หมวดข้อสอบ STRUCTURE (ตอนที่ 565)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

Direction:  Choose the best answer to each item.

(จงเลือกคำตอบที่ดีที่สุดของแต่ละข้อ)

 

1. Every piece of goods on display has its ____________________________________ attached.

(สินค้าทุกชิ้นที่ตั้งแสดงไว้  มี __________________________________ ของมันติดอยู่ด้วย) 

(a) cost    (ราคาทุน, ต้นทุน)

(b) price    (ราคาขาย)

(c) worth    (ค่า, คุณค่า, ประโยชน์) 

(d) value    (ค่า, คุณค่า, มูลค่า)  

ตอบ   -   ข้อ   (b)

 

2. He __________________________________________________ his vacation very much. 

(เขา ________________________________________ การไปเที่ยวในวันหยุดอย่างมาก)

(a) have enjoying

(b) having enjoyed

(c) had enjoyed

(d) is enjoying    (กำลังสนุกสนานกับ)

ตอบ  -  ข้อ  (d)  หรือ  Has enjoyed (Present perfect tense)  (สนุกสนานตั้งแต่เริ่มไปเที่ยว  ปัจจุบันก็ยังสนุกอยู่)  แต่ถ้าประโยคข้างบนเป็นเหตุการณ์ในอดีต   ควรตอบในรูป  “Past simple tense”  “Enjoyed” (Verb 2)  มิใช่  ข้อ  (c) “Past perfect tense

  

3. When I listened to the story, I found it rather ______________________________________.

(เมื่อผมฟังเรื่องราวนั้นแล้ว  ผมพบว่ามันค่อนข้างจะ ________________________________)

(a) incredibly    (อย่างไม่น่าเชื่อ, อย่างเหลือเชื่อ)

(b) incredible    (ไม่น่าเชื่อ, เหลือเชื่อ)

(c) to be incredible

(d) very incredible    (ไม่น่าเชื่ออย่างมาก)

ตอบ  -  ข้อ  (b)  เนื่องจากเป็นตามโครงสร้าง  “Subject + Find + กรรม + Adjective”  สำหรับ  ข้อ  (d)  ต้องเลือกใช้อย่างใดอย่างหนึ่ง  กล่าวคือ  “……......found it rather incredible”  (พบว่ามันค่อนข้างจะไม่น่าเชื่อ)  หรือ  “…....…..found it very incredible”  (พบว่ามันไม่น่าเชื่ออย่างมาก)   ไม่สามารถใช้  “Rather very incredible”  เพราะไม่ถูกหลักตรรกะ

 

4. I would rather _______________________________________________ this town at once.

(ผมอยากจะ __________________________________________ เมืองนี้โดยทันทีทันใด)

(a) to leave

(b) leaving

(c) leave    (ออกจาก)

(d) left

ตอบ  -  ข้อ  (c)  “Would rather + Verb 1

 

5. The vicissitudes (วิ-ซิ้ส-ซิ-ทิ้วด) of the stock market were too much for Karen; she decided to look for a job that would stay the same from one day to the next.

(ความขึ้นๆลงๆ-การเปลี่ยนแปลง-การผันแปร-การหมุนเวียน-การสับเปลี่ยน  ของตลาดหุ้นมากเกินไปสำ

หรับคาเร็น  เธอจึงตัดสินใจที่จะหางานที่จะยังคงอยู่เหมือนเดิม (ไม่เปลี่ยนแปลง) จากวันหนึ่งไปยังวันถัดไป)  (คือหางานที่มั่นคงทำ  ซึ่งไม่เปลี่ยนแปลงวันต่อวันแบบงานที่เกี่ยวข้องกับตลาดหุ้น)

(a) restraint    (ริส-เทร้นท)  (๑. การยับยั้ง, การหยุดยั้ง,การขัดขวาง, การหักห้าม, ข้อจำกัด, การกักขังหรือคุมขัง,

       การอดกลั้น, การกลั้น,  ๒. การควบคุม, การตรวจสอบ, การรั้ง, การหน่วงเหนี่ยว, ขอบเขต, ขอบเขตจำกัด, 

       ๓. การห้ามปราม, การเตือน,   ๔. การข่มใจตนเอง, การควบคุมตนเอง, ความพอประมาณ, ความไม่เสพของ

       มึนเมา)

(b) enmity    (เอ๊น-มิ-ที่)  (ความเป็นปฏิปักษ์, ความเกลียด, ความมีใจเป็นศัตรู หรือมุ่งร้าย, ความรู้สึกต่อต้าน) 

(c) ignominy    (อิ๊ก-นะ-มิ-นี่)  (ความน่าอับอาย, ความอัปยศอดสู, ความเสื่อมเสียชื่อเสียง, ความน่าดูถูก,

       ความน่ารังเกียจ) 

(d) hierarchy    (ไฮ้-อะ-รา-คี่)   (การปกครองโดยลำดับชั้น หรือชั้นยศ, การจัดลำดับสูง-ต่ำตามชั้นยศในวง

       ราชการ ทั้งพลเรือนและทหาร, ระบบสมณศักดิ์ หรือชั้นยศในการปกครอง)  

(e) natural change; change in fortune    (การเปลี่ยนแปลงตามธรรมชาติ หรือตามปกติ; การ

       เปลี่ยนแปลงในโชคลาภ

ตอบ  -  ข้อ  (e)  

 

6. The baby-sitter made herself a surreptitious (เซอะ-เรพ-ทิ้ช-เชิส) meal of lobster as soon as Mr. and Mrs. Robinson had driven away.

