฟ่นนั่งนิ่งเงียบมาก  พยายามจะทำให้ตนเองคุ้นเคยกับความมืด)  -  I took her along, with some idea of accustoming her to travelling  (ผมพาเธอติดไปด้วย  ด้วยความคิดที่จะทำให้เธอคุ้นเคย – เคยชิน – กับการเดินทาง),  object  (คัดค้าน, ไม่เห็นด้วยกับ)  -  We object to the selection of Andrew as our class leader.  (เราไม่เห็นด้วยกับการเลือกแอนดรูว์เป็นหัวหน้าห้องของเรา)  -  I don’t object to the early start.  I’ve always been an early riser.  (ผมไม่คัดค้านการเริ่มต้นแต่เช้า – แต่เนิ่นๆ – ผมเป็นคนตื่นนอนแต่เช้าตรู่เสมอ),  succumb  (พ่ายแพ้, ยอมจำนน, ตกอยู่ใต้อำนาจ, ได้รับโรค, ตาย)  -  He finally succumbed to injury.  (ในที่สุด  เขาพ่ายแพ้ต่อการบาดเจ็บ  -  คือตาย)  -  Millions of people across the world have succumbed to the Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)  (ผู้คนหลายล้านคนทั่วโลกได้ล้มตาย หรือเจ็บป่วยอย่างรุนแรงด้วยโรคโควิด-๑๙)  George finally succumbed to the temptation to have another drink.  (ในที่สุด  จอร์ชก็ยอมแพ้ต่อการยั่วใจ (สิ่งล่อใจ) ให้ดื่มเหล้าอีกแก้วหนึ่ง),  complain  (บ่น หรือ ร้องเรียนกับ)  They complained to me about the noise.  (เขาร้องเรียนกับผมเกี่ยวกับเรื่องเสียงดัง),  suggest  (แนะนำกับ)   -  I suggested to him that he should work harder.  (ผมแนะนำกับเขาว่า  เขาควรขยันมากขึ้น),  respond  (ตอบสนองต่อ)   - The government should quickly respond to its people’s demand.  (รัฐบาลควรตอบสนองอย่างรวดเร็วต่อความต้องการของประชาชน),  look forward to  (ตั้งหน้าตั้งตารอคอย, ปรารถนาที่จะ)  -  We look forward to seeing you soon in Bangkok.  (เราปรารถนาจะได้พบคุณเร็วๆ นี้ในกรุงเทพฯ),  refer  (อ้างถึง, อ้างอิง, พาดพิง, กล่าวถึง, เกี่ยวโยงไปถึง, บอก, อธิบาย, ค้นหา (หลักฐาน), เสนอแนะ)  -  In his letters to Rebecca he rarely referred to political events.  (ในจดหมายของเขาถึงรีเบ็คค่า  เขาแทบจะไม่ได้พูด (กล่าว) ถึงเหตุการณ์ต่างๆ ทางการเมือง)  -  I am not allowed to describe the officers or refer to them by name.  (ผมไม่ได้รับอนุญาตให้พรรณนา (ระบุ) ถึงเจ้าหน้าที่เหล่านั้น  หรือว่ากล่าวถึงชื่อของพวกเขา)  -  Her story has appeared in some newspaper; I refer to Miss Russel.  (เรื่องราวของเธอได้ปรากฏอยู่ในหนังสือพิมพ์บางฉบับ,  ผมพูด (หมาย) ถึงมิสรัสเซล)  -  1990s had witnessed the decline of what I refer to as the industrial working class in Japan.  (ทศวรรษ ๑๙๙๐ ได้เป็นประจักษ์พยานการลดลงของสิ่งที่ผมเรียก (ให้ชื่อ) ว่าชนชั้นแรงงานด้านอุตสาหกรรมในญี่ปุ่น)  -  The serial number refers to the country in which the car was manufactured.  (หมายเลขอนุกรม (ลำดับ) บอกถึงประเทศซึ่งรถยนต์ถูกผลิต)  -  The term ‘elitism’ seems to me to refer to those possessing some degree of power.  (คำว่า “เอลิทิซึม” สำหรับผมแล้วดูเหมือนว่าบอกถึงบุคคลซึ่งมีอำนาจอยู่ในระดับหนึ่ง)  -  Diana could make a new dish without referring to any cookery books.  (ไดอาน่าสามารถปรุงอาหารจานใหม่  โดยไม่ต้องค้นหาข้อมูลในหนังสือบอกวิธีการปรุงอาหาร)  -  Joseph is a well-trained clerk who could find his way around by referring to a filing system.  (โจเซฟเป็นเสมียนที่ได้รับการฝึกฝนมาเป็นอย่างดี  ผู้ซึ่งสามารถแก้ปัญหาได้โดยการค้นดูข้อมูลในระบบเก็บเอกสาร)  -  We still have lots of information which can be referred to on future occasions.  (เรายังคงมีข้อมูลมากมาย  ซึ่งสามารถค้นหาได้ในโอกาสต่างๆ ในอนาคต)  -  I refer you to a book by Warren Buffett published recently.  (ผมแนะนำคุณให้ไปดูหนังสือซึ่งเขียนโดยวอร์เรน บัฟเฟตต์  ตีพิมพ์เมื่อเร็วๆ นี้)  -  He would have to refer Jenny to a specialist.  (เขาจำเป็นจะต้องส่งตัวเจนนี่ไปให้ (แพทย์) ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง – เพื่อรักษาพยาบาล)  -  Kathy was referred by her doctor to a consultant.  (เคธี่ถูกส่งตัวโดยแพทย์ของเธอไปยังผู้ให้คำปรึกษา – หรือแพทย์ผู้ให้คำปรึกษา),  yield  (ยอม, ยอมให้, ยอมจำนน, อ่อนข้อให้, ให้ผล, ผลิต)  -  The editor yielded to his critics and made some corrections of his editorial published last week.  (บรรณาธิการยอมอ่อนข้อให้กับผู้วิจารณ์เขา  และทำการแก้ไขบทบรรณาธิการซึ่งตีพิมพ์สัปดาห์ที่ผ่านมา)  -  The government was yielding to public pressure.  (รัฐบาลกำลังยอมจำนนต่อแรงกดดันของประชาชน)  -  Radio has long been under pressure to yield to television.  (วิทยุได้ถูกกดดันมาเป็นเวลานานให้ถูกแทนที่โดยโทรทัศน์)  -  Any lock will yield to a bit of brute force.  (แม่กุญแจใดๆ ย่อมพ่ายแพ้แก่ (ถูกทำให้พังโดย) การใช้กำลังแบบสัตว์ป่า – การใช้กำลังอย่างมาก),  introduce  (แนะนำให้รู้จัก)  -  Nancy was introduced to me by her sister.  (แนนซี่ได้รับการแนะนำให้รู้จักกับผมโดยน้องสาวของเธอ)  -  At a party in New York, I was introduced to my present husband.  (ที่งานเลี้ยงแห่งหนึ่งในกรุงนิวยอร์ก  ฉันได้รับการแนะนำให้รู้จักกับสามีปัจจุบันของฉัน)  -  The stranger asked Betty to introduce him to her father.  (ชายแปลกหน้าขอร้องให้เบ็ตตี้แนะนำตัวเขาให้กับพ่อของเธอ)  -  It is my great pleasure to introduce tonight’s speaker, Professor Lewis, to all of you here.  (มันเป็นความยินดีอย่างยิ่งของผม  ที่จะแนะนำให้รู้จักกับผู้พูดในคืนนี้ คือ อาจารย์ลูอิส  แก่ทุกท่านในที่นี้),  reduce  (ลดลง)  -  The company’s staff was reduced to half within two years.  (พนักงานบริษัทถูกลดลงเหลือครึ่งหนึ่งภายในเวลา ๒ ปี)  -  Every building in the area was reduced to rubble.  (อาคาร – ตึก – ทุกหลังในบริเวณนี้ถูกเปลี่ยน (ทำให้กลาย) เป็นเศษอิฐเศษหิน-ชิ้นเล็กชิ้นน้อย)  -  This kind of analysis reduces the problem to its simplest form.  (การวิเคราะห์ประเภทนี้ลด (ย่อ, แยกสลาย) ปัญหาลงเป็นรูปแบบที่ (เข้าใจได้) ง่ายที่สุด)  -  Any survivors would be quickly reduced to the life of hunter-gatherer.  (ผู้รอดชีวิตคนใดก็ตามจะถูกทำให้กลายเป็นชีวิตของผู้ล่าสัตว์-เก็บของป่า – ในสมัยโบราณ),  be used to  (คุ้นเคยหรือเคยชินกับ)  -  They are used to hot weather.  (พวกเขาคุ้นเคย – เคยชิน – กับอากาศร้อน),  get used to  (คุ้นเคยหรือเคยชินกับ)  - Many Thai people get used to Chinese food.  (คนไทยจำนวนมากคุ้นเคยกับอาหารจีน),  be accustomed to  (คุ้นเคยหรือเคยชินกับ)  -  She is accustomed to getting up late.  (เธอเคยชินกับการตื่นสาย),  get accustomed to  (คุ้นเคยหรือเคยชินกับ)  -  Most people here get accustomed to working until late at night.  (คนส่วนใหญ่ที่นี่เคยชินกับการทำงานจนดึกดื่น),  เป็นต้น

 

เรียน   ท่านผู้ติดตามอ่านเว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th                 

 

             ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง  e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บไซต์นี้  ตาม  Address  <wpookaotong@yahoo.com>   (โปรดระบุหัวเรื่องด้วยว่า “ปรับปรุงเว็บไซต์”)  เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้ต่อไป