(พี่เลี้ยงเด็กปรุงอาหารแบบ  แอบทำ-ลอบทำ-ซ่อนเร้น-ลับๆล่อๆ-มีเลิศนัย  ซึ่งทำด้วยกุ้งก้ามกราม  ในทันทีที่มิสเตอร์และมิสซิสโรบินสันขับรถออกไป - จากบ้าน)  (หมายถึงพี่เลี้ยงฯ แอบปรุงอาหารทำด้วยกุ้งราคาแพง  เมื่อเจ้าของบ้านไม่อยู่บ้าน)

(a) sedentary    (เซ้ด-ดัน-เทอ-รี่)  (ไม่เคลื่อนย้าย, อยู่ประจำที่, นั่ง, เป็นการนั่ง, ในลักษณะนั่ง, คุ้นเคยกับการนั่ง)  

(b) sneaky    (สนี้ค-คี่)  (ลับๆ ล่อๆ, ไม่เปิดเผย, ซ่อนเร้นอยู่ในใจ, ขี้โกง, หลอกลวง) 

(c) lethal    (ลี้-เธิ่ล)  (ถึงตาย, เป็นอันตรายถึงตาย, ร้ายแรง, ทำให้ตาย, เกี่ยวกับความตาย) 

(d) overt    (โอ-เวิ้ร์ท  หรือ  โอ๊-เวิทร์ท)  (เปิดเผย, ไม่ปิดบัง, ชัดเจน, แจ่มแจ้ง) 

(e) illiterate    (อิ-ลิ้ท-เทอะ-เรท)  (ไม่รู้หนังสือ , ไม่สามารถอ่านออกเขียนได้, ไม่มีการศึกษา, ไม่มีความรู้ใน

      สาขาหนึ่ง)

ตอบ  -  ข้อ  (b)  

 

7. The witnesses’ testimony absolved her from all blame for the accident.  

(คำให้การของพยาน  ปลดเปลื้อง-ทำให้พ้นผิด-ยกโทษ-ล้างบาป  เธอจากการตำหนิ (หรือ ความรับผิดชอบ) ทั้งปวงในเรื่องอุบัติเหตุ)  (หมายถึง  คำให้การของพยานทำให้เธอไม่ต้องถูกตำหนิ  หรือรับผิดชอบในเรื่องอุบัติเหตุ)

(a) jeopardized   (ทำให้เป็นอันตราย, ทำอันตราย, เป็นภัยต่อ, ทำร้าย)

(b) mitigated    (ทำให้บรรเทาเบาบาง, ทำให้ลดน้อยลง)

(c) exonerated    (ทำให้พ้นจากความผิดหรือข้อกล่าวหา, ปลดเปลื้องภาระ, ปลดเปลื้องจากความ

       รับผิดชอบหรือหน้าที่)

(d) implicated    (ทำให้พัวพัน, นำมาซึ่ง, เกี่ยวข้องกับ, มีส่วนร่วม)

(e) indoctrinated    (ปลูกฝังความเชื่อ, สอนให้ซึมซาบ, สั่งสอนทฤษฎี หลักการ ลัทธิ และอื่นๆ)

ตอบ  -  ข้อ  (c)

 

8. A: “What is in your picture?”

(อะไรบ้างอยู่ในรูปภาพของคุณ)

   B: “__________________________________________________________________.”

(a) Two men, there woman, and a children

(b) Two sheep, three mouses, and a people

(c) Two knives, three gentlemen, and a sheep   (มีด  ๒  ด้าม, สุภาพบุรุษ  ๓  คน   และ แกะ  ๑  ตัว)

(d) Two people, three deers, and a woman

ตอบ  -  ข้อ  (c)  เนื่องจาก  “Knives”  (มีดหลายด้าม)  มาจาก  “Knife” (มีดด้ามเดียว)“Gentlemen” (สุภาพบุรุษหลายคน)  มาจาก  “Gentleman” (สุภาพบุรุษคนเดียว)“Children” (เด็กหลายคน)  มาจาก  “Child” (เด็กคนเดียว),  “Women” (ผู้หญิงหลายคน)  มาจาก  “Woman” (ผู้หญิงคนเดียว)  และ  “Mice”  (หนูหลายตัว)  มาจาก  “Mouse” (หนูตัวเดียว)  ส่วน  “Sheep” (แกะ)  รูปเอกพจน์  และพหูพจน์เหมือนกัน  คือ  “Sheep

             สำหรับคำนามเอกพจน์ที่เปลี่ยนรูปไป  เมื่อเป็นพหูพจน์  (จัดเป็นแบบพิเศษ  มิได้เติม  “S”  หรือ  ES)  ได้แก่  “child”  เปลี่ยนเป็น  “children”  (เด็กๆ)  datum – data (ข้อมูล), focus – foci  (จุดรวมแสง), index – indices  (เครื่องชี้, ดรรชนี), foot – feet  (เท้า), goose – geese  (ห่าน), tooth – teeth  (ฟัน),  mouse – mice  (หนู), louse – lice  (เหา, หมัด, เห็บ, ไร, โลน), ox – oxen  (วัว),  crisis – crises  (วิกฤติกาล), thesis -  theses  (วิทยานิพนธ์), child – children  (เด็ก), synthesis – syntheses  (การสังเคราะห์), parenthesis – parentheses  (วงเล็บ), hypothesis – hypotheses (สมมติฐาน), phenomenon – phenomena (ปรากฏการณ์), stratum – strata  (ชั้น), neurosis –neuroses  (โรคประสาท), axis – axes  (แกน), medium – media หรือ mediums  (สื่อกลาง)  เป็นต้น

 

เรียน   ท่านผู้ติดตามอ่านเว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th                 

 

            ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง  e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บใซต์นี้  ตาม  Address  <wpookaotong@yahoo.com>  (โปรดระบุหัวเรื่องด้วยว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)  เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้ต่อไป